ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ ŠTABA 1. LIČKOG KORPUSA OD 10. APRILA 1945. KOMANDANTU DINARSKE ČETNIČKE DIVIZIJE O AKCIJI PROTIV 31. DIVIZIJE NOVJ U REJONU VIPAVE1

ŠTAB I LIČKOG KORPUSA

Str. Pov. Br. 257

10 aprila 1945.

Vipava

Izveštaj o izvršenoj akciji na dan 7. aprila 1945 godine dostavlja.

KOMANDANTU DINARSKE ČETNIČKE DIVIZIJE »Đ«2.

Na osnovi naredbe komandantove Broj 16 od 31 marta 1945 godine3 dostavlja se izveštaj o izvršenoj akciji na dan 7 aprila 1945 godine.—

Prema prikupljenim podacima partizanska 31 divizija koja je prilikom poslednjih akcija razbijena u Trnovskoj šumi,4 ponovo se počela grupisati oko Podkraja — Tresevie5 — Vodica i Hruštice.6 Da bi se ove snage razbile i onemogućilo im se na novo prikupljanje i organizacija, naredio sam akciju na iste na dan 7 aprila 1945 godine, sa sledećim rasporedom jedinica:

1. — 1. BRIGADA:

Jačine dva bataljona 200 ljudi sa celokupnim automatskim naoružanjem pod komandom pomoćnika komandanta brigade Gaćeše Nikole, pravcem: Vipava — k. 457 — k. 859 — k. 853 — k. 739 — Podierai del Biro (Podkraj), s tim da krene u napad sa položaja k. 887 — k. 1086, k. 1265 — 7 aprila 1945 godine u 8 časova na Hrušticu.—

Međutim u toku noći 6/7 aprila tek. godine partizani su prebacili svoje izvesne snage iz Hruštice na položaj: k. 887 i k. 920 gde je sa istima primljena borba i posle kratkog vremena partizani su proterani u pravcu Hruštice u takvom bek-stvu da ih naše jedinice nisu mogle stizati i da je sa istima posle kratkog vremena gonjenja izgubljen svaki dodir.7—

2.  — 3. BRIGADA:

Jačine dva bataljona 200 ljudi sa celokupnim automatskim naoružanjem, pod komandom komandanta brigade Ra-jaka Petra pravcem: Slapi — Vipava — k. 457-k. 859-k. 739, s tim da krene u napad sa položaja, k. 1153 — k. 1018 — k. 908 u pravcu Hruštice 7 aprila 1945 godine u 8 časova.—

Međutim partizani su se u toku noći 6/7 aprila tek. god. prebacili iz Hruštice na položaje: k. 1161 — k. 1211 — k. 886 gde je sa istima primljena borba i posle kraćeg vremena partizani sa označenih kota, koji su se razbežali na sve strane, tako da se u toku pretraživanja terena sa istima nije moglo doći u dodir celoga dana.—8

3.  — 4. BRIGADA:

Jačine dva bataljona 200 ljudi sa celokupnim automatskim naoružanjem pod komandom komandanta brigade Ivan-čevića Tomice pravcem: vrhpolje — Senabor — Bela — Pod-kraj — Vodice — k. 1153 — k. 1018 i k. 827, s tim da krene u napad sa položaja: k. 827 — k. 815 — k. 1018 u pravcu Hruštice 7 aprila 1945 godine u 8 časova.

Međutim partizani su se u toku noći prebacili na položaj: k. 981 — k. 907 i k. 1114, gde je sa istima primljena borba, tako da se je moralo odstupiti od određenog pravca i borbu otpočeti pre određenog vremena.—

Posle borbe koja je trajala vrlo kratko vreme partizani su proterani sa položaja koji su bili zaposeli u Pravcu Hruštice i nastavljeno je gonjenje istih, ali usled šumovitog terena izgubio se svaki dodir sa istima pošto su se razbežali po šumi kuda koji, ostavivši za sobom sve mrtve koje nisu mogli izvući iz borbe.—9

Komitski odred i štabska četa kretali su se pozadi 1. brigade, do početka borbe kada su stupili u borbu zajedno sa 1. brigadom.—

Posle kraće borbe koja je vođena na celom frontu partizani razbijeni i počela su u paničnom bekstvu da napuštaju položaje koji su jako bili utvrđeni i sa malim snagama se mogli braniti.

U ovim akcijama uzeo je učešća i Bosanski korpus koji je napadao sa Jugoistoka i Istoka na Hrušticu.—

Rezultat ove borbe je da su partizani ponovo razbijeni i proterani dalje na istok, kuda su sa sobom odneli i sve ranjene koje su imali u Hruštici, kao i sve ranjene koje su uspeli da izvuku u toku borbe.—

Gubitci partizana su: 25 mrtvih, 8 zarobljenih, od kojih je jedan Nemac koga su partizani zarobili pre deset dana kada su bile borbe oko Zole i Monte Signa.10

Zarobljene 4 puške i nešto municije.

U ovoj borbi naročito se istakao komandant 1. bataljona 1. brigade Narednik Petar M. Sedlan i komandant 1. bataljona 4. brigade narednik Stevo Plećaš.

Pored gore navedenih istakli su se još sledeći četnici: iz 1. Brigade Kontić M. Đuro i iz 4 brigade četnici: Uzelac I. Đuro i Tišina Ilija komandiri četa, Plećaš Dane, Opačić Mićo, Cu-brilo Mile, Starčević Ilija, Konjević Nikola vodnici i Uzelac Jovo, Bubalo Vojin, Šašić Andrija i Repac Mile četnici.

Navedene starešine i borce predlažem komandantu za pohvalu putem naredbe, koja da se dostavi svima korpusima. —

Naši gubitci u ovoj borbi jedan mrtav, i tri ranjena.—

Prilog izveštaj o utrošenoj municiji.11—

Prednje se dostavlja na nadležnost.—

S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu.—

Komandant, major

Mil. V. Vuksanović12

Pribeležiti ovo za pohvalnu naredbu kad se skupi još sličnih stvari.

M.Đ.14

1Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ca, k. 155, reg. br. 32/3 (H-V-1130). 2 Đujić Momčilo.

3Ta naredba nije pronađena.

4Radi se o izvlačenju iz obruča 31. divizije 9. korpusa NOVJ (vidi dok. br. 184, nap. 6 i 7).

5  i 6Tačni nazivi prema sekciji 1:100.000: Trženje i Hrušica. Inače, u tom rejonu su se tada nalazili delovi 16. slovenačke brigade »Janko Premrl Vojko« 31. divizije 9. korpusa JA (vidi dok. br. 184, nap. 6 i 7).

7, 8 i 9O tim borbama, koje su vođene protiv jedinica 31. divizije 9. korpusa JA, vidi Zbornik NOR-a, tom VI, knj. 19, dok. br. 62; tom XI, knj. 4, dok. br. 59. Gubici divizije u borbama protiv neprijatelja tokom aprila 1945. bili su: poginulih 21 i ranjenih 41 (Zbornik NOR-a, tom XI, knj. 4, dok. br. 59).

10Te borbe je vodila 18. brigada 30. divizije 9. korpusa JA (Zbornik NOR-a, tom VI, knj. 4, dok. br. 56). Prema sekciji 1:100.000, Zol i Monte Signa su Col i Sinji vrh.

11Taj prilog nije pronađen.

12Milivoj.

13Nečitki reč i paraf.

14Momčilo Đujić; on je tu belešku dopisao mastilom, ćirilicom.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument