ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ ZASTUPNIKA KOMANDANTA SLOVENAČKIH ČETNIČKIH TRUPA OD 10.APRILA 1945. KOMANDANTU DINARSKE ČETNIČKE DIVIZIJE O NEPOSTOJANJU INSTRUKCIJA U VEZI SA POZIVOM DOMOBRANA U ČETNIČKE REDOVE1

JUGOSLOVENSKA VOJSKA U OTADŽBINI

SLOVENAČKE TRUPE

Str. pov. br. 839

10. aprila 1945.

Položaj

Komandantu Dinarske divizije — Položaj.

Depešu za generala Andreja2 primili smo danas 10. ov. meseca. Pošto general Andrej nije sa nama (dolazi docnije) a radi hitnosti i umirenja javljam sledeće:

1—  Sa 200 ljudi stigli smo do Razdrtog i u vezi sa vašim delovima odnosno sa brigadom u Razdrtom i Korpusom u St. Vidu.

2—  Ovoj komandi nije ništa poznato o ma kakvom poši-ljanju pozivnica domobrancima od ma čije strane, da isti idu u šumu.—

3—  Ova komanda i svi njezini organi naglašavaju stalno da domobranci treba da ostanu kompaktni i na svojim mesti-ma, a nikada da se razbiju ili oslabe ma na čiji a najmanje na naš račun.—

4—  Istina je to, da smo mi poslali nekoliko poziva za članove naše organizacije (civile) da se, radi aktuelnosti, jave u komandu radi rasporeda i organizacije rada prema sadanjoj situaciji. Među pozvanima bio je jedan ili dva u međuvremenu upisan u domobrance stim, da je i dalje ostao nam na raspoloženju da ga u slučaju potrebe svakog momenta lako pozovemo. Mi smo išli toliko daleko da smo i od te dvojice samo jednog pozvali, a najzad i toga jednog smo ostavili na svom mestu i nije došao kod nas. Ako bi pomenuta dva i došli kod nas, nameće se pitanje da li je tako presudno za egzistenciju 12000 ili kako oni tvrde 2000 domobranaca.—

5—  U koliko vas interesuje domobransko pitanje, mi vam možemo napomenuti nekoliko važnih i od nas zapaženih činjenica a to je:

1—  u zadnje vreme se opaža naglo opadanje morala kod istih.—

2—  ne oseća se kod istih sigurnost — apatični su i zabrinuti.—

3—  pojedino vođstvo nesigurno i neznaju šta hoće. —

4—  izgleda sve skupa bez ikakve ideje. —

5—   dovoljno je znakova da smo i sami zabrinuti zbog njih i.t.d.

Iz gore navedenog bi se moguće dalo zaključiti odkuda dolazi do novih intriga proti nama i na kakav način se želi nama nametnuti odgovornost i krivicu za koju će neko morati odgovarati.—

S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu!

M.P.3

Zastupa komandanta, major: Skala4

1Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII. Ča, k. 150, reg. br. 49/1 (Sl-V-47).

2General Andrej je Prezelj Ivan, pukovnik, komandant Slovenije.

3Okrugli pečat: »Poveljstvo jugoslovenske vojske v Sloveniji«. 4 Valentin dr Benedik.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument