ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4

PRILOG II DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA 1944. GODINE

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


DOPIS ŠTABA 7. SS DIVIZIJE »PRINC EUGEN« OD 11. SEPTEMBRA 1944. KOMANDANTU DRINSKOG KORPUSA POVODOM RAZORUŽAVANJA GRUPE NEMACKIH VOJNIKA OD STRANE ČETNIKA KOD GORAŽDA1

44 Div. Prinz Eugen

Kdtu

Višegradske brigade

za Komandanta korpusa2

11.9. 44.

11. o.m. započele su četničke jedinice Drinskog Korpusa pre-laz Drine u prostoru Goražde gde je došlo do borbe između njih i milicije bez obzira na prisutnost njemačkih trupa. Osim toga sa strane istih razoružana je jedna grupa njemačkih vojnika koja je u okolini kupovala sjeno. S tim u vezi uzmite na znanje sledeće:

I aiko je to po našim informacijama u protivrečnosti sa naređenjima V.K. i za sada od lokalnog značaja moglo bi, ako se tome ne stane na put i oduzeto oružje odmah vrati, imati teške posledice jer se njemačka vojska ne može tretirati kao badoljovština.3 Tamošnja njemačka jedinica dobila je odgovarajuće naređenje. Kakve će to posledice imati u pogleda borbe protiv komunista možete sami izračunati. S obzirom na to ja vas pozivani da tamošnjeg lokalnog komandanta kaznite i da izdate sva potrebna naređenja da se ovakvi slučajevi u budućnosti nebi dogodili.

Pozdrav

1Original (pisan mastilom, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 231, reg. br. 11/14 (BH—X—222).

2Odnosi se na Aleksu Draškovića, komandanta Drinskog četničkog korpusa.

3Po maršalu Pjetru Badolju (Peitro Badoglio), koji je posle svrgavanja Benita Musolinija (Benito Mussolini) postao predsednik ita-lijanske vlade 25. jula 1943.

4Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument