ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVESTAJ KOMITSKOG ODREDA DALMATINSKOG KORPUSA OD 14. APRILA 1945. KOMANDANTU DINARSKE ČETNIČKE DIVIZIJE O ODLASKU NEMACKOG INSTRUKTORA ZA DIVERZIJE1

KOMITSKI ODRED DAL. KORPUSA

14 aprila 1945 god. Položaj

KOMANDANTU DINARSKE ČETNIČKE DIVIZIJE

U sastavu ovog odreda nalazio se i nemački obergefreiter SCHNEIDER koji je bio instruktor odreda.

Od poslednjeg incidenta sa Talijanima u selu Sv. Petar2 imenovani nije više dolazio u odred i time se mnogo gubilo na nastavi i praktičnom radu jer instruktor nije bio.

Pošto je nastav u toku, to da se nebi sa istom odugovlačilo, molim da se Obergefreiter Schneider pozove na dužnost kao instruktor odreda i da se nastava produži dalje započetim tokom. Molim da se imenovani traži od oficira za vezu pri štabu Divizije poručnika Konrada.

S molbom na hitno rešenje i nadležnost.

KOMANDANT ODREDA, narednik Dušan.. .3

Štab dinarske četničke divizije

15 aprila 1945 godine

Sv. Petar

NEMAČKOM OFICIRU ZA VEZU PORUČNIKU DR. KONRADU.—

Molim da se u interesu što bolje obuke naših četnika u ko-mitskom odredu Dalmatinskog Korpusa hitno uputi Obergefreiter Schneider koji je već par dana otsutan iz odreda, te da se time mnogo ne gubi u nastavi i praktičnom vežbanju ovoga odreda.

Prednji molim da se uputi u odred što pre. — Molim da se izvesti ova komanda gde se imenovani nalazi kad nije bio u odredu na nastavi?

PO NAREĐENJU KOMANDANTA

major M. Kapetanović M.P.4

1Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 160, reg. br. 20/4 (H-X-336).

2Vidi dok. br. 197.

3Nečitko prezime.

4Okrugli pečat: »Štab Dinarske četničke oblasti«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument