ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE ŠTABA DINARSKE ČETNIČKE DIVIZIJE OD 30. MARTA 1945. KOMANDANTIMA KORPUSA O PLANU I PRIPREMAMA ZA NAPAD NA SNAGE JUGOSLOVENSKE ARMIJE1

ŠTAB DINARSKE ČETNIČKE DIVIZIJE

Str. Pov. Br. SL

30 marta 1945 godine

u 23 časa.

Samo za komandante. — potvrditi prijem na koverti.

KOMANDANTU BOSANSKOG,2 LIČKOG3 i DALMATINSKOG KORPUSA4.

I

Prema vestima sa fronta uspešno se privodi kraju uništavanje partizanskih snaga opkoljenih u tarnovskim šumama.5 — Do danas su partizani imali do 1000 mrtvih. Zadatak je naših jedinica, koje u toj akciji učestvuju — defanzivan. One samo zatvaraju pravce, ali ne učestvuju u akcijama. Pri tome treba paziti da partizani negde nebi razbili obruč i izvukli se — ili — napali s leđa, iz pozadine naše jedinice koje drže deo obruča.6 Njihov pokušaj prodora iz obruča može da bude prema Crnom Vrhu, na liniji Cola — Idrija. U tome smislu oni su dobili i naređenje od svoje komande — kako se to moglo videti iz jedne uhvaćene i dešifrovane depeše. Iz druge depeše koja im je došla iz Italije saopšteno im je da ne računaju na pomoć savezničkih avijona jer da oni imaju važnijih zadataka na velikim frontovima.

II.

Za nekoliko dana biće završena, nadam se uspešno, akcija protiv partizana u Trnovskim šumama.7 Posle toga mi ćemo na svoj način, našim snagama po našem planu izvesti detaljnu akciju čišćenja terena između reke Vipave i Jadrana od Dobrog Dola (zona IV. Brig. Dalm. Korpusa) do linije Trst — Sezana — Doberće — Senožeča. U ovoj akciji uzeo bi učešća ceo Dalmatinski Korpus i Bosanski Korpus i jedna brigada iz Ličkog Korpusa. Na označenom prostoru partizana može biti oko 400-manje jedinice za sabotaže, organizaciju, držanje vlasti itd. Radi toga, svaki u svojoj domeni — Komandanti Korpusa preduzeće odmah, još dok traju operacije u Trnov-skoj šumi, nasilna izviđanja na Krasu u cilju prikupljanja podataka o snazi i rasporedu neprijatelja, te će mi te podatke dostaviti, sa potrebnim sugestijama za izradu plana za akciju, imajući u vidu označeni teren i naše snage koje će uzeta učešća u toj akciji.

Istovremeno potrebno je znati gde se nalaze pojedini garnizona domobranski, nemački ili talijanski na terenu ili oko terena na kojem mislimo akcije izvoditi. Ovo radi toga da bi oni znali odmeriti akcijuni radius naših jedinica u operacijama kako nebi došlo do sukoba sa nekomunističkim grupama.

Označene podatke dostaviti mi ovamo do 4. aprila 1945 godine u jutro.

Akciju treba da izvedemo munjevito i uspešno. Trajanje akcije mora da se svede na najkraće vreme, a njen uspeh za-visiće od tačnosti podataka o snazi i rasporedu neprijatelja, pametnog skrojenog i izvedenog plana.

Svima susedima ovom akcijom treba da pokažemo našu vojničku moć i veštinu. Ovo imati u vidu. Sa operacijama na terenu nameravam lično da rukovodim.

III

Naša delegacija stigla je od Ciče8 gde je sav posao uspeš-no završen. Dobrovoljci9 su ušli u sastav J.V.U.O. pod Cičinu Komandu. Ciča je ovamo poslao svoga pomoćnika đenerala Damjanovića10 radi važnih zadataka. S njim sam već bio vt Bistrici. Ovih dana on vrši inspekciju dobrovoljačkog Korpusa i našeg IV. korpusa kod Vojvode g. Jevđevića. Sutra imam ponovan sastanak s njim u Trstu odakle treba da uputimo maše delegate na front V. Armije Američke, da uhvate vezu. Izvođenje ovog posla meni je stavljeno u dužnost od Ciče. Radi toga, sa motorom odmah ovamo uputiti inžinjera Lekića koji će ići na označeni put pored ostalih koji su došli iz Vrh. Komande. Neka ponese sve svoje stvari jer se u jedinicu više neće vratiti.

IV.

Prekosutra, ili dan kasnije obićiću jedinice sa g. đenera-lom Damjanovićem, koji će vršiti inspekciju, a gde bude moguće i smotru. Komandanti će njemu predavati raport. PoBe-tićemo najpre štabove Korpusa te bi Kdti korpusa mogli postrojiti Korpusne grupe — ako neba bilo moguće i brigade koje su u sedištu Korpusa. Gosp. đeneral će Komandantima, objasniti situaciju u zemlji i naše dalje zadatke. Nadam se da ćemo zateći sve u redu i kako treba.

V.

Ovo naređenje primiti k znanju i spaliti ga kako nebi došlo neprijatelju u ruke i onima koji za sadržaj istoga nebi trebali znati.

Ponavljam akt je strogo poverljive prirode. O uništenju akta podneti mi pismeni izveštaj.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU! M.P.11

Komandant

vojvoda Momčilo R. Đujić

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 155, reg. br. 49/3 (H-V-1127). 2 Milan Cvetičanin.

3  Milivoj Vuksanović.

4  Živadin Mladenović.

5  Prema sekciji 1:100.000 tačan naziv: Trnovski gozd.

6  i 7 Zbog ranijeg neuspelog pokušaja da unište ili razbiju snage 9. korpusa JA u operaciji »Ribecal« (Rubezahl), Ribecal II« i »Ribecal III«, Nemci su tokom marta izveli novu ofanzivu pod šifrom »Vinte-rende« (Winterende). Pošto su uspele da obrazuju širi obruč oko Tr-novskog gozda, nemačke, fašističke, itailjanske i četničke snage su 28. marta 1945. otpočele napad na jedinice 9. korpusa. Pod pritiskom nad; moćnijeg neprijatelja, jedinice korpusa su, posle trodnevnih borbi, bile prisiljene na povlačenje. Njegova 31. divizija, da bi izbegla dalju borbu u okruženju, izvukla je svoje snage u rejon Pivke, i talijanska partizanska divizija »Garibaldi Natizone« (Natisone) povukla se na Banjsku planotu, dok se 30. divizija Drobila na Sentivišku planotu. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a, tom VI, knj. 18, dok. br. 122, 140 i 142, knj. 19, dok. br. 7, 11—14, 27, 29. 34, 56, 59; tom XI, knj. 4, dok. br. 34 i 39. U ovoj knjizi vidi dok; br. 195.

8 Draža Mihailović.

9 Odnosi se na Srpski dobrovoljački korpus (Ljotićeve jedinice).

10 Miodrag, vidi dok. br. 192, nap. 228.

11 Okrugli pečat: »Štab Dinarske četničke oblasti«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument