ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVOD IZ KNJIGE POSLATIH DEPEŠA ŠTABA VRHOVNE KOMANDE OD 12. DECEMBRA 1944. DO 7. APRILA 1945.GODINE1

1. — TITANIK.2 — AC Pošao sam ka tebi. Nalazim se u oblasti južno od Olova. Presrešću te na pravcu selo Knežane kad budeš naišao. Javljaj mi se. Energično nastavi pokret na sever.3

2. — 543. — Za Lalatovića:4 Javite čika Marku da sam pošao ka njemu, ali čekam dok naiđu na mene u svom pokretu na sever. Sastao sam se sa Brankom i Baćovićem. Oni idu pravo za Foču.5 Sa njima je pošao Luka Baletić i Blago-ta.6

4. — MIKI. — »AC«. — Pošao sam i već sam na putu ka severnoj grupi naših korpusa.8 Razvite što jaču propagandu među našim ljudima, da mi nismo izbeglice, već borci. Mi moramo držati velike prostorije i čitave pokrajine i hvatati vezu sa saveznicima. Naša brojna stanja su takva, zajedno sa bosanskim, hercegovačkim i crnogorskim snagama, da mi možemo držati čitave pokrajine i hvatati vezu sa Saveznicima, u koliko su oni sa ozbiljnim snagama prešli a što mi još ne znamo. Ka Vama je pošao Ostojić. On će Vas upoznati sa mojim planovima koji moraju striktno da se izvršavaju. Najveća aktivnost svih naših trupa mora da se ispolji. Manje grupe komunističke ne smeju da nas ometaju. Snage su naše više nego dovoljne, samo treba da svi zajednički da delu-ju, a ne da jedini sede, a drugi da rade. To propagirajte svima. Računam mnogo na Vas.

5.— TITANIK. — »AC«. — Nalazim se u selu Rakova Noga. 13—XII— biću u selu Knežinama. Moje patrole već su uhvatile vežu sa prvim odredom I divizije Srpskog udarnog korpusa, koji je stigao u selo Kruševci, severo-zapadno od sela Knežine. Tako ću prvo doći u dodir sa Stevom Ra-dovanovićem. Glavnina Steve Radovanovića nalazi se kod sela Košutice — Zavozi. Kao što vidiš, prvo dolazim u vezu sa Stevom pa posle sa tobom. Brodari na sever, sve ću redom obići. Ne gubimo u vremenu. Pravac desne kolone Han-Pi-jesak. Za Draškovića9 ne znam ništa. On je trebao da bude desno od Kalabića. Neka se Kalabić osigura na desnom boku da ne bude iznenađenja. Do skorog viđenja. Javljaj se stalno. Preporuči što manje trošenje municije. Sa tolikom snagom manevar je vrlo važan. Svi koji nisu zadržani, prodiru bez obzira na druge koji su vatrom zadržani.

23 decembar 1944 god.

7.  — 544. — Za Lalatovića. — 12 - XII - stupili smo sa levom kolonom koja je stigla do Knežina. Dobio sam izveštaj i o desnoj koloni.         

8.  — 543. — Sa Draškovićem nemam veze. Ispitajte gde se nailazi da ne bi otišao ka Foči, što ne bi bilo u duhu plana ugovorenog. Orijentišite ga ka Srebrnici za sadejstvo sa našom desnom kolonom. Izvestite nas tačno o situaciji šta radi Ozren, Majevica i Trebava.10 Odmah treba da otpočnu akciju. Naročito Ozren treba da krene odmah u pravcu Spreče, a njegovo desno krilo treba da ide na selo Đurđevik, južno od Ži-vinaca, gde će uhvatiti vezu sa Žugićem i muslimanskim jedinicama na toj prostoriji.11

9.  — TITANIK. — »AC«. — Desna kolona pravac Džimrije Han Pijesak — Vlasenica — Sekovići. Leva kolona pravac: Košutice — Žeravica — Turalići — Strmica. Naredi pokret energično napred.12 Obićiću obe kolone. Nikakve snage za Vasiljevica i Draškovića nećemo davati.13 Oni moraju biti sposobni da sami rade, a ako nisu sposobni, onda smo mi sposobni da sami radimo. Drašković pravac Srebrnica, energično mu narediti.

10. TITANIK. — »AC«. — Desna kolona što pre da ovlada prostorijom sela Džimrije — Mrkalji. Ja se nalazim u selu Kruševci, severozapadno od Knežine. Energično napred.

14 decembar 1944 god.

11. — TITANIK. — »AC«. — Danas 14 decembra uhvatio sam vezu sa levom kolonom. Kod mene bio Jonić,14 Brana15 Ziv-ković, Redić16 i ostali. Ja sam već stigao kod leve kolone. Na dan 15 og. leva kolona po mojoj direktivi biće u sledećem rasporedu: III divizija ma desnom krilu na prostoriji: s Mar-getići, s. Košutica, s. Zavozi; I divizija u centru: s. Knežina, s. Vrapci, s. D. Babine; II divizija na levom krilu sa štabom korpusa: s. Drapnići (15 km. jugoistočno od Olova). Mladeno-vić17 sa 1 500 ljudi deo opšte rezerve u s. Jabuka (10 km. istočno od Rakova noga). Ja se nalazim u oblasti s. Knežie. Naredi srednjoj koloni energičan pokret na sever da se ovlada linijom sela: Džimrije, Mrkalji. Sa te linije srednja kolona ima da nadire pravcem Han Pijesak — Vlasenica, a leva kolona nadiraće paralelno njojzi olakšavajući rad srednje kolone. Leva kolona dobro je oslonjena na bosanske snage na liniji: Olovo — Kladanj — Stupaca, te će leva kolona uvek biti za stepen u napred. Opšti cilj snaga srednje i leve kolone: čišćenje Istočne Bosne, upad u Spreču radi ishrane, sjedinjavanja sa snagama Majevice, Trebave i Ozrena i docnije prema situaciji. Objavi srednjoj koloni da je moral kod Srpskog Udarnog korpusa odličan18 i da ću i njih obići, pošto i ja učestvujem u celoj ovoj akciji. Moral kod bosanskih snaga odličan.19 Za rogatičku brigadu Neškovića čuo sam da je u selu Džimrije.

13. — TITANIK. — Ako si vešt pokušaj, da sve automobile prebaciš za Sarajevo i dalje preko Doboja pa da posle iskliznu u reku Spreču između Trebave i Ozrena ili pak da se ubace u našu Posavinu pozadi Trebave. U njima trebalo bi transportovati teže ranjenike, jer mi na Trebavd imamo naše bolnice. Ovo ako si vest da uradiš. U protivnom, moraćemo ih vući za nama u pravcu Vlašenice.

15. — 543. — Javite Smdljaniću da moramo držati oblast Kalinovika.20 To nam je važno i neka sa Momčilovićem i Popo-vićem bude u što boljoj vezi. Momčilovieu poručite preko Smiljanića da energično sakupi svoje delove oko Kalinovika i da ih angažuje u borbi. Urgirajte i dalje Draškovića na sve moguće načine za srez Srebrnički. Ja se čudim njemu, da može da mi traži snage da može da mobališe svoje ljude. Poručiti Rakovicu,21 da je njegov rad vrlo važan i da nam daje što više vesti iz Srbije. Neka vodi čistu gerilu. A za to neka iskoristi najčistije naše krajeve.

Br. 16. — BINDER. — (via Borota). — Ako uspete da dobijete municiju,22 šaljite je za selo Košutice, ponavljam Košu-tice. Hitno nam je potrebna. Pokažite šta znate. Za sada najzgodnije municiju dostavite od Sokolca za s. Košutice drumom za Han Pijesak, i ka Kalinoviku. Dobru23 ne mogu vam za sada poslati, daleko je od mene. Uradite sve što možete. Hitno je.

Br. 17. — MIKI. — Ja znam ko je Račić, i samo tražim sada izvršavanje svih mojih naređenja. Ja znam da je Račić uvek samnom. Poslednju rečenicu Vaše depeše 283 nisam ra-zumeo.24 Sa svima komandantima imao sam zajednički sastanak na kome je rešeno bezuslovna poslušnost i izvršavanje mojih naređenja. Ostojić ide ka Vama i preneće Vam sve moje odluke i naređenja. Sa njim ide i Baćović.

Br. 19. — OTON. — »AC«, — Levu kolonu S. D. S.25 primio sam već pod svoju neposrednu komandu, i đeneralu Tri-funoviću, naredio sam, a i Vi primite na znanje, da srednja kolona ovlada linijom s. Džimrije s. Mrkalji. Sa ove linije Vaša srednja kolona ima da nadire pravcem: Han Pijesak, Vlasenica, Sekovića. Na dan 15-XII — leva kolona nalazi se na liniji: s. Košutica, s. Knežina s. D. Babina, s. Drapnići. Drapnići su 15 km. jugoistočno od Olova. Po ovome se upravljajte. Osigurajte se pobočnicama na svome desnom boku, a isto tako i na svome levom boku da imate odeljenje za vezu-Poznato nam je, da komunista ima u Malom Polju, zapadno od Han Pijeska, možda oko Vlasenice, i kod Sekovića, ali to su terenske slabe snage. Bosanske snage drže od Bosne pa na istok sve do linije Olovo, Kladanj, s. Stupari i dalje do blizu. Živinica.

15  decembar 1944 god.

16  decembar 1944 god.

Br. 26. — OTON. — »AC.« — Primljene depeše 541, 542 i 544.26 Budući pokret cele srednje kolone iz oblasti s. Džimri-ja — s. Mrkalji pravcem duž puta Han Pijesak — Vlasenica-Celiu levu kolonu stavio sam pod svoju neposrednu komandu. Leva kolona 17. XII — u 8 časova napada sa ciljem ovlađiva-nja linije: s. Malo Polje, zapadno od Han Pijeska, — s. Žeravica — Kladanj. II divizija S. U. K. služiće za vezu između srednje i leve kolone. Iznurenost vojnika možemo popraviti samo ako pravcem Vlasenica — Sekovići, upadnemo u oblast Spreče. Naređujem energičan rad. Punjenje akumulatora biće tek onda kad se približite meni i ja Vama. U bogatoj dolini Spreče, naćićemo svega što nam treba. Ranjenike i bolesnike iz Spreče prebacićemo u Trebavsku posavinu. Brojna stanja tolika su naša velika u odnosu na neprijateljska, da ne sme da bude zadržavanja. Ako pojedini delovi budu zadržani, drugi prolaze sa strane u cilju opkoljavanja. Napred.

Br. 27. — IL-IL. — »AC«. — Primljene depeše 70 do 74.27 Vi ste u sastavu kolone pukovnika Keserovića i izvršavajte sva njegova naređenja. Pred nama je dolina Spreče u kojoj ima svega što nam treba. Vaši predloži su mi nepotrebni u pogledu povratka u Srbiju. Imate da izvršavate moja naređenja. Sto se tiče Srbije ja preduzimam što je potrebno. Što se tiče Saveznika, ostavite to meni, i ja valjda nešto radim. Izvršavajte moja naređenja.

Br. 28. — RODI. — »AC«. — Sa 10.000 srbijanskih snaga neračunajući bosanske, krećem pravcem Han Pijesak — Vla-senica — Sekovići — Tuzla i pravcem Olovo — Kladanj — Stupari — Zavrtnice. Preduzmite odmah energične napade prema oblasti Tuzle sa svim snagama. Vi znate ko je glavni neprijatelj i napadati ga. Nemojte da u ovom momentu stvarate i druge neprijatelje. Ponavljam, najenergičnije koncentrične napade u oblasti Tuzle sa svima snagama.

Br. 32. — B1NDER. — Primljene depeše 201 do 2O3.28 Ja sam navikao da lima uvek obećanja sa te sitrane, a nikako podršku. Kažite njima neka pomognu koliko god mogu, jer sam uvek bio samo obmanjivan.

Br. 37. — TITANIK. — Sastaćemo se u toku nastupanja. Ja držim levu kolonu a ti drži desnu. Primio sam tvoje depeše 612, 618 i 619.29 Od Draškovića ne očekujem ništa. — Ja svoju robu poznajem. Boroti je poručeno potrebno. Obično otuda idu prevare. Borota nije kriv ali drugi lažu. S.U.K. ja sam naročito privukao prema severu, da bi postigao time obuhvat prema Han Pijesku i Vlasenici. Ne brini ništa. Ja sam raspleo celu situaciju. Keserova kolona ima da gura putem Han Pijesak — Vlasenica — Sekovići, a S.U.K. zapadno i u ešalonu napred. Ti drži još desnu kolonu, a kad se sastanemo onda ćemo držati obe. Ja znam da se ti ne osećaš pogođenim, ali drži desno.

Br. 38. — 543. — Pošto se može kupiti oružja, municije opreme i odeće, navalite da kupujete, ali samo toliko koliko je nama potrebno za štab V.K. To vršiti preko Peveca i Alekse. 17—XII — opšti napad na liniji Han Pijesak — Kladanj. Zdravo.

27 decembar 1944 god.

Br. 39. — 540. — Od raspoložive hrane koja je došla odmah uputite za nas u Rakovu nogu što više masti, brašna, pa-sulja i soli, kao i odela koja ste dobili. Odmah izvestite kada i šta ste nam poslali.

Br. 47. — ORFEJ. — Radiostanica komande 100 ima da ostane na svome mestu. Naredio sam neposredno Boroti da je ne srne nigde slati. Ova radio stanica ima vrlo važno mesto kod Sarajeva i za to ne sme da ide.

Br. 50. — PERUN. — Primljena depeša 846.30 Municiju možete primiti bez obzira što vršite pokret jer vi ste dovoljno vest da možete primiti municiju. Naređena je akcija Majevici, Ozrenu i Trebavi i oni je sa severa vrše. Bolji dami će nam doći a to sve zavisi od nas i našega rada.

Br. 51. — 542. — Javite Moljeviću,31 Mulaliću32. i Preda vcu33 da sam ja Račiću odmah naredao da ne srne izazivati muslimane.34 Snaga Smiljanića je 2.000, a ne 700 i to: Smiljanić 1500 i požeški korpus 500. Javite Ostojiću da je Smilja-nić bio pušten samome sebi i da se sam bori i da ga niko nije pomagao.35 Smiljaniću javite neka prikupi snage; neka ih odmori i uredi jer to je jedna od najboljih trupa koje imamo ovamo. Nova akcija na Kalinovik može se preduzeti tek onda, kada svi pođu, a ne samo Smiljanić.

18 decembra 1944 god.

54. — ORFEJ. — Kao što vidiš Smiljanića su pustili samoga i niko nije hteo da ga pomogine. Komunista u oblasti Kalino vika nema u tolikom broju kako javljate. Da bih mogao raditi preko Borate treba da naredite vašem održaču veze da više ne ometa Borotu u radu.

Br. 55. — AGEJ. — Primljene depeše 179 i 180.36 Što možemo mi ćemo učiniti za popunu municije. Obodrite ljude i odmorite ih.

Br. 56. — RAĐANA. — Primljene depeše 1003 do 1022. Engleske trupe u Hercegovini su isuviše slabe. Potrebno je prethodno ovladati oblašću Kalinovika i tek sa te prostorije šiljati u susret tim slabijim engleskim trupama. Ja razumem da se vi pred narodom smatrate odgovornim, ali treba raditi prema zamisli V.K. pa će biti bolje. Narodu govorite o onome šta se danas događa u Grčkoj. To je najbolji putokaz. Nikakav dublji pokret u Hercegovinu ne može se preduzeti dok se sigurno ne vlada oblašću Kalinovika. Ostojić će vam dati sva potrebna obaveštenja u tome pogledu. Pratite pokrete komunista iz Hercegovine i izveštavajte. Smiljanić uopšte nije bio potpomognut od tamošnjih snaga i za to je pretrpeo neuspeh. Ovako ne ide, jer se svak izvlači na račun drugoga.

Br. 57. — MOMBLAN. — Vrlo md je važno da što pre dobijemo municiju i to nam je potrebno da se pošalje Kalabiću na putu Sokolac, do blizu Han Pijeska i on da deli za ćelu grupu. Dalje mi je vrlo važno da se dobije municija u Go-raždu Račiću i Komarčevdću za ćelu grupu zajedno. Potrebno je i Smiljaniću da se dade u Foči. Treba da je bude u što većem broju kako za puške tako i za bacače. Tražite ovo energično, jer Marga izveštava da je sve svršio samo vi treba ovo da ostvarite.

Br. 58. — RODI. — (via Hektor). Neznam gde se ti nalaziš. Danas me je Leko izvestio da se vode borbe u oblasti Bi-jeljine i da komunista ima dosta i da su sve rigani, Bugari i drugi ološ. Izvesti me šta se tamo dešava. Preduzmi najenergičnije mere da aktiviraš Trebavu i Ozren u pravcu Istoka i to što pre. Izvesti me o stvarnoj situaciji kod Leka i šta se tamo događa.37

Br. 62. — 542. — Naredite svima snagama u oblasti Foče, Goražda Kalinovika, a isto to saopštite i Ostojiću, da su sve objedinjene pod komandom Ostojića, kao istaknutim delom V.K. sa ciljem: da sigurno ovladaju prostorijom Foča, Goražde, Kalinovik i da na Drini drže se potrebni mostobrani.38 Dalji rad ove objedinjene grupe biće prema instrukcijama koje sam ja dao Ostojiću. Prvo što ima da se učini to je, da se potpuno i sigurno ovlada Kalinovikom. Izvestite Slovenačku da Roni i Nikola Pašić produže rad tamo.

64. — ORFEJ. — Persi. — Ništa nema da mi pričate da su vojnici goli i bosi i bez municije. Ja to znam i bez vašeg izveštaja. Naše snage su deset puta jače nego komunističke u tom kraju, i sa puškom k nozi moglo je se proći gde god se htelo. Posle toga bi bilo municije i hrane, i odeće i obuće. Sve što mi nemamo ima kod komunista. Sve preduslove za ovo ja sam stvorio i u oblast Kalinovika ja sam uputio najhrabrije jedinice Sumadinaca, potpukovnika Smiljanića, ali su ostali voleli da gledaju, dok se on tuče sam.39 Tako se do pobede ne može doći. Vi i Ostojić naterajte sve na poslušnost i na zajednički rad pa će biti bolje. Ne plašim se muslimanske milicije, tu treba raditi politički a ne vojnički. A što se 1ače ustaša budite malo strpljivi biće vremena i za njih. Sada su glavni komunisti. Pozdrav čika Đoka. Zašto da Kalaitović bude po-nova Iznenađen, zar mu je malo iznenađenja.40

Br. 66. — OTON. — PERUN. — Izvestite hitno gde se nalazi III divizija S.U.K. kojom komanduje pukovnik Poga-čar, kao i šta ona radi.

19  decembra 1944 god.

Br. 74. — ORFEJ. — Potvrđujem prijem broja 520 i 521.41 Boroti naređeno potrebno da izvuče koliko god može. Vaši su brojevi ipak veliki. Mogu se držati po svaku cenu. Na Kalaita nisam ništa ni računao. Raković se nalazi u srezu Studenič-kom. Javljajte nam položaj Pavla da bi mogli Rakovicu dostaviti. Pavle je još daleko u Kolašinu. Drašković nije ništa pre-duzeo. Ne znam šta je sa njim. Ne nalazi se u našoj blizini. Mi smo na visini Vlasendca — Kladanj. Potrebno je Momča-lovića privući bliže k sebi Preko Borote naredićemo Momčilo-viću da dejstvuje preko Dobrog Polja. Pozdrav čiča.

Br. 76. — 542. — Na depeše Parzia 358 — 361 i na njegov 364 42 naročito sada ne treba ništa odgovarati. Takvo držanje da zauzme i CNK jer ne volim nikakve diskusije.

Br. 77. — HEKTOR. — Srbijanske snage dostigle visinu Vlasenica Kladanj, No Vlasendca još nije zauzeta. Energično napadajte na oblast Tuzle. Moramo čas pre ovladati oblašću Spreče.

Br. 81. — OTON. — Za Avalski korpus. Izvestite nas gde se nalazi III divizija — Graničara pukovnika Pogačara.

20  decembra 1944 god.

Br. 85. — 542.— Poručio sam da Ostojić objedini sve tamo na jugu. Kad stigne Pavle tamo će biti velike snage. Ako se pravilno i umešno vode onda će biti dobrih rezultata kao i ovde kod nas. Na levom krilu držimo Stupare, desno krilo je severno od Vlasenice. Do sada vrlo dobro, samo šteta što Drašković nije izvučen. Za oblast Kalinovika treba skoncentri-saiti ne 2000, već sve što se ima. Nešković nije u našoj blizini. On je ostao u Rogatičkom srezu. Za štampariju treba organi-zovati sve što se može, da se ona izvuče.

Br. 87. — REKTOR. — »AC«. — Srbijanske snage već su stigle na liniju severno od Vlasenice — s. Grabovica — Stupari. Naredite što jaču aktivnost svih vaših delova.

Br. 90. — 722. — »AC« Poslata Vam je zapovest br. 20743 da u toku 21 izbijete na Strmicu. I divizija da izbije na selo Saviće, istočno od Strmice. Levo od Vas ima da izbije potpukovnik Mladenović — s. G. Dopasci — s. Vučinovići.

22-XII-1944 g.

Br. 92. — PERUN. ~ Primljena depeša 855 i 856.44 Javite raspored svih snaga Keserovića kolone pošto nam se Keserović ne javlja. Ampule pošaljite u Kladanj. Javljajte redovno i vaš položaj. Potrebno je da Vandin saradnik Zoran Jovanović dođe čas pre meni u Kladanj, gde će dobiti naređenje za rad.

Br. 93. — RODI. — Potrebno je neprijatelja što pre tući i u što kraćem vremenu. Veza vaš 112.45 Skoncentrišite dovoljne snage u oblast Tuzle. Akcija na sve strane.

Br. 94. — VOBI:. — Angažujte sve vaše snage u oblast Puračića i dalje ka Tuzli. Sada je vreme da zajedničkim radom očistimo celu Spreču. U toku 23 o.m. treba da dostignete nas u oblasti Živinica. Nepropuštajte ni jedan trenutak. Na-pred.

Br. 96. — BINDER. — (via Momblan). — Primljena depeša od 19 o.m.46 Javite kome je municija poslata. Poručili smo i mi takođe Zorijanu da dođe.

Br. 97. — AGEJ. — Nije potrebno da mi se ponavlja da su vojnici goli, bosi, gladni, iznemogla. Isti su vojnici i oni koji su pod mojom komandom i pod komandom đenerala Trifuno-vića koji su pobedonosno izbili u dolinu reke Spreče. Održite moral po svaku cenu kod vaših ljudi, a vi to možete, jer ste pravi Ravnogorac, ne samo na jeziku, već i delima svojim. Razvite što jaču propagandu. Javite pukovniku Baletiću da smo stigli u dolinu Spreče i da trupe mogu mnogo da urade, ali je potrebna propaganda i dobro vođenje pa će sve biti dobro. Dobro je što se tamo obrazuje propagandna ekipa, to je vrlo važno.

Br. 98. — 543. — 582. — Na dan 21 o.m. Zauzeli smo liniju Sekovići — Stupari. Štab V.K. u Kladnju. Moral kod trupa odličan. Preko prese nemojte kazati da smo u Kladnju, već u oblasti Kladnja, ali možete reći da smo zauzeli Vlase-nicu, Olovo, Kladanj, Šekovići. Đeneral Trifunović je sa mnom, sjedinili smo štabove. Odnos sa muslimanima je prvoklasan. Ovo isto dostavljam Lalatoviću i Andriću neposredno. Andrić ne treba da mi šalje propagandnu sekciju pošto ,sazn. je obrazovao ovde.

Br. 99. — MIKI. — Za Neška sledeće: Ako bi Neško hteo po depeši 19447 da pređe Drinu potrebno je prvo da sa tom snagom dođe k meni. U načelu slažem se sa njegovim pred-logom, ali ne može ići pre nego što se vidi sa mnom.

Br. 100. — VILDA. — Ne mogu ja odavde naređivati sporazum po vašoj depeši 24.48 Vaša stvar nije u Sloveniji. Vi znate na koju pokrajinu vi treba da obratite pažnju. Slovencima se ne treba mešati u njihove unutrašnje stvari. Oni su vrlo osetljivi. Možda su se oni sporazumeli, ali vi to ne morate da znate. Zato je najbolje ne mešati se u njihove stvari. Poručite Parani da razvijete što jaču akciju prema Zagrebu i da me izvesti šta je tamo postigao.

101.  — PERUN.—OTON.F1AT.» — »AC«. — U koliko Keserović ne primi neposredno, dostavite mu najhitnije ovu moju zapovest. U toku 23 o.m. srednja i leva kolona ima da izbiju na liniju: s. Osmaci — s. Gračanica — s. Svojat — s. Đurđevik. Srednja kolona Keserovića treba da ovlada linijom i Osmaci — Kalajdžići — s. Delići — Jelovo Brdo, Karavlasi — s. Tupkovići (zaključno). Pukovnik Keserović obratiće pažnju da ima dovoljno rezervi i da se osigura sa pravca Zvornika. Pod njegovu komandu stavlja se II divizija graničara. Po ovla-đivanju označene linije preduzmite sve mere izviđanja i obe-zbeđivanja. Na dostignutoj liniji osigurati što bolju ishranu. Kraj je bogat. Ja sam u Kladnju. Ako mu ne radi stanica onda neka redovno izveštaje šalje preko Vaše stanice. Hitno ovo za Keserovića. Kraj.

102.  — PAČE. — Odmah krenite u sastav rezerve V.K. u selu Stupari, severno od Kladnja pravac pokreta: drum od Vlasenice do sela Solakovina, dalje seoski put selo Jasen, selo Dole, s. Podprijevor, s. Gojsalić i odatle drumom do sela Stupara. U selu Stuparu da budete sa Timočkim korpusom i pridodatim delovima 23 o.m. do mraka.

22 decembra 1944 god.

104. — OTON. — U toku 23 o.m. zadržite položaje u dolini Spreče dokle leva kolona ne izbije na vašu visinu.50 Manevar se vrši uglavnom od sada levom kolonom da bi smo povukli naše snage Ozrena i Trebave. Doima Spreče nudi vam povoljne uslove za ishranu i da se od koža zaklate stoke pravi obuća. Ponavljam zbog manevra leve kolone mora te se zadržati na dostignutim položajima do daljeg naređenja i obez -bediti se u sve strane. Vršite daljna nasilna izviđanja u pravcu Tuzle kao i Zvornika. U oblasti Šekovića trebalo je da bude većih magacina. Da li ste što pronašli.

105.  — PERUN. — Graničari ostaju kod Vas. Na dostignutim položajima imate se zadržati do izbijanja leve kolone na vašu visinu.51 Vršite daljna izviđanja u pravcu Tuzle i Zvornika. U Spreču ste došli gde ima dosta hrane, od zaklate stoke da se pravi obuća. 16 muslimanska brigada ranije je bila demoralisana i imala je najviše 150 boraca. Ja znam da sv. vojnici goli i bosi i ne treba da mi se to ponavlja. Ako mislite na saveznike, onda znajte da oni imaju svoju politiku koje se dosledno drže i kada budu hteli pomoći nas, pomoći će nas, i to kada budu hteli oni a ne mi. Dokaz Vam je Grčka.52 Što se tiče mene ja radim i radim i radim.

106.  — HEKTOR. — Naše snage još 21 o.m. izbile na liniju Capardi — Osmaci i dalje u dolinu Spreče sve do sela Lukavice. Pred našim snagama komunisiti su razbijeni.53 Potreban je sada što veći napor prema Tuzli i Zvorniku i uopšte prema Spreči. Požurite sada da što pre sada razbijemo ove snage u dolini Spreče, onda ćemo svi skupa prema Majevici. Ako sada propustite ovaj momenat biće mnogo izgubljeno, jer se neće više nikada vratiti.

107.  — VOBI. — Srbijanske snage izbile su na liniju Capardi — Osmaci — Lukavica dolinom Spreče sve do Đurđevi-ka. Ne gubite ni trenutka sa svima snagama sručite se preko Puračića u pravcu Živinica. Ako sada propustite ovaj momenat Više se nikada neće popraviti. U najkraćem vremenu treba da se u oblasti Zivinica uhvati veza sa srbijanskim snagama.

108. — RODI. — Srbijanske snage na dan 21 — XII —, dostigle su Mniju selo Capardi, s. Osmaci, s. Lukavica — Đurđevik. Veoma je važno i bez ikakvog odlaganja da se Majeviča-ni bace prema Capardima, Ozrenci i trebavoi u dolinu Spreče gde da se u oblasti Zivinica uhvati veza sa srbijanskom snagama. Sada je momenait da se komunističke snage u oblasti Tuzle tuku, a posle ćemo svi u Semberiju da je očistimo. Najenergičnije pokreni sve.

109.  — PERUN. »AC«. — Kod mene je stigao jedan iz Vandine pratnje koji mi je izjavio da je Vaša komora u Se-kovićima dosta nastradala.54 Niste trebali da je dosta daleko držite od sebe. Javite mi gde se nalazi južno od vas »tri brigade 27 divizije.55 Prosto ne mogu da vas stignem sa svojim za-povestima. Vodite računa o svom obezbeđenju u sve strane. Naredio sam Keseroviću da vam budući pravac bude Tuzla, duž puta Zvornik — Tuzla. Tako da se u pravom skoku postavite na liniji Lipovice — s. Svračić — s. Gornje Petrovice — s. Jeginov Lug. Vi se suviše širite po frontu i za to nemate dovoljno rezervi. Za vreme vašeg pokreta ka Tuzli ima te se dobro osigurati od pravca Zvornika.

110.  — OTON.—»AC«.— Moramo suziti vaš front. Suviše ste širok front zauzeli Sužavaćemo ga krećući ka Tuzli. Vaša kolona u budućem skoku da zauzme liniju: s. Iipovica, s. Svračići, s. G. Petrovice, s. Jeginov Lug. Na ovu novu liniju prečice te ostavljajući dovoljno snaga u rezervi. Vaše levo krilo na toj liniji biće u dobroj vezi sa selom Lukavicom i Gračanicom, gde se nalaze I i II divizija udar. korpusa. Dobro ima da se (osigurate sa pravca Zvornika i u pravcu vašeg se-vernog boka. Dalji vaš pokret ima da bude u tesnoj vezi sa le-vom kolonom, koja 23 — XII izbija na liniju Gračanica — Lukavica — Đurđevik. Potvrdite iprijem ove depeše.

112. — 547. — Naši su upali u oblast Spreče čak do Ca-parda — s. Osmaci, ali mi desna kolona pod komandom Kese-ra suviše neobazrivo napreduje. Mi smo u Kladnju sa štabom. Leva kolona sutra će biti na visini s. Gračanica — Lukavica — Đurđevik.

Br. 115. — AGEJ. — Za Ostojića sledeće: Primljena depeša 186.56 Vidim da Drašković uopšte nije uspeo. Morate gledati da tamo stanje popravite. Ne znam šta je sa Pavlom jer vidim neki sukob njegov sa Gojnićem. Nama je teško odavde preporučiti Pavlu koji je put sigurniji. U svakom slučaju on dobro poznaje pravac prema Foči. Javljaće Vam se ubuduće preko Smiljanića. Zabranite tamošnjim našim snagama svaki sukob sa Muslimanima, da ne bi pogoršala situaciju. Na ovo uputite Kosorića i Vučkovića. Šta je sa Hodžom Pačari-som.57 Da li je on stigao tamo. Ako je stigao stupite u dobre odnose sa njim i iskoristite ga.

117. — OTON, PERUN. — »AC«. — Celokupna prostorija zapadno od puta Kladanj — Stupari Đurđevik je u punoj našoj vlasti. Samim tim leva kolona ima dobro osiguran bok za sve vreme svoga nadiranja. Zbog toga sam ja želeo da le-vu kolonu istaknem ispred vas, ali ste vi suviše brzali. Uglavnom znajte, da treba da se što bolje naslanjate na levu kolonu.

23 decembra 1944 god.

Br. 119. — RODI. — VOBI.—HEKTOR. »AC. — 25 decembra Srbijanske snage napadaiu Tuzlu.58 Naređujem, najveće sadejstvo Majevici, Trebavi i Ozrenu. Ne dozvoliti da se ovakva prilika čišćenja komunista propusti vašim neučestvovanjem i neaktivnošću. Pokrenite sve raspoložive snage prema Tuzli.

120. — PERUN. — »AC«. — Primljene depeše 870 i 87159. — mi smo i ranjije doznali za Vašu komoru a nadam se da ćete vi to spasiti u koliko ne i komora po delovama. Komora vam je bila isuviše udaljena, ali i promene pravca pojedinih korpusa bila su samovoljna, kao što je bio slučaj i sa III divizijom S.U.K. koju ste vi zadržali. Ipak sve će se popraviti u daljem napredovanju. Visoko cenim žrtve Garde kao najbolje naše trupe. Vandin saradnik hitno neka dođe. Uputite ga duž celog Keserovog fronta da se prebaci u levu kolonu kod kapetana Žugića a odatle meni. Ja sam već naredio da se taj saradnik pošalje meni, jer je Vanda uredio stvar a on treba da je prihvati, a to je i u vašem interesu. Pozdrav Čiča, Cika Marko, deca i čika Damjanović.60

Br. 121. — OTON.—PERUN.—FIAT.—»AC«.— Za komandanta kolone puk. Keserovića: U toku 23 — XII — desna kolona puk. Keserovića treba da izbije na liniju s. Lipovi-ce — s. Svračići — s.G. Petrovice — s. Jeginov Lug. Ova linija u obliku trougla omogućava naslon levog boka prema trupama leve kolone. Pored toga puk. Keserović da jakom rezervom obezbedi svoj desni bok i svoju pozadinu. U toku 24 o.m. leva kolona izbice na liniju Donje Dubrave — s. Ljuba-če. Kolona puk. Keserovića na dostignutoj liniji Lipovice — Jeginov Lug pripremiće napad na Tuzlu za 25 — XII — i to: sa obuhvatom sa jugoistoka i istoka. Nastaviće se.

Br. 122. — OTON.—PERUN. FIAT.»AC«.— Nastavak. Istoga dana leva kolona napašće Tuzlu sa linije s. Dubrave —s. Ljubače obuhvatajući Tuzlu sa juga, jugozapada i zapada. Po zauzeću Tuzle, a zbog bombardovanja, samo Avalski korpus ostaje u Tuzli a ostale sve jedinice van varoši i to: trupe desne kolone istočnood puta Tuzla — s. Hodžići — Velike njive, a trupe leve kolone zapadno od ovoga puta. Ovu depešu dostaviti neizostavno Keseroviću. Nigde nedozvoliti iznenađenja. Razvijati što jaču službu izviđanja i obaveštavanja. Održavati međusobnu vezu. Prijem zapovesti potvrdiiti. Obaveštavati me što češće. Dostavljeno: Keseroviću, Kalabiću i Trifkoviću. Trif-koviću i preneti ovo naređenje.61

Br. 123. — FLEŠ— Primljene depeše 233 do 238.62 Ostavite se visoke politike sa Englezima, jer budite uvereni da oni znaju šta rade. Dokaz je Grčka. Kad im budemo trebali izvu-ćiće našu kartu. A dotle radiće ono što smatraju za nužno. Hvala Vam na sugestijama, ali treba da budemo na čisto šta su Englezi. Onoj svoju politiku ne vezuju ni za koga drugog nego za svoj račun. Ovo je Oičino objašnjenje o engleskoj politici. Nikakva vlada ne verujem ni da će biti obrazovana u Beogradu, jer Englezi misle jedno, a Rusi drugo. Gerilu u Srbiji ćemo pojačati do najvećeg stepena. Budite uvereni da će nam narod prići, jer ne može sa njima. Pored Vas upućujemo i druge delove na teren. Nama u Srbiji nije glavno sada borba, nego stvaranje gerile i izmicanje od svih njihovih napada. Slučaj u Grčkoj najbolji je dokaz šta Englezi misle. Rako-vić je postao major. Ja mu čestitam. Isa zahvaljuje na obaveš-tenju. Čiča.

Br. 227.— KORA.—»AC«.— Primljena depeša 541.63 Mi činimo sve da dođemo do municije. Ako se ne može Kalino-vik napadati, treba držati sve okolo Kalinovika do mogućnosti napada na Kalinovik.

Br. 228.—PAČE.—»AC«. — Mi smo vam dostavili naređenje da dođete u sasitavu rezerve V.K. Ne morate ići tim putem, ako se još nalazite u Mrkaljima. U tom slučaju krenite najkraćim putem za Kladanj, ponavljam Kladanj. Gerilu u Srtaiji što jače potpomognite. Dajte im potrebna uputstva. Gerila u Srbiji treba što pre da se ostvari. Iskoristite i narodno neraspoloženje prema komunistima. Krenite najkraćim putem prema Kladnju. Sa muslimanima raširite najbolje odnose.

Br. 232.—OTON.—»AC«. — Avalski korpus javio se danas iz Tupanara, jugozapadno od Sekovića. Vaša desna kolona ima siguran naslon na levu kolonu kroz dolinu Spreče. Treba produžiti rad prema današnjoj zapovesti u pravcu Tuzle. Ceo teren zapadno od puta Kladanj — Stupari — Đurđevik je u našoj vlasti, a isto tako i Ozren planina kod Kladnja. Prema tome, vi imate dobar naslon u pravcu vašega levoga boka. Produžite rad po dobivenoj zapovesti, a osigurajte se u svima stranama. Izveštavajte stalno o situaciji.

24 decembar 1944 god.

Br. 132 — 542.—583. — Sve primljene depeše za inostran-stvo za čestitanje praznika pošaljite.64 Pošaljite i depešu pukovniku Mek Daulu. Ciča, Mirko, Čiča ti poručio da i katolicima čestitaš praznik.

Br. 134.—543. — Odgovorite Đonoviću da smo primili njegovu depešu.65 Izdržaćemo po svaku cenu do kraja, a oni neka nas pomažu koliko mogu. Đonović bi trebao da pokuša i vezu sa Amerikancima i neposredno, da bi nam ostvario pomoć u sanitetskom materijalu i prijem teško ranjenih. To naravno ako je moguće.

Br. — 237.—RODI.—»AC«. — Ništa me ne izveštavate šta ste uradili u pogledu napada u oblast Tuzle. Ozren, Tre-bava, Majevica ne sarađuju sa nama. Naročito se neoseća saradnja Ozrena. Srbijanske trupe nalaze se na liniji: s. Prnjavor, na severnoj obali Spreče — s. Gračanica — s. Lukavica, južni deo sela Đurđevik. Izvestite gde se nalaze Trebavske, Ozrenske i Majevičke snage upućene prma Tuzli.*6 Hitno je.

Br. 242.—KORA.— Srbijanske snage u vašoj oblasti imale su sledeće cifre: Račić 1400, Smiljanić 1400, Miloš Marković 300 i grupa Komarčevića 1200. Ukupno tamo srbijanskih snaga tamo treba da oma 4300. Tome treba dodati bosanske i hercegovačke snage. Imajući ovo u vidu odobrio sam predlog Nešku Nediću da sa svojih 300 boraca dođe meni, da bih ga uputio za specijalni zadatak u Srbiju, koje je od najveće važnosti. Vama tamo stižu i Pavlove snage, prema tome Neškovih 300 boraca neće se ni osetiti. Za Srbiju je danas veoma važno ubacivanje naših jedinica te da se komunistima ne dozvoli organizovanje svoje vlasti. Ova ideja za šiljanje naših stnaga u Srbiju, mora ostati u najvećoj tajnosti.

Br. 144.—543,67—583.— Naša desna kolona izbila je u visini s. Prnjavora na severnoj obali Spreče. Keseroviću prišao jedan bataljon muslimana pod komandom poručnika Fe-rizovića. Leva kolona na visini s. Gračanica — južna ivica sela Đurđe vika. Kad bi Ozren bio aktivniji, a istp tako Tre-bava i Majevica, brzo bi svršili posao na opšte zadovoljstvo.

25 decembar 2944 god.

Br. 247.— FIAT.—»AC« Keserović poručuje da se on nalazi na liniji: s. Lipovice — s. Gornje Petrovice — Jeginov Lug. Vi odmah da krenete sa svojom grupom u s. Jeginov lug. Keserović se nalazi u s. G.Petrovice.

Br. 248.—OTON.—PERUN.—»AC«.— Leva kolona zadr-žata je borbom i nalazi se na liniji s. Gračanica — južni deo sela Đurđevik. Sa celom svojom grupom krenite duž Spreče u pravcu Živinice — Đurđevik. Razvite sve svoje snage na front Živinice — Đurđevik. U toliko menjam svoju zapo-vest za napad na Tuzlu68. Kad se sjedinite sa levom kolonom, lako ćemo uhvatiti vezu sa Ozrenom i imati, siguran naslon na Ozren, a tada ćemo lako rešiti pitanje municije, ranjenika i bolesnika, koje morate nositi sa sobom Obezbeđujte se u sve strane.

Br. 150.— HEKTOR.—»AC«. —Primljena depeša 304 i 305.69 Vrlo dobro ste uradili što ste poslali u susret desnoj koloni Keserovića i levoj koloni vaše snage. Keserović je danas na liniji s. Lipovice — s. Svračić — s. G. Petrovice — s. Jeginov lug. Štab Keserovića je u s. G. Petrovice. Leva kolona zadržata je borbom na liniji Gračanica — Đurđevik. Naredio sam danas Keseroviću da bočnim udarom u pravcu Zivinice i Đurđevika olakša probijanje levoj koloni, pa ćemo onda svi zajedno ka Tuzli. Vrlo dobro radite produžite. Mi ćemo raditi najenergičnije prema Tuzli. Javite nam o borbama koje Nemci vode, jer čujemo jaku artilerisku paljbu. Ja sam pozadi leve kolone. Važno je da svi jednovremeno vršimo što jaču akciju u oblasti Tuzle, pored one što vodite u oblasti Bijeljine i prema Drini. Sa nama idu i muslimani, Pozdravite Prelju-bovića.70 Javite držanje muslimana kod Vas.

Br. 251.—MIKI.— Za Neška Nedića: Ja sam Vas pozvao na specijalan zadatak, međutim, Račić sada traži i on da dolazi ovamo, kao da ne može bez vas. Mišljenja sam, da malo vaš put odložite jer sad su svi skočili, oće za vama. A ako se pak dogovorite sa njima da vaš put ne smatraju za lakšu službu u pozadini, već baš obratno, onda krenite preko Rogatice pored Sokolca, gde se čuvajte od ustaša, ako su još tamo, na s. Knežine, dalje pravo na Kladanj, gde ćete dobiti dalje naređenje. Ja sam u Kladnju, Usput se čuvajte, obezbeđujte se. u sve strane od svakog iznenađenja. Mesnom stanovništvu muslimanskom, pravoslavnom i katoličkom ukazujete punu pažnju i zaštitu. Mi ovamo sarađujemo sa muslimanskim milicijama koje ginu u našim redovima, a isto tako i katolici

Br. 153.—772,—»AC«.— Primljena depeša br. 256.71 Naređeno je pukovniku Keseroviću koji se sada nalazi u oblasti s. G. Petrovice, da se celom kolonom napadne najkraćim pravcem od Jeginovog luga na frontu Đurđevik — Zivinice i da na taj; način udari komunistima u leđa. Javljajte sve novosti preko Vaše radio stanice. Držite se dobro. Poručite II diviziji da uhvati vezu sa I divizijom. Vaša stanica sada nam je drago-cena. Obrazujte kurirsko odelenje kod vas za raznošenje zapo-vesti Žugiću, I i II diviziji. O Keserovićevom manevru izves-tite sve iz. leve kolone.

Br. 254.— DAL—DAL.72—»AC«.— Primljene depeše 296 do 299." U osnovi se ne slažem sa napuštanjem terena i odlaskom za Istru. U Sloveniju i na Istru treba poslati građanske izbeglice koje treba spasti. Vojnici moraju da produže borbu na celom prostranstvu Jugoslavije. Ni u kom slučaju naši vojnici ne smeju biti izbeglice niti služiti okupatoru. Borba mora biti do kraja. Zato gledajte da izbeglice udaljite od vojske i da ih smestite u sigurne krajeve. Sa vojskom na raspoloženju vam je rad u Kordunu i u Lici. Nas se ništa netiče gde postoje drugi frontovi. Prema hrvatskom stanovništvu treba is-poljiti postupak, koji će ih privući na našu stranu, a u duhu rezolucije Svetosavskog kongresa.74

Br. 156.—512.75— Naš jedan vest čovek uspeo je da omogući municiju za srbijanske snage pod đeneralom Trifunovi-ćem,76 koje su već stigle u dolamu Spreče. Treba da nađete veštog čoveka da ga pošaljete u Doboj pa da dobije veću količinu pešacke municije za našu pušku i municije za teški bacač. Tu municiju bi dovukli kod vas na Ozren u Boljaniće. Od nje bi nešto pešačke municije dali Ozrencima, a ostalu čuvali za srbijanske jedinice po rasporedu koji vam ja budem poslao, jer su oni u dosadašnjim borbama već skoro ositali bez municije. Nastaviće se.

Br. 157.—518. — Nastavak. Smatrajte ovo za vrlo važan i hitan posao. Izabrani čovek mora biti jako ćutljiv i jako po-verljiv, a vrlo pokretan i dovitljiv.77 Ako je drukče nemoguće onda hitno po ovome stupite sa popom Savom Božićem, pa uz njegovu pomoć sve ovo svršiti. Stvar je vrlo hitna. I za to ako je pop Sava daleko, nemojte tu gubiti vremena. Dotičnima u Doboju kažite da se obrate na Sarajevo na potpukovnika Varmsdorfa,78 ponavljam Varmsdorfa.

Br. 158.—PIND.—»AC«.— Pukovniku Keseroviću naređeno je za 26 decembar da dejstvom dolinom Spreče izbije na otsek: s. Živinice — s. Đurđevik. Jedinice S.U.K., Kladanjska brigada sa pridatim delovima i vaš korpus 26 decembra bez ikakvog izgovora imaju se založiti do krajnjih granica da se neprijateljski otpor kod sela Đurđevika slomije i neprijatelj tuče. Dobro poznajem borbenost vaših vojnika, samo moram učiniti zamerku za utrošak municije, do koje teško dolazimo te stoga svaki metak mora biti iskorišćen tako, da je siguran pogodak i da se bezciljno ne troši. Nastavak.

Br. 159.—PIND.—»AC«.— Starešine pozivam da o ovome povedu strogog računa i sada i u buduće. U koliko napad 26 decembra bude energičniji u toliko će se doći i do punijih magacina partizanskih u Zivinicama. Proširiti manevar na krilima i cilju dubljeg obuhvata neprijatelja. Đenerala Radova-novića i kapetana Žugića upoznati u celosti sa sadržinom ove depeše, kako bi zajednička akcija 26 decembra bila apsolutno uspešna.

Br. 160—PIND.—»AC«.— Uputite jedno izviđačko ode-lenje pod komandom dobrog oficira u selo Repnik, ponavljam Repnik, odakle će stalno osmatrati u pravcu sela Gmazića sela Grivice i sela Banovića sa zadatkom izviđanja i javljanja sve što se primeti. Ovo odelenje treba da uhvati vezu sa katoličkim milicijama u Reonu Ravan i Bora. Kapetan Žugić neka da vezu za tu katoličku miliciju.

26 decembra 1944 god.

Br. 164.—543.— Najhitnije dostavite raspis svima: Pri-metio sam da ima po jedinicama oficira koji nemaju svoj položaj prema formaciji. Takvi oficiri podložni su izbegličkim idejama i mogu štetno da utiču na trupu, jer se samo staraju o  svom nastanjivanju i ishrani, a ne rade ništa. Smatram da i oni sami ne žele takav položaj. Naređujem: da po štabovima

1  jedinicama bude samo potreban broj oficira stvarno zaposlenih. Sve što preostane ima da se formira u oficirske borbene grupe, koje će pripadati pojedinim bataljonima, a nikako štab-nim četama. Ovim oficirskim borbenim grupama ima da ko-manduje najstariji oficir. Ove oficirske borbene grupe ima da učestvuju u svim borbama kojima njihove jedinice učestvuju. Kraj depeše za raspis svima. Izvestite pod kojim ste brojem ove gornje raspise dostavili. Pozdrav Ciča.

Br. 165.—OTON (via Perun).—PERUN.—»AC«.— Avalski korpus bilo je zadržat u Šekovićima borbom koju je tamo vodio,79 nije mogao da se probije ka vama, a nije znao ni gde ste. Sada je stigao u selo Noćajeviće, istočno i blizu sela Stu-pari. U vezi naređenja za vaš napad u pravcu Zivinica i Đur-đevika, zadržao sam Avalski korpus na svome raspoloženju, jer vi na mesto njega imate III diviziju graničara.

Br.—169.—546.— Egon Kriger je interesantan, ponavljam interesantan je.80 Interesuje me vest iz vaše depeše br. 88 da su 11 stigli u Puračić i da vode borbu sa komunistima. Hitno pitajte Ozren i Pera Sirnica da li je to istina. Poručite Mitranoviću da Zeničani treba da priđu Kladanjskoj brigadi, jer na svome terenu sada ne mogu ništa uraditi. Sede bezpos-leni. Uz Kladanjsku brigadu naišli bi na dobar izvor hrane, pa neće biti potrebe da troše hranu sa Ozrena i sede besposleni. Poručite dalje Mitranoviću sledeće: Nastaviće se.

Br. 170.— 546. — Dobio sam pismeni akt Mitranovića i Dodoša81 u kojem traži napad na muslimane u Zeničkoj oblasti. Ovo je nemoguće uraditi sa Zeničkim snagama. Samo bi se pogoršala situacija. Zeničaci moraju sprovoditi politiku prema muslimanima po intencijama V.K. Politički moraju razbijati komunističku akciju na pridobijanju muslimana. Sve dok se ne svrše operacije u dolini Spreče ne može se ni misliti na odvajanje srbijanskih snaga. Pa te snage i kada bi pošle one bi imale da pacifiraju a ne da ubijaju kako Zeni-čaci misle. Neka Mitranović nastavi da radi u duhu mojih naređenja na pridobijanju muslimana, a Zeničane neka uputi ovamo u dolinu Spreče.

Br. 171.— 546.— Na dan 19 decembra 1944 god. javio mi se na službu đeneral Miodrag J. Damjanović, koji je po mome naređenju došao iz ropstva i stupio na dužnost koju sam mu ja bio odredio. Po dolasku imenovanog sa komandantom Srbije određujem đenerala Miodraga J. Damjanovića za svoga pomoćnika. Imenovani će primiti dužnost odmah. Prednju naredbu dostavite u raspisu svima jedinicama.82

Br. 274.— MOMBLAN.— Poručite broju 11 sledeće: Pored održača veze koji će doći i najglavniji održač veze treba da bude major Iva Pavlović, koji je sa Aćimovićem dolazio i vratio se. U njega imamo puno poverenje, zato neka ga broj 11 čas pre dovede u varoš sa kojom vi održavate vezu.

27 decembra 1944 god.

Br. 182. — PERUN. — »AC«. — Primljene depeše 882 i 883.83 Razumeo sam da se nalazite kod sela Kovači, 1 km. istočno od Đurđevika. Leva kolona izveštava: da se u Đurđeviku nalaze komunisti. Komunisti se nalaze na Gradini, na Markovcu i u s. Zukići. Leva kolona po izveštaju potpukovnika Mlade-novića obuhvatila je Đurđevik sa zapadne strane. Potpukovnik Mladenović izveštava da se nalazi kod sela Brčanmovići, 3 km. jugozapadno od s. Živinica, Leva kolona dalje nalazi se kod s. Sahići, s. Brnjice, kod s. Brnojevići i dalje duž druma Zukići — Stupari. Vi prema stvarnoj situaciji postupite. Po vašoj noti razumeo sam da sve već stupili u dodir sa Branom.

Br. 183. — 772. — »AC«. — Desna kolona jednim svojim delom stigla je u s. Kovači. Treba da bude potpomognuta od ćele leve kolone najenergičnije. Saopštite svima delovima leve kolone da najenergičnije napadnu Đurđevik. Zbog mlitavog rada leve kolone, naša desna Keserovićeva kolona, bila je dovedena u težak položaj i sada se probija ka levoj koloni. Zato sada leva kolona ima da uloži sve svoje napore da izvuče Keserovićevu desnu kolonu i da je prihvati. Celo ovo moje naređenje saopštite svima komandantima leve kolone, a isto tako i mojim održačima veze pukovniku Milovanoviću i ppuk. Andriću.

Br. 186 — HEKTOR. — »AC«. — Primljene depeše 306 i 3O7.84 Dajte nam jasniji pregled situacije na vašem terenu. Gde su vaše, a gde komunističke snage, a gde se nalaze Nem-ci.

Br. 188. — KORE. — Veza vaš 543 i 544.85 Za municiju obratite se najbližim koji prolaze pored vas. Za izbeglice nemam još ništa. Oni koji prolaze pored Vas daće vam, jer imaju naređenje za to. Za Muzikravića učinjeno pitanje.

28 decembar 1944 god.

Br. 192. — AGEJ. — Odgovor Ostojiću, Baćoviću i Smi-ljaniću. Ja sam javio potrebno Račiću. Umirite ga i Vi sa Vaše strane. Ja mu nisam odobrio odlazak na Majevicu. Juče smo zauzeli Živinice, ali ću je napustiti po svojoj volji. Vršim grupisanje snaga Đurđevik (isključilo) — Omazić — Trešte-nica. Moram više da se naslonim na Ozren da bi ih aktivirao. Majevica radi vrlo dobro. Poginuo je komandant 21 udarne divizije Božidar Korać i njegov politkom.86 Da su Trebava i Ozren bolje sarađivali danas bi bili u Tuzli. Ovako moram da manevrujem prema neodlučnima, kao i da gubim vreme. Imali smo dosta gubitaka, jer smo zbog neaktivnosti Ozrena visili u vazduhu.

Br. 193. — PIND. — PERUN. »AC«. — Depeša za moga održača veze leve kolone pukovnika Milovanovića i potpukovnika Andrića. P. puk. Leka Damljanović imao je vidnih uspeha na Drini i na Majevici. Leko kreće prema Tuzli. Radi boljeg naslona na Ozren i sigurniji rad prema Tuzli, vršim novo pre-grupisavanje snaga. Ćela leva kolona, koju sačinjava: Srpski Udarni Korpus, snage kapetana Tuševljakovića, snage kapetana Žugića i potpukovnika Mladenovića zauzeće položaj na liniji: s. Gornja Višća kapetan Žugić, — s. Beširovići jugoistočno od Omazića, — S.U.K. bez III divizije, Južnomorav-ski korpus potpukovnika Mladenovića — s. Grivice, jugozapadno od Omazića. Na ovaj način ovi delovi će imati sigurnu pozadinu prema Konjuhu. Ostale snage grupisaće se zapadno i to: Kalabić sa svima delovima koji su uz njega, sa delom graničara — s. Podgorje kao rezerva pozadi Mladenovića. Nastavak.

Br. 194. — PIND. — PERUN. — »AC«. — Depeše za moga održača veze leve kolone pukovnika Milovanovića i potpukovnika Andrića. Sve ostale snage zajedno sa V.K. Kroz dolinu Krivaje grupisaće se u oblasti a. Vozuće — s. Vukovine — us. Osečani. U oblast sela Vozuća okolnim putem preko sela Tuholj, prebaciće se korpus Keserovića sa delom graničara koji su kod njega, Avalski korpus, Timočki korpus, Smederevski korpus i V.K. Na slučaj da je puk. Keserović negde kod vas u oblasti Višća ili zapadno onda on sa delom graničara da se prebaci na istu prostoriju gde i Kalabića korpus. Ako je Keserović tamo njega izvestiti o ovom naređenju, a mene najhitnije obavestite radio putem. Keserović je trebao da bude u s. Olovci, ali je lako moguće da je još kod vas.

Br. 198. — HEKTOR. — »AC«. — Primljene depeše 307 do 309 i od 311 do 314.87 Jako me obradovala depeša 307, produžite tako. Mi ćemo produžiti dosadašnji rad. Saznajem da je i Ozren krenuo kao i da Trebava kreće, Novomobilisaine snage iz Srbije bile vrlo slabe borbene vrednosti. Nemojte se ženirati, da komuniste udarite u leđa u svakoj prilici. Oni su nas, dok smo napadali Nemce kod Bileće i na Sokolcu uvek napadali u leđa. Javljajte se stalno.

Br. 199. — 543. — Kažite puk. Pavloviću88 da nismo više onako bogati kao što smo bili. Ja sam već naredio kako ima da se postupi sa slušaocima.89 Slušaoci su naoružani. U koliko pak nisu, može se nešto i dobaviti. Borota ima puta i načina da dobije i bez para. Ja sada vršim pregrupisavanje snaga. Zauzeli smo Živinice, ali sam naredio da se front bolje nasloni na Ozren i da bi smo ga pokrenuli zajedno sa Trebavom i Majevicom. Prema tome front će biti s. Gornja Višća, zapadno od Đurđevika — s. Omazići — s. Grivice. Stvaram novu levu grupu u oblasti Vozuće i ja sam idem tamo. Nastavak.

Br. 200. — 543. — Nastavak. Grupa od Vozuća krenuće posle na severoistok. Do sada smo bili dosta u zraku i mnogo smo visili. Mislili smo da će lakše ići, lakše bi i išlo, da se Ozren odazvao na vreme. Ovako moram da se približim njemu da bi ga pokrenuo na rad. Majevica dobro radi Trebava će početi uskoro. Komandosi da mi se upute u pravcu Vozuće, kada završe školu. Javite Pavloviću. Ljuba Patak ostavio je nekoliko stanica na terenu.90 Sedam Užičana pobeglo iz Se-vojne od terora. Beograd se javlja.91 Sve te teze, prebaciću na Peveca.

29 decembra 1944 god.

Br. 201. — PERUN. — PIND »AC«. — Za potpukovnika Andrića. Pošto se jedinice nisu zadržale na liniji dostavljenoj od (nas) neka se zadrže na liniji na kojoj se nalaze 29 om. i to: Garda u s. Banovićima, S.U.K. u selima Treštenica, Pri-bitkovići — Mladenović Orahovica. — Pazarac u s. Lozna. Ja stižem tamo. Ovo se apsolutno mora izvršiti.

Br. 203. — PIND. — »AC«. — Saopštite svima, da svi od delova srbijanskih snaga ostanu na svojim mestima. Stižem 31 o.m. u s. Gare, severno od Vozuće. Mladenović neka ovo saopšti svima, koji se tamo nalaze od Srbijanskih snaga. Mladenović neka uputi jedno odeljenje za vezu sa Ozrenskim snagama obilazeći Puračić, za koji još nisam siguran da je u našim rukama, ali izgleda da jeste. Prema tome neka ga uputi prema Bosanskom Petrovom selu. Znam sigurno da je zapadno od Puračića teren u našim rukama.

Br. 204. — PERUN. — »C«. — Moj održač veze potpukovnik Andrić neka koristi vaše kurire i vašu radio stanicu da obavesti sve srbijanske delove u vašoj oblasti da se zadrže na prostoriji ma kojoj se nalaze 29 — XII —, i neka svi uhvate međusobnu vezu, a Mladenović neka pošalje jedno odele-nje za vezu u pravcu Bosanskog Petrovog sela. Razvite službu obaveštavanja i izviđanjima u sve strane, a naročito u pravcu Đurđevik — Zivinice — Tuzla i Puračića. Međusobno sve jedinice neka se dobro povežu. P. puk. Andrić neka mi stalno šalje radio izveštaje o trupama i o situaciji. Pogačar i Kese-rović su ovamo. Sa Keserom, Avalcima, Timočkim i Šuma-diskim korpusom sitižem u oblast Vozuće na dan 31 — XII —. Vi ste nam obezbeđenje dok ne stignemo. Mi idemo dolinom reke Krivaje.

Br. 205. — VOBI. — »AC«. — Jače srbijanske snage za pripremni napad na Tuzlu, prebacio sam u oblast Banovići — Orahovica, a drugi deo srbijanskih snaga grupišem u oblast Vozuće. Vi neizostavno ima da ovladate Puračićem, ako niste otišli na drugu stranu. Majevica napada Tuzlu sa severne strane, Trebava takođe prekc Srebrnika. Neznam šta vi radite do sada. Da li ste što preduzeli. Ako se zalažemo po delo-vima ne možemo uspeti. Treba svi jednovremeno da gunne-mo. Čika Đoko.

30 decembra 1944 god.

Br. 207. — KORA. — Primljen na znanje Vaš izveštaj 548.92 Produžite rad. Hvala.

Br. 208. — HEKTOR. — »AC«. — Primljena depeša 316, 318 i 319.93 I ja se potpuno slažem sa vama. Sad mi je važno da pokrenem pored Trebave i Ozren.

Br. 211. — PERUN. — Naša komanda pozadine pod komandom đenerala Božića Živorada, nalazi se u s. Boljanićima u dolini Spreče zapadno od Puračića. Tamo ima i bolnica. Sve ranjenike pošaljite tamo preko manastira Ozrena.

Br. 213. — PERUN. — Pogačar i Keserović sa izvesnim brojem svoga ljudstva nalazi se kod mene i zajedno samnom idu ka vama.

1. januara 1945 godine,

Br. 223. — 586. — Javite Beogradu da nam daje što kon-kretnije podatke. Izveštaje koje nam je poslao veoma je koristan. Neka propaganda ovo iskorišćava ali da ne otkrije našu stanicu. Primljene depeše 475.94 Javite pukovniku Pavlo-viću da me pukovnik Lalatović izvestio da ste sav novac utrošili, a mi ga nemamo u neograničenim količinama. Jedinice koje upućuju komandose treba da ih šalje sa oružjem. I sami vidite, da mesecima sedimo kod Sarajeva i ne možemo da kupimo dovoljno oružja i spreme za V.K. a ako budemo odevali, obuvali i naoružavali sve koji treba da nam dođu na kurs, onda tu nebi ništa uspeli. Radite sa Beogradom, da nam on za slušaoce pribavi sva potrebna sredstva po obećanju koje je dobio. Nastavak.

Br. 227. — RODI. — Primljene tvoje tri depeše od 31 — XII95 —. Najtvrdoglavije nastani da se zavede saradnja sa svima oružanim snagama bez razlike na veru u oblasti Trebave. Javi kakve veze imaš sa Zapadnom Bosnom. Zašto im ne radi radio stanica. Za pobijene Amerikance od strane komunista iskoristićemo u propagandi.

Br. 230. — MON BLAN. — Primljena depeša 217 do 219* Potporučnika Iliju Vejna možete slobodno upotrebiti po vašem nahođenju. Razumeo sve što ste javili: Sa motornim vozilima neka Grozdanić postupi onako kako mu je general Tri-funović usmeno naredio.

Br. 233. — RODI.97 — Na dan 5 o.m. stižem u oblast Ose-čani tako kod vas. Potrebno je da se nađemo. Dovešću tamo jače snage iz Srbije, koje se moraju reorganizovati i odmoriti, jer su jako zamorene dosadašnjim borbama, dok su svi ostali, sem Majevice bili neaktivni.

Br. 238. — VILDA. — Pukovnik Nikolić nema nikakvu moju misiju u Beču.98 Kalabić, Baćović i Lukačević nikada se nisu sporazumeli sa crvenima. Ovo je radi vaše orijentacije. Izvestite kakav pokolj dobrovoljaca je bio zbog čega je Kaše opozvan.99 I ja se ne slažem što je Lika napuštena. Vi morate raditi svim salama da se Lika ponova aktivira i da se ljudi vrate u Liku. Glupo je što se napušta teren. Budite uvereni da naš radiotelegrafista namerno neizbegava vezu sa vama. Interesuje me šta dr. Zarković100 Mitar javlja, posle posete Patrijarhu. Javite šifri Đoka, da sam sve razumeo što mi je preko Vas poručio. Javite Denkeru, da mi javi tačno situaciju po svojoj šifri i šta je do sada radio. Sve depeše koje budete do-bijali pod oznakom »SALKO« predavaćete najhitnije šifri »DOKA«.

Br. 239. — 543. — Pitajte Mitranovića, gde se sada Žugić nalazi obzirom na situaciju severozapadno od Brgula. Vodite računa o svim pokretima komunista, te da nam centar bude obezbeđen. Upravljajte se prema situaciji. Čim se ukaže mogućnost na terenu, a prema razvoju situacije želeo bih da svi pređete ovamo k meni. Selo Visovica i ta oblast služi za vezu sa Igmanom i Momčilovićevim snagama101 na koje bi se u nuždi morali nasloniti. Selo Visovica je i centar Save Derikonje. U Rogatici naš muslimanski korpus mogao bi biti Hodže Pača-riza, kome bi prišli ostali muslimani iz oblasti Rogatice. Nastavak.

Br. 240. — 543. — Nastavak. Dobro je što ste se preselili u Čevljanoviće i Srednje. Javite Mitranoviću da sam poručio pismom Hamoviću da pokrene Zeničku i Zepačku brigadu ka Varešu. Ozren je sada angažovan u borbi protivu komunista, koji napadaju od Tuzle. Srbijanske snage sada prikupljam kod Pere Simića radi reorganizacije i odmora, jer su mnogo pretrpele od gladi i velikih borbi dok su ostali osim Leke mirno posmatrali. Imamo dosta i premrzlih i pored svega toga moral odličan.

Br. 241. — MONBLAN.102 — Primljena depeša 241. Ne znam da li komunisti misle sada na Sarajevo, ali treba predu-zeti sve da se oblasti boje imamo održe u svojim rukama. Neka se Mitranović što jače poveže sa katoličkom milicijom u oblasti Vareša. Situaciju kod nas daće vam pukovnik Lala-tović.

3 januara 1945 god.

Pokret103 4, 5 — I — Pokret. —

6 januara 1945 god.

Br. 244. — HEKTOR. — Srbijanske snage uložile su u Istočnoj Bosni sve od sebe i u pobedonosnim naletima došli do Tuzle. Za to vreme nije bilo dovoljno angažovanja ostalih snaga tako, da nismo došli do krajnjih rezultata i pored velikih pobeda i žrtava koje su podnele. To će sve tako biti dokle god starešine ne shvate da se naređenja V.K. najstriktnije izvršavaju i da se svi jednovremeno zalažu a ne pojedinačno za jedan jedinstvenu pobedu. Ciča pozdravlja sve hrabre borce Majevice sa H.R.

Br. 246. — 547. — Ne samo Komandosi, nego i ceo drugi deo štaba sa propagandom u prvoj povoljnoj prilici treba da se sjedini sa nama kao i C.N.K. a to sve zavisi od veze sa Ozre-nom kad se uspostavi. Sve Srbijanske severne snage dovedene su na reorganizaciju i odmor, posle velikih okršaja, u oblast popa Save. Majevica, Trebava i Ozren nisu se dovoljno angažovali te su Srbijanske snage bile prinuđene da vode najteže borbe i prime ceo teret na sebe. Naredite Mitranoviću da se Kladanjska i Vlasenička brigada što jače angažuju ka Varešu. Nastavak.

Br. 248. — 547. — Preporučite Mitranoviću jače angažo-vanje njegovog korpusa, Javite Mitranoviću da sam poslao pismeno naređenje Žepačkoj i Zeničkoj brigadi za dejstvo prema Varešu. Poručite Mitranoviću da sam dobio njegovu poruku preko Peveca da mu pošaljem 1.000 ljudi, ali moram sa žalošću da konstatujem da dok je 10000 Srbijanskih snaga borilo se na život i smrt svi su ostali bili neaktivni. Čast i čest Žugiću i Tuševljakoviću. Ovako ne ide. Sada srbijanske snage moraju da se reorganizuju, odmore i popune. Naređujem svima bosanskim snagama najveću aktivnost, jer su komunističke snage isuviše rasparčane i dobile su dobno po nosu od Srbijanskih snaga. Nastaviće se.

Br. 250. — ORFEJ. — Ja odavde ne mogu rešavati pitanje Draškovića. Ostojić treba da uvidi da Drašković ne može da vlada tim krajem, pa zato Baćović i Ostojić neka ozbiljno razmotre situaciju u pogledu zelenog kadra u čajničkoj i Više-gradskoj brigadi i neka odkloni sve smetnje, da ovaj zeleni kadar bude potpuno naš. Ja sam Ostojiću govorio, da se mora voditi računa o raspoloženju naroda i da se ništa silom ne može naturiti narodu. Drašković je hrabar vojnik i on može na drugom mestu odlično poslužiti. Javite mi šta ste učinili po ovome zajedno sa Ostojićem. Ništa ne mogu da razumem iz vaših depeša 654 do 659.104 Nastaviće se.

Br. 251. — ORFEJ. — Da li ste vi i dalje u saglasnosti sa Ostojićem. Ko sada komandu je svima Srbijanskim snagama i hercegovačkim snagama u oblasti Goražde i Foče. Gde je Baletić. Da li su sve snage objedinjene što je vrlo važno. Da li je dobro povlačenje svih bosanskih i hercegovačkih snaga u oblast Trnova, a da se srbijanske snage ostave same na Drini u oblast Foče. Da li ste sa Ostojićem uopšte sastavili plan akcije. Objasnite mi vašu situaciju, u odnosu na Ostojića i Baletića. Nemam ništa protiv za akciju na Trnovo, kako je vi predviđate u depeši 658 i 659.105

7 januara 1945 god.

Br. 257. — HEKTOR. — Najsrdačnije i bratski zahvaljujem načelniku štaba 6-og muslimanskog korpusa, bratu Ab-dulahu Mulas Ramanoviću i svoj braći muslimanima na njegovoj čestitci za Božićne praznike, neka da Bog da se sve naše želje ispune ma sreću našeg naroda.

Br. 261. — 582. Za pukovnika Pavlovića. Slažem se sa vama da svaki dan zadržavanje komandosa prestavlja gubitak u vremenu.106 Za Srbiju kanal otuda je najbrži i najbolji. Odobravam, da se komandosi upute direktno i da se upute prema mojim direktivama. Žalim što puk. Lalatović nema kod sebe dovoljno novaca jer ste brzo potrošila sve što sam ostavio a nisam se nadao da ćemo biti pregrađeni. Kad bi ste sa komandosima došli kod mene novaca bi bilo. Ovako drugi deo štaba visi u vazduhu u pogledu novca. Ako odete direktno treba tražiti Vladu Jovanovića u oblast Čačka. Nastavak.

Br. 266 VILDA. — Jako žalim što neraspolažem novčanim sredstvima da ih mogu tamo šiljati, a vi ste ih hvala Bogu dosta imali na raspoloženju. Mora se štediti. Preduzmi-te sve da Đujićevi ne bi pljačkala. Ja ne verujem da će to Đujić dozvoliti. Nemam nikakve potrebe za šiljanjem u ino-stranstvo Ronia, Džakovića i Simonovića. A isto tako ni mladog Milorada Ilića. Kad bi mogli poslati Acu Stanojevića, vladiku Nikolaja i ljude koji u svetu imaju ime, bila bi druga stvar. Nemam ja nikakve delegate koji dolaze iz Austrije. Nastavak.

Br. 267. — VILDA. — Major Jevtić jednu šifru ima da preda Đujiću, a drugu ima da zadrži za sebe, kako sam striktno naredao. Ovo naređenje saopštite majoru Jevtiću i po ovome neka izvesti da je izvršio. Major Jevtić zna šta sam i kako sam naredio. Nemam potrebe za šiljanjem Pašića Nikole u Svajcarsku. Pašić može vrlo korisno da posluži kod naših jedinica. Nemate ništa da govorite Aćimoviću i društvu kad dođu, samo da im omogućite vezu preko Vaše radio stanice, a oni imaju svoju šifru i neka se javljaju.

8  januara 1945 god.

Br. 279. — KORA. — Primljena depeša 549 do 551.107 U pogledu Drinskog korpusa treba tu stvar jednom da resite sa Baćovićem, a isto tako i u pogledu Draškovića. Drašković i ako je dobar borac ima jednu smetnju u Drinskom korpusu te nikako ne može da mobiliše. Ako se pomoću Pavlović snaga silom mobilišete Drinski korpus, opet neće biti nikakvog rezultata od toga. Ovo pitanje treba da rešite realno prema stvarnim prilikama

Br. 280. — KORA. — Za pukovnika Baletića. Primljena depeša 8.108 Zadovoljan sam sa rezultatom konferencije sa Pav-lom. U pogledu izbeglica ostaje onako kako smo razgovarali. Samo najveća je teškoća zbog ustaša, da se oni prebace na se-ver. Tu bi trebalo na podesan način koristiti broj 11. Dobro je što sada među članovima komiteta kod Pavla imamo i jednoga mitropolita.

9  januara 1945 god. 11 — I — 1945 god.

Br. 289. — »A«. 549. — Smiljanić moli: da ide iz one okoline, jer se nalazi u vrlo teškom položaju, kako kaže zbog neshvatanja plemenskih zaslepljenih bosanskih i crnogorskih starešina, jer se mesni četnici bore samo za svoj mal bez ikakvih ideala, te su oni izloženi stalnim gubicima, a za svaki zalogaj prisiljeni su da plaćaju krvlju bez obzira kako ga i od koga uzimaju. Moli ili da dođe ka nama ili da ide na podesnu prostoriju niz Drinu, kako bi mogao iznurene odmoriti i okrepiti, a bolesne izlečiti. Moli da se ovo shvati kao jedini izlaz iz situacije, a ne kukavičluk. Sa ovim se složili i svi njegovi komandanti. Nastavak.

Br. 294. — KORA. — Za pukovnika Baletića: Iz izveštaja koje primam vidim da za tamošnje snage nije objedinjeno komandovanje. To tako ne ide. Izvestite me hitno šta je potrebno. Izvestite me hitno šta je potrebno da bi sve snage Srbijanske, Hercegovačke, Bosanske, Sandžačke i one pod Pavlovom komandom bile objedinjene. Vidim da Baćević nije sa vama. Dajte vaše mišljenje ko bi najbolje objedinio ove snage da bi ga svi slušali. Da li u taj štab treba da uđe i po jedan oficir za vezu iz svih ovih delova.

Br. 300. — MONBLAN. — Aćimović se javio sa tri depeše. Vakcine najpotrebniji materijal dostaviće se ovuh dana u Sarajevo. Obećana je pomoć i u municiji i obući. Borota neka se stalno za ovo interesuje i svakoga dana neka to traži.

12 — I — 1945 g. 13 — I — 1945 g.

Br. — 307. — MIKI. — »AC«. — Najhitnije dostavite podatke o broju 11: Vrši li pokrete na pravcu Goražde — Foča,

—  Pljevlja Goražde — Sokolac — Han Pijesak — Vlasenica

— Zvornik d nalazi li se u Vlasenici i Zvorniku. Ovo su podaci vrlo važni i što pre ih dostavite. Šta je sa železničkom prugom Višegrad — Goražde — Foča.

14 januara 1945 god.

Br. 310. — 542. — Jednom za svagda saopštite svima koji su prebegli u Sloveniju da se jave na rad kod ilegalnih naših organizacija, ali neka znaju da Jevđević nema nikakve uloge u Sloveniji. Parma neka radi svoj posao nezavisno od svakoga. Denker neka se javi Parmi i sa Parmom da radi zajedno. Mirko Lalatović neka izvesti dr. Hinka, da smo mi već odavno zabranili odlazak onima iz Slovenije u inostranstvo.

Br. 323. — 572. — Poručite Roniju i Pašdću da nemam nikakve potrebe da njih dvojicu sada šaljem u inostranstvo. "Neka jave otkuda oni tamo.

Br. 317. — RODI. — Izdajte naređenje korpusima da zarobljene partizane iz Srbije, nasilno mobilisane upućuju u V. K., a ne da ih milicije predaju Nemcdima.

15-1-1945. g. 26 januara 1945 god.

Br. 323.—MONBLAN— Primljena depeša 250 i 251.109

Grozdanić neka ponese municiju za holandski mitraljez i 8 mm za Šošu.. Čim vozila budu gotova, neka krene onim putem kako nam je naređeno. Do Doboja ne bi mogli da se transportuju ranjenici vozom, jer je kod Doboja most na Bosni porušen. To ponavljam zbog kamiona te se moraju ranije prebaciti preko Bosne kod Maglaja. Naše bolnice su prepune bolesnika i ranjenika i nemamo mesta ni lekova, pa ako se moraju iz Sarajeva prebacivati i ne mogu tamo da ostanu, onda neka se prebace. Inače sigurniji za lečenje da ostanu tamo.

27 januara 1945 god.

Br. 326. — MAUS. — 15 januara trebala nam je da se isporuči municija u Rudanki kod Doboja. Do danas to nije učinjeno. Urgirajte najhitnije jer nam je municija neophodna kako puščana tako i za bacače. Sta je sa vakcinama protiv pegavog tifusa. Kako stoji pitanje obuće. Sve je ovo najhitnije. Čekam najhitnije obaveštenje o svemu.

Br. 321. — 562.110 — Javljajte mi i dalje šta pop Đujić radi. Naročito mi je važan konkretan podatak, da li su padobranci predavani broju 11.

Br. 329.—VILDA.— Ne vređam ja Vas bez potrebe kako kažete.111 Donosioci šifre nisu imali put k Vama, ali su slučajno došli. Da sam znao da će doći do vas i vi biste dobili šifru. Ne znam koje ja stvari određujem u Lici ne pitajući vas uopšte.

Br. 330. — 560. — Za sebe zadržite šifru broj 560 do 564, ponavljam za sebe zadržite šifru br. 560 do 564, a šifru 565 do 569 ponavljam šifru broj 565 do 569 predajte Jevđeviću, samo ga naučite kako se radi. Vašu tabelu, ponavljam vašu tabelu prekuoajte i nju predajte Jevđeviću. Samo mu naglasite da je dobro čuva i da na nju pređe odmah automatski ne javljajući ništa po staroj šifri. Ponavljam Jevđi dajte šifru broj 565 do 569 i preikucajte tabelu.

Br. 332.—560.— Primljene vaše depeše od 10 januara.112 Poručite Jevđeviću da gleda na svaki način da ne dođe do sukoba sa Đujićem. Jevđević neka razvija što jaču akciju u Lici sa naslonom na Slovenačku. Popu Đujiću sam zabranio da ide u Italiju, a on je opet otišao. Svaki će polagati račune za svoj rad.

Br. 335.—MAUS.— . . . Već sam vam javio da oficir za vezu treba da bude Iva Pavlović. Vi znate koje i to sam vam već jednom dostavio. Nikakve njihove vojnike mi nemamo kod nas, niti ih Baćović ima.

Br. 336.—PARZI.— Izbeglice mislim da nastanimo u Bosanskoj Posavini i Semberiji i to samo po srpskim selima. Trebalo bi sve učiniti da dm se olakša put do ove oblasti. Primljene vaše depeše, br. 8 i 9113. Upravljajte se prema situaciji. Vi sa vašim snagama ulazite u južnu grupu koja treba da drži oblast Kalinovrika — Goražde — Foča. Mii smo dobili izveštaj da broj 11 nadire od Višegrada ka Uzicu. Da li je to istina.

Br. 337.—ORFEJ.— Primljene depeše 9 do 16 bez 11 i 12.114 Još ne vidim ko objedinjava akciju svih snaga tamo na jugu. Da li Luka Baletić, da li Ostojić, jer da se parcijalno de-le, a to neće biti dobro. Neznani da li vi verujete da bi En-glezi predali Lukaoevdća komunistima. Ja u to ne mogu da verujem, u toliko pre, što su Voja Lukačević i Pavle Novako-vić bili montirani od Engleza da ruše naše organizacije. ..

18 januara 1945 god.

Br. 339.—MAUS.— Garinu grupu rado ću pomoći i uči-nićemo sve što možemo da im olakšamo put...

Br. 341. — HEKTOR. — (Za načelnika štaba IV muslimanskog korpusa Abdulaha Mula Osmanovića). — Muhamed Beg Preijubović i Ciča obojica zajedno zahvaljuju na lepoj čestit-ci o novoj godini, koja je i delima dokazana. Uvereni smo da ćemo u novoj godini ostvariti sve naše ideale i slobodu našeg naroda i za slobodu svakog pojedinca. Bratski pozdrav Cika Draža i Preljubović.

Br. 342.—HEKTOR.— Preduzmite sve što možete propagandom da razorite komunističke redove prevlačeći nasilno mobilisane iz Srbije k vama. Uveren sam da ćete i tim putem kao i borbama uspeti mnogo, i imaćete najlepših rezultata. Kod vas je bilo ubijanje zarobljenika, jer se mnogi žale na to koji se predaju. Zabranite ovo na svaki način, jer za to nema razloga i samo sebi štetimo, pošto će se mase predavati.

19 januara 1945 god. 20 januara 1945 god.

21 — I — januara 1945 god.

Br. 348.— MAUS.— Saopštite kapetanu Relji Doderu da odmah izvesti da li je sve nabavio od municije i ostale spreme za Vjaljevski, korpus. Njegov komandant sa korpusom je kod Doboja. Kapetan Doder nalazi se u Sarajevu ili na Palama. Najhitnije pronađite kapetana Dodera i dostavite njegov odgovor.

22— I — 23 januara 1945 god.

Br. 354.—AGEJ.— Primljen tvoj br. 53.115 Ti i Komar-čević produžite i dalje pravcem kojim ste pošli. Pozdrav đene-ral Trifunović.

Br. 355.—ORFEJ.— Smiljanić me izvestio da je Ostojić poveo i Račića i Srniijanića ka Majevici. Ništa ne razumem šta to Ostojić radi i dokle će da to svaki na svoju ruku radi. Pavle Đurišić izgleda da se kreće od Plevalja prema Drini. Po izveštaju Ostojićevom Nemci drže Višegrad, Goražde, Usti-kolinu. Izgleda da će Nemci otići i u Foču.

Br. 357.—540.— Potpukovnik Smiljanić izvestio me je da su Račić i Smiljanić krenuli ka meni u pravcu Majevice. Poručio sam Račiću i Smiljaniću, kojima izgleda pridružio se i Ostojić, da ako je to tačno da prođu pored vas u kome bi se slučaju vi njima priključili sa centrom i centralnim komitetom da bi ste došli k meni. Dragoslav je stigao preko Poga-ra, Duboštice i Vozuća. Naišao je na vrlo dubok sneg na Zvijezdi. Izgleda da sada ima komunista u oblasti Stoga,116 ponavljam Stoga, te znači da bi kanal trebao da ide preko Gostovića i dalje od Gostovića preko Zavidovića drumom na Maglaj, jer na tom delu Dragoslav nije našao na nikakve smetnje.

Br. 366.— Agej.— PERSI.— Dao sam Vam pravac za pokret. Interesuje me od kuda i Ostojić da se kreće sa Vama i Račić. Za vas lično ovo važi: Čuvajte se Ostojića. To je komandant bez vojske koji gleda na svaki način da dođe do vojske. Prema Ravnogorskom pokretu, istupio je vrlo rđavo i separatistički rušeći ga. Na pogodan način o ovome obavestite i Račića.

Br. 369.—MIKI.— PERSI.— U jučerašnjim depešama dao sam vam pravac. Od kuda sada ispade da i Pavle Đurišić ide na Majevicu. Ništa ja to ne razumem u pogledu Pavla. Iz vaše depeše 26117 prvi put doznajem da i Pavle treba da ide na sever. Čija je to ideja. Nažalost Ostojić često stvara planove, ali ni jedan ne izvršava. Ostojić je imao da ostvari plan tamo dole na jugu, pa nije ni pokušao da se taj plan ostvari. Dakle za vas i Smiljanića dao sam pravac u jučerašnjim depešama. Treba da naiđete na Srednje, ponavljam Srednje i da sobom povedite ostavljeni deo štaba V.K. i centralni komitet.

24 januara 1945 god.

Br. 374.—MAUS.— Vidite sa br. 11 da li bi mogli da nas snabdu sa bacačima plamena. Ovo bi nam bilo jako korisno u borba protivu komunista. Za celu moju komandu uputio bih kod broja 11 u Sarajevu jednog višeg oficira za vezu te da se odkloni da svaka jedinica radi za sebe. Vidite da li je ovo potrebno i zgodno pa mi najhitnije javite, a u veza vaših depeša 238, 243 i 254.118 Upućeni oficir ukrcao se u voz u Rudan-ki, gde bi trebalo uputiti za njega pratioca iz Sarajeva. Vaše pismo od 27 — XII — primio posle mesec dana.119 Zahvaljujem na gotovosti. Pozdrav đeneral Trifunović.

Br. 375.—543.— Trebalo bi pokušati da nam Srbi u Americi prikupe novac u dolarima, ako ne drugčije ono na pozajmicu. Fotić bi nam taj novac prebacio u Švajcarsku na adresu: Sweirzerische Bankgesellschaft, A, G, Bern, conto120 2711909, a odatle lako možemo prebaciti ovamo gde nam treba.

26 januara 1945 god.

Br. 377.—ORFEJ. — Račić, Pavle Đurišić, Ostojić i Bale-tić, krenuli su na sever bez moga naređenja. Moram ih primiti, a vi da ostanete tamo i da radite po direkitivama, koje sam Vam dao. Ne verujem u izveštaje koje ste dobili iz Hercegovine. Ti izveštaji liče na liste izveštaje od prošle jeseni. Mog plan bio je i ostao da se ovlada oblašou Kalinovika, pa tek posle toga da se dejstvuje prema Hercegovini. Neprimam nikakve avanture. Vama nalažem da dejstvujete propagandno kroz Hercegovinu, da iskoristite raspoloženje naroda za našu stvar.

Br. 379.—KORA.— Neslažem se sa vašim rešenjem da Baćević kreće na sever. Naredio sam Baćeviću da ostane na svome mestu i svojoj prostoriji i da tamo radi po mojim naređenjima. U toliko pre što veliki deo bosanskih i hercegovačkih snaga ostaće na svome terenu, a drugojačije ne treba ni da bude. Ako Pavlove i Račićeve snage kreću na sever, to nije znak opšteg odstupanja i napuštanja terena što ne srne da bude. Ubuduće ovakve odluke bez moje saglasnosti ne možete donositi.

Br. 831. — MAUS. — Persi. — Poručite Julki da Marga. ima moju punu podršku, tamo gde treba. Margi nemojte, davati ni jednu od šifara sa kojima raspolažete, jer njih jako kopka da uđu u sisteme naših šifara. On treba da uzme šifru od Mar-ge za vezu sa mnom ili preko vas poručuje šta želi. Ne znam na koji način da Margi potvrdim punomoćje. Ako nam je Marga kupio 2.000 pari cipela treba da nam se pošalje preko železničke stanice Rudanke severno od Doboja i da se predadu. potpukovniku Sergiju.

Br. 382. — ORFEJ. — Primljene depeše od 28 do 31.121 Neodobravam da vi sa vašim snagama idete na sever. Kada budu došle Račićeve li Pavlove snage staviću ih neposredno pod moju komandu za akciju u Istočnoj Bosni. Sa svoje strane učinio sam sve da južna grupa kod Kalinovika bude dovoljne jačine. Dao sam i zadatke, ali komandno osoblje koje je bilo određeno da rukuje ovim snagama pokazalo se nedovoljno smelim da očisti Kalinovik i da pripremi dalje izvršenje zadatka. Vi ostanite na svome mestu. Nastavak.

Br. 383. — ORFEJ. — Nastavak. Mobilišite sve do posle-dnjeg. Svi krajevi koje držimo moraju se održati. Dok je ranije bila manija trčanja na jug, sad je nastupila manija beg-stva na sever. Žalosno ali istinito. Kod naših starešina ne vlada više razum već samo instinkt samoodržanja. Ostanite na svome mestu, me napuštajte svoje krajeve, jer vaši vojnici inače neće želeti da napuste svoje krajeve. Sa pokretnim snagama biću u stanju onda da napadam i da pritičem u pomoć tamo gde treba komuniste potući.

27 — I — 31 januara 1945 god.

Br. 395. — 562. — Nas jako interesuje pristizanje zarobljenika (iz Nemačke u redove Ljotićevaca. U danom momentu mi ćemo ih lako pridobiti na našu stranu i zato obavešta-vajte nas tačno o broju ovoga ljudstva koje stupa u redove Ljotića ili Nedića. Za sada ih ne treba prevlačiti nama, već onda, kada se naredi. Suzbijajte sve glasove o nekom našem krahu, suprotno tome širite da mi nismo begunci već se i dalje borimo dokle god možemo na svome terenu. Izvestićete me tačno gde se Đujić nalazi i šta njegove trupe rade.

Br. 398. — 560. — Ja sam poslao Jevtića i Marovića kao Mene svoje izvestioce. Međutim, Jevtić i Marović ponova pokušavaju da se stave u neposredan saobraćaj sa Ostojićem. Ovo je protivno vojničkom redu i zabranjujem ubuduće. Javite mi tačno mesto vašeg boravka kao i mesto Đujića i Duji-ćevih snaga.

Br. 399. — 543. — Preko tajne veze dostavite sledeće: »Šefovi političkih slovenačkih stranaka šalju dr. Kreku sledeće: Sporazumeli su se Slovenska ljudska stranka socijalisti i JNS122 i sastavili zajednički narodni odbor.123 Potpisali su zajedničku izjavu za veliku Sloveniju u federativnoj Jugoslaviji pod Karađorđevićem svi viđeniji ljudi iz svih pokrajina. Odbor priznaje đenerala Mihailovića i nastavlja borbu pro-tivu komunista i okupatora. Narod je oduševljen držanjem Kralja. Odklanja saradnju sa okupatorom i očekuje ovamo dolazak Saveznika, a strahuje od dolaska Sovjeta«.

Br. 404. — ORFEJ. — Podaci od broja 11 uvek su tendenciozni. Prema tome ja u te podatke ni malo ne verujem. Veza vaš 33 do 36.124 Neslažem se da komandanti napuštaju svoje terene i to baš onda, kada izveštavaju da na njihovim terenima oživljuje četnička akcija. Nije istina da je Srbija napuštena od naših delova. Obratno da naši delovi svakoga dana u Srbiji ojačavaju. Isto to mora da bude u Sandžaku, Crnoj Gori, kao i u Hercegovini. Ja nemam nikakve veze sa brojem 11 i ne mogu vam činiti usluge koje tražite od mene.125 Ono što vam je Ostojić naredio da krenete na sever ne važi posle ovih mojih naređenja. A što vam on naređuje da se svima snagama krenete na sever i da usput sve mobilišete, to je prazno slovo na hartiji, jer narod neće da prepušta svoje krajeve na milost i nemilost neprijatelju. Narod ima više ku-raži nego njegove starešine. Ja ne znam od kuda dolazi do toga, da Ostojić i dalje vama javlja šta je jedini izlaz, a šta i spas. Vas nekoliko isuviše ste zabasali, pa ste izgubili svaku smisao za orijentaciju, a strah je ovladao vašim duhom.

31 januara 1945 god.

Br. 416. — 275. — Veza naša 323. Šta je sa Grozdanićem i motornim vozilima. Potrebno je što pre ga uputiti do Grab-ske. Sa sobom da ponese municiju za holandski mitraljez i za Šošu. Zašto broj 11 neupućuje obećanu municiju u Rudanku. Vrlo je hitno. Nemamo još [odgovora] na našu depešu 374. Da li ste izdejstvovali odobrenje za oficira za vezu. Hitno je. U selu D. Jelasci na desnoj obali Drine, jedan čas od Višegrada u kući Obrena Savića, nalazi se mašina štamparska, nož za se-čenje hartije, slova sa regalom i 1000 kgr. hartije štamparske. Najhitnije da se navedeno prebaci vozom do Rudanke. O rezultatu izvestite.

Br. 417. — FLEŠ. — Persi. Đonović javlja: Saveznicima je sada jasno ko diže bunu u Grčkoj i kakve su sve pogreške učinili do sada. Samo dok je Cerčil na vlasti promene u našem pitanju vrlo su teške. Boji se da bi pao, kada bi se otvorilo Jugoslovensko pitanje. Molio sam američkog ministra obrazloženom prestavkom za pomoć i intervenciju. Da li će naši izdržati? To bi bilo potrebno po svaku cenu. Promene su ipak moguće, ako ni zbog čega drugog, ono zbog sukoba dva ideološka tabora. Samo se valja strpeti. Ovde je držanje Engleza prema našim ljudima bolje nego ranije. I to nije rđav znak. Nastavak.

1 februara 1945 god.

Br. 420. — 586. — Velebit Pres govori u ime nas. Međutim jasno se vidi da nije u skladu sa našom politikom i ne drži pravac koji joj je dat. Pravi česte greške protiv Saveznika. Ne sme napadati Čerčila onako otvoreno. Ne srne govoriti o nekim divazijama za koje se jasno vidi da su Ljotićeve. Dajte joj uputstva i pratite njen rad, da se ona uskladi.

2 februara 1945 god.

Br. 422. — 545. — U svima našim emisijama za inostran-stvo i unutrašnjost, režim partizanski nazivati »Titova okupacija«. Ovo dostavite Pevecu.

Br. 429. — 253.126 — (VIA HEKTOR). Na slučaj da bi Ne-mačka kapitulirala, što još nije sigurno, vaš postupak da bude sledeći: Nemcima ponudite da nam prisitupe, a mi ćemo ih ostaviti u njihovim jedinicama. Na taj način mi ćemo dobiti pojačanje u boračkim jedinicama i dalje ćemo postupati prema situaciji i prilikama. Međutim, ako bi se zaleteli pa napali Nemce, ponoviće se ono što je bilo, da nas komunisti napadnu u leđa. To ne smemo dozvoliti. Potvrdite prijem ove depeše da ste ovo razumeli. Sve važne depeše šaljite ovom šifrom, jer je sigurna.

3 februara 1945 god.

Br. 434. — MIKI. — »AC«. — Za opštu stvar bi bilo najbolje kad bi Račić i Pavlove snage izbile za najkraće vreme u Gračanicu koju drže nama naklonjeni muslimani.127 Iz oblasti Gračanice preduzela bi se dalja akcija u pravcu Sokolca i Gradačca. Gradačac danas napadaju komunisti.128 Sve Srbijnske snage nalaze se raspoređene u borbi na liniji: Gračanica — Gradačac. Do Gračanice može se doći kratkim putem preko Ozrena pravcem Stog, Brezići, 15 km. severoistočno od Maglaja — most na Spreči kod Karanovca. Ako je težak ovaj put onda je bolje od Stoga obići i proći pored samog Zavidovića, pored Maglaja i dalje do Osojnice. Selo Osojnica na sredini puta između Dohoja i Maglaja. Iz Osojnice je dobar put za Gračanicu. Javljajte mi se stalno. Pukovnik Mirko Lalatović sa centrom neka ode pravo za Osječane i Kožuhe. Po vedrom danu dobro se čuvajte puteva inače ćete pretrpeti velike žrtve od avijacije. U tome slučaju putujte noću.

Br. 438. — BERTA. — Primljena depeša 31. Pošto se sada nalazite u oblast Vozuća, direktive za rad poslao sam preko Račića, Ponavljam Račića.

Br. 439. — KORA. — »AC«. — Primljena depeša 9129. Svaka Vaša samostalna akcija prema Tuzli, pređstavljaće pravu avanturu i upropašćivanje naših snaga. Sve snage Pavla Đurišića i Račića, hitno treba krenuti najkraćim pravcem prema Gračanici ponavljam Gračanici130. Od Gračanice pravac za Gradačac ponavljani Gradačac. Sve Srbijanske snage bore se na prostoru između Gračanice i Gradačca. Dok ne pritisnemo Trebavsku pozadinu, trebavci beže iz borbe i ne učestvuju. Nikakva hrama ne može se ogarantovati za tolike trupe u Bo-ljaniću. Jedini način za hranu je da sve naše pokretne trupe naslonimo na Trebavsku Posavinu te da smanjimo komunika-ciski pravac za snabdevanje. Sve Srbijanske i Pavlove snage moraju da se prethodno postave na prostoru od Gračanice preko Gradačca do Zabara. Nastavak.

Br. 440. — KORA. — »AC« Nastavak. Posle toga da se izvrši mobilizacija Trebave i Ozrena,131 pa tek posle toga opšti napad zajedno sa Majevicom na Tuzlu. Pošto se Pavlove snage već nalaze u oblasti Orahovice, to ste vrlo dobro došli da najkraćim pravcem izbijete na Gračanicu. U Gračanici je Muslimanska milicija koja se zajedno bori sa nama. Zabranite svaku pljačku bez obzira na veru stanovništva. Ubrzajte marševe da što pre ojačate naše redove između Gračanice i Gradačca, samim tim doćićete u najpovoljnije uslove za sop-stvenu ishranu, što je vrlo važno. Kod Gračanice je i most na Spreči, ponavljam most na Spreči. Kraj.

Br. 441. — BERTA. — »AC«. — Svaka vaša samostalna akcija u pravcu Tuzle je čista avantura. Naredio sam Osto-jiću i Račiću da najkraćim pravcem preko Ozrenskih položaja dođete na sjedinjenje sa našim snagama na prostoru između Gračanice i Gradačca. Samim tim približićete se Tre-bavskoj Posavini koja je naš izvor hrane. Trebavci beže kućama i mi tek sada vršimo njihovu mobilizaciju da ih nate-ramo u borbu. Napad na Tuzlu preduzećemo tek pošto mobi-lišemo i pokrenemo Majevicu, Trebavu i Ozren. Ja sam već vršio napad na Tuzlu i imam iskustva, da prethodno treba dobro da pojašimo Trebavu, da bi smo je pokrenuli. U Gra-čanici je muslimanska milicija koja se bori zajedno sa nama. Kod Gračanice je i most na Spreči.

Br. 442. BARON.132 — Kalabić izveštava da je Gradačac ponovo zauzet,133 ponavljam ponovo zauzet od naše strane 3 o.m. u 10 časova. Jugozapadno od Gradačca je Avalski korpus.

Br. 443. — 278.134 — (VIA MAUS). — Poručite svima snagama tamo u vašoj oblasti da se pripreme za borbu na slu-čaj napada Ustaša. Istina je da su Ustaše postale agresivne, ali njihov broj nije toliki da nas može da zbuni i mi ćemo njima i komunistima lako odoleti. Ne verujem da ustaše sme-ju upasti u Srbiju. Miliciju Muslimansku i katoličku treba što više prevlačiti na našu stranu i nama. Veoma me interesuje Pačaris, ponavljam Pačaris. Javljajte sve što znate o njemu. Sto se tiče naših izroda po Sarajevu, gledajte da ih pomlatite. Šta je sa Garom, ponavljam Garom. Njega još nema da dođe.

4 februara 1945 god.

Br. 451. — 566.135 — Vaš izveštaj br. 51136 je interesantan zbog delegacije koja bi trebala da dođe kod mene. Ovaj bi sastanak trebao čas pre da se obavi, jer bi imali vrlo važnih pitanja da se reši. Izvestite da li će taj sastanak da bude uskoro i kada.

5 februara 1945 god.

Br. 455. — ORFEJ. — Veza vaš 41.137 Pročitajte vašu depešu ponova i vodite računa o tonu sa kojim se meni obraćate. Ja sam mnogo mislio, a ne malo. Od sada ste pod mojom neposrednom komandom. Nemam ja šta da izveštavam Ostojića. To Vama naređujem, a vas se u ostalom ništa ne tiče, samo izvršavajte moja naređenja.

Br. 458. — MAUS. — Saopštite kapetanu Doderu sle-deće: Sve što tamo dobije neka šalje na železničku stanicu Rudanka severno od Doboja potpukovniku Sergiju Živano-viću našem komandantu korpusa. Preko Borota vam se sa-opštava zato što nemamo drugog načina da vam saopštimo. Neškova je stanica pokvarena, zato će glavni centar stupiti sa vama u vezu na pozivni znak ORY.138

Br. 459. — TETON. — BARON. — Primljena depeša 4O.139 Znam da je problem municija najvažniji. Gde Vam je Lipo-vačka brigada kada vam je ostalo 43 borca. Ako vam je toliko ostalo pošaljite i to neka ide u svoj sastav kod potpukovnika Tipkovića u Skugriće. Pavle Đurišić napada u pravcu Pu-račića, a Račić već vodi borbe oko Milinog sela, 20 km. zapadno od Tuzle. Poslao sam im naređenje i Pavle Đurišić i Račić da produže napad u pravcu Gračanice i dalje duž celog fronta ka Gradačcu.

6 februara 1945 god.

Br. 465. — MAUS. — Persi. — Preko. Dodera poručite sledeće br. 11: Sva obećanja do sada nisu izvršena, u pogledu municije.140 Zbog toga, Srbijanske snage ne mogu učestvovati u akciji prema Tuzli, niti uopšte mogu učestvovati u akcijama. Srbijanske snage stiču uverenje, da se naročito odugovlači sa municijom i da broj 11 na ovaj način ide naročito na ruku komunistima. Celokupan uspešan rad prema komunistima zavisi isključivo od municije koju treba da nam da broj 11. Ne bismo želeli da pokvarimo odnose. O rezultatu i roku isporuke najhitnije nas izvestite. Isporuka da nam se isporuči na železniokoj stanici Rudanka, ponavljam Rudanka. Najhitnije izvestite da li ste rešili depešu br. 416 ponavljam 416. Kod nas je ona potpuno tačna što sam se lično uverio. Za važnije izveštaje pređite odmah na rad po tabeli do 279, ponavljam po tabeli 275 do 279.

Br. 467. — PIND. — Pukovnik Ljuba Jovanović za mene ima vrlo velike kvalifikacije, naročito moralne. Prema tome Vaši protesti su čisto parničenje. Ja sam već zabranio da sa time bavite. Vaše depeše 258 do 261141 ostavljaju na mene vrlo težak utisak, Đeneralštabni oficir mora da ima mnogo šire poglede.

Br. 468. — MAUS. — Veza vaš 294.142 Poručite Radomiru Neškoviću sledeće: Neka on sa svojim vojnicima ostane na svojoj prostoriji i neka svoju prostoriju brani od komunista. Sa Kosorićem neka održava najtešnju vezu. Poručite mu da je ovo moje lično naređenje. Nikakve potrebe nema da se sve snage iz Bosne prikupljaju na jedno mesto, a da se narod ostavlja nezaštićen i na milost i nemilost.

7 februara 1945 god.

Br. 469. — PIND. — Primljena depeša 263.143 Važno je da se što čvršće drže tamošnji položaji, jer Pavle Đurišić napreduje od Vozuće prema Puračiću. Sa ustašama u Gračanici održavati najprijateljskije veze.

Br. 472. — BINDER. — (VANDA). — Najhitnije izvestite, gde se sve nalaze četničke jedinice u Lici, kao i koja uporišta drže. Ovo je potrebno radi šiljanja kurira i mojih osmatrača. Hitno je.

8 februara 1945 god.

Br. 474. — MIKI. — PERSI »AC«. — Primljene depeše 65 do 69. Postigli ste odlične rezultate. Javite koliko Ozrenci učestvuju u akciji. Severno od Spreče naš front je sledeći: Gračanica, prijateljski raspoložene muslimanske milicije i sa njima održavamo najprijateljskije veze. Pred njima su komunisti u selima: Orahovica, Čekanići, Babunovići, Srebre-nik.144 Dalje naš front ide na selo Doborovci gde je Neško Nedić. Dalje na severoistok u Srnicama, Biberovom polju i Kerepu Ljuba Jovanovića — Patak. Nastaviće se.

Br. 475. — MIKI. — PERSI. — »AC«. — Nastavak. Dalje na sever na linjii: Avramovina — Kerep gde je Garda Kala-bić sa prijateljskim muslimanskim milicijama. Front dalje ide na istok preko sela Porebrice i Blaževca. Komunisti se nalaze u Špionici i dalje u pravcu severoistoka prema Bukviku.145 Imamo obaveštenja da broj 11 preduzima napad na Tuzlu sa pravca Drinjača — Tuzla.146 Dalje primećeni su pokreti broj 11 od Brčkog možda ka Tuzli.147 Dalje čuli smo da u toku 8 i 9 ovog meseca broj 11 iz Doboja treba da krene sa 2.000 ljudi preko Gračanice za Tuzlu.148 Mi to posmatramo ali još ništa nije utvrđeno. Nastaviće se.

Br. 476. — MIKI. — PERSI. — »AC«. — Nastavak. Dobro bi bilo što znaite po ovome da nam javite. Vaš dalji pokret treba da bude pravcem koji sam Vam dao, samo vodite računa da se prijateljski ophodite sa muslimanima. Most na Sp-reči je na Karanovcu, ponavljam na Karanovcu je most na Spreči kod Gračanice, ponavljam kod Gračanice. Za municiju mi radimo, ali dobijamo samo obećanja. Dobro je snabdevati se municijom i od komunista. Ustaše dižu glavu u Bosni, ali znajte da ima dve vrste ustaša. Samo su idejne ustaše naši neprijatelji, a ostali prestavljaju miliciju, koja je sa nama u saradnji. Kraj.

Br. 480. — SMIT. — »AC«. Situacija u Posavini kod naših trupa sledeća: Posavska grupa brigade drži severno od puta Gornja Brka, ponavljam Gornja Brka, Srnice. Srbijanske trupe drže oblast Gradačca, Kerep, južno preko Biberovog polja ka Gračanici. Račić se nalazi u oblasti jugoistočno od Bosanskog Petrovog sela na reci Spreči. Pavle Đurišić nalazi se na liniji selo Poljice, Turije južno od Puračića. Doznali smo da broj 11 napada na pravcu Drinjača — Tuzla. Dalje od Brčkog možda prema Tuzli. I od Doboja treba da krenu u pravcu Gračanice i Tuzle ali još nisu krenuli. Izgleda da broj 11 ima neke namere za zauzimanje Tuzle. Da li je ovo istina ili neko njihovo zavaravanje treba proveriti. Javite sve što znate po ovome. Izvestite o situaciji kod Vas. Da li imate veze sa Ma-jevicom. Javite Vaše sadanje mesto. Puk. Simić.

9 februara 1945 god. 10 februara 1945 god.

Br. 490. — MIKI. — Sava Derikonja, komandant 1 Sarajevske brigade, žali se da su Vaše trupe mnogo opljačkale narod u srezu Sarajevskom. Izvestite šta znate po ovome. Preduzmite sve da se uopšte pljačka spreči i da se sve rekvizicije uzimaju onako kako je naređeno, preko intendantskih organa.                                                           

11  februara 1945 god. 12  februara 1945 god.

Br. 501. — ORFEJ. — Ja sam lepo predvideo snage za držanje oblasti Kalinovika i nisam kriv što niste svi zajedno bili u stanju da po tome planu organizujete ceo rad, jer vladajući pblašću Kalinovika, imali bi u svojim rukama i Hercegovinu i deo Bosne oko Kalinovika. I samo pod tim uslo-vom mi možemo pomoći Hercegovini. Sada se izvode operacije u Istočnoj Bosni. Pavle Đurišić i Račić krenuli su ovamo i stigli u oblast Tuzle. Ja im nisam poručio da ovamo dođu, a kad su već došli čistimo ovu oblast U Istočnoj Bosni sada je stanje vrlo dobro i komunisti trpe velike gubitke u terenu i u ljudstvu. Pored toga i broj 11 preduzeo je akciju za svoj račun pa ovladao i Tuzlom na dan 9 o. m.149 Srbijanske snage su stalno u borbi. Trpimo mnogo gubitaka od pegavca. Tek posle završenih operacija ovamo, moći ćemo raditi prema jugu, ali uslovi hrane na jugu su vrlo teški. Vi sami uviđate da veće mase ne mogu operisaiti južno dok se ne bi mogli stvoriti magacini na njihovoj teritoriji. U Istočnoj Bosni propušteno je mnogo, da se teren organizuje u pogledu snab-devanja. Nastavak.                                                           

Br. 502. — ORFEJ. — Nastavak. To pitanje je zanemareno i ako su nuđeni najpovoljniji uslovi za stvaranje skrivenih magacina u šumskoj zoni o kojoj sam vam govorio. Primite ovo na znanje i preduzmite sve mere, da sa tamošnjim: snagama održavate teren u našoj vlasti, dok ne završimo operacije ovamo, a posle ćemo prema situaciji opredeliti šta da se radi. Ni u kom slučaju ne sme se ni pomisliti da se narod ostavlja bez zaštite i da se ti krajevi neodrže u našim rukama Ja sam ubeđen da će Hercegovina dati sve od sebe, a isto tako i da ćete vi preduzeti sve što možete, da se iskoristi moral kod našeg naroda u borbi za njegov opstanak i slobodu. Nastavak.

Br. 503. — ORFEJ. — Nastavak. Zbog toga se nisam ni slagao sa Ostojićevom željom da povlači što više snaga na sever, jer dovoljno snaga imam na raspoloženju. Nismo dobili sve vaše depeše stoga nam ponovite sve depeše koje ste poslali od broja 45 do broja 52 zaključno.150 Zbog toga vam ne mogu odgovoriti na sve vaše depeše. U pogledu propagande razvite je što jače.

Br. 504.— PARMA.— Nisam navikao od vas da toliko insistirate za novac. Prema tome sumnjam da ste to vi, već da tu stoji neko drugi pozadi vas. Vodite računa po tome da u našoj organizaciji ima ljudi koji se kod mene ocrtali kao raspikuće, te im ne mogu novac stavljati na raspoloženje. Pošaljite mi vaše trebovanje za čisto vaš rad, a ostale odbacite od sebe. Poručite puk. Nikoliću i kapetanu Mišiću da hitno dođu meni. Javite mi šta ste postigli u vezi sa Zagrebom. Javljajte nam i sve ostalo što saznate. 2ao mi je što vas nisam upoznao sa svima ljudima tamo. Ako ovu šifru ne poznaju ostali, ja ću vam po njoj javiti. Nastavak.

Br. 505. — PARMA.— Nastavak. U protivnom ne mogu vam ništa reći. Javite da li je šifra samo vaša. Sto se tiče Nedićeva plana o nekoj njegovoj vladi,151 to su čiste Nedićeve gluposti. Što se tiče S.D.S. to su obični begunci, koji nisu bili u stanju ni tri meseca da izdrže u šumi. Kad sam ih primio ja sam im obećao samo teškoću i borbu. Čim su se uverili, pobegli su, kod svojih starih gospodara. To je vrlo žalosna stvar, naročito kada se ima na umu da je tamo bilo mnogo aktivnih oficira. Zbog ljudstva koje će jednog dana opet prići nama, ja ćutim. U koliko god možete radite i u zarobljeničkim logorima. Ja se ne plašim da oni stupe čak i u dobrovoljce.152 Poručite im neka izlaze iz logora. Posle će sve biti lako. Izvestite, na koji način Lenčeva grupa treba da krene za Srbiju. Da li avionima, kao i gde treba da se spuste. Kraj.

Br. 506.— 568.—153 Da bih vam dao naređenje vojničke prirode u slučaju sloma broja 11, treba prvo da znam, gde se nalazite, a zatim, treba da budete i u situaciji t.j. mogu vam dati naređenje u tome momentu, ali pošto prethodno znam gde ste. Ako bi ste vi bili u stanju, da se održite u Sloveniji, to bi bila velika dobit a to ćete moći sa tolikim snagama. U pogledu Nedićevog insistiranja, povodom njegove vlade, nemojte me izveštavati ništa, pošto se za to ništa ne interesu-jem. Dobro ste uradili, što ste zabranili šiljanje depeša za Os-tojića. I ubuduće ovakve depeše nasmeju se slati. Izvestite detaljnije po ovome.

23 februara 1945. god.

Br. 518.— MIKI.— Leka je pod mojom neposrednom komandom. Isto tako i vi sa vašim snagama. Jedinstvena akcija nam sada nalaže da iskoristimo sadašnju situaciju. Leko spada u grupu korpusa Severne Bosne, koja ima posebnu koman-( du.154 Budite strpljivi i izvršavajte moja naređenja, što je sada vrlo važno. Pri pokretu od Kerepa ka Porebrici, uzmite borbeni raspored, jer nisam siguran čije su sada Porebrice. Ja sam zamišljao vaš pokret sa juga duž celoga fronta, a ne iz pozadine.

14 februara 1945 god.

Br. 531.— KOSA.— Kosorić izveštava preko Borote, da su borci 1 Rogatičke, Cajničke i Višegradske brigade, počeli da se predaju pojedinačno i u grupama komunistima. Uzrok ovome je odlazak starešina sa ovoga terena. Preduzmite potrebno. Kosorić poručuje Draškoviću da se vrati na teren Drinskog korpusa. Sta budete preduzeli izvestite da bismo Koso-riću poslali instrukcije.

Br. 532.— KORA.— Sasvim pogrešno dali ste prostoriju za smeštaj Pavlovih trupa. Niste se držali depeša br. 439 i 440. Sve ovdašnje trupe angažovane su na frontu selo Dobo-rovci severoistočno od Gračanice — Biberovo polje — selo Kerep i dalje na istok selo Porebrica. Prostorija koju ste odredili sada Pavlu po vašoj depeši br. 1O,155 zaposednuta je ćela trupama, a pored toga iscrpljena je potpuno i hranom. Prema pomenutim mojim depešama, Pavlove trupe treba da idu najkraćim pravcem od Gračanice ka Gradačcu, ponavljam od Gračanice ka Gradačcu. Odatle će biti ubačene u Posavinu u mesta koja Vam budem označio kad ovaj pravac sledujete. Ovaj pravac je i duplo kraći. Naredite potrebno Pavlu u smislu korekture vašeg naređenja.

Br. 534.— PARZI.— »AC«.— Ostojić Vam je dao sasvim pogrešnu prostoriju vaših trupa. Ova prostorija između reke Bosne i linije između sela Babešnice južno od Modriča, Prebijeni Kam — Gračanica prenaseljena je trupama i potpuno iscrpljena u pogledu hrane. U vezi moje depeše br. 441 vi ćete preduzeti pokret najkraćim pravcem Gračanica — Gradačac, ponavljam, Gračanica — Gradačac. U Gradačcu ćete dobiti dalje naređenje u pogledu vašeg daljeg rada i smeštaj a. Ostojić obavešten o ovom naređenju. Javljajte se stalno za vreme svog pokreta. Na slučaj da je most na Spreči kod Gračanice neupotrebljiv, onda ćete Spreču preći istočno od Doboja i odatle krenuti na selo Klokotmicu drumom za Gračanicu preko Stjepan polja produžiti opet za Gradačac. Vaše izbeglice već pristižu određenim pravcem. Mi smo preduzeli sve da ih prebacimo u Trebavsku Posavinu.

15 februara 1945 god.

Br. 535. — TETON.— Ja za sada nemam raspoloživih jedinica da ih pošaljem na mesto Ljube Patka, da bi ste se vi svi rokirali na jug prema broju 11. I sa ovakvim položajem naših jedinica koje su orijentisane prema Srnicama i Srebrniku osigurana je zajednička akcija.156 Gledajte da na taj način izvučete municiju za sve. U protivmom kažite da ćemo se mi svi povući, jer bez municije ne možemo raditi, a oni kako hoće. Meštanima dajte savet da neodgovaraju na hrvatsku mobilizaciju u Derventi.

17 februara 1945 god.

Br. 549.—PARZI.— Ponavljam Vam opet, bez obzira na umor trupa Vi ne možete ostati jer nema hrane, a prostorija je cela zagađena tifusom. Sledujte moje naređenje za pokret u pravcu Gradačca. Na prostoriji desne obale reke Bosne od Doboja do Modrica, nalaze se mnogobrojne naše bolnice sa pegavcem, nalazim se ja sa štabom i najnužnija zaštita reke Bosne. Čudim se da Vam ne mogu dokazati potrebu pokreta prema Posavini, jer ovde hrane nema, ponavljam ovde hrane nema.

Br. 552.—MIKI.— Sve naše jedinice na tome delu fronta povezuje u akciji pukovnik Đura Popović, koji u isto vreme komanduje i Trebavskim snagama. Preduzete su sve mere da se skupi municija i nadam se da ću je za najskorije vreme imati.

20 februara 1945 god.

Br. 562.— 562.— Primljeni vaši izveštaji od br. 21 do 24.157 U koliko oficiri iz ropstva dolaze gledajte da ih ubacite kod Đujića. Nikako da ne idu u dobrovoljce. Đujić nam je ipak najsigurniji. Izvestite nas tačno o sastavu ilegalnih slo-venačkih odreda.158 Kad nam označavate mesta, dajte nam bliže podatke o malim mestima. Vaši su izveštaji vrlo dobri.

Br. 563.—566.— Računam na vašu veliku umješnost da na svaki način izdejstvujete da se u Sloveniju prime oko 2.000 izbeglica iz Crne Gore, a isto tako i veliki broj ranjenika i teško obolelih iz Srbije. Broj ranjenih i teško obolelih kreće se do 1.000. Što god učinite, izvestite šta ste učinili. Izvestite vrlo je hitno.

Br. 565.— ORFEJ.—MAUS. — Dostavljam zajedničku depešu za Baćovića, Mitranovića, Lozu i Borotu. U Pazariću, nalazi se muslimanski vođa Sandžaka Hodža Pačaris, u Pazariću ima pod svojom komandom 1.000 muslimana, a u Sandžaku može podići u svako vreme 4.000 naoružanih muslimana. Naređujem da se sa Hodžom Pačarisom stupi u vezu i da mu svi ukažete volju za zajednički rad. Nažalost na Vašem terenu ima pojedinaca koji su protivu određenog pravca rada, rđa-vo postupali zbog čega mnogi od njih beže u komuniste. Zapamtite svi u koliko produžite da pravite ove greške, sami ćete biti krivi i snositi odgovornost za nesreću u koju narod može biti uvaljan. Hodža Pačaris nudi saradnju iako su mu ovih dana naši ljudi pobili neke njegove ljude, ali to ne znači da on to čini laka srca, pošto se žalio meni i tražio da se naši ljudi urazume.

21 februara 1945 god.

Br. 575.—MIKI— Primio sam depeše 84 do 86.159 Zadovoljan sam sa vašim rezultatima. Ja računam, da ste uz zaple-njeno oružje zaplenili i municiju, Broj 11 lako vam je može dostaviti iz Brčkog. Pokušajte. Pre kratkog vremena Kala-bić je imao uspeha u tom pogledu.

22. februar 1945 god.

Br. 581.— Šaša.— Za pukovnika Borotu. Te Vaše svađe koštaće nas skupo. Ja neznani čim bi trebao da Vas pomognem, pošto niko ništa ne sluša. Nikakva smena nije određena za Vas sa moje strane. Nikakvu istragu nisam ja odredio protivu Vas. Za kapetana Radičevića naredio sam da se uputi meni, ali Baćević ne izvršava. Nikakav zadatak nije dat Baće-viću protivu Vas. Ne verujem da Baćević može sve borce bosance pokrenuti na sever, jer ga neće poslušati. Zahtevam da se kod Vas obrazuje Centar propagande i Bosna-pres. Nepri-mam nikakve razloge. Vaši propagandni organi treba da sara-đuju sa Lozom. Nastavak.

24. februar 1945 god.

Br. 602.—573.—160Persi/persi.— Dajem Vam odgovor na Vaše depeše:161 primio sam na znanje Vaše sadašnje mesto i raspored. Nastanite da se nacionalna linija potpuno održi kao i lojalnost prema saveznicima. Ja sam po sestra Nadi162 poslao veliku pošiljku. Da li je uspela da sve donese? Izves-tite me koliko je ukupno primila novaca. Suma je bila vrlo velika. Nastanite da što više dobijete ljudstva kod Vas iz zarobljeništva. To će me radovati. Javite zašto ste Jevđeviću davali 800 boraca. Znam da je tamo čitava inflacija tipova i begunaca koji se prestavljatju kao moji delegati. —

Br. 603.—573.— U koliko bi hteli da se mešaju u Vaše poslove, odbacite ih. Sve koje upućujem kao delegate ili svoje opunomoćenike ja ih snabdevam sa punomoćjima, a šta oni imaju da rade, u ovlašćenju tačno stoji. Sto se tiče potpukovnika Gradimira Radenkovića on je tamo poslat da radi sa Slovencima, a ono što se sada o njemu priča to je izmislio Jevđević. Nemani ništa protiv ni protivu jedne grupacije koja se tamo stvara i pojačava sa zarobljenicima ali bi najviše voleo da se vi najviše pojačavate kao stari Ravnogorac. To je među nama. Konkurencije ipak ne treba da bude, jer sam zato da se jedanput stvori jedinstven front, ali taj front ne-sme da služi Nemačkoj nego samo našem narodu i da bude lojalan prema Saveznicima. Nastavak.

Br. 604.— 573.— Primam sve koji se budu stavili pod moju komandu koju bi objedinio. Ovo se odnosi na Vaš broj 341. Ako izvučete patrijarha163 i Nikolaja164 mogu nam mnogo, koristiti ali pazite da se oni nigde ne pojavljuju gde bi se moglo tumačiti ma i najmanja korist za Nemačku. Oni moraju da svoje ime sačuvaju potpuno svetio za budućnost. Ako stignu do Vas pozdravite ih i molite blagoslov. Pomognite što god možete đenerala Andreja, ali samo koliko Vam bude tražio, nemešajući se u političke stvari Slovenačke, pošto su tu Slovenci vrlo osetljivi. Interesuje me kolike su jačine slovenačke četničke i Istarske grupe đenerala Andreja. Nastavak.

Br. 605.— 573.— Novi politički forum u Slovenačkoj priznao je Andreja a isto tako i mene. Tako me je Andrej izves-tio. Milo mi je što sam čuo za Ljubljanskog biskupa.165 Slažem se sa Vašom odlukom da pomognete Andreja, da stavljajući mu se pod njegovu komandu jer u danom momentu koji može izbiti svakog časa, Vi treba da ovladate prostorijom Slovenačke i italijanskom teritorijom po mogućstvu do Talja-menta. Time bi pomogli proširenje Slovenačke prema njenim nacionalnim težnjama. Nastavak.

Br. 606.— 573— Zato treba da komunisti budu potučeni u tom delu Italije kao i u Slovenačkoj. Taj deo uopšte zajedno sa Slovenijom treba da okupiraju američke trupe. Američke trupe treba takođe da okupiraju i Austriju. Ovo čuvajte u tajnosti. Kada Vaši delegati dođu kod mene govorićemo opširnije. Pomognite Pavla da njegove izbeglice budu prihvaćene. Nikakav atentat na mene nije pokušan, niti to srne da bude. Baćović i drugi su pravili gluposti ali ne takve stvari. Pozdrav svim borcima i starešinama i vojvodi Đujiću. ČIČA.—

Br. 607.— 566.— Javljate mi da vodite borbu u Istri. Neznani ja ništa koji je sastav Vaših trupa i koliko ih imate. Već sam Vam toliko puta kazao da nemam para, a nema ni komanda Slovenije. A ono što su oni drugi ljudi preneli, ima prvo meni da se podnese, jer mi ovde nemamo ničega i ništa i ljudi su goli i bosi. Kada budem dobio novac nešto ću odvojiti i za tamo.

Br. 613.— 745.— Fang.— Agej.— 785. Komandant Crne Gore i Sandžaka, potpukovnik Pavle Đurišić dostavio je pojedinim komandantima grupa korpusa i korpusa neki zaključak, neke svoje samozvane konferencije.166 Uvlačeći u tu konferenciju i Pokrajinski komitet za C. Goru. Ceo ovaj akt predstavlja konfuznu zbrku svih mogućih preuveličavanja i predavanja na milost i nemilost Nemcima. Naročito svojom tačkom 6 i 7. Vrhovna komanda j Centralni Nacionalni komitet ne samo da se sa ovim ne slažu nego i ne odobravaju ovaj postupak i izričito osuđuju izraz krajnje malodušnosti. ČIČA.—

Br. 615.—Pind.AC.— Vi potpuno pasivno posmatrate šta se događa kod Neška Nedića. Priznajem da ste imali dosta rada, ali Vaš korpus je bio najmanje angažovan od svih ti-močkih i Neškovih snaga. Preduzmite napad odmah u leđa komunistima koji lome Neška.—167

Br. 616.— Parzi.— AC.— Najhitnije intervenišite protivu komunista koji su sada na Sijedom Kršu ponavljam na Sijedom Kršu, 6 km. severozapadno od Gračanice. Vašim stavom dovodite u pitanje tolike snage i tolike bolnice.

25. februara 1945 god.

Br. 618.— Kora.— Vaša akcija na levoj obali reke Bosne više nema značaja.168 Ako se ne možete tamo održati pređite na desnu obalu Bosne. Nemam veze sa Neškovićem tako isto ni sa Zeničkom brigadom. —

Br. 626.— Pind.— Neško je brojio svega 90 boraca, pa se »držao a sada kada je otsečen za Vas to ne važi ništa, nego odstupate stalno i ako ste jaki. Danas treba da stigne Račić na Duge Njive pa odatle da krene napred prema situaciji. Danas treba da razvije svoju akciju Pavle Đurišić na pravcu Bušle-tić — Lukavica.

26. februar 1945 god.

Br. 628.— TETON.— Parip.— Parzi,— Fang.— Stija.169— Meta.—170 Trus.—171 Getsa.—172 Vito.—173 AC.— Posle zauzeća Gračanice i Sokola od strane komunista,174 naša linija fronta proteže se počevši od Spreče, selo Klokotnica muslimanske milicije kota 508 — Sikarac, 3 km jugozapadno od Lukavice — s. Lukavica — Delić Brdo —- Zoljin Vis — Brezici k. 481 — Golo Brdo k. 544 — Spletena Lipa — k. 651 — Mramorje k. 646 — Osoje k. 598 — Borik k. 436 — Grabovac — k. 402 — Jelovče selo i dalje na Avramovinu ka Gornjem Žabaru. Potpukovnik Pavle Đurišić uveo je svoju V. diviziju na desnom otseku od kota 508 do Spletene Lipe ma da on izveštava da mu je levo krilo na Prebijenom Kamu. Nastavak.

Br. 629.— AC.— Nastavak. Međutim za Spletenu Lipu izveštava potpukovnik Mladenović da je drži. Đuri Popoviću, komandantu operacija Trebavskog korpusa naređeno je da [se] sa trebavskim brigadama prikupi za napad sa severa u pravcu Sijedog Krša k. 663. Naređeno je potpukovniku Račiću, da svoj korpus dovede na Duge Njive k. 618, severozapadno od Prebijenog Kama za ofanzivnu akciju. Na celom frontu vršiti ofanzivne akcije, prema dobivenim zadacima.173 Ovo radi op-šte orijentacije. Pukovnik Lj. Jovanović sa ovom depešom da upozna pukovnika Đuru Popovića.—

27. februar 1945 god.

Br. 637— Pind.— AC.— Neško Nedić se nalazi severno od crkve u Rosićima — Studenac k. 529. Prema tome on je ispred vas. Uhvatite vezu na desnom krilu sa Pavlom Đuri-šićem koji izveštava, da je poseo Lukavicu — Zoljin Vis — Golo brdo pa čak i Prebijeni Kam. Prenesite naređenje Ka-laitu, na Prebijenom Kamu, da odmah dođe kod Vas na desno krilo na Spletenoj Lipi k. 651 održavajući vezu desno sa ostalim delovima divizije.

Br. 639.— Parzi.— AC.— Ljuba Patak izvestio me je da se nalazi na liniji: Spletena Lipa k. 651 — Mramorje 646 — Osoje 558 — Borik 436 — Grabovac 432. Mi radimo za municiju. Čim je dobijemo poslaćemo je. Izvešten sam da su Vaši u Rudanci primili izvesnu količinu municije pred polazak preko Bosne. Mi i dalje radimo za municiju. Sto se tiče Ozrena, oni imaju običaj da napadaju gerilski i vatra, koju ste čuli da ide niz Spreču, može da bude od naših delova koji su sa istoka zaobišli komuniste. Jevđević izveštava da će izbeglice biti primljene, a pitanje transporita zavisi od tehničkih mogućnosti. Mi radimo i dalje za izbeglice.

Br. 644.— Parzi. — Fang. — Vito.— Teton— Parip.— Sti-ja. Rete. — AC. — Dan 26 februara prošao relativno mirno na celom frontu od Spreče do Gradačca. Komunisti drže svoje snage na liniji: Heljdovište — Sijeda Krš — sa isturenim delovima prema zapadu i severu. Južno od Heljdovišta i Sijedog Krša u selu Malešić izgleda da su im glavnine. Pred frontom Ljube Patka komunisti drže Zvečak — Jelovo Brdo — s. Prokop — s. Buk. Nast.

Br. 645.— AC.— Nastavak. Ima znakova da se komunisti prikupljaju za napad prema Gradačcu. Zbog ovoga pukovniku Ljubi Jovanoviću naređeno da skrati front i da na svoje levo krilo, koje se proteže do Grabovca, ubaci tri trebavske brigade, koje vodi pukovnik Đura Popović. Potpukovnik Račić i potpukovnik Đurišić, imaju da pripreme ofanzivnu akciju za odbacivanje komunista na istok i ta akcija ima da bude koncentrična prema Sijedom Kršu. Neka me Račić i Đurišić izveste kada budu spremni da bi odredio dan i čas napada. —

Br. 649.— Orfej. — Za sudiju Lozu: stupite u vezu sa H.S.S. i dostavite nam njihove poruke za C.N.K. Izvestite čim se sa njima sastanete. Ovlašćujem Vas da sa H.S.S. i da sa Jugoslovenskom Muslimanskom Organizacijom stupite u vezu.176

Br. 650.— Orfej.— U Centralnoj Bosni po mome mišljenju organizacija je tako slabo sprovedena da ne verujem da ćete uopšte podići snage za neke veće pokrete. U Centralnoj Bosni isto tako i u Hercegovini treba ostaviti jaku i snažnu gerilu u toliko pre što masa tog ljudstva ne želi da napušta svoj kraj. Broj 11 ne može još da se seli iz Sarajeva pošto ima svojih delova prema Mostaru. Ako ste se sporazumeli sa Borotom to je dobro, jer dosadašnje gloženje mnogo nam je škodilo. Svaki je vukao na svoju stranu, a organizacija je trpela baš u Vašem kraju najviše. Ponavljam gerila da ostane jaka i organizovana, a što imate pokretnih snaga izvolite.

Br. 652.— Fang.— AC.— Đurišić se nalazi sa jednom celom divizijom na prostoru kako Đurišić izveštava od Prebijenog Kama sve do k. 508. Đurišić izveštava da nema veze sa Vama, a to me čudi, jer on treba da drži i Brezice i Golo Brdo, i da ima veze sa Mladenovićem na Spletskoj Lipi k. 651. Uhvatite vezu sa Đurišićem što pre. Pozadi Vas na Duge Njive stiže Račić sa korpusom Tufegdžića. Borik i Grabovac su Vam veoma slabo posednuti. Odmah pronađite pukovnika Đura Popovića, prenesite mu moje naređenje, a Vi primite na znanje, da on odmah primi na osiguranje odsek Vašeg levog krila, koji mu Vi dodelite da biste ga bolje osigurali sve do Gra-bovca. Nastavak.

Br. 653.— Fang. —AC.— Nastavak. Vi da bi skratili svoj front na kome ćete ostati sve dok ne bi ispred Vas stvorio front bilo od Pavla, bilo od Račića, pošto i Pavle i Račić treba da vrše koncentričan napad. Šta budete uredili sa Đurom Po-povićem odmah me izvestite. Izvestite me i da li je Đura u Vašoj blizini ako nije tražite ga i to što pre. Avalci su u Donjim Krečanama, gde su trebali da smene jednu Đurinu brigadu. Đura treba da vodi sa sobom 2, 3, 4 trebavsku brigadu. Produžite sa noćnim prepadima radi uznemiravanja neprijatelja.

Br. 656.— Visoko.— Zašto su Novak i Jovanka177 kompro-mitovali našu stvar. Proverite i izvestite. Ja znam da je Jovanka u rđavim odnosima sa Jevđevićem, pa možda odatle te vesti.—

Br. 659.— Fang.— Parip.— U oblasti Koprivne mi imamo tri skele i veliki broj čamaca sa velikim kapacitetom pre-voženja. Sve snage naše i Pavla Đurišića na desnoj obali Bosne služe kao širi mostobran, jer se moramo hraniti iz Tre-bavske Posavine, pošto na levoj obali nema hrane. Svu Vašu pozadinu pod Vašom zaštitom prebacujemo na levu obalu.

28. februar 1945 god.

Br. 661. — Kaudal.1"8 — Zapovešću mojom br. 247 za sme-štaj svih bolnica na prostoriji između potoka Ljuteš i reke Bosne, ponavljam Ljuteš i reke Bosne, koja zahvata sela Do — Trnjani — Glogovac — Podnovlje i deo Majevca. Međutim, u ovim selima gde su došle bolnice sa teškim ranjenicima i teškim bolesnicima nastanile su se zdrave jedinice Vaše ko-'mande. Ranjenici i bolesnici već tri dana umiru pod vedrim nebom. Nastavak.

Br. 662.— Kaudal.— Pojedini bolesnici i ranjenici već su bili smešteni po kućama pa su ih ipak zdravi borci vaših jedinica izbacili napolje, kao na primer iz škole u selu Donji Trnjani. Odmah i najhitnije naredite da se ova sela ustupe za bolnice i pošaljite čoveka da to uredi, jer pojedini borci pre-te oružjem, pa čak i starešine, a ja sam naredio da se svaki sukob izbegava. Najhitnije izvestite me na ličnost šta ste pre-duzeli po ovome.

Br. 671.— Kaudal— AC. Primljene depeše 70 i 71.179 Žalim što niste zauzeli Sijedi Krš, jer bi u mnogome skratili front. Vrlo je važno da front skratimo jer su srbijanske snage veoma istrošene. Javite mi kada budete gotovi za napad da krenem i Račića u isto vreme. Mi radimo na municiji i čim je dobijemo dostavićemo Vam je. Obavešten sam da je 8. divizija, dok je bila na onoj strani, primila 100.000 metaka. Nastavak.

Br. 672.— Kaudal.—AC.— Ako je dobijemo ja ću Vam je doturiti ili staviti na raspoloženje, što je sasvim svejedno. Da li ste uhvatili vezu sa desnim krilom srbijanskih snaga, koje se nalaze na Spletenoj Lipi k. 651. Račićev korpus stigao je na Duge Njive i samo čekam na Vas pa da krenete u napad, a ja ću odrediti dan i čas. Neško Nedić je održao položaje na visini Studenac k. 639. Ispred ove linije srbijanske snage drže svoje objavnice na visu severno od Brđana k. 521 — Piskavica — k. 535.—

Br. 675.—TETON.—Getsa— Tang—Parip. — Imam municije za tešku bredu. Javite mi koliko teških breda imate. Hitno je.—

Br. 676— Vito. — AC— Ljuba Patak izveštava Neško potisnut sa svog položaja sjurio se u Sripsku Zelinju. Za njim je otstupio Mladenović na Mramorja. Položaji ispušteni. Pokušavam da vratim vojsku na Mramorje, ali za sad ne uspe-vam. Najhitnije intervenišite sa Vašim snagama na celom od-seku koga je držao Ljuba Patak. Taj odsek ide od Spletene Lipe k. 651 na Mramorje k. 646 — Osoje k. 558 i dalje preko Borika na Grabovac k. 402. Ljuba Patak u Vašoj pozadina neka prikupi sve svoje delove i postavi kao Vašu rezervu. Hitno preduzmite intervenciju jer su Ljubine snage već više od mesec dana u borbi. Naređujem napad i Pavlu.

Br. 677.— Kaudal. — AC.— Neško Nedić potisnut sa svoga položaja na visini: Studenac k. 639 i s njim isto tako i Mladenović sa položaja Mramorje k. 646. Naredio sam Račiću da odmah preduzme napad i zameni svojim snagama snage Ljube Jovanovića a Ljubu da zadrži pozadi sebe u rezervi. Radi održanja mostobrana naređujem da sa svojim snagama odmah preduzmete napad u dva pravca na Sijedi Krš: desnom kolonom na Studenac a levom kolonom na Mramorje. Leva kolona da produži preko Oso ja k. 558 u pravcu Dubrave k. 495. Sa malo napora Vi i Račić možete potpuno popraviti situaciju. Ovo se bezuslovno mora izvršiti.

Br. 679.— Kaudal.— Vi vrlo dobro znate da bih Vam dodelio municiju da je imam. Vi mi neprekidno stavljate Vaš uslov. Međutim i sama činjenica vaših snaga koje su znatne u odnosu na komunističke, olakšalo bi srbijanskim trupama da održe položaje i da ga povrate. Za toliko imate municije a ja čim je dobijem budite uvereni da [ću] Vam je dostaviti a ona je na putu. Mi još nismo izvukli sve bolnice iz Posavine iz Skugrića i iz Modriča. Stvorite nam vreme aktivnim operacijama Vi i Račić. Čim dobijem municije dostaviću vam. Sa onim što imate izvršite aktivne radnje koje su Vam naređene. Broj 11 ometa nam još izvlačenje za napad.

Br. 681.—Kaudal.----Kasalović i njegovi potčinjeni delovi od najnižih do najviših čine strahovit teror na Vučjaku. Žalbe mi stižu stalno. Pored toga zaplenili su sva kola i volove koji su prevozili bolesnike i ranjenike. Sada nam hrana iz Posavine uopšte neće doći, jer se niko ne usuđuje jer se plaše da će im stoka biti zaplenjena. Naredite najhitnije da se odmah vrati sva ova stoka i kola iz Trebave i Trebavske Posavine. Ali to učinite najhitnije. Čiča.

1. mart 1945 god.

Br. 687.— Viško.— Primljene depeše: 32 i 33.180 Ništa nama ne smeta ako se slovenački domobrani organizuju na čisto klerikalnoj bazi. Kada obrazuju svoju federalnu jedinicu mogu i za svoje sinove da prave crkve. Glavno je da budu jaki i da se bore protiv komunista.

2. mart 1945 god.

Br. 693.—610.—181 Nastanite da sa Stepincem,182 ponavljam sa Stepincem uhvatite što čvršću vezu i upoznate ga sa celim našim programom i radom. Verujemo da se on na kraju mora držati jugoslovenske linije u koliko se ne bi držao linije papske stolice za stvaranje katoličke države, ili bi u tom slučaju morao biti nepomirljiv prema komunistima. Ako možete učinite mu zvaničnu posetu, da bismo sa tim stvorili sporazum protiv komunista. Mi ovde na terenu staramo se da uspostavimo najbolje veze i saradnju sa katoličkim elementom.

Br. 694.— 610.— Ako ne može drukčije onda pokušati zajedničku akciju i preko zvaničnih tamošnjih starešina. Za ovu zajedničku zvaničnu akciju neophodno je uspostavljanje zajedničkog poverenja, i propuštanje naših trupa na terenu. Samo o tome Mačekovci nesmeju da znaju ništa, jer u isto vreme treba raditi sa mačekovcima.

Br. 695.— 620.— Nastanite na pridobijanje oficirskog kora a sve Hrvate ubeđujte da je objavljivanje neke naše karte sa federativnim granicama čista izmišljotina i akt zlonamerne neprijateljske propagande. Milo mi je što ste uspostavili veze sa mačekovcima.183 Poručite im da je nepotrebna svaka diskusija granica, jer mi nismo kompetentni, to je stvar ustavotvorne skupštine. Javite nam što konkretnije u pogledu veza sa mačekovcima.

Br. 696. — 610. — Javićemo Aćimoviću184 potrebno u pogledu Vašeg dolaska. Preko Save Besarovića najintenzivnije produžite rad i preko njega gledajte da ostvarite sa zva-ničnim i najvišim predstavnicima zajedničku akciju protavu komunista.

Br. 697. — 610. — Cika Peril85 smo javili za Zorana.186 Preporučite Mačekovcima intenzivniji rad na terenu, jer i po našem mišljenju ispuštaju situaciju iz ruku. Vrlo je važno da hitno organizujete svoju seljačku Zaštitu.187 Najenergičnije radite na ostvarenju novčanih sredstava, oružja i municije.

Br. 708. — Saša.188 — Za Borotu. Neka major Mazić hitno hvata vezu sa istaknutim Hrvatima kod Sarajeva a i Vi u isto vreme učestvujte u razgovorima u pogledu zajedničkog istupa protiv komunista. To je pitanje vrlo interesantno i obaveš-tavajte. me. —

3. marta 1945 god.

Br. 715. — Kaudal. —AC. — Račić u toku 2. III svojim desnim krilom izbio u selo Skipovac i dalje na Studenac k. 639—Zvečak k. 510. Od Zvečaka k. 510 njegova jedna kolona uspešno prodire u pravcu sela Prijeko Brdo severoistočno od Sokola. U toku 3. marta neophodno je potrebno da snage Crne Gore i Starog Rasa najenergičnije dejstvuje u pravcu istoka kako bi se postignuti uspeh što više iskoristio. Nadam se da ćete uložiti sve da Vaše snage ne izostanu u ovoj operaciji.189

Br. 725. — Vito. — AC. — Kalabić je zauzeo Grabovac, Borik i pola Kerepa. Pavle je zauzeo Krčevine k. 340, selo Kojići, ponavljam selo Kojići i naređeno mu je da 4. ovog meseca produži svoje dejstvo. Vaše se trupe odlično bore zbog čega ih pohvaljujem. Sutra, 4. ov.m. produžite dejstvo sa ciljem da se ovlada linijom: Gračanica — Sokol — Biberovo Polje — Srnice. Pavlu je isto naređeno. Navedena linija za 4. mart važi za sve snage.

Br. 726. — Kaudal. — AC. — Srbijanske snage zauzele su selo Rosići, selo Marići, Oglavak a na levom krilu zauzet je Borik i Grabovac. Sutra 4. ov.m. srbijanske snage produža-vaju akciju. Vi sa Vašim snagama najenergičnije produžite i preduzmite napad 4. marta s ciljem da se ovlada linijom: Gračanica — Sokol — Biberovo Polje — Srnice. Upotrebite sve muslimanske milicije koliko god možete, a kada oni vide da vi idete napred poći će i sami. Navedena linija za 4. mart važi za sve jedinice.

Br. 727. — Stija. — AC. — Račić je sa svojim snagama zauzeo selo Rosiće, selo Marice, Oglavak. Sutra i Račić i Pavle preduzimaju napad sa ciljem da se ovlada linjom: Gračanica, Sokol, Biberovo Polje, Srnice. Za zatvaranje pravca Gradačac, upotrebite muslimansku miliciju. Vi sa Vašim snagama isto tako produžite napad ako Vam je to Račić naredio. Za Zabare za sada nije važno, neka se tamo Posavci drže dok mi ovo raščistimo, a posle ćemo lako. Navedena linija važi za sve snage.

Br. 728. — Kaudal. — AC. — Kad biste preduzeli ofan-zivni rad koji Vam je naređen, mi bismo mogli da iskoristimo povoljnu situaciju koju je Račić stvorio. Ovakva situacija neće nam se više ponoviti. Vrlo je važno da napadnete u pravcu Sijedog Krša i Sokola. Ponavljam vrlo je važno. Krenite u napad najmanje sa jednim pukom, pa će biti dosta. Snaga imate. Ciča.

4. marta 1945 god.

Br. 732. — Šaša. — Javite se Bernu ponova da ste Vi stanica iz šume đenerala Mihailovića, koji se bori sa svojim trupama za demokratiju i slobodu. Želimo da održavamo stalnu vezu i da ih obaveštavamo o događajima u zemlji, o kojima ceo svet treba da zna pravu istinu. Kažite na koji način preko Berna možemo dobiti vezu sa drugim državama.

5. mart 1945 god.

Br. 734. — Teton.190 — Primljene depeše: 111, 112 i 116. Obaveštavam Vas da je Pavle Đurišić meni obećao da će na dan 6. marta izvršiti smenu svih srbijanskih jedinica na položaju, da bi se one u toku od deset dana preformirale i odmorile.190 Nadam se da će Đurišić ovo učiniti. Čudi me Vaša depeša br. 116. Nije istina da naši ranjenici gladuju. Bolnice na levoj obali imaju dovoljno hrane. Istina je da zbog Crnogoraca ima teškoća pri smeštaju, ali ste trebali da verujete da ja preduzimam sve da se stanje popravi. Vaš komandant pozadine najbolje zna sa kakvim teškoćama se ja borim.

6. mart 1945 god.

Br. 751. — Dal-dal. — Važno je čas pre da se otarasimo Pavlovih izbeglica. Samo tako bićemo sposobni kad se njih oslobodimo za operacije velikog stila. Učinite sve što možete da ih čas pre primite tamo. Slažem se sa spuštanjem grupa u Srbiji i Dinari. To je veoma potrebno.

Br. 752. — 570. — D-r Irinej Đorđević nalazi se sada u Rimu i radi sa puno zalaganja za našu stvar.191 On bi otišao u Englesku da je mogao. Sprečili su ga za sada Englezi. Njegov rad je veoma koristan. —

9. mart 1945 god.

Br. 773. — Vilda. — Budite uvereni da ni Srbijanci ne žele da dođu tamo. Tu se neće gospodin Ljotić zadovoljiti. Niko ne može da dođe od Rogatičana tamobez obzira što Vi to želite, jer Rogatičani neće sami to. Pavle nije na putu za tamo i nalazi se sada u oblasti Doboja. Što se tiče naše prese, Vi ste je pogrešno razumeli. Mi vidimo, da engleska politika ide na to da razvodnjava komuniste u Beogradu i pametno je da mi na to ne smetamo. Baš na protiv i mi treba da radimo na tome da komuniste razvodnjikavimo. Inače je naša linija prema komunistima beskompromisna.

20. mart 1945 god.

Br. 780. — Stija. — AC. — Obzirom na današnji napad komunista i zauzimanje Ploče k. 450 koju su napustili Trebavci, naredite odmah dejstvo napadom na Ploču, a muslimansku miliciju uputite u napad u pravcu Kerepa i Jelovče sela. Nikako ne dozvolite neaktivnost. U napad povucite i Po-savce.192

Br. 784. — Kaudal. — AC. — Vaša divizija dovela je isu-više slabe snage, kako izveštava Vukčević. Komunisti su zauzeli Bajinac jugoistočno od Zelinjskog brda k. 534. Šaljite odmah jače snage na Prebijeni Kam za pojačanje 8. divizije. Vaših delova ima mnogo rasturenih po pozadini, naročito u Vranjaku gde putuju bez starešina. Naredite da se prikupe i pošalju u svoje jedinice na položaj.193

11. mart 1945 god.

Br. 785. — Areta. — Objasnite tamošnjim političarima, da se Krek drži zajedno sa nama i da je šef opozicije u inostranstvu dr Milan Gavrilović, veliki borac za demokratske slobode. On oko sebe okuplja sve političare, protivnike Tita, u koje se računa i Krnjević.194 Nastanite da dođe do povezanosti na političkom polju i da se što čvršće zbiju naši redovi. Poznata vam je deklaracija Titove vlade,195 koja je prepuna prevara. Morate na svaki način sprečiti legalizaciju i pronaći materijalna sredstva. Još ima nacionalista. Nemam ništa protiv da uhvatite vezu sa Bernom i da odatle dobijete novac. Dobro je što ste sa vojvodom Đujićem u dobrim odnosima, kao i sa ostalima. Mi prestavljamo svi zajedno veliku snagu. Vi ste u najpovoljnijoj situaciji, jer ste u zahvatu američke armije. Slušajte naše prese. Verujem da ih slušate. Sa Vlaj-kom,196 ponavljam Vlajkom nemam nikakve veze sada i ne znam gde je on sada. Nesmete situaciju ispustiti iz ruku.

Br. 797. — Šaša. — Po prevodu depeše iz Berna koju mi nismo potpuno preveli, izgleda da Bern ne želi da održava vezu.

Br. 799. — Stija. — Trifković izveštava da su komunisti zauzeli Gradačac.197 Čudi me ovakvo brzi pad Gradačca. Prikupite Vaše snage ka Trifkoviću da ne bi bile otsečene. Naredite Pavlu Gajiću da ide i dejstvuje prema Gradačcu. Uspostavite položaj prema Gradačcu u koliko je istina da je : zauzet.

Br. 800. — Orfej. — Za pukovnika Baćovića: Ne volim da ulazim ni u kakve intrige koje jedan drugom podmećemo. Dosta mi je svega. Vaše snage dovedite ovamo pa ako ostajete pri svome odredićemo komandanta. Ako to nećete onda predajte komandu najstarijem. Te gluposti koje mi javljate ne primam. Ne razumem da se u ovakvim momentima bavite time šta je ko rekao. Prestanite sa time ako znate za Boga.

12. mart 1945 god.

Br. 803. — Fleš. — Pop Jeftić198 nije pripadao grupi Bore199 Mani'a. Prema tome nisu mogli biti zajedno uhvaćeni. Manić je nastradao na Drini prilikom prelaza, tamo je zarobljen a ne na terenu Valjeva.

Br. 805. — Vito. — AC. — Poručite potpukovniku Vukče-viću da po cenu života ima da drži položaj. :udi me da kao viši oficir samo zapomaže za pomoć. Akcije ima da izvodi aktivno a ne pasivno. Kažite mu da nije lepo da Keserovićevi delovi nisu smenjeni. Odmah da ih smeni Vukčević. On mi je odgovoran za držanje položaja svojim životom.

Br. 806. — Kaudal. — AC. — Zbog pogoršane situacije kod Gradačca nemojte šiljati izbeglice u Posavinu. Ppukovnik Vukčević neprestano zapomaže za pomoć iako je težište situacije na levom krilu kod Srbijanskih trupa. Gradačac smo izgubili. Okuražite Vukčevića. Vukčević nije smenio Kesero-vićeve snage, koje su mi sada toliko potrebne na levom krilu.200

Br. 807. — Stija. — AC. — Najhitnije izvestite o situaciji. Smiljanić izveštava da je već na levoj obali reke Tolise. Hitno preduzmite mere za popravku situacije.

Br. 808. — Getsa. — AC. — Ne mogu da razumem toliko odstupanje čak na levu obalu reke Tolise. Preduzmite sa Bra-jovićem odmah aktivne radnje u napred. Izvestite o situaciji.

Br. 810. — 788. — Fang. — Vito. — Stija. — Getsa. — AC. — Naredite odmah da ranjenici i teški bolesnici odmah u toku današnjeg dana upute na levu obalu reke Bosne na prelazima kod sela Koprivna i da se prebace u selo Podnovlje. Hitno je da se oslobodimo balasta. Obavestite o ovome i Ke-sera, Smederevce i sve susede. Izvestite da ste ovo odmah preduzeli.

Br. 811. — Vito. — AC. — Naručite Vukčeviću sledeće: Vi se veoma slabo držite. Sta radite, znate li da imate izbeglice pozadi Vas koje treba spašavati. U odbrani važi samo aktivna odbrana sa ispadima i ofanzivnim akcijama. Čudi me da ne razumete položaj i da se ne umete angažovati nego samo odstupate. Ovo je za potpukovnika Vukčevića. Naredite mu odmah povratne napade, na celom frontu.

Br. 812. — Vito. — AC. — Gledajte da izvučete Kese-rove snage ali da ih Crnogorci smene. Duge Njive se moraju održati i Prebijeni Kam intervencijom Vaših snaga, u slučaju potrebe.

Br. 813. — Kaudal. — AC. — Vaš Vukčević drži se veoma slabo. Potrebno je da se preduzmu hitne akcije da bi se stvorilo vrerne da se izvuku bolnice i ceo balast. Vaše izbe-glice morate uputiti na Rudanku i Doboj.

Br. 814. — Areta. — Inžinjer Radenković201 je član C.N.K. Vidite šta hoće pa me izvestite.

Br. 809. — Kaudal. — AC. — Zbog pogoršanja situacije kod Gradačca jer smo Gradačac izgubili, otpada kombinacija za izbeglice ka Posavini. Smatram da Vaše izbeglice i balast treba odmah prebaciti na prelazima kod Rudanke, po moguć-stvu kod Doboja, da ne bi zakrčili prelaze kod Podnovlja. Tri komunističke brigade iz Sočanice na levoj obali Bosne otišle su i to: 1. Krajiška ka Prnjavoru, a 14 i 19 ka Teslicu. Potrebno je najhitnije da se oslobode Keserove snage zadržane na Spletenoj Lipi i da sa Vašim trupama najčvršće osigurate držanje fronta. Izbeglice od Rudanke uputio bih do Čifčija u oblasti Kotorsko i dalje prema potrebi.

Br. 818. — Stija. — AC. — Položaj Spletenu Lipu protivnapadom vratio je Račić.202 Isto tako on drži Crnogorce sa zadnje strane, da im povrati moral. Pavlu sam ja već naredio da se on po potrebi već nasloni na Doboj.203 Ranjenike i bolesnike moraćete izvući makar i na rukama.

Br. 820. — Vito. — AC. — Za Vukčevića. Vrlo je važno da se tamošnja položaji održe. Uvek preduzimajte protivakcije i to ofanzivno. Zar tu potrebu ne možete još da shvatite. —

13. mart 1945 god.

Br. 821. — Getsa. — Primljen izveštaj od 16.45 časova. Račić se sa Crnogorcima dobro drži i sve izgubljene položaje povratili su. Na levom krilu uglavnom po izveštaju Patka sta-bilizovao se. Izdata je zapovest za sutrašnji rad pukovniku Keseroviću koji komanduje svim trupama na levom krilu.204 Morate se održati po svaku cenu, jer moramo prebaciti ranjene i bolesne na onu stranu, a ostalim trupama ako i ne budu u stanju da pređu preko skele mogu manevrovati i prema jugu što ćete videti iz zapovesti koju dobijete od Kesero-vića. —

Br. 830. — 566. — Ne verujem da će Pavle doći Vama. On bi želeo da idemo i mi, ali mi nećemo bez velike nužde. Kod Paivla ima mnogo dešperatera, naročito kod starešina. Baćević ne može da povede skoro nikoga. Bosanci se vraćaju na svoj teren da brane svoje domove.

Br. 833. — Vito.205 — AC. — Bezuslovno sa oružjem zabranite da crnogorske trupe napuste položaje za vreme videla a pre pada mraka. Ciča.

25. mart 1945 god.

Br. 835. — Areta. — Delegati Narodnog Odbora206 mogli bi doći u moj štab jedino na ilegalan načn. lažnim ispravama za kretanje kroz Hrvatsku.             

Br. 837. — 571.207 — Delegacija još nije stigla kod mene. Verovatno stigli do Sarajeva.

Br. 842. — 566. — Pavle se ne može nikako probiti do Bihaća. —

16. mart 1945 god.

Br. 845. — 566.208 — Delegacija stigla 15. marta.

Br. 846. — Kaudal. — Primio sam depešu o Vašem odlasku. Jako sam iznenađen. Mi ostajemo i dalje ovde. Mi hranu kupujemo. —

19. mart 1945. — 21. mart 1945. —

Br. 850. — 571. — Kapetanović209 nije stigao kod mene, a isto tako ni đeneral Parac. Ova će se stvar popraviti za najkraće vreme. Kad tamo stigne Kostić210 javite mi pa ću Vam dalje objasniti.

Br. 852. — 566. — Pavle sa svojim izbeglicama ne pres-tavlja nikakve snage. To je čitav vašar bez borbene vred-nosti. Bezuslovno mu treba sve izbeglice što pre prihvatiti. Pavle tek kad se oslobodi izbeglica može prestavljati nešto.

Br. 853. — Parma. — Izvestite me šta konkretno znate o Vlasovljevim trupama, o njihovom broju u sastavu.211

Br. 854. — Areta. — Dajte nam tačne podatke šta držite Vi, a šta komunisti u Sloveniji, a šta domobranci.212 Težnja treba da bude da se apsolutno vlada terenom i ne dozvoli komunistima da narod pridobiju za sebe. Dostavite nam podatke o Vlasovljevim trupama, o brojnom stanju i u kom broju.

Br. 855. — 569. — Delegacija stigla ovamo bez Marovića i bez Parme i već su se vratili.

Br. 856. — Areta. — Vi morate sve učiniti da ubacite-Vaše agente u Italiju, a to možete uraditi preko katoličke-crkve da bi se 20—30.000 primorskih Slovenaca orijentisali za nacionalnu stvar. Kod njih sprovesti propagandu da kada budu prebačeni u Sloveniju da priđu nacionalnim snagama. Veza Vaš 520. Javite šta možete po ovome učiniti. U vezi Vašeg broja 522 pokušajte propagandu za nacionalnu stvar kod francuskih radnika na Gorenskom.

Br. 858. — Šaša. — Da li je Borota pokušao da spase-uhapšene naše saradnike u Sarajevu. Veza br. 205. Slažem se sa predlogom da se Petar Samardžić prebaci u Hercegovinu i da komandant čajničke brigade213 kao i Kosorić214 idu na svoje terene. Neka tamo organizuju gerilu na celom svom prostoru. ..

Br. 862. — Kaudal. — Ja sa srbijanskim i bosanskim snagama ostajem ovde dokle god okupator drži Sarajevo, Bije-ljinu, Brčko i sve ostale veće gradove u Bosni, iskorišćujući vreme za organizaciju jake gerile u Bosni i Srbiji. Javljajte se stalno sa Vašega puta. —

Br. 865. — Dal-dal.215 — 572. — Slažem se sa prebacivanjem malog Ilića216 i verujem da će koristiti. Dobro je što ste mu dali šifru sa Kraljem. Da li ste osigurali radio-vezu sa njime. Ovo je vrlo korisna stvar. Žalim što vaš delegat nije došao kod mene, ali uskoro ćete biti o svemu tačno obaveš-teni. Primljena znanju Vaša depeša br. 375 dobro je. I ostale depeše zaključno sa 378. Potpukovnik Milovan Popović,217 zabušant, neupotrebljiv major Jovan Miladinović218 isto tako. Rakočević dobar borac i svi oni iz Garde mogu se upotrebiti. Upotrebiti ih u stroju na čisto boračkim dužnostima. Kola-rević219 je bio dobar borac. One iz S.D.S. držati naročito pod kontrolom i na nižim dužnostima da polože ispit pa tek kad se uverite da valjaju tek onda ih rasporedite na komandne položaje, ukoliko se uverite da je potrebno i da valjaju. Neka mi Dragosavljević220 profesor pošalje detaljne podatke o Kordunu.

22. mart 1945 god.

Br. 870. — Maus. — Poručite Kosoriću da sam zadovoljan sa njegovim radom. Svi zajednički ubacujte letke komunistima da beže u šumu i da spašavaju svoje kuće od ustaša i komunista. Hvatajte što čvršće veze sa svima vrstama milicija i objedinite ih u zajedničkoj borbi. Dobro je što je se kapetan Vučković221 vratio na svoj teren. Major Mazić da aktivira četnike na svome prostoru. U Hercegovinu takođe treba da ubacite svoje ljude pošto je ona prazna. Dokle god se okupator nalazi u Vašem kraju (i drži Sarajevo vi dobijate u vremenu da organizujete gerilu koja ima da ostane. U isto vreme da organizujete pokretne snage koje će nam se priključiti. Sleduju detaljne direktive za Borotu, Mitranoviću, Žugiću i Tuševljakoviću.222

Br. 871. — Maus. — Ova direktiva doći će na Borotu a on da je umnoži i pošalje. Direktiva dolazi radiotelegrafski Mazića sa njom upoznati. Mazić će biti pod mojom neposrednom komandom odnosno pod Borotom a Borota podamnom. Major Mitranović da uhvati što bolje veze sa katolicima iz Vareša. Grozdanić stigao ovamo. Ujedinjujte sve naše snage u Sarajevu. Pridobijajte muslimane. Kažite Mitranoviću da je to bajka da komunisti vuku 80 topova od Loznice. Isto tako je neistina da su kod topova ruski oficiri. Kod bacača ima Bugara pa ih komunisti prestavljaju kao Ruse.223 Koristite neraspoloženje muslimana prema ustašama da bi ih što jače privezala uz nas. Činite sve da komunisti beže kućama.

Br. 872. — 566.224— Pitanje Nikolića225 i Mitića će se re-gulisati za najkraće vreme. Marović i Parma nisu bili kod mene, a ostali su se već vratili. Gospodin Ljotić neće Vas smetati samo će Vas možda pomoći. Imaćete i po tome objašnjenje za najkraće vreme.

Br. 873. — Smit. — Maus. — Pregled opšte situacije i direktive za dalji rad. . .226

Br. 879. — Fleš. — Iako smo tražili da nam redovno dostavljate podatke o stanju u Srbiji, a naročito u Vašem kraju nismo primili još nijedan takav izveštaj. Podaci nam trebaju jer nam ih traže saveznici i to konkretni. Ako nam Vi ne dostavite ne možemo ni mi njima, a to je sve na našu štetu.

25. mart 1945 god.

Br. 890. — Fleš. — Narodu objašnjavati da će uskoro nastupiti promena i da komunisti neće ostati na vlasti, zato oni šalju narod da gine. Narodu kazati da je Čiča, ponavljam Čiča živ i zdrav i da ga pozdravlja da ne klone dok on ne dođe tamo, a to će biti uskoro. Partizani koji su bili u borbi sa nama ovde znaju dobro da je Čiča živ i zdrav i zato su nam se mnogo predali.

26. mart 1945 god.

Br. 892. — 571. — Po Vašem broju 384 treba da date konkretnije podatke, koje su te jedinice koje bi prišle Amerikancima. Angloamerikanci traže uvek vrlo konkretne izve-štaje. Ja ću im dostaviti i ovo, ali to nije dovoljno za njih.

Br. 896. — Fleš.721 — Primljena Vaša depeša br. 275. Potrebno je hitno uhvatiti vezu sa dr Đurom. Narod ubeđujte u našu pobedu. Ciča je živ i sam diktira ovu depešu. Vojska Cičina nije se rasprsla nego je uskupna. Predaju nam se mnogi nasilno mobilisani koje vraćamo u Srbiji. U roku od dva poslednja meseca predalo nam se preko 1500 nasilno mobi-lisanih od kojih su mnogi već vraćeni u Srbiju, a tamo u Srbiji oni moraju u šumi.

Br. 897. — Areta. — Veza 869. Šta je sa majorom Ran-kovićem. Da li je kod Vas. Upotrebite ga. Inž. Radenković kad stigne đeneral Damnjanović staviće [se] njemu na raspoloženje.228 Da li ima mogućnost da se obrazuje jedan oba-veštajni centar za Hrvatsku kako smo tražili. —

Br. 898. — Maus. — Potvrđujem prijem svih Vaših depeša do sada. Dobro je što su se prebacili na svoje terene Samardžić, Kosorić i Vučković.

Br. 902. — Fleš. — U koliko održavate vezu sa pojedinim potčinjenim komandantima obaveštavajte nas i o tome. Izve-štavam Vas da je Pavle Đurišić služeći Nemcima otišao je sada dalje pa se sa ustašama udružio.

Br. 908. — Smit. — Za brata Osmanovića poruka brata Preljubovića: Čiča i ja smo sretni kada smo pročitali Tvoj izveštaj od 11. marta ov. g. Ovim putem Ti potvrđujem prijem Tvog pisma. Materijalna sredstva ćemo poslati kada se otvori kanal. Tvoj rad je odličan i veza sa Lekom nas obadvojicu oduševljava. Konstatujemo Čiča i ja da je veza između muslimanskih i pravoslavnih jedinica najbolja na Ma-jevici.

Br. 911. — Šaša. — Bilo bi vrlo važno ako biste mogli da uhvatite vezu sa hodžom Pačarisom za dalji rad. Šta postignete izvestite.

28. mart 1945 god.

Br. 913. — Vilda. — Izvestite da li je stigao Kostić, ponavljam Kostić sa ljudima koji su otišli odavde. Ako nije stigao tragajte šta je bilo sa njima, jer su odavde krenuli pre dvanaest dana. Hitno nas izvestite.

Br. 914. — Smit. — Hitno izvestite o jačini i grupisanju partizanskih snaga kako na Vašem tako i na drugim reonima, u koliko imate ovih podataka. Važno je uvek da se naznači i naziv jedinica partizanskih. Da li imate stalnu vezu sa desnom obalom Drine. Kakva je tamo situacija. Razvite najširu obaveštajnu službu i stalno nas obaveštavajte.

Br. 915. — Fleš. — Zašto nas ne izveštavate stalno o situaciji u Srbiji. Javite kolike su i gde partizanske snage. Gde se nalazi koja divizija i poimenično koja. Grde se nalaze i gde koji njihovi odredi. Imate li sa njima vezu. Kakvo je narodno raspoloženje. Koja su godišta mobilisana. Beže li od mobilizacije. Kakve su represalije komunista. Kakvi su uopšte us-lovi za rad. Ove podatke šaljite i to što češće. Ovakva oba-veštenja su nam dragocena.

29. mart 1945 god.

Br. 918. — Šaša. — Istina je da Đurišić ima velike pretenzije sa Crnogorskom Nacionalnom Armijom. Ali ova armija se može još bolje zvati bežaniska armija, jer je apsolutno nesposobna za borbu, a još manje da neki njeni delovi mogu biti u Bajinoj Bašti.

Br. 923. — 560. — Primljene Vaše depeše. Imaćete i neposredna obaveštenja tamo od ljudi koji su došli, po svima važnim pitanjima. Niko bez mog pismenog ovlašćenja ne može se prestavljati sa mog delegata. Ovo je važno da svi znaju pošto ima mnogo samozvanica.

Br. 926. — 562. — 571. — Delegacija koja je došla tamo neka se odmah javi. Ponavljam neka se odmah javi. —

Br. 927. — 576. — Pomoću Vaše stanice uvedite u rad Ljotićevu stanicu. Neka se ona javi pomoću Vašeg pozivnog znaka i sa svojom šifrom, pa ćemo mi onda poslati pozivne znake. To je najbrži način za uspostavljanje veze. Dajte mu svoje radno vreme.

Br. 929. — Toto. Trebavci su pobegli od pukovnika Đure,229 kod njega ostalo samo 60 Trebavaca. Naš poduhvat us-peva u tom pogledu.230

Br. 930. — Metus. — Primljena depeša br. 396, 397. One-mogućujte oficire begunce i njihovo rovarenje po Sarajevu. U pogledu Vaše svađe sa Baćevićem, to je već izgubilo vred-nost, jer je Baćević već daleko od Vas i neće se vratiti. Odre-diću nove starešine za Hercegovinu i za Bosnu. Vi ulazite u kombinaciju. Iskoristite ustaški teror u Sarajevu da iskoristite što više muslimane. Pljačkanje koje vrše komunisti na Tre-beviću samo će nas ojačati.

31. mart 1945 god.

Br. 932. — 850.231 — Radostan sam kad sam dobio vest da ste stigli na opredeljeno mesto. Brašno i pasulj smo dobili, ali municiju nikako. Urgiraj za municiju ako možete otuda. Primili smo razmenjene funte po vrlo povoljnom kursu i za 50 funti dobili 18, 400. 000 kuna. Za sada se oslonite na Đu-jićevu stanicu. Kako je Ljuba Patak i Ocokoljić. Mnogo poz-drava od svih nas. Čika Đoka.

Br. 933. — Smit. — Potvrđujem prijem Vaše depeše br. 143. Dostavljajte nam svakodnevno izveštaje kako o br. 11 tako i o pokretima komunista. Izvestite me da li Vaši kuriri prelaze u Srbiju. Čudi me da se Gara, ponavljam Gara, još nije prebacio u Srbiju.

Br. 936. — Šaša. — Nama je stanica za vezu sa Amerikom veoma potrebna, ali nam je potrebna i veza iz oblasti koju Ti držiš. Da li bi nam mogao poslati stanicu od 4 kilovata. Ko bi Te mogao zameniti na centru veze kod Borote ako bi Ti došao ovamo. Borota bezuslovno mora imati stanicu. Veoma mi je važna vaša veza preko Borote.

Br. 942. — Fleš. — Primljena Vaša depeša br. 284. Kapetan Gara ima smetnji. Pokušao je nekoliko puta da pređe ali nije uspeo. Preći će sigurno, i to u najskorijem vremenu.

Br. 943. — T25.232 — Potvrđujem prijem Vaše depeše br. 1.233 Vi nam možete mnogo učiniti sada. Moj poverenik će Vas obavestiti o tačnom stanju kod nas. Mi težimo za Srbiju, to nam je cilj. Očekujemo da ćete se i Vi sa svima snagama krenuti ovamo. To će olakšati i Vaš položaj tamo, jer ćete moći dobiti veću popunu u ljudstvu kad se budete krenuli ovamo. Dok ne krenete pomozite nam u materijalu koliko god najviše možete. Pitanje municije je najaktuelnije. Obećanja nam slabo koriste. Mora se aktivno raditi da je dobijemo. Posle toga obuća, odeća, veš su veoma potrebni. Na našem prostoru akcija se razvijaju veoma povoljno za nas. Uveren sam da ćete nas pomoći najviše što možete. Pozdrav general Mihailović. Očekujemo uspostavljanje direktne veze.

1. april 1945 god.

Br. 945. — T25. — Potvrđujem prijem Vaše depeše br. 2.234 I ako je u Nemačkoj vrlo teška situacija, ipak nemačke trupe u Bosni vrše veliku ofainzivu protiv komunista. Po svem izgledu, što se podudara i sa Vašim izveštajem, da Nemci hoće da razviju gerilu ne samo u Nemačkoj već i na Balkanu. Nastavak.

Br. 946. — T25. — Do sada mi ne vidimo nikakve poteze nemačkog povlačenja iz Jugoslavije naprotiv sada su u vrlo oštroj ofanzivi protiv komunista u oblasti Sarajeva i Tuzle. Mi smo čak u stanju da verujemo po izvesnim znacima i po ovakvom radu Nemaca u Jugoslaviji da oni možda imaju i neki sporazum sa Anglosaksoncima. Mi moramo razviti što jaču gerilu u celom prostoru Jugoslavije. Nastavak.

Br. 947. — T25. — Komunistička ofanziva na Bihać ya sada ne prestavlja neki osobiti znak komunističkog nadiranja na severozapad.235 Bihać je bio toliko vremena u njihovim rukama pa može da bude i sada. Ljudstvo iz Srbije je i suviše savladano bolešću i njegove su želje povratak u Srbiju a nikako izmicanje na zapad. Nastavak.

Br. 948. — T25. — U komunističkim redovima je veliko rasulo naročito u Srbiji. Narod u Srbiji nas željno očekuje i kad olista šuma prepuniće se šume i planine. U gerili nema počesnog tučenja i kad se prebacim ponovo u Srbiju mi ćemo svi u gerilu. Mnogo pozdrava Vama i Vašim saradnicima. Depeše ne treba da budu duže od 350 slova. Ako je tekst duži delite na više depeša.

Br. 949. — Maus. — 550. — Da bi se moglo raditi sa što više uspeha i da bi se što uspešnije uvela direktiva za gerilu i pokretne snage naređujem sledeću podelu komandovanja: Zenički korpus pod komandom Mitranovića: Zepačka, Zenička, Kladanjska, Visooka i Vlasenička brigada. Romaniski korpus pod komandom pukovnika Borote: Rogatička-Kosorić, brigada Derikonje i II. Sarajevska Mazić. Kapetan Vučković, vojvoda Samardžić236 i Vidačić dejstvuju samostalno sa naslonom na Romaniski korpus. Ova podela komandovanja privremena je i neka se što pre uvede u rad.

Br. 950.— 850.— Potvrđujem prijem Vaših depeša od br. 103 do 106. Izveštavajte nas o svima akcijama koje se budu tamo vodile. Uradite sve kao što ste počeli na organizovanju našeg življa. Najveće štete ćete imati ako Vam Pavle237 dođe tamo. Borbenu vrednost ne prestavlja nikakvu. Njegovo ljudstvo krajnje destruktivno. Radite na tome da dobijemo hranu i municiju. Municju još nismo dobili, a dobivena hrana već je pojedena. Prostorija na kojoj smo potpuno ispražnjena u pogledu hrane. Nastavak.

Br. 951.— 850.— Nalazimo se još kod Branka238 sa tendencijom nazad preko skela. Obavestite me kakve ste veze postigli sa Narodnim Savetom u Ljubljani. Sa time treba žuriti. Dovođenje savezničke misije kod Vas ne verujem da se može ostvariti. Saveznička misija nikada neće doći dok su Nemci na tom terenu. Jako smo uznemireni misijom koju ste dali Ocokoljiću.239 Bojim se da se njegova misija ne pretvori u krajnji neuspeh. Zadržite ga. Izvestite šta mislite sa njime da postignete. Mi bolje poznajemo stav saveznika. Prema tome ne treba da se izlažemo u bezuspešnim akcijama.

2. april 1945 god.

Br. 955.— Maus.— 550.— Smit.— 570.— 560.— Areta.— Vo-bi.- 850.— O. br. 321 od 2. IV.--Pošto s Vrhovna komanda nalazi u Bosni to nema više potrebe za Višim Štabovima, te se kao nepotrebni ukidaju. Naređujem: ukida se Istaknuti deo Štaba Vrhovne komande koji je do sada bio pod komandom pukovnika Zaharija Ostojića te samim tim prestaje i njegova funkcija u ulozi komandanta u teritoriji Bosne, Hercegovine i Sandžaka.

Br. 956— Nastavak. Drugo: ukida se Štab Istočne Bosne i Hercegovine pod komandom pukovnika Petra Baćovića, te samim tim i njegova funkcija. Treće: Pošto je pukovnik Đura Popović otišao sa teritorije Trebavskog korpusa to ga smenju-jem sa položaja Komandanta operacija Trebavskog korpusa. Prednje se dostavlja na znanje i saopštenje kome treba. Kraj.—

3. april 1945 god.

Br. 957. — Smit.— Posmatrajte sve što se dešava kod br. 11 i izveštavajte nas stalno. Ispitajte tačno razlog zašto napuštaju Bijeljinu i okolinu.240 Da li je to njihov manevar ili stvarno napuštaju. Pokušajte da na slučaj da se br. 11 povlači da ih pridobijete da ositanu pod našom komandom kao naši državljani.

Br. 962.— Orfej.— Javite tačno gde se nalazite. Opišite mi tačno put kojim ste prešli. Naročito mi kažite gde ste prešli Vrbas. Obaveštavajte nas o situaciji tamo.

Br. 963.— 850.— Primljena Vaša depeša br. 102. Produžite dalje rad. Čim nam pošaljete hranu i odeću mi ćemo Vam poslati ljudstvo Štaba i Andrića241 kao i radio-stanicu. Primljena Vaša depeša br. 107. Slažem se potpuno sa odašiljanjem patrijarha242 i Nikolaja.243 Da li će Pazarac moći da nešto učini. Kakve ste mu direktive i uputstva dali.

Br. 964.— Smit.— U vezi Vaše depeše od 28. marta, nastavite da i Vi date prevozna sredstva za prenos hrane do Obu-dovca. Naredio sam Pavlu Gajiću, da pošalje veći broj kola, da hranu koju ste spremili za nas prebaci do Obudovca, a potom dalje. Ne zaboravite, da i on ne raspolaže dovoljnim brojem kola. Mi ovamo formalno gladujemo. D.M.

4. april 1945 god.

Br. 965.— Fleš.— Traže naši ljudi kanal za Srbiju, na teren. Dao sam vezu na Vas. Vi ih prihvatajte, ali pri tome budite oprezni.

Br. 967.— 560.— ... Primljen izveštaj za patrijarha. Od Pavlovih trupa nećete imati nikakve koristi. One su neborbe-ne, pljačkaju i šire najveću demoralizaciju. Ne dozvolite da se nastane blizu Vas, ako dođu, inače ćete biti od njih odmah poplavljeni sa strahovitom defetističkom propagandom.

Br. 969.— Areta.— Veza Vaš br. 815. Nama je potrebna jaka radiostanica da bi ponovo uspostavili direktnu vezu sa Njujorkom. Javite Vaše mogućnosti.

5. april 1945 god.

Br. 971 —Smit.— Dajte mi tačmu situaciju kod Vas. Po Vašem ranijem izveštaj u Vi ste odstupili dobrovoljno a ne da ste na to borbom naterami. Snage Podrinja, Spreče i delovi Majevice nisu odsečene nego rade na svome terenu. Ne znam zašto tako brzo kod boraca pada moral. Vi morate da znate šta treba da radite. Po mome mišljenju komunistima se treba baciti za leđa u koliko oni prodru dalje. Gerila mora ostati svu- da posađena. Dobro posmatrajte šta radi br. 11 i izveštavajte nas stalno. Imamo izveštaja da br. 11 nadire u pravcu Tuzle iz oblasti Kladnja.

Br. 974.— 850.— Vrlo je važno da u sadašnjoj situaciji kad Rusi nadiru ka Mariboru budemo hitno izveštavani šta preduzima br. 11 i kakve su njegove dalje namere. Isto tako šta Vi preduzimate. Sa kakvim je ciljem otišao Pazarac. Šta od toga očekujete. Očekujemo hitne izveštaje po svima pitanjima situacije. Mi smo na starom mestu. Br. 11 je namerno napustio Bijeljinu.244

Br. 977.— Areta.— Od moje strane pomoć u novcu nemoguće je učiniti. Zajam je za sada jedini izlaz. Javljajte sada o događajima u Sloveniji naročito o prodiru Rusa u pravcu Maribora. Isto tako javljajte šta sve preduzima br. 11. Potvrđujem prijem br. 828 i 829.—

7. april 1945 god.

999.— 726.—245 Primljen izveštaj br. 2. Ako Rusi nadiru kroz izvestan deo Jugoslavije to nije verovatno pa čak ni moguće da će oni prelaziti u Italiju. Pogrešno je što mnogi misle da se samo spašavaju. Vi tamo treba da razvijete gerilu i da se borite za prisajedinjenje Istre i Gorice Sloveniji. Sume Vam stoje na raspoloženju za ovaj rad. Komandanti i vojnici da se ne boje za Ciču jer on želi da ostane u srpskim krajevima.

1000.— 850.— Primljen Vaš izveštaj br. 109. Vrlo dobro. Produžite dalje. Moje glavne ideje znate. Održavajte što čvršću vezu sa nama i obaveštavajte nas. Potvrđujem i prijem Vaše depeše br. 108.

1Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 276, reg. br. 6/1. Vidi izvod iz knjige primljenih depeša Štaba Vrhovne komande od 12. decembra 1944. do 26. februara 1945. godine, dok. br. 156.

2Miroslav Trifunović (čika Marko), divizijski general, komandant Srbije.

3Reč je o povlačenju tzv. Severne grupe četničkih jedinica u severoistočnu Bosnu u duhu plana Draže Mihailovića o grupisanju glavnine četničkih snaga na tom području. Podatke o tom planu sadrže naredne depeše.

4Mirko.

5Vidi dok. br. 156, dep. br. 79 i 80.

6Bošković.

7Izostavljene su depeše koje ne sadrže značajnije podatke i to je obeleženo sa tri tačke (vidi dok. br. 64, nap. 2).

8O grupisanju i sastavu četničkih snaga sa teritorije Srbije vidi dok. br. 110.

9Aleksa, komandant Drinskog korpusa.

10Odnosi se na Ozrenski, Majevički i Trebavski korpus (vidi dok. br. 156, dep. br. 17 i 18). Te se četničke jedinice, dalje, pojavljuju i kao »bosanske jedinice« i »Bosanci«.

11Ilija Zugić, potporučnik, komandant Kladanjske brigade Zeničkog korpusa. Sarađivao je sa muslimanskom milicijom kladanjskog sreza u borbi protiv NOVJ. O saradnji sa muslimanskom milicijom u izveštaju komandanta Zeničkog korpusa od 17. avgusta 1944, piše:

»Od Kladanjske milicije izdvojilo je 300 boraca i osnovali zeleni kadar... Sa istima naši iz Stuparskog bataljona održavaju stalnu vezu i uzajamno se pomažu u borbi protiv komunista« (Arhiv VII, Ča, k. 194, reg. br. 27/3).

12Vidi dok. br. 122.

13Vidi dok. br. 156, dep. br. 4.

14Borivoje.

15Branimir.

16Dragutin.

17Mladen, komandant Južnomoravske grupe korpusa.

18O moralnom stanju jedinica SUK vidi dok. br. 134.

19Vidi dok. br. 136.

20Vidi dok. br. 120.

21Predrag (vidi dok. br. 156, dep. br. 18 i 191).

22Vidi dok. br. 119.

23Dobrosav Jevđević (u to vreme nalazio se u Ilirskoj Bistrici).

24Vidi dok. br. 156, dep. br. 10 i 11.

25Srpska državna straža, koja je tada bila pod komandom Draže Mihailovića i sačinjavala Srpski udarni korpus (SUK).

26 i 27Vidi dok. br. 156, dep. br. 24—30.

28, 29 i 30Vidi dok. br. 156, dep. br. 36—38, 46—48 i 50.

31Stevan Stevo, bivši advokat iz Banjaluke, tada sekretar Izvrsnog odbora CNK.

32Mustafa, publicista, bivši narodni poslanik, rodom iz Livna, tada potpredsednik CNK.

33Inž. Vladimir Vlada.

34Draža Mihailović je tada veoma aktivno radio na pridobijanju Muslimana u istočnoj Bosni za borbu protiv partizana. S tim u vezi su i njegova nastojanja da formira muslimanske četničke jedinice (vidi dok. br. 156, nap. 173).

35Vidi dok. br. 117, nap. 7 i br. 84.

36 i 37Vidi dok. br. 156, dep. 68 i 69.

38Vidi dok. br. 156, nap. 191.

39Dalji tekst je dep. br. 65.

40, 41 i 42Vidi dok. br. 156, dep. br. 82, 88, 89, 90—92 i 94.    

43Vidi dok. br. 125.

44, 45 , 46, 47 i 48Vidi dok. br. 156, dep. 109, 112, 116, 119, 120.

49Svetislav Trifković Sveta, major, komandant Avalskog korpusa.

50 i 51Vidi dok. br. 127 (nap. 3) i 108, dep. br. 121 i 122.

52Vidi dok. br. 156, dep. 125.

53Vidi dok. br. 125, nap. 4.

54O uništenju komore Gorske garde vidi dok. br. 139, nap. 35 i 36.

55O dejstvima 16, 19. i 20. brigade 27. divizije NOVJ tokom decembra 1944. vidi Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 31, dok. br. 34, 36, 47 i 146.

56Vidi dok. br. 156, dep. br. 140.

57Sulejman Pačariz, vođa muslimanske milicije u Sandžaku.

58 i 61Vidi dok. br. 127.

59Vidi dok. br. 156, dep. br. 145 i 146.

60Miodrag.

62 i 63Vidi dok. br. 156, dep. br. 141—144 i 149.

64 i65Neke od depeša koje su slate, odnosno primane iz inostran-stva nalaze se u ovom izvodu i u dok. br. 156.

66Vidi dok. br. 156, dep. br. 207 i 208.

67Drugi deo Štaba Vrhovne komande.

68Vidi dok. br. 127.

69Vidi dok. br. 156, dep. br. 178 i 179.

70Muhamed beg.

71 i 73Vidi dok. br. 156, dep. br. 180 i 183—186.

72 Momčilo Đujić.

74Radi se o četničkom kongresu održanom od 25. do 28. januara 1944. u selu Ba (kod Gornjeg Milanovca). Organizovao ga je Draža Mi-hailović okupivši oko 300 delegata ranijih, manje ponzatih, članova bivših građanskih partija uglavnom iz Beograda i iz Srbije i sa teritorije NDH nastanjene srpskim stanovništom, kao i neke Hrvate i Slovence, članove bivših građanskih partija u Hrvatskoj i Sloveniji. Delegati na kongresu nisu bili birani već određeni iz redova četnika prema nahođenju četničkih starešina. Dokumenti kongresa u selu Ba (kongres je nazvan i svetosavki i ravnogorski) nalaze se u Arhivu VII, Ca, k. 12, 13, 15b.

75Zivorad Božić, divizijski general, komandant pozadine Vrhovne komande.

76Miroslav.

77  i 78 Reč je o dobijanju municije od nemačkih jedinica. Poslove oko toga obavio je, po odobrenju Draže Mihailovića, Rajko Pavlović preko pukovnika Gojka Borote (vidi dok. br. 119 i 156, dep. br. 187 i 188).

79Reč je o borbi protiv delova 27. divizije NOVJ (Zbornik NOR-a, tom IV, fcnj. 31, dok. br. 79, 91 i 101).

80, 83 i 84Vidi dok. br. 156, dep. br. 191, 217 i 218 i 222 i 223.

81Boško, komandant žepačkog sreza.

82Vidi dok. br. 139, nap. 52.

85Vidi dok. br. 156, dep. br. 204 i 205.

86U borbama za oslobođenje Zvornika i Đrinjače 20. decembra 1944. poginuo je narodni heroj Žarko Vuković Pucar, zamenik komandanta 19. birčanske NOU brigade.

87Od tih depeša ne postoji samo depeša br. 307 (vidi dok. br. 156). 88Dragoslav.

89Odnosi se na slušaoce kursa za komandose.

90Vidi dok. br. 156, dep. br. 153—155.

91Reč je o špijunskoj grupi četničke Vrhovne komande koja je bila upućena u Beograd.

92, 93, 94 i 95Vidi dok. br. 156, dep. br. 254 i 255, 305, 309 i 311.

96Vidi dok. br. 156, dep. br. 296—298.

97Simić Petar, pukovnik, komandant severne Bosne.

98Vidi dok. br. 156, dep. br. 332—336.

99Vidi dok. br. 156, nap. 236.

100Na originalu je, ispod imena Zarković, olovkom dopisano Dža-ković.

101Odnosi se na Romanijski korpus.

102Gojko Borota.

103Vidi dok. br. 131.

104, 105, 106 i 108Vidi dok. br.156,dep. br. 361-363, 370, 429—432.

109Vidi dok. br. 156, dep. br. 513 i 514.

110Marović Vasilije, major (takođe i 560—564).

111, 112, 113, 114, 115Vidi dok, br. 156, dep. br. 509—511, 522—524, 531— 535, 609.

116Radi se o Tuzlanskom NOP odredu (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 33, dok. br. 1).

117, 118Vidi dok. br. 156, dep. br. 594, 528, 529.

119 To pismo nije pronađeno.

120Reci -Sweirzerische Bankgeselschaft A. G. Bern, conto« su na originalu dopisane mastilom.

121Vidi dok. br. 156, dep. br. 625—628.

122Kratica od »Jugoslovenska nacionalna stranka«.

123Vidi dok. br. 156, nap. 367.

124Vidi dok. br. 156, dep. br.. 692—694.

125Poslove oko održavanja veze sa Nemcima Draža Mihailović je obavljao preko potčinjenih komandanata i pojedinih oficira za vezu (vidi dep. br. 374 i 416).

126Stevan Stevo Damjanović, komandant Majevičkog korpusa (ta-kođe i 250—254).

127Vidi dok. br. 136.

128 i 133Gradačac su 2. februara 1945. zauzeli delovi 14. brigade 23. divizije NOVJ, ali su istog dana bili prisiljeni da se povuku (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 33, dok. br. 83 i 88). Vidi dok. br. 156, dep. br. 740.

129Vidi dok. br. 156, dep. br. 736.

130Vidi dok. br. 149.

131Vidi dok. br. 145, nap. 8.

132Ljuba Jovanović, komandant Timočkog korpusa.

134Gojko Borota (takođe i 275—279).

135Dobrosav Jevđević.

136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 Vidi dok. br. 156, dep. br. 751, 755—757, 763— 766, 766 (ovaj broj je dupli) i 768.

144, 145 Te položaje su tada držale jedinice 23. divizije NOVJ (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 33, dok. br. 83 i 88).

146, 147, 148, 149 i 156Reč je o akciji ojačanog 724. puka nemačke 104. lovačke divizije radi olakšavanja teškog položaja nemačke 22. pešadij-ske divizije u njenom probijanju ka Zvorniku. U akciji su sadejstvo-vale jedinice 12. ustaškog stajaćeg i 3. domobranskog gorskog zdruga »Bosanski planinci«. Devetog februara 1945. jedinice 23. divizije NOVJ su osujetile njihov pokušaj proboja iz Doboja ka Tuzli, a 15. februara ih napale i odbacile prema Doboju. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 33, dok. br. 64, 83 i 88, knj. 34, dok. br. 1 i 24.

150Vidi dok. br. 156, dep. br. 796 i 798.

151Vidi dok. br. 156, nap. 360.

152Odnosi se na SDK.

153Dobrosav Jevđević.

154Vidi dok. br. 156, nap. 33.

155Vidi dok. br. 156, dep. br. 841.

157Ti izveštaji nisu pronađeni.

158Vidi dok. br. 156, dep. br. 978.

159Vidi dok. br. 156, dep. br. 901—903.

160Momčilo Đujić.

161Depeše na koje, u daljem tekstu, odgovara Draža Mihailović ne nalaze se u knjizi primljenih depeša (vidi dok. br. 156).

162Stanić.

163Odnosi se na srpskog patrijarha Gavrila.

164Velimirović, episkop žički.

165Dr Gregorije Rožman.

166Vidi dok. br. 153.

167 i 168Vidi dok br 156; dep br 962 i 970.

169Nikola Kalabić.

170Nije utvrđeno kome pripada taj pseudonim.

171Dragutin Keserović.

172Dušan Smiljanić. 173 Dragoslav Račić.

174Vidi dok. br. 156, nap. 457.

175Vidi dok. br. 152.

176Vidi dok. br. 156, dep. br. 995.

177Krištof.

178Pavle Đurišić.

179 i 180U knjizi primljenih depeša Vrhovne komande nalaze se depeše primljene samo do 26. februara 1945 (vidi dok. br. 156).

181Nije utvrđeno o kojem se licu radi, ali svakako je to opunomoćenik Draže Mihailovića za razgovore sa Stepincem.

182 Dr Alojzije, biskup zagrebački,

183Pripadnici HSS, tako su nazvani po njenom predsedniku dr Vladku Mačeku.

184Milan.

185 Nikola Kalabić.

186Jovanović.

187Seljačka zaštita je poluvojnička organizacija HSS u seoskim područjima, dok je u gradovima postojala Građanska zaštita. Ove organizacije obrazovane su na osnovu sporazuma Cvetković—Maček od 26. avgusta 1939.

188Aleksandar Saša Todorović, šef centra veze komande Sarajeva.

189Vidi dok. br. 158.

190Vidi dok. br. 171.

191Vidi dok. br. 156, dep. br. 434—439.

194Juraj, generalni sekretar HSS.

195Privremenu narodnu vladu Demokratske Federativne Jugoslavije Tito je obrazovao 7. marta 1945. u Beogradu (predsednik i ministar narodne odbrane Josip Broz Tito, potpredsednici Edvard Kardelj i Milan Grol, ministar inostranih poslova dr Ivan Subašić). Kraljevi na-mesnici su istog dana ukazom potvrdili vladu.

196Vladimir Vauhnik, pukovnik, vršilac dužnosti komandanta Slovenije pre dolaska Ivana Prezelja na tu dužnost.

197Vidi dok. br. 172, nap. 2.

198Miloš.

199Borivoje.

200Vidi dok. br. 173.

201Borivoje Bora.

202Te položaje je branila 16. brigada 25. divizije JA. Vidi opširnije o tome Zbornik NOR-a, tom XI, knj. 2, dok. br. 17.

203U Doboju su se tada nalazili jedan bataljon 14. puka nemačke divizije »Stefan« (Stephan) i Dopunski bataljon 7. SS divizije »Princ Eugen« (Zbornik NOR-a, tom XI, knj. 2, dok. br. 1).

204Vidi dok. br. 175.

205Račić Dragoslav.

206Odnosi na tzv. Narodni odbor za Sloveniju (vidi dok. br. 156, nap. 367).

207Momčilo Đujić.

208Dobrosav Jevđević.

209Miodrag, major.

210Boško.

211Andrej Andrejevič Vlasov, general Crvene armije, 1942. se predao Nemcima. U njihovom sastavu, na čelu tzv. Ruske oslobodilačke armije (ROA), do kraja drugog svetskog rata borio se protiv savezničkih snaga. Marta i aprila 1945. njegove jedinice su dejstvovale protiv JA u Sloveniji na području Suhe krajine. Interesovanje Draže Mihailovića za Vlasova u vezi je sa planom stvaranja tzv. slobodne Slovenije (vidi dok. br. 156, nap. 367).

212Veći deo Slovenije su, krajem marta 1945. oslobodile jedinice 4. operativne zone i 7. i 9. korpusa JA. O slovenačkim domobranima vidi Zbornik NOR-a, tom VI, Slovenački četnici, njih oko 300, nalazili su se u sastavu Dinarske četničke divizije.

213 i 221Miloš Vučković, kapetan.

214Radivoje.

215Momčilo Đujić.

216Milorad, student, pre rata školski drug kralja Petra II. Milorad i novinar Borivoje Gavrilović Boro, početkom aprila 1945, po nalogu Dimitrija Ljotića i uz njegovu pomoć, prebacili su se preko fronta koji su držali saveznici. Pre ovih Ljotić je prebacio Simeuna Ocokoljića, potpukovnika, bivšeg komandanta Mlavsko-smederevske grupe korpusa, i studenta Rastka Marčetića, a kasnije i Milana Fotića, advokata iz: Beograda, Svi su oni imali isti zadatak: da se povežu sa zapadnim saveznicima i obezbede njihovu intervenciju u Jugoslaviji radi restauracije monarhije. Nijedna od ovih grupa nije uspela da se poveže sa zapadnim saveznicima, pa su se prebacili u Švajcarsku gde su bili internirani. Iste zadatke je kasnije Ljotić poverio srpskom patrijarhu Ga-vrilu Dožiću i episkopu žičkom Nikolaju Velimiroviću (vidi dep. br. 963),

217Bivši upravnik koncentracionog logora u Smederevskoj Palanci.

218Bio komandant 1. kosovskog korpusa.

219Milomir.

220Stanko, drugi pomoćnik nacionalnog poverenika Dinarske četničke divizije (Momčila Đujića).

222Vidi dok. br. 187.

223Nikakve bugarske jedinice tada nisu bile sa jedinicama NOVJ na tom području; one su se u to vreme nalazile u Mađarskoj pod komandom 3. ukrajinskog fronta.

224Dobrosav Jevđević.

225Đorđe.

226Izostavljen je dalji tekst te depeše i depeša br. 873—878, jer se objavljuje kao poseban dokumenat (vidi dok. br. 187).

227Cosić Trifun, komandant 2. ravnogorskog korpusa.

228Draža Mihailović je 16. marta 1945. ovlastio generala Miodraga Damjanovića da formira štab pod nazivom »Istaknuti deo štaba Vrhovne komande (Gorski štab 1v)« i da pod njegovu komandu potčini sve tzv. nacionalne snage u Istri i Sloveniji: Dinarsku četničku diviziju, 1. lički korpus (pod komandom Dobrosava Jevđevića), SDK, tzv. Hrvatsku armiju i Slovenačku armiju (ove snage je trebalo da se formiraju od hrvatskih, odnosno slovenačkih domobrana, ali do njihovog formiranja nikada nije ni došlo). Štab je formiran 15. aprila 1945. Tim povodom je Damjanović izdao naredbu u kojoj je istakao da pomenute »nacionalne snage« predstavljaju buduću »jugoslovensku vojsku« koja će u Istri i Sloveniji sačekati »dolazak Kraljevske vojske i saveznika iz Italije« a, zatim, »podržani od njih«, dejstvovati u duhu spajanja sa glavninom četnika iz Crne Gore, Boke, Hercegovine i Sandžaka, koji su se nalazili u istočnoj Bosni »da bi time omogućili i svome Vrhovnom komandantu brzi povratak u prestoni Beograd« (Arhiv VII, Ča, k. 6, reg. br. 7/5.Vidi dok. br. 156, nap. 367).

229Popović.

230Reč je o akciji radi sprečavanja odlaska ostalih četničkih jedinica sa četnicima Pavla Đurišića.

231Miodrag Damjanović, po dolasku u Slovensku Bistricu.

232Dimitrije Ljotić.

233 i 234Nisu pronađene depeše koje je Dimitrije Ljotić u to vreme slao Draži Mihailoviću.

235Radi se o operaciji 4. armije JA za oslobođenje Like i Bihaća, koja je počela 20. marta 1945.

236Petar.

237Đurišić.

238Kovačević, komandant Vučjačke brigade 2. srednjobosanskog korpusa.

239, 242 i 243Kao nap 216

240, 244Bijeljinu je 65. puk nemačke 22. pešadijske divizije napustio 2/3. aprila 1945. pod pritiskom 17. divizije 2. armije JA u sadejstvu sa delovima 2. proleterske divizije.

241Jovan.

246Serija CC zaključuje se sa br. 1000—7. aprila 1945.Sef šifre kap. Laz.

247 O. Erić

245Ljuba Jovanović, potpukovnik.

246Tekst pri kraju je na originalu dopisan mastilom.

247Lazar.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument