ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4

PRILOG II DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA 1944. GODINE

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZABELEŠKA OBAVEŠTAJNOG ODELJENJA KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 11. AVGUSTA 1944. O RAZGOVORIMA SA PREDSTAVNICIMA DRAŽE MIHAILOVICA O USLOVI-MA ZA SASTANAK DRAŽE MIHAILOVICA SA NOJBAHEROM1

POVERLJIVO

Vojni komandant na Jugoistoku

Obaveštajno odeljenje/Abveroficir

Pov. br. 6263/44

rejon razmeštaja 13. 8 1944.

Grupi Armija F (Obaveštajno odeljenje) oficir Abvera Specijalnom opunomoćeniku Min. spolj. poslova za Jugoistok2

— na ličnost tajnom savetniku Junkeru (Junker) — U prilogu se dostavlja pribeleška o razgovoru održanom 11. 8. u Topoli između Ritmajstera princa fon Vredea (Furst von Wrede) s jedne strane i majora Račića3 (Racic) odnosno kapetana Neška Nedića4 (Nesko Nedic) s druge strane.

Za Vojnog komandanta na Jugoistoku Načelnik generalštaba

Po naređenju Princ fon Vrede (Furst v. Wrede)

Prilog 1.

Komandant Jugoistoka Komanda grupe armija F grupa k/abver oficir

Pov. br. 6103 13. avgust 1944.

Obaveštajno odeljenje Pov. br. 6203/44.

Pribeleška o razgovorima sa predstavnicima pokreta Draže Mihailovića (DM) u Topoli 11. 8. 1944.

Sastanak je orgasnizovan po želji ministra Nojbahera (Neu-bacher), da se prouče nove osnove, na kojima Draža Mihailo-vić želi sastanak sa jednom odgovornom nemačkom ličnošću. Prisutni: Ritmajster .princ Vrede (Fiirst von Wrede) Ritmajster fon Hervart (von Herwarth) Sonderfirer vođa Horah (Sonderfuhrer Horak) Vodnik Fidler »Egon« (Fiedler »Egon«) Od strane Draže Mihailovića:

Major Račić (Racic), kapetan Neško Nedić (Nesko Nedic), kapelan Kalabić5 (Kalabic) Početak: u 14,20 kraj u 15,45 časova.

Ritmajster princ Vrede: kapetan Neško Nedić izneo je gotovost Draže Mihailovića da se neke stvari pretresu. Jedna visoka nemačka ličnost, svakako specijalni Firerov opunomoćenik za Jugoistok, je spremna, da se pod izvesnim uslovima odazove želji Draže Mihailovića. radi ličnog razjašnjavanja. Princ Vrede je ovlašćen da razjasni sledeće: prvo, uslovi pod kojima Draža Mihailović želi objašnjenje i drugo da sa-opšti da sa nemačke strane ne bi trebalo biti pismeno potvrđen neki definitivni ugovor. Sa nemačke strane vodiće se računa o želji da razgovori ostanu tajni. Na pitanje ritmajstera princa Vredea, da li major Račić i kapetan Neško Nedić govore kao ovlašćenici Draže Mihailovića, objasnio je major Račić da su oni 10. 8. bili kod Draže Mihailovića i izričito opunomoćeni za današnje razgovore.

Princ Vrede objasnio je sa svoje strane, da je on isto tako ovde po naređenju svog pretpostavljenog i podvlači, da bi se danas moglo raditi samo o jednom preliminarnom dogovoru, o mogućnosti ostvarenja jednog razgovora između Nojbahera (Neubacher) i Draže Mihailovića (DM). Naročito on nije ovlašćen, sa svoje strane, da pravi nikakve sporazume. On moli majora Račića da mu saopšti na kakvim bi novim postavkama mogao biti pripremljen jedan razgovor između Draže Mihailovića i Nojbahera.

Major Račić složio se sa izlaganjem princa Vredea. On naglašava da se do sada sarađivalo samo u pojedinačnim pitanjima.6 No obzirom ma situaciju moralo bi doći do jednog celovitog rešenja. Političko zauzimanje stava Draže Mihailovića i njegovog pokreta potpuno se izmenilo. Oni su spremni da u potpunosti sa nama sarađuju. Oni predlažu stvaranje jednog nacionalnog fronta koji bi obuhvatio Srpsku državnu stražu, Srpski dobrovoljački korpus, formacije Draže Mihailovića i sve nacionalne snage orijentisane protiv komunista. Pokret Draže Mihailovića je spreman da ide u celosti u ovaj front. Osnovni zadatak je opšta mobilizacija i stvaranje jedne srpske nacionalne armije, za uništenje komunizma u Srbiji. Kada komunizam u Srbiji bude pobeđen, pokret Draže Mihailovića spreman je da se uključi prema naređenju nemačkog rukovodstva na Balkanu i ma gde drugo.

Bugari nisu nikakvi dostojni okupatori, Nemci su dali oružje Albancima, Hrvatima itd. jer oni umeju da laskaju Nemcima. Danas su Nemci od njihove strane prevareni. Nemci nisu pravilno procenili ove ljude. »Srbi, boje vi niste poznavali, ipak se bore za vas. Mi se obavezujemo našom časnom oficirskom rečju da ćemo biti verni. Pokret Draže Mihailovića je spreman da da sve garancije koje Nemci budu zahte-vali. Naše smrtno neprijateljstvo protiv komunizma je najbolja garancija naše vernosti. Nas ne interesu je budućnost, svejedno kako će se rat završiti, mi smo odlučili, ako tako mora biti, da viteški propadamo.«

Draža Mihailović je spreman za razgovor sa poslanikom Nojbaherom. On moli samo da se razgovor ne održi u Beogradu ili nekom većem gradu. Major moli da se razgovori ubrzaju, jer se mora delati. Komunisti planiraju jednu veliku operaciju. Princ Vrede odgovori, da on ne može dati nikakav termin, pošto poslanik Nojbaher privremeno boravi van zemlje. Neško Nedić potom ukaza, da zaključenje jednog usmere-nog sporazuma mora biti vezan za dva uslova: Naime da prvo: Drža Mihailović lično ostane ilegalan i drugo : Da se pokret Draže Mihailovića neće obući u nemačke uniforme.

Cilj pokreta Draže Mihailovića je stapanje pokreta Draže Mihailovića sa celokupnim nacionalno orijentisanim srpskim narodom.

Princ Vrede izjavi, da bi za slučaj ostvarivanja razgovora, on predložio svojim pretpostavljenima kraljevski dvorac na Op-lencu. Potom major Račić i Neško Nedić odmah predložiše jedno mesto u blizini Čačka, što je bilo odbijeno. Oni zatim izjaviše da su sporazumni sa nemačkim predlogom.

Iako se nije htelo ulaziti u detalje, ukazalo se na to, da uslov jednog sporazuma mora biti priznanje nemačkih vojnih vlasti i obustava svih prepada protivu njih. Račić dotače pitanje razgraničenja srpske teritorije i tom prilikom postavi pitanje da li bi se pokret Draže Mihailovića borio i protiv komunista u Crnoj Gori, Istočnoj Bosni i Sremu. Princ Vrede odgovori, da on ne može po ovom pitanju zauzeti stav.

Princ Vrede je tada rezimirao predloge i želje predstavnika Draže Mihailovića u sledećem:

1)   Draža Mihailović želi da razgovara sa Firerovim opunomoćenikom Komandanta za Jugoistočni prostor.

2)  On zahteva prikupljanje svih nacionalnih srpskih snaga.

3)   Mobilizacija i naoružanje svih borbeno sposobnih nacionalnih Srba za borbu protiv komunizma. Naoružanje i rukovodstvo obezbeđuje nemačka vojska.

4)   Draža Mihailović moli da lično ostane ilegalan.

5)   Pripadnici pokreta Draže Mihailovića ne treba da oblače nemačke uniforme.

6)   Mesto sastanka ne treba niukom slučaju da bude Beograd ili neki veći grad.

Na suprot ovom naše sopstvene želje:

1)   Draža Mihailović je sporazuman sa jednim usmenim a ne pismenim sporazumom.

2)  Obećava se obustava svih mera uperenih protivu nemačkih vojnih vlasti i njihova zaštita.

Vrede (Wrede) Ritmajster

1Snimak originala (pisanog na mašini) u Arhivu VII, NAV-T-311, r. 286, s. 508—511. Svi nemački dokumenti koji se objavljuju u ovom prilogu pisani su na nemačkom jeziku pa se to, dalje, neće posebno označavati.

2Dr Herman Nojbaher (Hermann Neubacher), tada nemački poslanik u Beogradu i specijalni opunomoćenik Ministarstva spoljnih poslova Trećeg Rajna za Jugoistok.

3Dragoslav, komandant 4. grupe jurišnih korpusa.

4Načelnik Štaba 4. grupe jurišnih korpusa.

5Nikola, komandant 2. jurišnog korpusa 4. grupe jurišnih korpusa.

6O saradnji četnika i Nemaca od 1941. do druge polovine 1944 vidi Zbornik NOR-a tom XIV, knj. 1, dok. br. 209, prilog II, dok. br. 1—7; knj. 2, dok. br. 17, 57, 67, 75, 129, 177, 202 i Prilog IV; knj. 3, pored ostalih, dok. br. 2, 34, 43, 51, 65, 76—78, 80, 83, 87, 95, 101, 120, 126, 135, 157, 160, 168, 200, 202, 224, 225, 227 i Prilog IV.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument