ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 201

PISMO KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA VRHOVNE KOMANDE OD 15. APRILA 1945. KOMANDANTU ČETNIČKE DINARSKE DIVIZIJE O FORMIRANJU OVOG ŠTABA I ZNAČAJU OBJEDINJAVANJA SVIH RASPOLOŽIVIH SNAGA U BORBI PROTIV NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA1

Istaknuti deo

ŠTABA VRHOVNE KOMANDE

Jugosloven. vojske u Otadžbini

O. br. 9

15. aprila 1945.

KOMANDANTU DINARSKE DIVIZIJE

Na osnovi ovlašćenja Br. 300 od 16. marta 1945. Načelnika štaba Vrhovne Komande Jugoslovenske Vojske u Otadžbini, arm. đenerala Dragoljuba Mihailovića, formirao sam ISTAKNUTI DEO ŠTABA VRHOVNE KOMANDE, koji će nositi naziv »GORSKI ŠTAB BR. 1. v« i pod današnjim primio pod svoju komandu sve naše nacionalne snage u ovim krajevima.

Primajući dužnost komandainta smatram za potrebno da svima — i starešinama i vojnicima i ovom prilikom ukažem na značaj objedinjavanja svih naših snaga u jedinstveni NACIONALNI FRONT, kao i da podvučem činjenicu: da se nalazimo u NAJODLUČNIJEM I NAJSUDBONOSNIJEM dobu velike borbe u Evropi, čiji je kraj već toliko blizu, da zah-teva od svih delova Jugoslovenske Vojske u Otadžbini da ga dočekaju spremni i svesni, da će to biti kraj svete borbe za naše nacionalne ideale: za slobodu, za Kralja, za Otadžbinu i za svoj dom.

Naše jedince u ovim krajevima treba da znaju, da će u ovu borbu završnu ući pod nesravnjeno boljim okolnostima od svih ostalih duž cele teritorije Kraljevine Jugoslavije. Jer,

—  dok naše teritorijalne snage podnose zajedno s narodom, radi koga su i ostale na svojim terenima, sav užas strahovlade krvavoga Tita, bodreći narod na istrajnost i služeći mu kao najubedljivija spona sa nama;

—  dok se glavnina naših nacionalnih snaga na čelu sa neustrašivim ČIČOM i gladna i žedna, i gola i bosa, često i bez dovoljno municije bori bez predaha — puna svesti protiv koga se i zašto se bije — uspešno odolevajući teškim napadima narodnih izroda, koji se pod petokrakom bore za sve drugo sem za narodne ideale i

—  dok se druga velika grupa četnika iz Crne Gore, Bosne, Hercegovine i Sandžaka pod sličnim uslovima probija kroz Hrvatsku

—  dotle se mi ovde borimo i borićemo se pod uslovima koje ostale naše nacionalne snage ne poznaju. Vaše trupe ovde obučene su i obuvene, odmorne i nahranjene, dobro naoružane i snabdevene svim potrebama za borbu, a što je vrlo važno one su koncentrisane na slobodnoj teritoriji i na delu Kraljevine Jugoslavije najbližem našim zapadnim saveznicima.

Očekuje nas još važan pun časti zadatak: da onemogućimo prodiranje titovih hordi u ove lepe krajeve, u kojima ne samo simbolično već i svojim sastavom i snagom predstavljamo našu buduću jugoslovensku vojsku i da ovde sačekamo dolazak naše Kraljevske vojske i saveznika iz Italije, pa da podržani od njih pohrlimo u susret ostalim našim nacionalnim snagama, da bi zajedno sa njima učinili kraj samozvancima u Beogradu, pod čijom tiranijom stanje ponosna Srbija sad, da bi time omogućili i svome Vrhovnom Komandantu brzi povratak u prestani Beograd.

Nije daleko čas kada ćemo celome svetu moći jasno i glasno završnim delom svojim dokazati i svoje pravo na nacionalnu slobodu svoju. Čeka nas još samo poslednji okršaj iz koga ćemo sa zastavama slave na kojima se ponosno blista S VE-ROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU doneti našem narodu slobodu i bratsku ljubav, služeći kao granitna podloga budućoj slobodnoj i snažnoj — Demokratskoj Federativnoj KRALJEVINI JUGOSLAVIJI.

U predvečerje ovih velikih događaja dužnost je svih sta-rešina da sve napred naloženo do detalja objasne svojim vojnicima; da sa njima budu dano noćno; podvlačeći im stalno: da je došao kraj četirigodišnjim našim narodnim patnjama i da je potrebno još samo poslednjim naporom krunisati sav dosadašnji naš rad, a pobeda je Božjom pomoći naša. Ovaj napor od nas zahteva naš Vrhovni Komandant, ovaj napor od nas traži sav naš napaćeni narod, a ovo nam naređuje i Načelnik Štaba Vrhovne Komande djeneral Draža Mihailović.

Najviši komandanti prilikom što češćih obilazaka svojih jedinica učiniće sve da se našem narodu urođeni borbeni duh održava na zavidnoj visini.Na slučaj da koja od potčinjenih mi jedinica bude dobila sa koje druge strane kakvo naređenje blagovremeno će me o istom obavestiti, radi donošenja shodne odluke za izvršenje toga naređenja.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU ŽIVEO KRALJ PETAR II

M.P.2

Po zapovesti Načelnika Štaba Vrhovne Komande pomoćnik,

đeneral, Miodrag. N. Damjanović

1Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 6, reg. br. 7/5 (VK-V-549).

2Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. lv«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument