ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVESTENJE DELEGATA KOMANDE OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE OD 11. AV-GUSTA 1944. ŠTABU BOKOKOTORSKOG KORPUSA O CE-TNICKO-NEMACKOJ AKCIJI PROTIV JEDINICA NOV I POJ NA PROSTORU VILUSI — GRAHOVO — LASTVA1

68

Pov. Broj: 3 11. avgusta 1944 god.

Položaj

270.2

Od 5 do 9 o.m. vršene su operacije na teritoriji 209.3 Pošto sam saznao, da pojedini komandanti kritikuju svoje susede aludirajući da se isti nisu svesrdno sa svojim jedinicama založili u cilju postizanja potpunog uspeha, to nalazim za potrebno da u ovom aktu izložim tok tih operacija jer smatram da sam od svih najbolje upoznat sa situacijom i sa tokom jer sam bio u mogućnosti da pratim tok rada jedinica 2514 i 2525 neposredno a tok rada jedinica 209 preko sredstava za vezu.

Cilj mi je da sa ovim izlaganjem povratim međusobno poverenje koje bi moglo usled nepoznavanja celokupne situacije od strane pojedinaca, biti poljuljano.

Događaji su se razvijali ovako:

U toku 5 o.m. iznenada je došao u Lastvu jedan bata-ljon SS6, koji je imao zadatak da se probije u Nikšić, da bi pojačao tamošnji opsednuti garnizon. Jedinice 11 iz Trebinja i Grahova imale su zadatak da uz pomoć naših jedinica potpomognu pokret pomenutog bataljona SS na pravcu Lastva—Vi-luse—Nikšić a po tom da se jedinice 11 vrate u svoje baze.7

Sa. ovim zadatkom naše starešine nisu bile upoznate od strane komandanta 11 radi čega se stvorilo uverenje kod naših jedinica i njihovih starešina da je ovo akcija za ostvarenje veze Nikšić — Viluse — Bileća, te je ta akcija za nas došla iznenada i prema tome nedovoljno pripremljena.

Jedinice bataljona SS, 251 i bataljona 11 iz Trebinja uz jaku artiljerijsku pripremu uspele su za kratko vreme da izbiju na Viluse, potpomognute dejstvom 209 i 11 iz Grahova.

Jedinice 252, koje su u poslednje vreme učestvovale u operacijama u oblasti Fatnice i Plane, u kojima su imale uspe-ha.ali i gubitaka nisu bile u mogućnosti da izvrše zadatak-ov-lađivanje položajima Jargić — Kešeljeva Gradina iz više razloga: Nisu bile dovoljno snabdevene municijom; jedan deo je-dinica bio je vezan za neprijateljske snage zbog prisustva X komunističke brigade8 na liniji Vranja Dubrava — Trnovica; zbog odlaska 2009 na sever jer se morala dat pratnja i konačno zbog toga što je od strane 21410 tražena intervencija iz pravca 252 radi rasterećenja zbog pritiska komunista na 214. I pored svega izloženog komandant 252 sa blizu 500 boraca dejstvovao je demonstrativno i došao do Stražišta, odakle dalje nije mogao iz navedenih razloga.

Pošto su jedinice 251 209 i 11 izbile u oblast Vilusa i ovladale Vilusima, neprijatelj se povukao u pravcu severa, a bataljon SS produžio u pravcu Nikšića po svom zadatku, ostali su delovi 11, 251 i 209 na liniji — grubo rečeno: Podbožur — Viluse — Skorče Gora. 11 iz Trebinja smatrao je svoj zadatak završenim i hteo se 9 u jutru vratiti u Trebinje, ali na intervenciju potpisatog dobio je naređenje da ostane na položajima radi toga da bi omogućio našim delovima da produže akciju u cilju ovlađivanja teritorijom 209. Komandant 11 kolebao se i izdavao kontradiktorna naređenja što je dovelo do iz-vesne konfuzije kod njegovih a i kod naših jedinica. U međuvremenu neprijatelj je iskoristio situaciju uočivši nepovezanost naših delova i napao u noći 8/9 demonstrativno na Viluse a glavnom snagom na 209.11 Kako su se događaji razvijali kod 209 meni nije poznato u detalje, ali neprijatelj je uspio da preseče vezu između 251 i 209. U toku 9 o.m. 11 i 251 činili su napore da se održe na Vilusima, ali to nije bilo moguće jer je neprijatelj izvesnim svojim snagama izbio na Skorča Goru i zagrozio komunikaciji Lastva — Viluse a drugim svojim de-lovima pošto je odgurnuo 209 na jug, preko Savinog Brda zagrozio jedinicama na Vilusima obuhvatom. Zbog ovakve situacije 11 je doneo odluku da se povuče usled čega su morale da se povuku i jedinice 251. Povlačenje je izvršeno pod dosta teškim okolnostima, uz izvesne gubitke za 11. Naših gubitaka kod 251 i 252 nije uopšte bilo; nije mi poznato da li je bilo gubitaka kod 209. Bataljon SS probio se pod borbom u Nik-šić, uz osetljivije gubitke (neprovereno: 16 mrtvih). Neprijatelj je imao u oblasti Vilusa izbrojano 12 mrtvih i neutvrđen broj ranjenih. Neprijateljski gubitci na ostalim frontovima nisu mi poznati.

Sada jedinice 251 drže front u Lastvi, 209 Grahovo, a 252 učestvuju u operacijama sa jačim snagama 11 koje su se u međuvremenu pojavile u oblasti Bileće.

Izlažući prednje konstatujem: usled nedovoljne pripreme, slabe Veze, usled nemanja poverenja jednih trupnih starešina prema drugim i konačno usled slučajnosti, propuštena je jedinstvena prilika da proteramo neprijatelja sa teritorije 209 i da mu time nanesemo osetljiv udarac. Neprijatelj, iako brojno slabiji iskoristio je naše greške pa se pokazao superiorniji od nas u svakom pogledu, što treba da predstavi izvesnu sramotu za nas. Neprijatelj je raspolagao slabijim naoružanjem nego mi u zajednici sa 11. Mentalitet naših boraca trebao bi da je bor-beniji jer je neprijatelj raspolagao sa dalmatinskim jedinicama i niko neće priznati da su Hercegovci i Crnogorci lošiji borci od Dalmatinaca; sa naše strane bilo je bez sumnje stručnije vodstvo jer su komandovali oficiri, dok je dalmatinskom brigadom komandovao bivši podoficir.

Sve izloženo ne treba shvatiti kao zajedljivu kritiku nego samo kao činjenice a kritika je samo zato da se u buduće bolje radi.

Ovog momenta dok ovo pišem dobijam izveštaj da 209 vodi borbu severozapadno od Grahova. Ovaj izveštaj dobio sam okolišnim putem a ne od komandanta 251 koji je prvi sused 209 i koji je došao da zna što se u njegovom susedstvu događa pa da po sopstvenoj inicijativi pomogne svoga suseda.

Ukazujući na izložene greške skrećem pažnju svima na koje se ovo odnosi da u buduće ulože svoj autoritet i inicijativu u cilju izbegavanja ovakvih grešaka.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU.

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 237, reg. br. 5/11 (BH-W-506).

2  Štab Bokokotorskog korpusa. Broj je dopisan na mašini.

3  Vidi dok. br. 22.

4 Trebinjska brigada Trebinjskog korpusa.

5  Bilećka brigada Trebinjskog korpusa.

6  Prema ižveštaju nemačke Komande Grupe armija »F« od 10. avgusta 1044, reč je o 3. bataljonu 13. puka nemačke 7. SS divizije »Princ Eugen«, koji je toga dana stigao u Nikšić (Arhiv VII, NA V—T—-311, r. 192, s. 432 i 435).

7  Vidi dok. br. 22.

8  Odnosi se na 10. brigadu 29. hercegovačke divizije NOVJ (vidi dok. br. 22, nap. 10).

9  Komanda Operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine.

10  Gatačka brigada Nevesinjskog korpusa, koji je obuhvatao ne-vesinjski, gatački, mostarski i konjički srez, a formiran je avgusta 1942. U svom sastavu je imao 1. i 2. nevesinjsku, Gatačku, Mostarsku i Konjičku brigadu (u dokumentima se pojavljuje i 1. hercegovačko--crnogorska pogranična brigada nazivana još i 2. gatačka, odnosno Golijska brigada). Komandant korpusa je bio Milorad Papović, kapetan. Ostaci korpusa su se aprila 1945. pridružili četnicima Pavla Đurišića u njegovom neuspelom pokušaju prebacivanja na teritoriju pod kontrolom zapadnih saveznika.

11 Vidi dok. br. 22, nap. 5, 6, 8. 9 i 16.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument