ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4

PRILOG II DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA 1944. GODINE

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZABELEŠKA OBAVEŠTAJNE GRUPE NEMAČKIH KOMANDI NA JUGOISTOKU OD 30. AVGUSTA 1944. SA SAVETO-VANJA U ŠTABU KOMANDE JUGOISTOKA O AKTUELNIM PITANJIMA SARADNJE SA DRAŽOM MIHAILOVlCEM I RAZVOJU CELOKUPNE SITUACIJE NA PODRUČJU JUGOISTOKA1

Poverljivo Grupa Obav.(KOS) Br. 6498 (44 pov.

30. 8. 1944. Beleška

sa savetovanja 29. 8. 1944. Učesnici:

General-feldmaršal baron fon Vajks (Freiherr von Weichs),

Ministar Nojbaher (Neubacher)

General Felber2

General Fibig3 (Viebig)

General-potpukovnik Vinter4 (Winter)

Grupenfirer Berenc (Behrends)

General-major Vilke (Wilke)

General-major vitez fon Gajtsner5 (Ritter von Geitner)

Tajni savetnik Junker6

Generalštabni potpukovnik fon Harling7 (Von Harling)

Konjički kapetan princ Vrede (Furst Wrede)

1.) Do savetovanja je došlo usled izveštaja o navodno izmjenom držanju pokreta Draže Mihajlovića. a osim toga i zbog razvoja celokupne situacije na području Jugoistoka.8 Na to ministar Nojbaher konstatuje da je premijer Nedić — ukazujući na neudovoljene zahteve za oružjem ponovno izrazio nameru da demisionira — verno služi nema;kim interesima. Slično je i s Dražom Mihajlovićem, koji se do danas trudio da ne zauzme neprijateljsko držanje prema okupatoru. To isto Važi i za ostale vodeće Srbe, koji su se, pod parolom »Dajte nam oružje — onda pripadamo Vama«, lojalno držali. Premijer Nedić je saopštio ministru Nojbaheru da dosadašnje svoje stanovište ne može više da zastupa ni prema Draži Mihajloviću ni prema srpskom stanovništvu. Svi njegovi pokušaji, da kod okupatora naiđe na podršku, ostali su bez us-peha.

Draža Mihajlović je, na osnovu razvoja situacije više no ikad prisiljen da dođe u posed oružja; gde će ga dobiti to je danas svejedno.

Po mišljenju ministra Nojbahera, za sada još neće doći do narodnog ustanka. Treba, međutim, računati s tim da Draža Mihajlović može svoje ljude, zbog neispunjenja svih prijavljenih zahteva, još manje da drži okupljene oko svoje ideologije. Od strane poslanstva će biti urađeno sve da se spreči neko političko klizanje zemlje. U svakom slučaju dobro je biti oprezan.

2.) Genaral-potpukovnik Vinter konstatuje da je bitno da se spozna da oružje koje Draža Mihajlović traži ne stoji na raspolaganju. Ta činjenica je u prvom redu onaj momenat, od kojeg su uzročno zavisne sve vojne i političke pojave u pokretu Draže Mihajlovića. 

3.) Ministar Nojbaher na to ukazuje da je potrebno da se nemačke trupe pokažu u Beogradu i oko njega. Na to komandant konstatuje da će za 6 dana jedan motorizovani puk biti prebačen u Beograd. 

4.) Ministar Nojbaher saopštava da je zatražio da oružje koje Srbi nameravaju da kupe u Mađarskoj bude stavljeno na raspolaganje komandanta Jugoistoka na poziv. Uz to komandant zastupa gledište da, po njegovom mišljenju, Mađari mogu danas u manjoj meri dase liše oružja nego ikad, pošto sve trebaju za nove formacije koje su sada u toku.

5.) General Felber zatim nabacuje pitanje zaštite velikih preduzeća važnih za privredu, naročito rudnika uglja, i uz to primećuje da on posle odlaska Bugara — koji su do sada s delovima vršili zaštitu — ono malo trupa koje stoje na raspolaganju mora da koncentriše odgovarajući težištu.

Na konstataciju general-potpukovnika Vintera, koju je stavio u vezi s tim, da u situaciji kada trupa nema dovoljno, u prvom redu treba zaštiti velika i za rat odlučujuća nalazišta, general Felber konsta-tuje da je i takva zaštita moguća samo privlačenjem poslednjih snaga.

6.) Ministar Nojbaher ukazuje na to da, po najnovijim obaveštenjima, okruglo 10.000 radnika nije primilo plate već mesec dana. On je preuzeo na sebe da i tu pomogne, ali će verovatno morati za to da upotrebi zlato.

7.) Ministar Nojbaher zatim iznosi pitanje otpreme Ne-maca iz Rajna i saopštava da je za svoj sektor već povukao odgovarajuće konsekevence, tj. evakuaciju u domovinu. Na to grupenfirer Berens zauzima stanovište u tom što predlaže da se Nemce iz Rajha eva-kuiše samo u malim grupama, pošto se već sada može primetiti znatan nemir kod folksdojčera u Banatu. U pogledu pomagačica u štabu (ženske pomoćne snage u štabu) u Beogradu kod kojih je utvrđeno uznemirenje, general-potpukovnik Vinter može da ukaže samo na to da takva pojava kod Komande Grupe armija »F« nije utvrđena.

U zaključku, grupenfirer Berens ukazuje na pripadnike Ruskog zaštitnog korpusa, koje također treba uzeti u obzir pri evakuaciji u domovinu.

8.) Na pitam je grupenfirera Berensa da li da se sada po-hapse vodeće snpske političke ličnosti i vodeće pristalice Draže Mihajlovića, ministar Nojbaher odgovara sa »ne.« Isto takva odluka ipada u pogledu pitanja da li da se oduzmu radio-aparati u Srbiji.

9.) Na konstataciju generala Fibiga da je kao predostrož-nost odredio taoce u Banatu, ministar Nojbaher naglašava da je on načelno protiv svakog držanja talaca, jer po njegovom iskustvu to nikad nije pokazalo naročite uspehe. Uostalom, grupenfirer Berens na to naglašava da su Srbi u Banatu uvek pokazivali naročito prijateljsko raspoloženje pprema Nemcima.

10.) Utanačuje se da se 30.8.44. održi savetovanje nemač-kih rukovodilaca industrije na srpskom području kod gospodina načelnika štaba komandanta Jugoistoka. Podela:

1.) Načelnik

2.) Operativno

3.) Predstavnik Ministarstva spoljnih poslova

4.) Operacijski dnevnik

5.) Obaveštajno (E)

1Snimak originala (pisanog na mašini) u Arhivu VII, NAV-T-311, r. 192, s. 974—978.

2Felber Hans Gustav, tada vojnoupravni komandant Jugoistoka i, istovremeno, Srbije. Bio je neposredno potčinjen Vrhovnoj komandi Vermahta, a komandantu Jugoistoka je bio potčinjen u operativnom pogledu.

3Martin Fibig (Fiebig), tada komandant avijacije Jugoistoka.

4August Vinter (Winter), načelnik Štaba Grupe armija »F«.

5Kurt riter fon Gajtner (Kurt Ritter von Geitner;, tada na dužnosti načelnika štaba vojnoupravnog komandanta Jugoistoka.

6Verovatno lice iz obaveštajne ili kontraobaveštajne službe.

7Harling je bio načelnik Obaveštajnog odeljenja komandanta Jugoistoka.

8Vidi zabelešku sa savetovanja na istom nivou održanog 26. avgusta 1944 (Zbornik NOR-a, tom XII, knj. 4, dok. br. 114).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument