ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDE NACIONALNIH TRUPA CRNE GORE OD 9. AVGUSTA 1944. NEMAČKOJ FELDKOMANDAN TURI U CETINJU O BORBAMA PROTIV NOVJ U REJONU LJUBOTINA1

KOMANDA NACIONALNIH TRUPA

CRNE GORE pov. Broj 1004 9 - VIII 1944. god. CETINJE

Pov. 10042

Izveštaj o borbi nacionalista i komunista u Ljubotinu3

SAMOSTALNOJ FELDKOMANDANTURI Ia.4

Komandant Riječkog nacionalnog bataljona telefonom iz-veštava sledeće:

»U vezi naređenja Komande nacionalnih trupa pošao sam sa bataljonom i sa žandarmeriskom četom u pravcu Ljubotina. Na putu nisam nailazio na partizane sve do sela Vignjevića. Sem toga u selima kuda sam prošao do sela Vignjevića nije bilo nikoga sve je bilo pobegld i sakrilo se po šumama i pećinama.

8. ovog meseca pred veče dobio sam vatru sa svih strana i pod jačim pritiskom partizana morao sam se povlačiti pod borbom. Borba je trajala od 17—22 časa 8. ovog meseca. U toku borbe imao sam gubitke:

—  1 mrtvog,

—  1 teško ranjenog,

—  4 lakše ranjena i

—  1 nestalog (verovatno je zarobljen).

Na strani partizana nepoznati su mi gubitci.

U ovoj borbi, prema jačini vatre moglo je biti oko 250 partizana sa 15 automatskih oruđa.5

U toku ove borbe Riječki nacionalni bataljon i riječka žandarmeriska četa utrošili su svu municiju, koju smo imali na raspoloženje. Molim da se izvrši popuna sa municijom inače i bataljon i žandarmeriska četa ne mogu se upotrebiti ni za kakav zadatak. Za popunu municije potrebno mi je:

—  Za jugoslovensku pušku.... 2 sanduka municije,

—  Za italiajnsku pušku.....3 sanduka municije,

—  Za italijanske puškomitraljeze.....2 sanduka municije,

—  Ručnih bombi.....400 komada.

—  Za jugoslovenski puškomitraljez..... 500 metaka«.

Dostavlja se prednji izveštaj komandanta Riječkog nacionalnog bataljona s molbom da se izvrši popuna municijom.

KOMANDANT MAJOR,

Jov.6 Đukanović

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 147, reg. br. 3/6 (CG-X-238).

2 »Pov. 1004« je na originalu dopisano crvenom olovkom,

3  Beleška je na originalu dopisana mastilom.

4  Vidi dok. br. 17, nap. 2.

5 Verovatno je tu akciju izveo Lovćenski NOP bataljon, koji je u to vreme dejstvovao na drumu Cetinje — Rijeka Crnojevića (Zbornik NOR-a, tom III, knj. 10, dok. br. 144, str. 572). Jovan.

6 Original (pisan mastilom, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 150, reg. br. 43/4 (Sl-W-43).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument