ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE ŠTABA DINARSKE ČETNIČKE DIVIZIJE OD 13. APRILA 1945. NEMAČKOM OFICIRU ZA VEZU O IZDATOM NAREĐENJU DA SE ISPITA SLUČAJ PLJAČKANJA MRTVIH ITALIJANSKIH VOJNIKA OD STRANE ČETNIKA DINARSKE DIVIZIJE1

DINARSKA ČETNIČKA DIVIZIJA

Br. Sl.

13 aprila 1945 god.

Sv. Petar

NEMAČKOM OFICIRU ZA VEZU DR. KONRADU2 — PORUČNIKU

Povodom tužbe da su četnici pljačkali i pregledavali mrtve Talijane u sv. Petru na dan incidenta izdao sam strogo naređenje da se ta stvar ispita i ustanovi tačnost iste, kako bi se prema eventualnim krivcima u koliko takvih bude pre-duzele zakonske mere kazne. —

Prednje se dostavlja radi znanja. — M.P.3

ZA KOMANDANTA, major MK4

1Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ca, k. 160, reg. br. 18/4 (H-X-333).

2Organizator i rukovodilac četničko-gestapovske obaveštajne grupe. Opširnije vidi Zbornik NOR-a, tom XII, knj. 4, dok. br. 55.

3Okrugli pečat: »Dinarska četnička divizija JVUO«. 4 Paraf Miodraga Kapetanovića.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument