ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PISMO DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 15. APRILA ADVOKATU RANKU BRAŠIĆU SA PORUKOM ANTI PAVELlĆU I INSTRUKCIJAMA ZA PREGOVORE SA NJIM O ZAJEDNIČKOJ BORBI PROTIV NOP-A1

Vrhovna komanda, 15 aprila 1945 Poštovani gospodine B-u,2

Zahvalan sam Vam za obaveštenja,3 koja ste mi učinili o  rezultatu Vaših razgovora sa Ekselencijom,4 u cilju vođenja jedne zajedničke borbe protivu partizana. U posebnim aktima,5 koji su Vam zajedno sa ovim pismom uručeni, sadržane su potrebne odluke u pogledu dovršenja ovih razgovora i  zaključenje jednog željenog aranžmana. Meni je, međutim, želja da se ovim pismom pozabavim isključivo pitanjem uči-njenog mi predloga od strane Ekselencije za moju ličinu po-setu i direktnog uređenja ovog narodnog posla, te Vas lepo molim, da budete ljubazni i da Ekselenciju upoznate sa sa-držinom njegovom.

1. — U prvom redu Vas molim, da u moje ime zahvalite Ekselenciji na ljubaznosti i pozivu, koji mi je preko Vas uputio. Cisto principijelni razlozi, izgrađeni tokom ove četiri godine, ne dopuštaju mi, nažalost, da se ovom ljubaznom pozivu odazovem.

2.  — Svakako mi je stalo, da Ekselenciju ubedite, da u konkretnom slučaju moja lična bezbednost ne dolazi pod pitanje. Jer, ja sam apsolutno uveren, da bi mi Ekselencija, na svom području, pružio bezuslovnu sigurnost i obezbeđenje.

3.  — Tokom ove četiri godine, ja se nijednom prilikom nisam odvajao od svojih trupa. Tu okolnost su moji komandanti, koje sam odmah upoznao sa sadržinom predloga Ekse-lencije, istakli i izričito me molili da ne otstupam od ustaljene tradicije trupa i da izbegnem svako unošenje nemira u njihove redove.

Moleći Vas da budete veran tumač ovih razloga pred Ekselencijom, ja koristim ovu priliku, da preko Vas Ekselenciju umolim, da gospodi oficirima, kojima sam vođenje pregovora poverio,6 pokloni puno poveremje i da na taj način omogući uspešno završenje ovoga posla na korist oba naroda. Molim Vas isto tako, da podvučete moju rešenost da se u provođenju projektovanoga sporazuma, zajedno sa svojim potčinjenim komandantima i trupama, striktno pridržavam svih utanačenja, koja gospoda delegati u ime Vrhovne komande budu prihvatili. Sa svoje strane ja izražavam svoju nadu i duboko uverenje, da će tim istini duhom držanja vojničke časne reči biti prožeti Ekselencija, Njegovi komandanti i trupe.

Saopštavajući sadržinu ovoga pisma Ekselenciji, molim Vas da Mu7 izvolite izraziti moje poštovanje.

Vama zahvaljujem na požrtvovanju i naporima, što ih unosite u ostvarenje ovoga po narod korisnog posla i veru-jem da ćete i u buduće u svakoj prilici i na svakom mestu umeti da poslužite interesima naše otadžbine, čije Vam priznanje, nadam se, ne će izostati.

Srdačno Vas pozdravlja

Vaš, Đeneral Drag. M. Mihailović8

1Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 18, reg. br. 7/8 (VK-X-111).

2Ranko Brašić, advokat iz Beograda, bio je opunomoćenik Draže Mihailovića za pregovore sa Antom Pavelićem, poglavnikom NDH.

3, 4 i 5Odnosi se na Antu Pavelića. Brašićeva »obaveštenja« o razgovorima sa Antom Pavelićem i »posebna akta« koja Draža Mihai-lović upućuje Brašiću, nisu pronađena.

6Dražinu misiju za pregovore sa Antom Pavelićem sačinjavali su Svetomir Đukić, divizijski general, i inž. Vladimir Predavec, član CNK, pored dr Ranka Brašića koji je odranije bio opunomoćenik za rad u Zagrebu i veza sa Alojzijem Stepincem i Antom Pavelićem.

7»Mu« je na originalu napisano velikim slovom »M«.

8Draža Mihailović se na ovom dokumentu potpisao latinicom.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument