ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE ŠTABA VRHOVNE KOMANDE OD 2. MARTA 1945. KOMANDANTU CRNE GORE I STAROG RASA POVODOM PLJAČKE I NASILJA NJEGOVIH JEDINICA NAD STANOVNIŠTVOM U REJONU VUČJAKA1

ŠTAB VRHOVNE KOMANDE

O. Br. 269 2. marta 1945. god. Položaj

KOMANDANTU CRNE GORE I STAROG RASA. —

Na dan 1. marta t.g. došla je kod mene deputacija sa Vučijaka2 i žalila se na postupke Vaših jedinica koje se nalaze na levoj obali r. Bosne.

Ulovili su protest i izneli sledeće:

1. — Kako pojedinci tako i jedinice vrše nasilja i bez ikakve milosti oduzimaju sve što nađu za ishranu. Pojedincima nije dovoljno što imaju hleba i s hlebom, nego zahtevaj i i ono što nije neophodno da imaju za ishranu, a što ni domaćini, i ako su kod svojih kuća ne koriste sebi za ishranu.

2. — Jednoj ženi sa sedmero dece pojeli su sve Sto je imala, a potom tražili kokoške. Kada nije mogla to da im pruži, is-terali je iz kuće i posle zapalili štalu.

3.  — Kapetan Dragoljub Dobrašinović jednoj ženi koja je došla sa Vašim naređenjem da joj se vrate dva vola, nije hteo da vrati dva vola i da izvrši Vaše naređenje psujući Vas kao i mene, izvadio pištolj i ubio oba vola. Pre toga bio je prisutan i Vaš brat Vaša.3

4.  — Poznato Vam je da sam naredio da se sve bolnice prebace na levu obalu Bosne i odredio prostoriju gde iste treba da se smeste.4 Vaši vojnici, pa i starešine izbacili su iz kuća bolesnike i ostavljeni na putu na milost i nemilost sami sebi, a zdravi se uselili po kućama i razbaškarili, kao da nije rat, dok bolesnici umiru na putu. Kada im se kaže da treba da ustupe domove za smeštaj bolesnika i da je naređeno da se prvo smeste bolesnici, onda kažu da oni ne priznaju ničije naređenje sem njihovog Vojvode, odnosno Vaše.

5.  — Vrlo težak utisak ostavljaju pojedinci na ranjene i bolesne koji leže na putu umesto u kući, gledajući kako se pojedinci šetaju putem sa devojkama pod ruku i zabavljaju na svoj način.

6.  — Izbacili su iz kuće jednog teškog bolesnika bez očiju a drugog bez noge i ostavili ih da leže na drumu umesto da su ovim ustupili svoje sobe. To je strahovito delovalo kako na meštane, tako i na ostale bolesnike da su protestovali i grdili sve odreda. Kada [su] im se Vučijačani obratili i ukazali na to, oni su se opet pozvali da samo slušaju Vaša naređenja. Na njih nije delovalo ni bol ni patnje ranjenika i bolesnika, ni molbe ljudi, da ustupe svoj stan za smeštaj ovih bolesnika, već su i dalje ostali uporni i tvrdog srca.

7. — Naročito je delegacija istakla da dok se Vučijačka brigada nalazi sa svojim borcima na položaju i tuku se s ustašama,5 dotle Vaši ljudi zalaze po kućama gde nema muške glave, pljačkaju i oduzimaju sve što nađu za hranu. Vučijačani kažu, neka Vaši ljudi dobijaju hranu sa desne obale r. Bosne, ili pak neka podese svoje ponašanje i način pa će i tamo moći dobiti nešto hrane, ma da je taj kraj opljačkan i popaljen od ustaša.

8.  — Pojedini idu toliko daleko da iz svoga ličnog oružja ubijaju domaćinima ili po putu svinje, kokoške i ostalu živinu i upotrebljavaju to za svoju ishranu dok ranjenici i bolesnici nemaju ni najpotrebniju hranu, a kamo li takvu hranu, kao što sebi pribavljaju pojedinci na gore izloženi način.

9.  — Oni koji su se smestili po kućama, od domaćina s pravom zahtevaju da im svakoga jutra pripremi belu kafu, inače ako im se to ne spremi prete da će sve živo pobiti. Kod jednog domaćina došlo je nekoliko njih i pitali ga ima li šta da se jede. Domaćin je odgovorio da ima proje i slanine. No sa tim oni nisu bili zadovoljni, i počeli su da ga psuju i da ga grde, preteći mu da ako nađu oko kuće živinu i drugo, da će i njega i sve živo pobiti.

10.  — Otvoreno živom rečju i delima propagiraju protivu Draže i naše organizacije, a naročito protivu srbijanskih jedinica zato, što ovi nisu hteli da dođu u Crnu Goru da ih pomognu u borbi protiv komunista. Dalje, okrivljujući srbijanske jedinice da su one krive ne samo za ulazak komunista u Srbiju, nego i za ovlađivanje Crnom Gorom. Delegacija tvrdi, da ovo što iznose ovi Vaši ljudi, ne ide u prilog ni jedinicama Crne Gore i Staroga Rasa ni Šumadiskim jedinicama, već ide u prilog našim neprijateljima — komunistima, kojima se ovim čini neizmerna usluga za propagandu protiv nas.

11.  — Komandanta Vučijačke brigade Branka Kovačevi-ća javno nazivaju komunistom i prete mu kao takvom, i ako mi je vrlo dobro poznato da on nije takav. Iz ovoga se jasno vidi, da ove pretnje potiču jedimo iz razloga, što oni u Vučija-ku ne mogu dobiti sve što traže, neuviđajući da i sam Vučijak nema i trpi, a ono što daje, odvaja od svojih usta.

12.  — Deputacija tvrdi, da je Vaš brat Vaša oduzeo jedna kola, koja su bila namenjena za prevoz bolesnika i da ih je vratio tek na intervenciju Branka Kovačevića.

13.  — Otimaju konje, volove, kola i sve ostalo, i kada se ode kod komandanta za intervenciju i da se žale, komandant im odgovara, da njegovi vojnici znaju šta rade, i neće u to da se upušta, a kada se pokaže moje naređenje, oni odgovaraju ovim recima: »Za mene Draža i Srbi ne prestavljaju ništa, ja znam samo za Pavla i moje Crnogorce.«

14.  — Svuda i na svakom mestu ogorčeno govore da su oni lepo mogli iz Crne Gore preko Albanije da odu za Grčku, ali ih je zvao Draža, i eto sad se ovde mučimo i patimo. Međutim Vi najbolje znate kako je stvar tekla.6

Prednja izlaganja delegacije Vučijaka upućujem Vam i preporučujem Vam da ih dobro razmotrite i uvidite i sami da se ovakvim postupcima i načinom rada može samo naškoditi našoj opštoj stvari, a nikako koristiti. Pored toga ovo može navući samo mržnju braće bosanaca prema braći Crnogorcima, a ja sam mišljenja, da ako je ikada bilo vreme da se braća slože, ono je danas došlo.

Nastanite da se ovi nemili slučajevi i odnosi izglade što pre, da među braćom što pre zavlada sloga, razumevanje i bratska ljubav da bismo složni i jaki mogli da tučemo svoga zajedničkog neprijatelja.

Načelnik štaba Vrhovne komande,

Armiski đeneral,

Drag. M. Mihailović

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 6, reg. br. 4/3 (VK-V-486).

2 Na karti 1 :100.000: Vučjak (brdo kod Modriče).

3  Đurišić.

4  Vidi dok. br. 151, nap. 6.

5 Radi se o manjim lokalnim sukobima do kojih je dolazilo povremeno, a ne o nekoj stalnoj borbi protiv ustaša.

6 Poslednju rečenicu tog stava Draža Mihailović je dopisao ma-stilom pošto je precrtao naredni stav, koji je glasio: »Međutim, to je skroz netačno jer vas ja nisam pozvao i baš naprotiv verovao sam da ćete ostati u Crnoj Gori«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument