ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ ČETNIČKE KOMANDE NACIONALNIH TRUPA CRNE GORE OD 7. AVGUSTA 1944. OPERATIVNOM ODE-LJENJU NEMACKE SAMOSTALNE FELDKOMANDANTU-RE 1040 U CETINJU O BORBAMA PROTIV JEDINICA NOVJ U REJONU DANILOVGRADA I NIKŠIĆA1

KOMANDA NACIONALNIH TRUPA CRNE GORE Broj 995 7. avgust 1944 Cetinje

SAMOSTALNOJ FELDKOMANDANTURI Ia—2

Komandant bjelopavlićke brigade javlja telefonom:

»Jakim pritiskom nemačkih i nacionalnih snaga protivu komunističkih snaga, koje su skoncentrisane za napad ka Da-nilovom gradu, komunisti su se povukli u pravcu: Kujava — Bogetići—Bijele Poljane.

Naše snage nastavile su gonjenje i do ovog momenta zauzele su selo Bogmiloviće a nadiru ka Bogetićima. Jedna naša kolona upućena je pravcem: Markovina—Lastva Ćevska—Me-oce Cevske. Jačina ove kolone je 800 vojnika«.3

Komandant Vučedolske brigade dostavio je izveštaj po kuriru sledeće sadržine:

»U sporazumu sa Nemcima naša brigada od Grahova izvršila je pokret noću 6/7 avgusta t.g. u sledećim pravcima:

Grahovo — Trešnjevo — Kobilji Do — Jabuke,

Grahovo—Zagora—Podbožur,

Grahovo—Osječenica—Viluse.

Jedna nemačka kolona nadire pravcem: Lastva Trebinjska Kosmaš—Viluse.«4

Prednji izveštaj dostavlja se s molbom na znanje.

P.Z. Komandant, major

V.Đ.5

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 147, reg. br. 48/5 (CG-X-232).

2  Odnosi se na Operativno odeljenje nemačke Samostalne feld-komandanture (oblasna komanda) br. 1040 sa sedištem u Cetinju.

3  Reč je o napadu na Primorsku operativnu grupu 2. udarnog korpusa NOVJ od 2. do 6. avgusta 1944. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a, tom III, knj. 8, dok. br. 55; knj. 10, dok. br. 100 i 144 (str. 580—583). U ovoj knjizi vidi dok. br. 4, 11, 15, 19, 22 i 23.

4  Vidi dok. br. 15.

5  Vladimir Đukić Vlado, načelnik Štaba Komande nacionalnih trupa Crne Gore. Tu komandu je tako zvanično nazivao okupator, a u stvari je to bio Štab Nikšićkog korpusa.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument