ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBJAVA ŠTABA VRHOVNE KOMANDE OD 3. MARTA 1945.KAPETANU BRANKU GASPAREVlCU ZA ODLAZAK NA TERITORIJU SRBIJE RADI IZVOĐENJA DIVERZANTSKO-TERORISTIČKIH AKCIJA1

OBJAVA

Za kapetana II. kl. Branka M. Gašparevića — Gara — u vezi naređenja Vrhovne komande upućuje se u Srbiju sa specijalnim zadatkom.2

Na put polazi__marta 1945. g.3

Sa sobom vodi naoružanu grupu ljudi.4

Umoljavam i naređujem svim naoružanim grupama naše organizacije i celom narodu Podrinja i ostalih krajeva Srbije, da mu ne čine nikakve smetnje, već da mu svaku pažnju i pomoć ukažu. Isti je nacionalno potpuno ispravan i velik nacionalni borac. —

3. marta 1945. god.

Komandant, potpukovnik,

Drag. S. Račić

M. P5.

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 18, reg. br. 2/8 (VK-X-105).

2  Radi se o diverzantsko-terorističkim zadacima. Opširnije o tome vidi dok. br. 9 (nap. 5 i 6) i br. 156, depeše br. 488, 489, 527 i 539.

3  Prema objavi koju je 8. marta 1945. dobio od komandanta Gorske garde, Branko Gašparević je toga dana napustio Vrhovnu komandu (Arhiv VII, Ča, k. 18, reg. br. 5/8). Imao je još i objavu izdatu od komandanta Avalskog korpusa (Arhiv VII, Ča, k. 11, reg. br. 11/3).

4  Od 64 čoveka, koliko je imao kad je došao u Sarajevo, u momentu odlaska u Srbiju Gašparevićeva grupa je brojala oko 30. ljudi. Grupi je tada Draža Mihailović dodelio još 30 ljudi sa poručnikom. Milovanom Nedeljkovićem na čelu (»Suđenje članovima političkog i vojnog rukovodstva organizacije Draže Mihailovića«, stenografske be-leške, Beograd 1945, str. 52). Sa njima je još otišlo i 6 četnika iz Gorske garde (Arhiv VII, Ca, k. 18, reg. br. 3/8) Grupa je aprila 1945. zarobljena od jedinica JA. Gašparević je avgusta 1945. od Višeg vojnog suda JA osuđen na smrt streljanjem i streljan.

5  Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. 1« (Štab Vrhovne komande).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument