ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4

Sadržaj

Prethodni dokument

Sledeći dokument

 


BR. 156

IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH DEPEŠA ŠTABA ČETNIČKE VRHOVNE KOMANDE OD 12. DECEMBRA 1944. DO 26. FEBRUARA 1945. GODINE1

12. decembar 1944. god.

Br. 1 . . .2

Br. 2 od Titanika? br. 597 od 11 - XII. Kalabić me izveš-tava da pod borbom ide ka Devetaku i prošao je selo Grbici.4 Za Kesera5 kaže da njegova grupa ide levo, a malo zaostao. Izveštaj primljen 11 — u 10 časova. Ja sam ovde našao neku komunističku sakrivenu hranu pa je koristim za svoju grupu i Avalce.6 Avalce sam privukao kao svoju rezervu. Nisu bili ra-zumeli naređenje i zato nisu krenuli ranije. Šteta je što ne mičemo sa vezama, inače ove grupe izvršavaju sva naređenja.7

Br. 3 od Titanika br. 604 od 11-XII. Jedanaestog decembra po Keserovićevom izveštaju, Kalabić na desnom krilu napada sa otseka sela Zabrežje selo Točionik. Patak8 sa Pazar-cem9 na levom krilu napada na kotu jedan dva četiri devet sa

otseka Lisičjak i Mandra.10 Keserović sa svojom grupom na centru, njegov štab u selu Barnik. On je uhvatio vezu preko graničara sa stražom." Crveni demoralisani. Sutra se produ-žava napad za definitivno ovlađivanje Devetakom.12 Naredio sam da leva kolona preko Keserovića podnosi izveštaj e. O Draškoviću13 ništa neznam. Njegova se akcija ne oseća, ma da bi trebalo da je veza već uhvaćena. Ako imate vezu sa njime javite gde je i da li je išta učinio.

13. decembra 1944 god.

Br. 4. — od TITANIKA. — od 12-XII. — Od Draškovića sam dobio pismen izveštaj iz koga se vidi da nije mrdnuo. Da bi Vasiljević14 mobilisao traži mi 500 ljudi. Neškovićls ne prima naređenja od njega, pošto priznaje Baćovića za komandanta. Vasiljević u pismu mi traži 1000 ljudi da bi nasilno mobilisao. Cajnička brigada raspustila mobilisane pod izgovorom da sačuvaju kuće od naših ljudi da ne pljačkaju. Kao što vidite od mesnih jedinica ne učestvuje ni jedna.

Br. 5. — BLACA.i« — Od 12-XII. — Primljen br. 1. Meni je kao krajnji cilj određena linija: Devetak, Kopito, Kra-telj s tim, da ću za dalji rad dobiti naknadno naređenje. Trupe pod. borbom izbijaju na ovu liniju, te ne razumem dalje na se-

 

' Oriaginal (pisan na mašini, ćirilicom i delimično latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 276, reg. br. 16/1. Vidi izvod iz knjige poslatih depeša Štaba Vrhovne komande od 12. decembra 1944. do 7. aprila 1945. (dok. br. 192).

2 Vidi dok. br. 64, nap. 2.

3 Štab Komande Srbije, takođe i Miroslav Trifunović, divizijski general, komandant Srbije.

* Radi se o borbama 16 (muslimanske) brigade 27. (istočnobosan- ske) divizije NOVJ na liniji Točionik — Grbici protiv Grupe korpusa Gorske garde 10. decembra 1944. Pod pritiskom nadmoćnijeg neprija telja brigada se povukla na liniju s. Mislovo — s. Džimrije. Opširnije o tome vidi dok. br. 139; Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 31, dok. br. 46, 47 i 146 i Arhiv VII. ANOR, k. 1111, reg. br. 18/22.

5 Dragutin Keserović Keser, potpukovnik, komandant Rasinsko--topličke grupe korpusa.

* Odnosi se na Avalski korpus (vidi dok. br. 177).

' Reč je o naređenjima u duhu plana Draže Mihailovića o koncentraciji svih četničkih snaga iz Srbije na teritoriju u zahvatu planina Ozrena, Majevice i Trebovca. Potpunije podatke o tome sadrže naredne depeše i poslate depeše Vrhovne komande (vidi dok. br. 192).

* Ljubomir Jovanović Ljuba, zvani Patak, potpukovnik, koman dant Timočkog korpusa.

' Simeun Ocokoljić (Siniša Pazarac), potpukovnik, komandant Mlav-skog korpusa.

10 Na prostoriji Podbratci — Sijerci— Mandre dejstvovala je 20 (romanijska) brigada 27. divizije NOVJ. Detaljnije o njenim dejstvima vidi Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 31, dok. br. 47.

11 Odnosi se na SUK. Prema »Izvodu operacijskog dnevnika II divizije 1. srpskog udarnog korpusa Jugoslovenske vojske u otadžbini« o aktivnosti i operativnim dejstvima divizije od 10. oktobra do 28. de cembra 1944, SUK se, po napuštanju Pljevalja (21. novembra 1944), od 23. do 30. novembra nalazio u rejonu Cajniča, a odatle se (od 1. do 8. decembra) preko Goražda prebacio u rejon Devetaka gde je dobio naređenje da ovlada položajima Krafelj — Devetak (Arhiv VII, Ča, k. 102, reg. br. 26/5).

a Položajem Kopito — Devetak — Džimrije, koji su branile jedinice 27. divizije NOVJ, četničke snage su ovladale posle žestokih borbi od 8. do 12. decembra 1944. Štab 3. korpusa NOVJ je tada diviziji naredio da se povuče prema sledećem: 16. brigada Plane — Ku-ćurine — Borovina — Crna Rijeka; 19. brigada Mrkalji i 20. brigada Capori — Visočnik — Berkovina. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 31, dok. br. 46 i 47.

13 Aleksa, major, komandant Drinskog korpusa.

14 Dragiša, major, komandant Višegradske brigade.

15 Radomir, poručnik, komandant 1. rogatičke brigade Romanij- skog korpusa.

" Štab Komande Srbije, takođe i Miroslav Trifunović.

 

668

669

ver, za to javi koji su novi objekti. Ako čekaš kod sela Kne-žine onda znači treba produžiti nekuda u tom pravcu. Svakako treba da znam tvoje dalje namere. Cika Marko.

. „ 14 decembra 1944 god.

Br. 6. — 543" — Br. 12 od 13-XII. — Javio sam čika Marku. Veza Vaš 2.18 Juče su Vam tranzitovane depeše od Cika Marka. Depešom od 11-XII- čika Marko javlja da nema veze sa levom kolonom i moli da Vi regulišete njen dalji rad, ako na nju naiđete. On se nalazi u selu Guždelj, pozadi Kalabića. Mladenović19 se kreće za selo eahbegoceci20 se-verozapadno od Sokolca. Ljuba Patak izveštava da se crveni povlače preko Devetaka. Sa glavnim snagama još se nisu sukobili i da izbijaju na određeni cilj. Dalje se Patak žali na Ocokoljića, koji je pod njegovom komandom, zbog pljačke i neizvršavanja naređenja. Smiljanić sa Momčilo vičem i Popo-vićem stigao pred Kalinovik, na liniju selo Sivolje, selo Bori-ja.21 Zali se da ga ne pomažu dobro, kao ni Matović komandant Fočanske brigade koji se vratio nazad. Smiljanić moli da stupi u sastav trupa iz Srbije. Naredio sam Smiljaniću da sa Momčilovićem i Popovićem produži napad ka Kalinoviku.22 Radio London javlja: Na putu za Grčku jaka engleska pojačanja.

Br. 9. — BINDER.23 — Od 12-XII-. — Borota mi dao vezu. Za sada dolazi samo municija. Druge nema. Očekujemo odgovor za moj put avionom. Keseroviću je potrebna municija. Javite gde da se dostavi. Municiju sam tražio kalibar 7.9 mm 30.000 i isto italijanske za Bredu. Veza za sada za mene preko Borote, selo Srednje. Borota ima radio vezu.

Br. 10 .— MIKI2* — Br. 176. — od 5 XII -. R.P.T. Nastavak.25 Zbog toga što Vam mnoge stvari uopšte nisu poznate, mnoge su Vam lažno prestavljene, dobijam utisak Račić u Va-

17 Drugi deo Štaba četničke Vrhovne komande (vidi dok. br. 147, nap. 8). U narednim depešama taj štab se pojavljuje i pod brojevima 540 do 550.

" Vidi dok. br. 192.

" Mladen, potpukovnik, komandant Južnomoravskog korpusa.

20 Tako piše u originalu, verovatno treba Sahbegovići.

21 ia Vidi dok. br. 117 i 120.

25 Pavlović, četnički obaveštajac.

24 Dragoslav Račić.

25 Račićeve depeše pre 5. decembra nisu pronađene.

šim očima nije više onaj koji je bio. Tačno je da sam ljut i da me boli kad vidim javašluk i nepravdu, da netrpim đenerala Trifunovića i da se protivim tome, da se daju veliki položaji novim članovima našeg pokreta, ali nije tačno da ja imam nešto protivu Vas lično i V. K. U tom pogledu ja ću do kraja ostati isti onaj, koji sam i bio do sada. Kad svi klonu i iznevere Račić neće klonuti, niti će Vas ikad izneveriti. To je istina, a sve drugo je laž. Kraj. Račić.

Br. 11. — MIKI. — Br. 283. od 13-XII -. — Napad na komuniste u oblasti Ustikoline — Ilovače i Orahovice, otpo-čeću 15 decembra.26 Za ovu akciju od mojih, Neškovih27 i Ko-marčevića28 snaga, formirao sam kolonu od 1.500 ljudi. Ostale snage hitaju ka prostoriji Goražde — Ospečani — Jabuka k o-p a c e a.29 Račić.

Br. 12. od Blaca. Br. 610 od 14-XII -. — Situacija 13 decembra: Keserova kolona prednjim delom na liniji selo Mis-lovo — selo Brestovača — selo Gajevi. Na Devetaku drže: Garda, Bukovu Goru kota 1388, Keserovićeva grupa Vrhovi k. 1408, Patak Devetak k. 1417 i Pazarac Rame k. 1398. Pošto nisam dobio novo naređenje za dalji rad, naredio sam za 15-XII- nadiranje do izbijanja Keserove kolone na reku Ze-pu i reku Brložnik, a leva kolona do sela Mironje, Bukove Glave i reke Kištica. Karta 1 : 200.000. Ja sam u selu Kalimanić. Cika Marko.

Br. 13. — BLACA. — Br. 611 od 14-XII -. — Postavlja se pitanje municije. Ona je kod svih jedinica pri kraju. Svuda gde smo prošli vodile su borbu samo moje jedinice, a mesne su osetile samo u toliko, u koliko su šenlučile. Ja nemam načina da ih popunim. Partizani su kao što se vidi po tragovima, pred naš dolazak primili dosta transporata. Pokušaji sa Br. II3? nisu uspeli, da dobijemo ma šta. Krajnji odgovor za sva pitanja je delegat Borota. Cika Marko.

Br. 14. — Od Blaca. — Br. 613 od 13X11. — Kako sa stražom nemam veze a Ti si u njenoj neposrednoj blizini, jer

26 Na tom prostoru je dejstvovala 11. brigada 29. (hercegovačke) divizije NOVJ. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 31,. dok. br. 36, 63 i 77; knj. 32, dok. br. 7.

27 Neško Nedić, kapetan, komandant Valjevskog korpusa.

2* Vladimir Komarčević Lale, potpukovnik, komandant Posavsko--kolubarske grupe korpusa.

2' Tako piše u originalu, verovatno treba Kopači. 30 Šifra za Nemce.

 

670

671

su njeni delovi na Kratelju i kako je direktivama data linija: Devetak, Kopito, Kratelj mali, te izdaj naređenje za dalji rad straži, a ako imaš veze onda i Keseru, a meni javi šta si naredio. Ako nemaš direktne veze naredi kurirom samo stvari dostavi meni pa ću ja narediti Keseru i Avalcima. Ponavljam nemam veze sa stražom, a daleko sam od njih mnogo jer sam na desnom krilu pa im Ti izdaj naređenje za dalji rad od linije: Devetak, Kopito, Kratelj.

Br 15,— Od Bindera. — Br. 170 od 12-XII. — U principu su odobrili municiju. Molim javite gde da se dostavi. Zgodno je njima za transport Rogatica, Kalinovik i Vareš. U slučaju da i b a d a s u31 podesna ova mesta molim da javite kome treba pre dati. Znam da nema municije Keser, Kalabić, Smilja-nić, Neško, Avalci i Srpska straža. Nepoznato mi je koji kalibar treba.

Br. 16 od Bindera. Br. 171 od 12-XII. — Straža, kao i gde treba za nju dostaviti. Za ovaj transport podesan je oficir Dobro od Kalabića. Molim naredite da se javi Boroti na mesto Srednje odmah. Ovu municiju treba podići odmah dok je dobra veza. Očekujemo da naredite potrebno. Borotu sam upoznao sa oružjem koje imaju naši korpusi. Preko Borote čekam.

Br. 17. Od 543. — Br. 17 od 14-XII. — Primljene depeše sedam i osam.32 Nema novih podataka o Majevici, Ozrenu i Trebavi.33 Naredio sam dejstvo Ozrenu kako ste predvideli. Javiću i Pukovniku Sirnicu da Trebava i Majevica otpočnu dejstvo u pravcu juga i tačno izveste o situaciji. Drašković se ne javlja. Naredio sam mu da ide u srez srebrnički. Nastavak.

Br. 18 od 543. Br. 18 od 14-XII. — Nastavak, Raković34 na Čemernu. Ima nameru da se prebaci na Goč i Kopaonik, a zatim na Gledić. Od Raške i Pazara crveni prema njemu anga-

31 Tako piše u originalu, verovatno treba »ako budu«.

32 Vidi dok. br. 192.

33 Odnosi se na Majevički, Ozrenski i Trebavski korpus. Njihova dejstva i dejstva jedinica Komande zapadne Bosne (Bosansko-krajiški i 1. i 2. srednjobosanski korpus) objedinjavala je Komanda severne grupe bosanskih korpusa. Komandant je bio Petar Simić Pera, pu kovnik, a načelnik štaba Manojlo Pejić (Arhiv VII, Ča, k. 5, reg. br. 35/3: naredba Vrhovne komande od 15. oktobra 1944. o formiranju pomenute komande).

34 Predrag, kapetan, komandant 2. ravnogorskog korpusa.

žovali tri divizije.35 Nemci drže Ovčarsku klisuru, Krstac i G. Dubac. Kod Divljake od strane Nemaca uništene tri Partizanske brigade.36 Naredio sam Rakovicu da izbegava borbu sa jakim partizanskim snagama i da razvija red u pozadini, izbe-gavajući ma kakav sukob sa Rusima. Propagandom da rukovodi Dr. Đura.37

15 Decembar

Br. 23 od 543. — Br. 24 od 14. 12. Kapetan Plećaš38 izve-štava: Đonović39 javlja da je zamolio De Gola,40 ponavljam De Gola da interveniše za nas u Moskvi. S njim se nije lično video pri polasku, ali će se videti pri povratku. Rusi hisu odgovorili na Đonovićevu intervenciju. Đonović smatra dolazak Aleksan-dera41 kao i mi m o m e n a t za politike, ali tek po padu Ne-mačke. Mlađa42 u Parizu. Događaji u zemlji i hladan prijem Šu-bašića43 u Moskvi izazvali su smutnju u vladinim krugovima. Na traženje vlade naši oficiri na stanu kod Francuza otpušteni. U Italiji formiran jedan naš bataljon.44 Kraj. Radio Beograd

35i36 Reč je o dejstvima 22 (srpske) divizije NOVJ, ali ne protiv 2. ravnogorskog korpusa već sa ciljem gonjenja nemačkih snaga koje su se povlačile u pravcu Sjenice i Prijepolja (Zbornik NOR-a, tom I, knj. 15, dok. br. 155). Drugi ravnogorski korpus su, 21. decembra 1944; razbili delovi 2.. proleterske divizije NOVJ. Divizija je pre toga vodila oštre borbe protiv nemačkih jedinica u rejonu Uzica (sada: Titovo Uzice) i Užičke Požege uspevši da, u sadejstvu sa 25 (srpskom) divizijom, 12. decembra 1944. oslobodi Užičku Požegu a 18. decembra 1944. i Uzice. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a, tom I, knj. 15, dok. br. 139, 180, 190 i 204.

37 Đurović, bivši vršilac dužnosti direktora snabdevanja Beograda, a od kraja januara 1944. jedan od sekretara četničkog Centralnog na cionalnog komiteta. Posle rata osuđen na 20 godina robije. Posle izdr- žane kazne zbog istih dela osuđen na 7 godina robije.

38 Nedeljko.

39 Dr Jovan.

40 Sari de Gol (Gaulle Charles Andrš de).

41 Aleksander Herold (Alexander, sir Harold Rupert Viscountof Turus), britanski feldmaršal, decembra 1944. naimenovan za koman danta savezničkih snaga na Sredozemlju umesto dotadašnjeg Henrija Vilsona (Wilson, sir Henrjr. Maitland).

42 Mladen Žujović Mlađa (alijas potpukovnik Žujović).

43 Dr Ivan.

44 U raspoloživoj četničkoj i drugoj arhivi nema podataka da su u to vreme u Italiji bile formirane neke nove četničke jedinice. U njihovim propagandnim dokumentima stalno je, međutim, isticano da -su u

 

672

43

673

javlja da se juče sastali u Beogradu Tito i Šubašić i konferisali o sastavu nove Jugoslovenske vlade, koja će biti sastavljena od pristalica federativnog uređenja Jugoslavije. General Alek-sander stigao u Italiju. Kraj.

Br. 24 od Otona15 Br. 541 od 12-XII. Jedinice ove kolone pod mojom komandom osvojile su u toku 11 decembra pl. De-vetak.46 Sa prostorije oko Rogatice krenuli smo 8 decembra. Ceo prostor preden je pod borbom. Otpor crvenih u početku bio je najjači, a docnije je sve više slabio, dok se nije pretvorio u bekstvo. Crveni su potpuno demoralisani. Imali su velike gubitke. Najžurnije se povlače preko sela Gajevi ka Vlasenici. Dalje gonjenje crvenih obustavio sam zbog naređenja komandanta Srbije i velike iznurenosti vojnika.

Br. 25 od Otona Br. 542 od 12-XII. Potrebne su sveže snage za njihovo gonjenje i to što pre. Duh i borbenost sta-rešina na dostojnoj visini. Ukupni rezultat akcije podneću čim dobijem izveštaj od komandanta kolone. Za punjenje akumulatora nemam benzina, pa molim da mi ga stavite na raspoloženje. Molim kanal za p.pukovnika Piletića47 i kapetana To-dorovića.48 Kraj. Keser.

Br. 26 Od OTONA Br. 544 od 12-XI. Ranjenika i bolesnika imao mnogo. Lečenje nemoguće, usled stalnih pokreta i borbi. Sanitetskog materijala nema. Jedinice ih nose sa sobom na nosilima i konjima i time im se smanjuje borbena sposobnost i gotovost. Vojnici su ostali goli i bosi. Usled slabog odela i obuće i velike hladnoće razbolevanje je veliko. Šta da se sa njima radi? Ako je moguće trebalo bi ih transportovati u američke, ili engleske bolnice. Hitno je. U borbama poslednjih dana utrošena je mnoga municija. Pojedine jedinice ostale su bez ove. Potrebna je hitna popuna, u protivnom jedinice su nesposobne za borbu. Imamo podatke da su crveni primili više transporata oko 30 novembra oko rogatičkog sreza. Ovo nepovoljno utiče na moral naših vojnika. Korisno bi bilo, a i duh kod vojnika bi se podigao kada bi i mi primali transporata. Keser.

Br. 27 OD IL ILA49 Br. 70 od 11-XIL: Izvršujući naređenja pretpostavljene komande S. U. korpus stigao je do sela Košutice, kod pl. Kopita. Došao je u kraj gde nema ništa a već tri dana čeka bezpomoćno naređenje za dalji pokret u krajeve gde se može bar nečim snabdeti, ili pak da nešto dobije od saveznika iz vazduha, kako je i k s u x50 Plevlju obećano. Nekada ponosna straža je bez hrane, ona formalno gladuje i Vi ćete je izgubiti. Već je jedan bataljon iz prve divizije pobegao, po-begao Ustašama i Nemcima u Sarajevo. Ima drugi deo.

Br. 28 OD IL ILA. Br. 71 od 13-XII. Ovo je drugi deo. Kraj u kome nema ništa pa čak ni ljudi, u mesecu decembru gde zassuigoozao51 preći od snega mesto od groblja. Ovo su komentari i razgovori vojnika moje jedinice. Nemogu da pređem preko ovih k-r-i-z-a, pa već Vas o tome izveštavam i molim da se vratimo u Srbiju. Bolje je da izginemo pojedinačno nego li od gladi u Bosanskim planinama, ili neka nam se od strane saveznika doturi toliko obećano i željno očekivano snab-devanje iz vazduha. Ima još jedan deo.

Br. 29 OD IL ILA BR. 72 od 12-XII. Ovladali smo Deve-takom i nalazimo se na prostoriji na kojoj ste naredili. Stanje kod jedinica poznato Vam je. Potrebna je ma i najmanja pomoć saveznika, da se održi veza ljudstva i starešina. Ovo je hitna i neodložna potreba. Aerodrom kod Košutice u našim je rukama. Nastavak sleduje. Ilijev.

Br. 30 OD IL-ILA BR. od 13-XII. Nastavak depeše od 12. dec. Verujem da upućivanjem Vašeg vojnog delegata u saveznički glavni štab gde bi im isti bio tumač vaših želja i potreba, pomoć bi brzo stigla i ljudstvo nebi bilo, bez čega ne-može biti, [bez] municije, odela i obuće, da bi u prestoječim akcijama bilo pobedonosno. Molim Vas svatiti to kao toplu želju, da stvorimo vojsku i kroz nju Otadžbinu. Kraj. IL-IL

Br. 31 OD PINDA™ Br. 253 od 13-XII. Stigli smo blizu Vas. Razmestio sam snage u sela: z u 1 p, Zagrade, Miletina, Jabukar n je c.a. Molim za dalje naređenje jer mesni četnici

 

inostranstvu formirane jedinice »jugoslovenske vojske« koje će se, pod komandom generala Petra Živkovića, iskrcati duž Jadranskog mora i, u sadejstvu sa četničkim snagama u zemlji, preduzeti opštu ofanzivu za oslobođenje Jugoslavije od okupatora i »komunističkog terora«.

Dragutin Keserović.

Kao nap. 12.

47 Velimir.

48 Borislav Bora.

49 Simeun Ocokoljić, komandant Mlavskog korpusa.

50 i51 Nedešifrovano u originalu. Sve ovo što je nedešifrovano, u orignalu je istaknuto tako što je napisano sa proredom a tako je pre- neto i obeleženo i u izvodu. U daljem tekstu se na to neće ukazivati, osim što će se negde dati mogući ili logičan tekst. Zbog nedešifrovanih pojedinih reci i delova rečenica, neke rečenice su često nejasne.

52 Mladen Mladenović, potpukovnik, komandant Južnomoravskog korpusa.

 

674

43»

675

rekoše da se nalazite u selu Kruševci. Dali je tačno zbog dolaska kod Vas.

Br. 32 OD PINDA. Br. 254 od 13-XII. Dolazim sa hiljadu ljudi. Štab grupe, vlašinski, jablanički, kozjački i južno moravski korpus. Major Brajević,53 koji je uvek ostupao bez naređenja, odvojio se sa dve stotine ljudi i pismeno izveštava da je naš dalji put osetljiv i izložen, a to je njegov razlog. Do-bićete njegov pismen izveštaj da idemo svi zajedno i pismeno kada se odvaja zbog osetljivog i izloženog puta.

Br. 34 od RODI A5* BR. 109 od 13-XII. Crveni se nalaze u jačini oko hiljade u muslimanskim selima: Teočak, Glinje, Akmačići, Janjari i Trnovo sek. Bijeljina, u jačini oko jedne brigade oko Srebrnika sek. Tuzla, kao i u Tuzli.55 Napad na njih otežan zbog muslimanskih sela, ali je preduzeto sve što se može da i muslimani uzmu učešća u akciji. Preduzeto da i Oz-ren56 dejstvu u pravcu Tuzle. Nemci se po esalonima i prilično u neredu povlače drumom Bijeljina — Brezovo Polje, Brčko i Bjeljina, Koraj Brčko, napadani stalno od savezničkih aviona. Nameran sam da naredim da se napadnu u cilju popune municijom i materijalom.57

16 decembar 1944 god.

Br. 35 od MONBLANA5* — Br. 206 od 14-XII. U gradu i okolini nudi se na prodaju mnogo vojne opreme pa i oružja. Ova komanda nema novaca. Molim da se dodeli veća suma što hitnije kako se nebi propustila prilika. P. Borota.

Br. 36 od BINDERA. Br. 201 od 14-XII. Podneli smo broju 11 za odmah: 300.000 metaka kal 7,9, 125.000 talijanskih metaka za brede, granate sa dopun.[skim] punjenjem 1000, ručne bombe 3000, ulja za oružje, 30.000 m.p. metaka za Avalski korpus, brašna 150.000, soli 1000. Nastavak.

53 Blažo, komandant 1. kosovskog korpusa.

54 Petar Simić, pukovnik, komandant severne grupe bosanskih korpusa.

55 Na tom prostoru su dejstvovale jedinice 38. divizije NOVJ. De taljnije vidi Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 31, dok. br. 130.

56 Odnosi se na Ozrenski korpus.

57 Vidi dok. br. 192, dep. br. 28.

58 Gojko Borota, pukovnik.

Br. 37 od BINDERA — Br. 202 od 14-XII. Makarona 3000, a pasulja 1500, cokula 9000, asitjuladvdnaest59 hiljada. Ako nema taj broj cokula, onda opanaka gumenih i koporana letnjih, isto toliko čakšira. Deset hiljada uvi jača ili kamašni, 6000 mauzer pušaka kal. 7, 9, 20, lakih i teških i sto dvadeset lakih mitraljeza. Nastavak.

Br. 38 od BINDERA. — BR. 203 od 14-XII. Raznobojne ra-ketle i deset raketnih pištolja. Mesto za preuzimanje ovoga označili smo Rogaticu, Goražde, Foču i Kalinovik. Ova su mesta provizorna a srbijanske snage kod Br. 11 nazvali smo: Sever-na, Rogatica, Srednje, Goražde i južna Foča Kalinovik. Danas predali spisak. Čestitam Vam slavu.

BR. 39 od MIKIA. Br. 188 od 16-XII. Objedinio sam komandu nad svim jedinicama kao i rezervi. Do protpoosx stavili pod moju komandu Komarčević, Neško i major Brajević, koji je ostao sa tri stotine ljudi I. kosovskog korpusa. Ukupno ima oko 2500 ljudi. Kod nas se pojavio pegavi tifus, a le-kova nema, što me zabrinjava. Račić.

Br. 42 od PERUNA Br. . . .«• od 16-XII. Od muslimana iz ovih krajeva saznaje se da je između Bijeljine i Zvornika, prešao preko Drine u Bosnu Peko Dapčević sa jakim snagama i dobrim naoružanjem i artiljerijom.61 Ovo radi znanja proverite. Cika Pera62

Br. 43 od HEKTORA Br. od 16-XII. Čiči na ličnost. Ponovo Te molim, da se major Pejić63 smeni kao nepodesno lice za položaj na kome je. Svaki rad s njime nemoguć mi je. Stoga što Ti je stalo da uspem u poslu koji si mi dodelio molim Te oslobodi me ovoga čoveka. Trebalo bi ga premestiti sa teritori-

59 Tako piše u originalu, verovatno treba »koporana dvanaest«. M Tačke u originalu.

61 Reč je o prebacivanju jedinica pod komandom štaba Južne ope rativne grupe NOVJ (komandant general-lajtnant Koča Popović). Grupa je formirana 3. decembra 1944. po naređenju Vrhovnog štaba NOV i POJ radi dejstava opštim pravcem Zvornik — Tuzla — Doboj (Zbor nik NOR-a, tora I, knj. 15, dok. br. 170, str. 506). Njeni prvi delovi (23. divizija) prebacili su se 16. decembra 1944. severno od Ljubovije, a zatim se prebacila i njena glavnina. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a, tom I, knj. 15, dok. br. 170 i 202, tom IV, knj. 31, dok. br. 65, 130 i 150.

62 Nikola Kalabić.

63 Manojlo.

 

676

677

je Bosne, a ako je to za sada nemoguće onda ga dodeliti Leki64 na raspored. Odgovor dostaviti mi preko Lekine stanice. Simić.

Br. 46 od TITANIKA — Br. 612 od 15-XII. — Po Vašoj depeši 9 i IO65 naredio sam akciju ka severu koja počinje 16 decembra u sedam časova s tim da se ovoga dana dostigne linija u visini Hanpijeska. 17 decembra u visini Vlasenice i 18 krajnji cilj: Reka Drinjača, Jadovnik.66 Sa štabom 16 decembra prelazim u selo Mađare, odakle ću se kretati prema situaciji, na određenom opštem pravcu dejstva desne kolone. Javite gde da se sastanemo.

Br. 47 od TITANIKA Br. 618 od 15-XII. — Keserova kolona je sad desna. Naredio sam energičan rad po direktivi. Poslao sam preko Goražda poruku i Draškoviću da najenergičnije nadire ka Srebrnici, ali otud ne očekuj ništa. Poruči Boroti neka izdejstvuje municiju, jer smo već pri kraju. Nisam lud da saopštim da je moral kod straže odličan kad ih svi ovamo bolje znaju no Vi pa posle nebi ništa verovali. Svi ovamo znaju za njhovu kuknjavu i bekstva čitavih bataljona. Kad se sastanemo kazaću ko su i šta su oni, imam pismene izveštaje njihove, a zasad među nama samo toliko. Majku im mangupsku, ponavljam majku im mangupsku. Od automobila ima dva kamiona, jedan autobus i jedan luksuzni i to krntija, ali sam preduzeo da ih prebacim ka Doboju. Javi gde da se sastanemo. Ja idem u pravcu Žljebova. Primljene depeše: 1, 7, 11 u duplikatu, 12, 13 u duplikatu.67 Pozdrav Cika Marko.

Br. 48 od TITANIKA. — Br. 619 od 16-XII Iz izveštaja korpusa straže vidim da prva divizija ide drumom ka Vlasenici. Međutim leva zona Keserove kolone je zapadno od druma. Da ne bi dolazilo do pometnje uzmi pod komandu i desnu, Kese-rovu kolonu, pošto imate telegrafsku vezu sa Keserom. Izve-stio sam šta sam mu naredio. Rezerva je Ljuba Patak sa oko 700 ljudi. Naređeno mu po smeni iz prvog reda da bude kod sela Mrkalje. I sa njima imate telegrafsku vezu. Inače vrlo teško kao što vidite da komanduje jedan jednom a drugi drugom kolonom, kad već ima komandanta kolona. Nalazim da je

64 Stevan Stevo, major, komandant Majevičkog korpusa. <s,*iM Vidi dok. br. 192. " Vidi dok. br. 122.

brže i bolje da komandujete obema kolonama i ne osećam se pogođenim. U ostalom dolazim tamo pa ćemo razgovarati. Krećem 17 decembra iz sela Mađara u pravcu sela Knežine. Cika Marko.

17 decembra 1944

Br. 50 od PERUNA. — Br. 846 od 17-XII. Veza Vaš br. 29.88 Ni ja ne verujem ali za svaki slučaj Leka može da pro-veri. Po zapovesti morao sam izbiti danas istočno od Hanpijeska, ali zbog prijema municije od br. 11 nisam mogao dalje izbiti od sela Plane, Pod-2eplje, severoistočno od Devetaka. Da sam mogao ostati koji dan mogao sam dobiti milion metaka, a u izgledu je i artiljerijska, kao i obuća.69 Nastavak.

Br. 51 od PERUNA. Br. 847 od 17-XII. — Nastavak Predamnom imam dosta komunista. Kako ću sutra proći ja-viću. Da li je akcija na Sejkoviće i sa Ozrena i Majevice. Kad će mo se sresti. Ima li izgleda uskoro na bolje dane. Ne tražim inekcije ali me interesuje. Cika Pera.

Br. 61 od MONBLANA. Br. 208 od 16-XII. 14 ovog me-seca razgovarao sa 11. Predočio traženje u pogledu ustaša. Izgovaraju se da to ne mogu naređivati, jer bi to dovelo do diplomatskih zapleta. Sa strane njihove vojnički učiniće se što je moguće. Đeneral Trifunović primao dosada izvesnu pomoć od trupa koje se nalaze na terenu. Uveravaju da će se izvesne njihove snage koristiti za stabilizaciju fronta na Drini, dok će ostale u Srem i Slavoniju radi bočnog udara u Mađarsku. Mole da se kretanje srbijanskih snaga prestavi kao vraćanje u Srbiju preko Vlasenice, Zvornika ka Valjevu. Nastavak.

Br. 63 od MONBLANA Br. 210. — Nastavak. Tražio sam da nam izbave iz domobranske bolnice majora Radonjića Marka sa još jednim četnikom. Oba su sa Trebave. Po kuriru Dr. Andrića70 dobio sam već izvesni materijal y o d y c s mi je

49 Vidi dok. br. 119 i 139.

w Dr Vojin, član CNK, tada je bio nastavnik »moralne nastave« na kursu za obuku diverzanata u Srbiji.

 

678

679

obećao i ostalo, tako da će se moći obučiti kursisti u rukovođenju sa istim. Naoružanje za njih izgleda dobićemo isto. Obećano mi je. Za grupu u Beč predvideo sam sve.71 Nastavak.

Br. 64 od MONBLANA. — Br. 211. Nastavak. Molim za naređenje kome ljudstvu ove grupe dati upustva, i ko će ih upućivati u njihov zadatak, pored onoga sa kojim dolaze sa strane 11. Radi sporazumevanja naših sa 11 ugovorio sam znak raspoznavanja, Mitrovica, ponavljam Mitrovica. Molim za odobrenje da se to dostavi našim jedinicama. Kraj depeše. Puk. Borota.

Br. 65 od 543. Br. 48 od 17-XII. Vilda72 javlja da su stigli u Ljubljanu Rony78 i Pašić Nikola74 i javili se Vildi t r a-ž e instrukcije. Pop Đujić75 sa 5 hiljada boraca i 600 izbeglica stigao u Brlog ponavljam Brlog i stupio u vezu sa tamošnjim jedinicama. Naredio sam da produži akciju sa tamošnjim jedinicama a izbeglice da prebaci u Sloveniju.

18 decembar 1944 g.

Br. 66 od ORFEJA."6 — Br. 616 od 17-XII. Stigli smo 16 decembra u 17 h. u Foču. Najnovija situacija: Zatekli smo ce-lokupne snage sa leve obale Drine u povlačenju za Foču, tako da ni jedan jedini čovek nije ostao na najbližim položajima za odbranu prelaza preko Drine. Smiljanić ima svega oko hiljadu boraca, golih bosih bez municije i morala.77 Izjavio je da je nesposoban za borbu dok ne dob je municiju i dok se ne odmori. Nastavak.

Br. 67 od ORFEJA. Br. 618 od 17-XII. Sa ovim snagama o ponovnom napadu na Kalinovik ne može biti ni govora, ako se ne dobije municija i jača pojačanja sa strane. Jačina komunista u oblasti Kalinovika oko 1000 ljudi. Od Račića i Pav-la još nemamo novih podataka. Učinićemo sve da zadržimo mostobran na levoj obali Drine i proučićemo mogućnost za prihvat

Pavlovih snaga. Preko Boro te tražite municiju, koju bi nam dostavio preko Momčilovića i Mazića.78 Pukovnici Ostojić i Baćović.

Br. 68 od AGE JA79 Br. 179 od 15-XII. Danas na konferenciji sa svima mojim i ostalim komandantima zaključio sam da stavljeni mi zadatak ne mogu resiti jer municije nemam. Odlučili smo da pod zaštitom mraka otstupamo za Ustikolinu gde ću da saznam rezultat rada Bace vica i Osojića i da nastanem da na neki način popunim municiju. Ovo je bilo jedino rešenje te ovako postupam.80 P.pukovnik Smiljanić.

Br. 69 od AGEJA. Br. 180 od 16-XII. Sa jedinicama stigao sam u Foču ovde su Ostojić i Baćović. Danas imam konferenciju. O rezultatu izvestiću. P.pukovnik Smiljanić.

Br. 75 od BINDERA. — Br. . . .81 od 17-XII. Municiju prvu partiju primili smo i to 40000 metaka. Br. 11 traži ime lica kome treba njihov vojnik kome treba da preda, kao i to da se uvek označava ime mesta, ime a i s a82 kao i najbolji put. Molim ovo javite Boroti na njegovu šifru, jer ja treba da krenem čim se magla digne. Raspoloženi su da nam municiju stave uvek.

Br. 79 od JENKI.SS Br. 1 od 17-XII. Juče popodne stigli u Foču. U isto vreme Smiljanić i Kalabić stigli odstupajući od Kalinovika, jer ih Momčilović nije pomogao, kako su bili ugovorili a i municije nestalo. Ostojić odmah preduzeo da se održi Foča sa Mostobrana, kako bi docnije preduzeo izvršenje projektovane operacije. Ako ikako postoji mogućnost da se dobije municija učinite da se dobije. Ostojić danas na konferenciju upoznao komandante sa gledištima i naporima V. K84 Svi se slažu, ali kada treba da se izvrši zadatak, onda »rasovi« nalaze mnogo protiv razloga. Nastavak.

 

71 Vidi dok. br. 114. 12 Đobrosav Jevđević.

™ Dr Pavle PeSić (negde i Pašić), rez. potpukovnik, šef radio--propagande Vrhovne komande. " Obaveštajac DM. " Momčilo (vidi dok. br. 101 i 115). * Petar Baćović. 71, " i " Vidi dok. br. 117 i 177.

" Dušan Smiljanić Duja, potpukovnik, komandant Šumadijske grupe korpusa.

" Tačke u originalu.

° Treba: lica.

" Zaharije Ostojić, pukovnik, komandant 1DŠVK.

" Prema obaveštenju komandanta Zeničkog korpusa od 10. decembra 1944, Zaharije Ostojić i Petar Baćović su 10. decembra 1944. na sastanku sa Dražom Mihailovićem dobili direktive za dalji rad (Arhiv VII, Ča, k. 194, reg. br. 6/4). O konferenciji koju je Zaharije Ostojić održao 17. decembra 1944. u Foči, komandant 1. šumađijskog

 

680

681

Br. 80 od JENKI Br. 2 od 17-XII. Nastavak. Ostojić čini sve da krene nabolje. Ja i Blago ta85 ćemo ga pomoći koliko možemo. Potrebno je da grupu rezerve odmah stavite pod Ostoji-ćevu komandu, jer je vrlo važno da se zauzme Kalinovik. To i radi podizanja morala, jer će neuspeh kod Kalino vika imati rđav neuspeh ovdašnjih trupa. Izdaj te preko depeša svima ovdašnjim snagama da su pod komandom Ostojića. Javite o us-pesima u istočnoj Bosni. Baletić.86

Br. 82 od ORFEJA Br. 617. Momčilović se povukao preko Krbljina, izgleda ka Trnovu. Popović87 ima oko 150 gačana koji su ostali bez municije goli i bosi. Fočanska brigada, delom ljudstva je na položaju prema ustašama u vrh Prače, a delom je kod kuće. Ružić88 je ovde sa 50 ljudi. Kalaitović ima oko 300 ljudi ali je 16. bio iznenađen kod Miljevine, pretrpeo gubitke i izgubio municiju. Nesposoban je za dalju akciju. Ustaše iz Prače ima ih oko 1000 vrše pljačku, pustošenje i ubijanje u ce-loj okolini. Jabučka milicija 15-prikuplja se u Ustikolinu i izgleda napašće nas, samo neznamo u kome pravcu. Nastavak.

19 decembar 1944 god.

Br. 88 od ORFEJA. Br. 620 od 19-XII. Drugi deo. Izvršio sam raspored za odbranu desne obale Drine. Za ovo imam na raspoloženju 700 Smiljanićevih ljudi, Baćovića i moju štab-nu četu 200 fočana, i 200 gačana ali su svi bez municije. Pavle je 16 — zauzeo Kolašin. Za njegov prihvat odredio sam sve što se može prikupiti iz Sandžaka, što će biti oko 1000 ljudi. Kalai-tove snage posle neuspeha na Miljevini razbegle se kućama. Ra-

korpusa je u svom dnevniku (Arhiv VII, Ča, k. 41, reg. br. 49/1) zapisao:

»Konferencija u Foči: pukovnik Ostojić, pukovnik Baletić, Smi-ljanić, Milorad Popović, Aca Milošević i mnogi. Rešavalo se da se resi... (tačke u originalu — prim. red.). Ovi ljudi navalili da mi Sumadinci na svaki način opet držimo mostobrane Foče, dok. .pristignu Đurišićeve trupe' pa ćemo opet na Kalinovik. Jedva odbranih. Sa brigadirima i bataljondžijama Ipo svemu sam istog mišljenja. Stanje jedinica nam je podjednako jasno. Ostali smo u Foči.«

u Bošković.

u Luka.

" Milorad, komandant Nevesinjskog korpusa. •••" Ivan.

čić se nalazi na Jabuci i njemu sam naredio da drži mostobran kod Goražda, i po mogućstvu da dejstvuje ka Ustikolini. Nastavak.

Br. 89 od ORFEJA. Br. 621 od 19-XII. Nastavak. Nemam izveštaja od Draškovića. Sve njegove snage za sada nepokretne. Sa Momčilo vicem nemam veze jer se povukao ka Trnovu. Neophodno je potrebno za svaku daljnju akciju da se dobije bar municija. Molim da se izda naređenje Boroti u ovom pravcu. Preko Borote takođe preneti naređenje da dejstvuje preko Dobrog Polja. Molim za obaveštenje gde se nalazi Rako-vić, kome bi trebalo poručiti da se probije za Sandžak jer bi tako bilo lakše probijanje i njemu i Pavlu. Molim za obaveštenje kako se razvija akcija u istočnoj Bosni.89 Ostojić. Kraj.

Br. 90 od PARZIA.90 Br. 358 od 15-XII. Odgovor na ranije primljenu depešu. Bio sam i ostajem veran ideji Ravne Gore. Sav moj rad u vezi sa Englezima nosi pečat zajedničkog a nikako separatnog rada.91 Za ovo imam i pismenih podataka. Da sam ostao veran ideji Ravne Gore, kao i ceo nacionalni narod Crne Gore svedoči sledeće. Nastavak.

Br. 91 od PARZIA. Br. 359 od 15-XII. Centralnom Nacionalnom komitetu Kraljevine Jugoslavije. Kongres delegata Crne Gore i staroga Rasa, koji se sastao na dan 19 novembra izabrao je nacionalni komitet za ove krajeve u koji su ušli mitropolit Janikije kao počasni pretsednik, Miljan Radonić bivši narodni poslanik, pretsednik i komesar oblasti Zetske kao pretsednik Savo Vučetić, ministar u penziji, i bivši narodni poslanik. Lazar Damjanović, sudija velikog suda i član izvršnog odbora za narodno ujedinjenje Crne Gore i Srbije. Milan Madević sudija velikog suda. Radoslav Drljević viši državni tužilac, Milan Popović učitelj, poslanik velike narodne skupštine u Podgo-rici i član delegat za Beograd. Dr. Niko Serpović, advokat i bivši pretsednik cetinjske bratine, kao i potprjetsednik. Nastavak.

Br. 92 od PARZIA. Br. 360 od 15-XII. Nastavak. Nikola Kostić direktor finansijske direkcije, Jakov Vuksanović sta-rešina sreskog suda, Nikola Vukčević inspektor ministarstva fi-nansija. Mihailo Jovanović, sudija velikog suda poslanik velike narodne skupštine u Podgorici i član delegat za Beograd, Đokan Anđelić privatni činovnik, Branko Mustur profesor, Mitar Mit-

" Vidi dok. br. 125.

40 Pavle Đurišić.

" Vidi dok. br. 133 i 137, dep. od Berte.

 

682

683

rović sekretar banovinske organizacije samostalne demokratske stranke i seljačko demokratske koalicije za Vrbasku banovinu, kao sekretar, Novo Đukić sudija sreskog suda, kao drugi sekretar. Moli se C. N. K. da ovo [primi] k znanju i o istome obavijesti Vrhovnu komandu i drugog koga treba. Pretsednik Vuka-šin Vukašinović sekretar Mitar Mitrović.

Br. 94 od PARZIA. — Br. 364 od 15-XII. Ali ni Vrhovna komanda ni ministar nisu ostali verni nacionalnom narodu i borcima Crne Gore i ne posmatraju sve pokrajine podjednako. P. pukovnik Đurišić.

Br. 95 od HEKTORA92 Br. 293 od 19-XII. Borbe vodimo oko Tuzle.93 U Podrinju i iz Semberije nemam još tačne podatke o razvoju situacije. U početku su crveni imali uspeha, pošto su postigli iznenađenje, ali su se naši ipak snašli. Verujem u naš uspeh, ali me brine municija. Leko

20 decembar 1944

Br. 100 od BRANE.9* — Br. 1 od 13-XII. Krajem novembra Lukačević otišao za Hercegovinu sa pratnjom od 30—40 ljudi. Pratnja ga pratila od Bilećskog sreza i prije četiri dana vratila se u Foču. Lukačević produžio sa tri Engleza, svojim doktorom i nekoliko svojih pratilaca da uhvati vezu sa Englezima koji/su u Bileću.95 Govorio da ide na taj put po Vašem naređenju. Ta tri Engleza izgleda doveo iz Pljevlja.

Br. 104 o d542. — Br. 59 od 20-XII. — Primljene depeše 39, 45, 51, 62, 67 i 70.96 Nema kod nas ni malo masti, pasulja ni soli. Ima samo oko 400 kgr. kukuruza. Poznato vam je da je

52 Stevan Stevo Damjanović Leko.

53 Borbe protiv Majevičkog korpusa u rejonu Tuzle vodile su je dinice 38. divizije NOVJ. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 31. dok. 82 i 85.

* Jevrem Simić, pukovnik.

95 U Bileći se tada privremeno nalazila jedna britanska artiljerijska jedinica. Njoj se, sa tri četnička oficira, predao Lukačević a ona ih je izručila NOVJ (Arhiv VII, ANOR, k. 1146/1, reg. br. 2/2, depeša Štaba 29. divizije od 6. decembra 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ).

* Vidi dok. br. 192.

ovde ostalo ljudstvo golo i boso. Do sada smo uspeli da obučemo i obujemo samo jedan deo. Ima ih još dosta golih i bosih. Ja nisam izmislio br. 700. To je pre neki dan depešom izvestio Smiljanić. Nije mi poznato da su mu posle došla neka pojačanja. Koliko je meni poznato Miloševič ima samo oko 170 ljudi. Nastavak.

Br. 105. od 542. Br. 60. — Nastavak. Verujem da bi se sa 2000 dobrih boraca mogao zauzeti Kalinovik od jedne partizanske brigade. Naređeno Ostojiću i Smiljaniću kao i ostalima. Neškovć sa Rogatičkom verovatno je negde tamo blizu vas, zato vas molim da mu vi odatle pošaljete naređenje za štampariju. VILDA javlja: 1 Fotić brzojavlja da Nojbaher očekuje Đujića u Beču po Đujićevoj želji. Đujić želi da dođe u Sloveniju, a ne da ostane u Lici. Kraj. potvrditenaozbiljno. Pozdrav.

Br. 106. — od MIKIA?7 Br. 193. od 20-XII. — Sa Majevice primio sledeću depešu: Javite odmah liniju na kojoj trebam hvatati vezu sa Vama. Ja sam već naredio Birčanskoj, Papraćskoj i Sprečanskoj brigadi, kao i Stuparskom bataljonu da hvataju vezu sa vama.98 To su naše jake snage i odmah ih stavljajte pod svoju komandu u moje ime. Komandant te grupe brigada je major Miroje Jovanović. Odličan komandant i oficir. Leko. Javite Leki i onim što su otišli ka severu gde će stupiti u vezu. Račić.

21 decembar 1944 god.

Br. 107 od Hektora. — Br. 299 od 21-XII. Danas predu-zima opšti napad na crvene na teritoriji ovog korpusa.99 Pritisak na Tuzlu ću takođe izvršiti, a grupe-sprečanskih brigada naredio sam da razbiju bande u oblasti Paprače i Šekovića, da čim pre uhvate vezu sa srbijanskim snagama, koje dolaze sa juga. Leko.

Br. 109 od PERUNA Br. 856 od 20-XII. Nalazim se seve-roistočno od Šekovića, sela Selište, Korito i Vidaković.100 Poga-čar101 je upao u Vlasenicu i ide pravcem ispred Kesera i ako mu to nije pravac.102 Odlični su borci i dobro su naoružani. Čeka Pera.

" Dragoslav Račić, »»i«" Vidi dok. br. 139. 101 Ljudevit. 1B Vidi dok. br. 125.

 

684

685

Br. 110 od PERUNA Br. 861 od 21-XII. Treća divizija S.U.K. Pogačareva nalazi se na mome desnom krilu. Danas kreće pravcem selo Dobrić selo D. Bašići selo Paprača selo Os-maci, gde će zanoćiti i čekati dalje naređenje preko moje radio stanice. Cika Pera.

Br. 112 od RODIA. — Br. 112 od 21-XII. Jače partizanske snage ponovo su prodrle 15 ovog meseca preko Drine u Sembe-riju i potisle naše delove do linije: Novo Brezovo polje, D. Bukovica, G. Bukovica, Korenita, Zabrđe gde se sada vode borbe, Prema izjavi zarobljenika iz Mačve su prešle: 6-Bosanska, 2 -Krajiška i 15-Majevička brigada, a za njima se prebacuje i Slavonska divizija.193 Namera im je da što pre zagospodare Semberijom. Preduzimam sve što mogu da se neprijatelj tuče u što kraće vreme. Depeša br. 28 primljena,104 postupak naređen saobrazno novostvorenoj situaciji u Semberiji i Majevici, Ozrenu, jednom delu Majevičkog i trebavskog korpusa naređen energičan napad prema oblasti Tuzle.

Br. 114 od VOBIA.10' — Br. 4 od 20-XII. Partizani, dosta jaki, zauzeli Puračić i okolinu.106 18. o.m. vršili smo napad manjim snagama, ali nismo uspjeli. Koncentrišemo sve snage radi čišćenja. S nama je i Zeleni kadar. Kraj.

mu da odluči. On je kod Kalabića.109 Ja noćas krećem avionom. Za sada sve ide kao što sam predvideo. Pismo sledi po Pe-vecu.110

Br. 117 od AGEJA.U1 Br. 183 od 21. XII. Vojnici su mi goli, bosi, gladni i iznemogli, jer hrane nema. Municija na automate 30,50 metaka a na pušku 5,10 metaka. Potrebna je bitna popuna. Municija mi je potrebna naša, talijanska, francuska i mašingeverska kao i za lake i teške bacače. Zbog navedenog i teških dana koji dolaze moral mnogo opao. Baćović i Ostojić me pomažu, ali su u nemogućnosti. Potrebna je hitno preduzeti meru da se stanje popravi. Cika Gavra112 otišao 9 iz Foče za V. K. P.pukovnik Smiljanić.

Br. 119. od MIKIA. — Br. 194 od 21. XII. Molim da mi odobrite da sa korpusom pređem na Povlen, Medvednik i Malj en i da povezem sve gerilce u Srbiji. Krenuo bih preko Drine 5 dana posle Vašeg odgovora. Za uspeh ne brinite. Neško.113

Br. 120 od VILDE. — Br. 24 od 20-XII. Doćiće do teškog sukoba naših i Rupnika114 u Sloveniji. Rupnik greši mnogo ali je naša komanda ne inteligentno postavila da su samo oni Vaše pristalice, onda bi Vi imali u Sloveniji 195 ljudi. Molim naredite po svaku cenu sporazum, jer oružani sukob bi bio skandal. Domobranstvo je sa Vama. Vilda

 

Br. 116 odBINDERA. Br.. .10? od 19-XII. Municija po-slata. Dobio sam za sve inekcije protiv tifusa kao i prašak za vaške. Traže oficire za vezu sa stanicom. Javio sam šifru Zori-onu108 da dođe jer je najbolji i poznaje Pajine. Ostavio sam

22 decembar 1944 g.

Br. 121 od OTONA.115 Br. 557 od 22-XII. U toku 21 sa desnom kolonom pod borbom izbili u dolinu reke Spreče. Crveni su razbijeni, tučeni i gonjeni do mraka, samo na pravcu Rasinsko-topličke grupe nađeno 26 mrtvih više zarobljenih i

 

103 Odnosi se na 17 (istočnobosansku) i 28 (slavonsku) diviziju NOVJ (vidi nap. 61).

m Vidi dok. br. 192.

105 Cvijetin Todić, komandant Ozrenskog korpusa.

"* Puračić su 10. decembra 1944. zauzeli dva bataljona 17 (ma-jevičke) brigade 38. divizije NOVJ i Tuzlanski NOP odred. Opširnije vidi Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 31, dok. br. 61, 85, 146.

107 Tačke u originalu.

101 Zoran Jovanović (vidi dok. br. 139, podatke za 2. januar 1945). Potpuniji podaci o njegovom radu kao oficira za vezu sa Nemcima nalaze se u narednim depešama i u poslatim depešama Vrhovne komande (vidi dok. br. 192).

"» Nikola.

110 Jožef Jože major komandant Radio-telegrafskog i tehničkog centra br. 1 Vrhovne komande. Pomenuto pismo nije pronađeno.

1,1 Dušan Smiljanić, ppukovnik, komandant Sumadijske grupe korpusa.

1U Nije utvrđeno o kojem se licu radi.

115 Neško Nedić, kapetan, komandant Valjevskog korpusa (vidi dok. br. 192, dep. br. 99).

114 Leon (Leo), vrhovni inspektor slovenačkog domobranstva.

lls Dragutin Keserović.

 

686

687

više automatskog oružja zarobljeno.116 Sa komandom Srbije i sa Avalskim korpusom nemam veze. Molim naređenje za dalji rad. Keser.

Br. 122 od PERUNA. — Br. 863 od 22-XII. Ja i graničari smo juče zauzeli Caparde, Osmak i Kakanj brdo od 22 komunističke divizije koja se povlači od Zvornika.117 Neprijatelj ostu-pio ka Majevici. Keser je levo od mene i on imao borbu. Graničari su desno od mene. Sa Lekom nemam vezu ali je sa nama jedan mali deo Sprečanske grupe brigada. Detaljnije ću Vas izvestiti kad prikupim podatke. Od br. 11 snabdeo sam se dobro. -Da sam imao mogućnosti snabdeo bi se još. Nastavak.

Br. 129 od 547. Br. 73. — od 21-XII. — Zenička brigada je ovde. Njeni delovi su prema Kladnju. Primljene depeše 60, 72, 83. Centralni Nacionalni komitet je odgovorio Nacionalnom komitetu Crne Gore, Boke i Starog Rasa na pozdravnu depešu. Ja sam u tvoje ime takođe pozdravio komitet C. Gore, Boke i Starog rasa. Moje je mišljenje da je ono pravi nacionalni komitet kako po svome kvalitativnom sastavu, tako i po načinu izbora. Pukovnik Lalatović.118

Br. 133 od PARZIA. — Br. 366 od 20-XII. — Đurišić usled bolesti i iznurenosti predao mi komandu, a od njega nisam dobio nikakvu direktivu za dalji pokret, jer kaže da ih nije dobio •od V.K. Stigli smo sa 7.000 boraca i 2000 izbeglica na Cer. Kuda da dalje da krenemo. Ima velikih teškoća u toku kretanja. U stopu me prate 6 bombardera, za koje se veru je da su Titovi. Stalno bacaju bombe i letke. U teškom sam položaju. Đurišić bolestan i iznuren, ali sposoban da komandu je sa konja. Odbija da dade ma kakve direktive i upustva. Kod oficira i vojnika ovo izazvalo revolt. Postoji bojazan da se sve raspe i dođe u gerilu. Imam 150 ranjenika. Javite novosti u pogledu naše situacije u unutrašnjosti i van zemlje. Potpukovnik Gojnić.119

116 Toga dana borbe je vodila 21. brigada 38. divizije NOVJ. Njeni ukupni gubici od 20. do 28. decembra 1944. bili su: 8 mrtvih, 31 ra njen i 2 nestala. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a, tom IV knj. 31, dok. br. 123. U ovoj knjizi vidi dok. br. 139, dep. br. 104.

117 Vidi dok. br. 93, nap. 32. "' Mirko.

"» Blažo.

Br. 134 od ORFEJA. — Br. 622 od 21-XII. — Radio stanica, koju sam ostavio u Srednjem to mi je jedina veza sa Istočnom Bosnom. Sef centra veze je kapetan Radičević. Nemam ništa protiv da se sa njom služi pukovnik Borota. Sve Hercegovačke snage prikupljam i organizovaću od njih jedan jurišni korpus na vojničkoj bazi. Biće ih oko 800. Ako bi ovladali Ka-linovikom, mogao bih izvući još oko 1500 po izveštajima koje sam dobio iz Hercegovine. Nastavak.

Br. 135 od ORFEJA. Br. 623 od 21-XII. — Nastavak. Učiniću sve da reorganizujem bosanske korpuse na vojničkoj bazi, a ne sreskim kao što je to do sada bilo, da bi smo jednom dobili pokretnu vojsku. Kurir Corić koji je došao od Ne-škovića izveštava da se kod Neškovića nalazi Vasiljević koji traži pomoć da uredi Višegradsku. Vreća i Gajić komandanti bata-Ijona nalaze se u Zelenom kadru sa ljudstvom. Vodili su borbu sa Draškovicem. U čajničkom srezu postoji Zeleni kadar sa Nikolom Kojovićem, komandantom bataljona.

Br. 136 od ORFEJA. — Br. 624 Nastavak. Sve ćemo učiniti da se više ne desi počesno zalaganje snaga. Ubuduće sla-ćemo oficire, od pojedinih kolona. Pošto je Momčilović podatan piću, a pošto se ne može sada smeniti, potrebno je uputiti nekoga kao Vašeg delegata kod njega, jer vrlo verovatno Momči-lovićevo piće je uzrok neuspeha kod Kalinovika, što i Smiljanić veru je.

Br. 137. — od ORFEJA. — Br. 625. Nastavak. Predlažem da uputite Blagotu120 ili Glumca.121 Ovo mišljenje da zadržite za sebe. Smatramo, da ovi nemaju nikakvog posla. Sa Smilja-nićem radim u potpunoj saglasnosti. Sa Pavlom imamo stalnu vezu. On je 20. zauzeo Cer pored Mojkovca. O detaljima odgo-voriće. Ostojić. Sve ćemo činiti i činimo, da se postigne potpuna harmonija starešlna u čemu me Acim122 mnogo pomaže. Molim Vas da nam verujete. Pozdrav Baćović. Kraj.

Br. — 240. — od AGEJA. — Br. 186 od 22-XII. — U vezi Vaše depeše br. 62 od 21 decembra naredio sam da se Račić i Komarčević rokiraju u oblast: Jabuka — Ustikolina — Jošani-ca. Sa Smiljanićevim i meštanskim snagama branim Drinu juž-

Bošković.

Stevan, major, načelnik Štaba IDŠVK.

Verovatno: Aćim Slijepčević.

 

688

44

689

no od Cvilina sa mostobranom kod Foče. Juče smo odbili napad crvenih, koji je trajao od 13 do 20 časova.1?3 Za držanje mostobrana kod Goražda odredio sam Vučkovića124 i Kosorića.12^ Dra-šković izveštava da ne može pokrenuti ni malo na sever. Pavle je 20. o.m. prethodnicama izbio na Cer severno od Mojkovca. Još nije odlučio da li će ići sa Nemcima dolinom Lima za više-gradski srez ili će se probijati preko Plevalja. Moja stanica neispravna. Puk. Ostojić.

23 decembra 1944 god.

Br. 141 od FLEŠA.™ — Br. 233 od 22-XII. Moljeviću.127 Primio depešu. Učiniću sve da saznam za Vaše. U vezi sa situacijom hoću da Vam skrenem pažnju da je sa Englezima moguć sporazum samo dok se ne obrazuje jedinstvena Jugoslo venska vlada.128 Od toga momenta, budite uvereni neće biti apsolutno nikakve mogućnosti za kontakt sa Englezima. To će se raditi samo preko vlade u Beogradu. Zato što se sad ugrabi to nam je, inače posle moramo hvatati vezu sa vladom ako u njoj bude poznatih demokratski orijentisanih ličnosti ja ću hvatati vezu da im opipam puls. Nastavak.

Br. 142 od FLEŠA Br. 234 od 22-XII. Drugo. O svemu ću Vas obavestiti. Situacija u Srbiji za nas teška. Pozadina dobro organizovana. U selima naoružane milicije u gradovima jaki odredi za gonjenje. Na putu od Golije do Ravne Gore gde smo bih juče to smo na svojoj koži osetili. Raković podnosi izveštaje inače ovaj marš je probudio ćelu zapadnu Srbiju i ulio joj u srce novu nadu i veru da još postoji. Dr. Đurović.

123 Vidi dok. br. 177, nap. 23.

124 Miloš, kapetan, komandant Cajničke brigade Drinskog korpusa.

125 Radivoje, poručnik, komandant 2. rogatičke brigade Romanij- skog korpusa.

126 Štab 2. ravnogorskog korpusa, takođe i Predrag Raković i Tn- fun Ćosić.

w Dr Stevan, sekretar Izvršnog odbora CNK.

12* Posle trinaestodnevnih pregovora između predsednika NKOJ-a Josipa Broza Tita i predsednika vlade Kraljevine Jugoslavije u emigraciji dr Ivana Šubašića, u Beogradu je 2. novembra 1944. postignut sporazum o obrazovanju jedinstvene jugoslovenske vlade. Utvrđeno je da jedinstvena vlada đo izbora za svoj rad odgovara AVNOJ-u i da se kralj Petar ne može vratiti u zemlju dok narodi Jugoslavije ne donesu konačnu odluku o državnom uređenju, a da do tada kraljevsku vlast vrši kraljevsko namesništvo koje će imenovati kralj uz saglas-.nost predsednika NKOJ-a. Kralj je tek 2. marta 1945, na intervenciju vlada Velike Britanije, SAD i SSSR-a, potpisao ukaz o namesnistvu. Vidi u ovoj knjizi prilog I (dokumenti vlade Kraljevine Jugoslavije u emigraciji).

Br. 143. od FLEŠA. Br. 235 od 22-XII. 18 decembra neprijatelj me napao jačim snagama na Čemernu. Jedan deo snaga sam uputio ka Goliji a ja sam sa 500 krenuo pravac Čemerni, Vijenac, kroz Dragačevo na Ovčar pregazio sam Moravu preko Rožaca, Gojne Gore, Družetića, Ravna Gora, Maljen gde se sada nalazim.129 Skroz usput napadan sam a na Ravnoj Gori dočekali su me sa svih strana te se nisam mogao zadržati već sam došao na Maljen. Evo kako izgleda na levoj obali Morave. Svaka opš-tina oko 30 milicionera, u svakom gradu najmanje 500 boraca kao poterno odeljenje. U pozadini su sve partizani od 41 godine. Vlast su svuda postavili. Nastavak.

Br. 144. od FLEŠA. — Br. 237 od 22-XII. Oblast Golije i Čemerna na Goču i Glediću, Vujan, Rudnik i Maljen, Suvobor. Ja vodim 200 i držaću se dokle god mognem. Slučaj u Grčkoj daje narodu nade da će se ovo promeniti. . . .

Br. 145. od KALABiCA (za Asena)130 Br. 870 od 23-XII. Juče sam Vam javio za komoru. Komora mi je sva propala kao i dosta ljudstva posle borbe od 10 sati na život i na smrt a napala ih je 27 divizija u samom Sekoviću. Avalci bili udaljeni 3 km. pa nisu spasli. Zločin! Posle ove katastrofe neznam dalje šta da radim jer su mi dva najbolja bataljona propala kao i mnogo municije za teški bacač, pušku i drugo, koju sam dobo na polasku sa Devetaka.131 Kako kod ovakve situacije, da uputim Vandinog saradnika.132 Nastavak.

Br. 146 od Kalabića (za Asena) Br. 871 od 23-XII. Nastavak. Vidite li da i dalje ljudi neće da rade kako treba. Kako je moguće da Avalci ne idu određenim pravcem, kako je moguće da graničari neidu svojim pravcem. Biću prinuđen da se svega ovoga resim jer jednu i po godinu lijeni krv na sve strane po-sejavši preko osam stotina gardijskih grobova, a drugi ćelo vreme se izvlače. Pozdrav svima, Vas i Čiču133 i decu najviše iskreno pozdravlja vaš Pera. Kraj.

23. decembra 1944. god.

Br. 149 od KORE Br. 541 od 21-XII. Verujem da ćemo Drinu držati do Pavlova dolaska sa mostobranom kod Goražda

129 Vidi nap. 35 i 36. ;

130 Miroslav Trifunović, komandant Srbije.

131 Vidi dok. br. 139, nap. 35 i 36.

132 Odnosi se na Zorana Jovanovića, saradnika četničkog obave- štajca Rajka Pavlovića (Vanda).

133 Draža Mihailović.

 

690

691

i Foče. Kalinovik nemožemo napadati pre popune municijom i dolaska Pavlovih trupa. Činimo sve da jedinice održimo. Osto-jić.. .m Major Gojnić moli da mu se odgovori da li se njegov brat Petar Gojnić sveštenik nalazi u grupi Siniše Pazarca?

Br. 153 od PACEA™ Br. 734 od 21 -XII. Po Vašem naređenju uputio sam radio ekipu na teren oko Boljevca. Ista je stigla na određeno mesto. U jednom napadu partizana izgubila je radio stanicu i promenila je mesto otišavši u oblast Knjažev-ca, gde je našla drugu radio stanicu. Sa ovom nam javlja sle-deće stanje: Teritorija Timočkog korpusa nepodesna za gerilu, ali ipak se javljaju i okupljaju naši ljudi. Organizator je p.po-ručnik Petar Vladanović. Nastavak.

Br. 154 od PAČE A. Br. 735 od 21-XII. Ovo je drugi deo. U oblasti Stare planine ima više grupica. Tu je major Dušan Petrović komandant Nišavskog korpusa sa oko 35 ljudi. U okupljanju su još neke grupice. I u ovoj oblasti je druga radio ekipa. Partizanske divizije su sve na frontu. U tom delu Srbije nema ni Rusa ni Bugara. Vlast drže komunisti. U gradovima imaju komande mesta, a po selima narodno oslobodilačke odbore. Njihovi terenski bataljoni gone naše odrede. Nastavak.

Br. 155 od PAČEA Br. 736 od 21 -XII. Nastavak. Mobilišu muškarce. Narod ih ne trpi i mobilisani dezertiraju. Izdao sam naređenje da se prikupljaju grupice i organizuju u jedinice. U Vaše ime izdao sam instrukcije za Timočki, Knjaževački i Če-garski korpus, smo već u vezi. Dao sam veze za oružje koje je ostalo skriveno na teren, jer ima dosta naroda koji žele do dođu do istog. Mihovil.138

24. decembar 1944. god.

Br. 161 od OTONA. Br. 553 od 23X11. 17 uveče ovladao sam Vlasenicom. Desna i leva kolona major Kalabić i p.pu-kovnik Trifković nisu izvršili naređenje i zakasnili ceo dan, bez ikakvog razloga. Zbog toga morao sam ostati u Vlasenici i 18, da sačekam da leva i desna kolona izađu u moju visinu. Ovo nije prvi slučaj, ovako se dešava od kako sam pošao od Sjenice.

Tačka u originalu.

'"Ljubomir Jovanović Ljuba, zvani Patak.

692

Ovome zlu treba stati na put. 19-krećem iz Vlasenice za Šeko-viće. Molim za naređenje u kom pravcu da krenem.137 Keser.

Br. 162 od OTONA Br. 559 od 23-XII. — Potrebna je najhitnija popuna sa municijom, jer se u protivnom ne može borba da se vodi sa crvenima ni jedan dan. Keser.

Br. 163. od OTONA. Br. 561 od 23-XII. Danas mi se stavio pod komandu komandant prvog muslimanskog domobranskog bataljona poručnik Ferizović, koga sam stavio pod svoju komandu i naredio mu da sve ljude prikupi u selu Prnjavor. Keser.

Br. 163 od RODI A. Br. 116 od 24-XII. Major Maro-vić138 i kapetan Jeftić139 sa 20 četnika 15. o.m. stigli do reke Bosne i produžili za zap. Bosnu. Molim da se naredi Vranješe-viću da im dodeli izvesnu sumu novca za obuću i odelo vojnicima.

Br. 164 od KORE.™ — Br. 542 od 24-XII. — Račić izvešta-va da Neško sa korpusom kreće ka Vama. Zabranio sam mu polazak do Vašeg naređenja. Pošto je Smiljanić ostao sa oko 500 boraca, ako Neško krene k Vama nećemo moći izvršiti zadatak. Molim da mu naredite da ostane u sastavu Komarčevića. Od Pavla141 nemamo novih podataka. 11. brigada crvenih u reonu Miljevine, a 14 brigada oko Dobrog Polja, a Zaporski i Satorov odred na reonu Kalinovika ukupna jačina oko 1500 ljudi.142 Os-tojić.

Br. 175 od MIKIA Br. 202 od 24-XII. U Komarčevićevoj grupi su sve Valjevci i ako Neško krene sa Valjevskim korpusom tamo, ostatak ne može niko zadržati. Prema tome ili da svi krenu ili da svi ostanu. Prateću četu, bolnicu i komoru imaju zajedničku. Račić i Komarčević.

Br. 176 od MIKIA. Br. 204 od 25-XII. Ostojić naređuje pokret i akciju protiv komunista u pravcu Kalinovika. Naređenje mogu izvršiti samo ako Neško Nedić ostane ovde. Ako on pođe tamo niko nije u stanju da zadrži ljude te je i naređenje u tom slučaju nemoguće izvršiti. Račić.

Vidi dok. br. 125 i 127.

Vasilije.

Ilija (alijas Jevrem Vidaković), referent sudstva IDŠVK.

Zaharije Ostojić.

Đurišić.

Vidi dok. br. 117, nap. 3.

693

Br. 178 od HEKTORA. — Br. 304 od 25-XII. Veza vaš br. 119143. Desna grupa Srbijanskih snaga je već prešla Spreču. Njoj sam stavio na raspoloženje grupu sprečanskih brigada. Uputio direktno u sastav i Podrinsku brigadu. Tuzlanskoj brigadi naredio sam da uhvati vezu sa levom grupom. Tuzlanskoj brigadi uputio sam u sastav leteću Majevičku brigadu. Nastavak, (direktno).

Br. 179 od HEKTORA. — Br, 305 od 25-XII. To su sve jake i dobro naoružane snage. Ostale moje snage u borbama su sa crvenim u Bijeljinskom srezu kao i prema Drini. Po dobij e-noj gornjoj vašoj depeši odmah sam hteo lično krenuti ka Tuzli, ali me zove pukovnik Keserović, iz čijeg pisma vidim da on nije upoznat sa akcijom 25 ovog meseca. Bojim se našeg sporog i neplanskog rada i koncentracije crvenih, u većem broju. Kraj. Leko.

Br. 180 od 772.Ui Br. 256 od 25-XII. Juče ceo dan i noćas napadali smo sa Žugićem145 partizanske položaje na liniji: Markovac, Gradina, Rudnik, Đurđevik, Šahić.146 Od juče po podne i druga divizija napada Gradinu. Otpor vrlo jak. Gradina ključ položaja. Poželjne su sveže snage jer smo vrlo slabi sa municijom. Učinićemo sve i izvestiću dalje.

Br. 181 od MIKIA Br. 199 od 24-XII.' RPT. Polazim sa Jabuke 27. decembra sa trupom. Molim odredite mi maršutu, vreme i mesto sastanka. Neško.

Br. 183 od DAL DALA.W Br. 296 od 24-XII. Držimo i kontrolišemo teritoriju između Brinja, Otočca, Plitvičkih jezera i Plaškog. Partizani su nam prebacili za leđa dve divizije. Stojimo u kontaktu sa njihovom 13, 35; 7 i 8 divizijom.148 Druge njihove snage iz Bosne i Dalmacije napadaju Bihać, Gospić i Krupu. Ova se linija neće moći dugo braniti. Po njenom padu front će se odjednom pomjeriti na liniju Sušak; Ogulin, Karlovac, Banja Luka. Nastavak.

145 Vidi dok.br. 129, dep. br. 150.

144 Mladen Mladenović, potpukovnik, komandant Južnomoravskog korpusa.

145 Ilija, potporučnik, komandant Kladanjske brigade.

146 Borbe je vodio Tuzlanski NOP odred (vidi Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 31, dok. br. 85 i 97).

147 Momčilo Đujić, komandant Dinarske četničke divizije.

"• O dejstvima 7. i 8. divizije 4. korpusa' NOVJ i 13. i 35. divizije 11. korpusa NOVJ u drugoj polovini decembra 1944, vidi Zbornik NOR-a, tom V, knj. 36, dok. br. 81, 82, 83, 87, 91, 104, 109 i 111.

Br. 184 od DAL DALA. — Br. 297 od 24-XII. Nastavak. Pre toga mi moramo da se povratimo dalje, ako ne želimo da budemo uništeni. Ovaj kraj mogu da branim ali ne mogu da ga odbranim. Pri ovakvoj situaciji naše skupe žrtve bile bi uzaludne. Zato sam rešen da se odavde povlačim dalje. Ovde sam našao 600 četnika. Još ću mobilisati i naoružati 400. Njih i narod kojem preti opasnost, povući ću dalje za Istru držeći se što više obale preko Gorskog Kotara. Ako naiđem na kakve smetnje na putu sem partizana otklanjaćemo ih, ako ne bude moglo drukčije, oružjem. Nastavak.

Br. 185 od DAL DALA. — Br. 298 od 24-XII. Nastavak. U Sloveniju ne želim iz više razloga. Sa Jevđevićem nemam vezu jer on ima neku benu telegraf istu koji ne može da radi. Tamo negdje nalazi se i major Kapetanović149 i naš ženski kurir u Sloveniji150 koji je iz Beograda otputovao sa novcem. Ako prodrem u Istru i ne zaratim sa tamošnjim drugim silama osim partizana nadam se da ću doći u vezu sa njima. Nastavak.

Br. 186 od DAL DALA. — Br. 299 od 24-XII. Nastavak. Inače usput i ovamo sem partizana nagazili smo i po Ustašama i po njihovim selima koja još nijesu osetila za rat, dok su naša popaljena i opustošena. Naši ranjenici i nekoliko porodica još i dalje u Bihaću i sve manje izgleda da će biti spašeni. Mi za dva dana krećemo. Po ovoj depeši čekam Vaš odgovor. Dal Dal.

26 decembar 1944.

Br. 187 od BINDERA. Br. 208 od 20-XII. Poglavnik uzeo vojsku u svoje ruke. Na Sv. Nikolu svi domobrani i vojnici položili su ustašku zakletvu. Sada će se trupe pomešati.151 Danas mi je rečeno da je poslata municija za Kalinovik. Dok šifra »Zorion« ne dođe kod broja 11 za vezu urgirajte preko Borote. »Zorion« treba da dođe do Rogatice. Nastavak.

Br. 188 od BINDERA. Br. 209 od 20-XII. Nastavak. Tamo treba da se javi br. 11, a oni će ga autom dovesti do Sarajeva, ib — taleta p.pukovnik Warnst Torfu ponavljam Warnst Tolfu.152 Molio bih Vas da odredite Zoriona. On se nalazi

149 Miodrag Mile, šef propagande i obaveštajne službe Štaba Di narske četničke divizije.

150 Verovatno Nada Stanić (vidi nap. 318).

'151 Radi se o reorganizaciji ustaško-domobranskih jedinica.

152 Tako piše u originalu (vidi dok. br. 192, dep. br. 157).

 

694

695

kod Kalabića. U Sarajevu ima i Pajinih ljudi, a Zorion ih poznaje. Sinoć nisam krenuo zbog bombardovanja. Danas u ime Boga. Kraj.

Br. 189 od RAKEA.15S — 114 od 23-XII. Srbijanske snage 21 ovog meseca došle su na liniju selo Capardi, Osmaci, Lukavice, Đurđevik. Vrh. Komanda naređuje da Ozren154 napadne dolinom Spreče i da se u oblasti Živinica uhvati veza sa srbijanskim snagama. Postupak odmah po naređenju V. K. a u vezi izdatih nam upustava od strane ovog komandanta. Izves-# titi transmisijom centrale V. K. da li ste primili sva moja naređenja, za postupak po prednjem zahtevu V. K.

Br. 191 od 542 Br. 88 od 25-XII. Ovde se opet pojavljuje onaj Egon Kriger za hvatanje veze sa Četnicima. Ima Rakovi-ćevu objavu.155 Javite da li je interesantan. Kapetan Miljano-vić izvestio da su Nemci stigli u Puračić i vode borbu sa crvenima.

Br. 192 od PERUNA. — Br. 878 od 25-XII. 24 u 17 h. naše kolone naišle su na otpor neprijatelja kod sela Gornje Pet-roviće. Borba je trajala ćelu noć, na frontu Keserovih korpusa. Danas pre podne neprijatelj je uspeo da razbije Keserove delo-ve. Sa levog krila našeg fronta i sela Jeginov Lug, Garda je udarila u bok neprijatelja i uspela da povrati sve izgubljene položaje, da zauzme Plješevicu i protera neprijatelja zapadno od druma. Istovremeno su Graničari bili napadnuti u selu Mi-ljanovci, od grupe crvenih, koji su došli od Zvornika. Nastavak.

Br. 193 od PERUNA. Br. 879 od 25-XII. Nastavak. Borba se još i sad vodi. Leka javlja da dovlače trupe u Zvornik kamionima. Današnjim uspehom Garde spasao sam Keserove sve ranjenike i komore svih njegovih korpusa. Komunista bilo dosta mrtvih i ranjenih. Cika Pera. Kraj.

153 Petar Simić, pukovnik.

154 Ozrenski korpus.

155 Sa poručnikom Egonom Krigerom, nemačkim komandantom u Gornjem Milanovcu, Predrag Raković, komandant 2. ravnogorskog kor pusa, sarađivao je kako za vreme legalizacije tako isto i kada je po stao komandant korpusa (oktobra 1942). Opširnije o toj saradnji vidi Zbornik NOR-a, tom XIV, knj. 1, dok. br. 209 knj. 2, dok. br. 17

Br. 194 od PERUNA. — Br. 881 od 25. XII. Borba je nastavljena jutros 26 u 5 h. Crveni napadaju sa svih strana. Pro-dužavamo postepeno napredovanje ka selu Tošići i dalje na se-ver 156 cika Pera.

27 decembar 44 g.

Br. 199 od ORFEJA. Br. 633 od 27-XII. Pavle157 nam javlja, da je delom izbio u Prijepolje. Ide sa Nemcima. Javlja da će kod Bijelih Brda napasti Nemce gde namerava da se odvoji od njih. Njegov napad na Nemce u ovom momentu bio bi katastrofalan za naše snage u Sandžaku i u ovome prostoru. Zadatak koji ste postavili bio bi potpuno nemoguć. Pavle ostaje komandant, a ostavku je bio podneo zbog Vaše zamerke. Ostao je i dalje na položaju po traženju svojih oficira. Molim Vas uti-čite na njega da ne napadne Nemce ni po koju cenu. Puk. Ba-ćović.

Br. 204 od KORE Br. 543 od 27-XII. Pavle u Prijepolju. Crveni drže Miljevinu, Kalinovik, i Trnovo sa po jednom brigadom.158 Momčilović napada ka Trnovu. Račić na starom me-stu. Dva korpusa Smiljanića na desnoj obali Drine na odmoru.159 Marko Muzikravić na svoju ruku i protivno naređenjima mojim i Smiljanićevim otišao u Goražde. Begstva su sve češća. Činimo sve napore da druge održimo na okupu. Nastavak.

Br. 205 od KORE. Br. 544 od 27,XII. Molim za obave-štenja ima li kakvih rezultata u pogledu zbrinjavanja izgeblica i dobivanja municije. Ima podataka da je stanje kod crvenih ta-kođe teško i da su bekstva vrlo česta. Kako je tamo. Ostojić.

Br. 206 od KORE. Br. 245 od 27-XII. Muzikravić otišao sa korpusom za Goražde bez razloga i odobrenja. Verovat-no će produžiti ka Vama. Ovaj njegov postupak ostavio rđav utisak ovamo. Molim naredite Muzikraviću preko Račića da se vrati i zamerite mu. To su nesvesni ljudi. Pukovnik Baletić.

Br. 207 od RODIA. — Br. 120 od 27-XII. Ozrenu već 4 puta naredio dejstvo dolinom Spreče i hvatanje dodira sa sr-

156 Vidi dok. br. 139.

m Đurišić.

,s* Na tom području su dejstvovale 11. i 14. brigada 29. hercegovačke divizije NOVJ. Opširnije o njihovim dejstvima vidi Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 31, dok. br. 63, 77, 131 i 152.

"' Vidi dok. br. 177.

 

696

697

bijanskim trupama. On niti nastupa niti daje razloga neaktivnosti. Trebavi160 naredio dejstvo, Posavskim brigadama, pravcem: Srnice, Srebrnik, Tuzla, a ostalim brigadama dejstvom dolinom Spreče ka Tuzli, uz angažovanje muslimanskih delova na svome pravcu. Ovo je još u pripremi. Majevica zauzeta invazijom crvenih, rasparčana i predvojena dejstvom glavnih neprijateljskih snaga glavnih u prostoru: Zabrđe, Tutnjevac, Koraj, Pukiš, Koretaši, Mrtvica, gde se vode stalno borbe.161 Nastavak.

Br. 208 od RODI A. Br. 121 od 27-XII. Nastavak. Na ovome delu bio sam do danas i ja sa namerom, da se sa Brčan-skom, Semberijskom, letećom Semberijskom162 i jednom kombi-novanom Posavskom brigadom probijem preko linije ka Teta-ši,163 Mrtvice u pravcu Koraja, gde da sa sobom uzmem i r e -n o v i ć a164 i dalje nadirem preko Lopara za d. Tuzlu. Ova akcija nije uspela usled jačeg otpora crvenih, a slabe borbenosti, nezalaganja nepokretljivosti i neslaganja naših. Danas odlazim za Trebavu da ih pokrenem na ubrzani rad. Ozrenu sam naredio ponova najhitniju akciju. Cindm sve što mogu, ali spore veze nepokretljivost jedinica, lična netrpeljivost pojedinaca i neshatanja interesa zajednice stvaraju mi ogromne teškoće u radu.

Br. 212 od ORFEJA Br. 634 od 27-XII. 23 decembra br. 11 preduzeo akciju u pravcu Trnova.165 Sa njima sadejstvuje Momčilović i Kureš166 sa Bilećskom brigadom. Dobili su 50.000 metaka. Br. 11 izbio u Kijevo. Trebevićski bataljon krenuo je iz Ulobića ka Grabu. Br. 11 izgleda da će napasti i Kalinovik. Baćović.

160 Odnosi se na Trebavski korpus u čijem sastavu su bile 1, 2, 3. i 4. trebavska brigada i 5, 6. i 7. posavska brigada.

161 Reč je o dejstvima NOVJ radi odbrane Tuzle (vidi dok. br. 127). . ..,

162 Pomenute brigade su sačinjavale 3. grupu brigade Majevickog

korpusa.

i« Treba: Koretaši.

164 Tako piše u originalu, verovatno treba »i Kerovića-«, u smislu da se za napad na Tuzlu angažuje i 2. grupa majevičkih brigada Majevickog korpusa pod komandom Radivoja Kerovića.

'" U rejonu Trnova borbe je vodila 14. brigada 29. hercegovačke divizije NOVJ. Opširnije o njenim dejstvima vidi Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 31, dok. br. 131 i 152.

164 Miloš, komandant Bilećke brigade Trebinjskog korpusa.

698

Br. 214 od VILDE™ Br. 26 od 21 - XII. Nemci su na t r s-s a t u streljali 16 hrvatskih mornaričkih oficira. Rony želi u Švajcarsku, hoću li mu pomoći. Došlo je još naših, ali svi u gradu na teren neće niko. Vilda.

Br. 215 od VILDE Br. 27 od 22-XII. Rony i Pašić izvešta-vaju da žele najhitnije u Švajcarsku.168 Potrebna najhitnija politička akcija u vezi sa Grčkom. Oba kao diplomatski činovnici imaju odlične veze sa Engleskom i [u] Americi. Iz Svajcarske pomoću Amerikanaca idu dalje. Javite hoću li ih prebaciti. Vilda.

Br. 217 od PERUNA. Br. 882 od 27-XII. Kad smo primili radiogram da krenemo ka Zivinicama, odmah sam ga u 18 h. poslao Keseru i tražio pokret. Ostavio nas je Keser 26 u obruču komunista. Tukli smo se ceo dan. Svi su odredi nastradali. Ja imam 10 oficira ranjenih, među njima Radovan i f i k u sa 20 mrtvih i 30 ranjenih. 26 u 17,30 h. dobili smo Si-niša i ja naređenje za pokret ka selu Kovači s tim da krenemo u 18 h. Odmah sam mu javio da ne mogu krenuti pre 10 h. On je krenuo. Krenuli smo. Rezultat: izgubili smo skoro svi komore, mnogo mrtvih i pola Keserove kolone nije došlo. Do sada nema ni Kesera ni Pogačara. Nastavak.

Br. 218 od PERUNA. Br. 883 od 27-XII. Nastavak. Meni nije došlo preko 300 ljudi. Od Graničara samnom je jedan i po bataljon. Ćelu noć smo maršovali pod borbom. Si-niša je sa mnom. Ostao sam bez metka. Šta se radi sa nama. Ovo je propast. Bez obzira na sve, ako imate milosti dajte da sklonim ljude u blizini 11. Očajan sam za sve ovo. Ljude, ljude ovolike pogubih džabe. Borbu vodimo i u selu Kovači. Krećemo u 13,30 ka selu Zukubi, pa šta Bog da kao i Graničari. Na našim jučeranjim položajima vodi se očajnička borba sa našim odredima koji se nisu probili a komunisti imaju dosta snaga, kao i dosta bacača i artilerije. Vaš Cika Pera.

Br. 220 od 582169 Br. 460 od 27-XII. Sve čestitke za ino-stranstvo i unutrašnjost kao i letci za Sarajevo povodom Božičnih praznika upućeni na vreme. Isto tako i za pukovnika Mek Daula.

Dobrosav Jevdejević. Vidi dep. br. 65. Centar veze VK.

699

Br. 222 od HEKTORA Br. 306 od 27-XII. Veza Vaš 150.170 Crveni se stalno prebacuju na Zvorniku, Kurjačici a verovatno južno od Zvornika i severno od Janje.171 Vodite računa da vam ne dođu u leđa. Imaju prilične snage u oblasti Zvornika, Šapne, Osmaci i dalje na jug. Moji Podrinci nisu uspeli da stignu Keserovića, jer su odbačeni. Sprečansku brigadu odbili su severno od Tolise. Ozren je već trebao sa jačim snagama nastupiti od Puračića, a Trebava preko Srebrenika.172 Nastavak.

Br. 223 od HEKTORA Br. 307 od 27-XII. Nastavak. Dve brigade ću sada poslati ka Hrasnu, Seljublju i Požarnici kao ojačanje Tuzlanske brigade. Ponekad se čuje art. paljba oko Bijeljine i Brčkog pa i dalje preko Save. Muslimani se dobro drže. Preljubović173 je sa Banjičićem174 dole, a načelnik njegovog štaba175 sa mnom. Formiramo muslimanske brigade, ali teško ide skupljanje jer su se po grupicama razbegli. Kraj. Leka.

28-XII-1944 g.

Br. 224 od 584176 Br. 463 od 28-XII. Za majora Nešića: Noćas u 1 h. pobegla su nam 6 vojnika sa Bredom dve mitra-ljete i tri puške. Verovatno u pravcu Kladnja da se priključe nekoj jedinici. Vođa im je Žarko Rakić koji je onomad bio kod

™ Vidi dok. br. 192.

1.1 Kao nap. 61.

1.2 Na margini te depeše, na originalu, Draža Mihailović je olov kom dopisao: »valjda od Stolice... (nečitka reč — prim. red.) od Selj ubije«.

173 Muhamed-beg, komandant tzv. četničkog 6. muslimanskog kor pusa. Formiranje njegovog štaba naredila je četnička Vrhovna koman da decembra 1944. s ciljem da, na širem planu, pridobije Muslimane u istočnoj Bosni za borbu protiv NOVJ. S tim u vezi, Štab 6., korpusa je, krajem decembra 1944, naredio formiranje 1, 3. i 6. muslimanske brigade i imenovao njihove komandante: Abdulgafara Nakičevića za komandanta 1. brigade, Nuriju Hasanbegovića za komandanta 3. bri gade i Hata Karića. Opširnije o formiranju muslimanskih četničkih jedinica vidi: Arhiv VII, Ča, k. 173, reg. br. 30/5: proglas Štaba 6. muslimanskog korpusa od 20. februara 1945. »Braći Muslimanima grada Bijeljine«; isto, reg. br. 15/3, 13/5 i 15/5: naredbe istog štaba od 24. decembra 1944. o osnivanju pomenutih brigada i imenovanju nji hovih komandanata. Nema podataka da su takve muslimanske jedi nice i formirane.

174 Radivoje, potporučnik, načelnik Štaba 2. grupe brigada Maje- vičkog korpusa. Njega je komandant grupe ovlastio da pregovara sa Nemcima radi zajedničke borbe protiv partizana na planini Majevici.

175 Za načelnika Štaba 6. muslimanskog korpusa bio je imenovan Abdulah Osmanović.

174 Jožef Pevec Jože.

Vas kurir od mene. Naredite potrebno k e q p 1 a 1 n i. Da se šalju potere i da se begunci pohvataju.177 Major Pevec.

Br. 225 od ORFEJA. Br. 635 od 27-XII. Želim da ukratko prikazem borbe u Hercegovini koje su se odigrale u me-secu septembru na osnovu prikupljenih podataka. Najavljeni dolazak četničkih jedinica iz Sandžaka i Bosne izazvao je veliko oduševljenje među našim borcima i među stanovništvom Hercegovine. Postojale su nade da će mo uz pomoć tih snaga razbiti partizane u Hercegovini,178 gde su oni više od godinu dana uporno držali položaje u neposrednoj blizini naših snaga koje su stalno uznemiraVali a vrlo često napadali. Sem toga radilo se po prvi put o dolasku jačih četničkih snaga sa strane u Hercegovinu i čvrsto se verovalo da će povezivanjem tih jedinica sa domaćim biti stvorena borbena grupa, zašto je i bilo mogućnosti više nego ikad do tada. Nastavak.

Br. 226 od ORFEJA. Br. 636 od 27-XII. Bilo se načulo da će poći i da napada Nemce, i to u vezi sa iskrcavanjem Engleza u Dubrovniku. Po dolasku trupa sa strane u Ljubomir kod Trebinja i po izvršenim konsultovanjima sa starešinama određen je dan napada na Trebinje, i na okolne neprijateljske položaje. Prilikom službenih razgovora zapaženo je kod tih sta-rešina stranih snaga nestrpljenje, žurba i preveliko samopouzdanje. Po svemu je izgledalo, a to se moglo kroz razgovore sa njima i naslutiti da se radi o iskrcavanju Engleza s kojima je sve utanačeno. Niko od njih ni pojma nije imao o nekoj zasebnoj akciji ni o neslaganjima sa V. K. Da su te zakulisane stvari bile poznate, starešine Hercegovine kao i njihovi borci sigurno ne bi pristali na akciju.179 Nastavak.

Br. 221 od ORFEJA. — Br. 637 od 27-XII. Ovako zbog neobaveštenosti a i zbog primamljivosti tako ružičasto pret-stavljenog poduhvata krenulo se sa oduševljenjem u borbu. Pošto su pripreme za napad vrlo brzo izvršene, što je svakako doprinelo površnom rešenju toga pitanja, zakazani napad odgađa se iznenada, i to na nekoliko sati pre početka akcije. Do iznenadnog odlaganja napada došlo je zbog pojave nekih jačih nemačkih snaga u oblasti Dubrovnika. To odlaganje pored svega toga bila je kobna greška, pošto je saopšteno vojsci na nekim udaljenim položajima neposredno pred akciju. Tim nepromišljenim postupkom polet i rešenost naših trupa prilično su

177 Namargini te depeše, na originalu, Draža Mihailović je olovkom dopisao: »Nešić«. "• Vidi dok. br. 63. 1,9 Radi se o napadu na nemački garnizon u Trebinju.

 

700

701

popustili, a duh kolebljivosti počeo je da nagriza moral naših ljudi. Nastavak.

Br. 228 od ORFEJA. Br. 638 od 27-XII. Napad na grad i na okolna utvrđenja počeo je nekoliko dana kasnije. I to uz tačno pridržavanje naređenja što je opet štetno delovalo na uspeh akcije, kao celine. Dok su bliža i daljnja utvrđenja neprijateljska već bila u našim rukama, dotle se prema samom gradu još ništa nije preduzimalo. Pregovori sa Nemačkim komandantom u Trebinju i na terenu nedaleko od grada omogućili su Nemcima da izvrše potrebne pokrete i pripreme za odbranu grada. Ovakvim postupkom propuštena je dragocena prilika iznenađenja neprijatelja, koja je bila glavni faktor za uspeh naših akcija u bližoj i daljnjoj okolini grada. Na ovaj način neprijatelju se dalo i suviše vremena da se pripremi za odbranu, što je naš zadatak znatno otežalo i doprinelo neuspe-hu. Nastavak.

Br. 229 od ORFEJA. Br. 639 od 27-XII. Nemački garnizon bio je u glavnom smešten u selu Policama radi bombar-dovanja. Nemački komandant koji je vrlo lukavo dobio na vremenu pregovarajući, uspeo je da svoje jedinice prebaci iz sela u grad, da organizuje odbranu pojačavajući naročito utvrđenja u neposrednoj blizini grada, koja su svojom silnom vatrom bila glavna prepreka našim borcima. Sem toga Nemci su organizovali i Muslimansku miliciju za odbranu i njezin doprinos nemačkoj akciji nije bio za potcenjivanje. Dva uzastopna noćna napada na Trebinje bila su silovita ali su zbog čvrste odbrane i utvrđenog grada ostala bezuspešna. Nastavak.

Br. 230 od ORFEJA. Br. 640 od 27-XII. Tom neuspehu pored napred navedenih razloga doprineo je, razumije se, najviše podmukli udar komunista u leđa našim trupama, što je veći deo naših snaga prisililo na napuštanje položaja prema Nemcima. Taj nesrećan obrt bitke pokolebao je moral naših ljudi do te mere, da posle nekoliko dana [od] one zavidne borbenosti naših biranih boraca nije ostalo ni traga. Pod tako teškim prilikama došlo je do brzog povlačenja naših snaga iz Hercegovine preko Popovog Polja, gde se odigrala dosta žestoka bitka između nas i komunista pri prelazu preko mosta. 2bog toga naglog pokreta i napuštanja teritorije Trebinja borci Hercegovine ostali su na svom terenu dobrim delom zbog neobaveštenosti. Nastavak.

Br. 231 od ORFEJA. Br. 641 od 27-XII. Sve u svemu ova akcija bila je suviše žurno i površno pripremljena, pa čak

702

na momente i slabo vojnički vođena. Nepromišljenost i precenjivanje naših snaga bile su joj glavne odlike. Pokušaji sporazuma u zadnjem času sa komunistima potpuno je propao. U tim razlozima i leži neuspeh ovog poduhvata čije su posledice po Hercegovinu strahovito teške. Naročito je žalostan i bolan gubitak tolikih naših boraca u tom kraju, od kojih su mnogi izgubili život, dok ih je većina ostala prepuštena svojoj zloj sudbini. Slučaj Bileće, te četničke kule Hercegovine, tragedija je nedogledna i prebolna, za što snose krivicu starešine koje su rukovodile ovom akcijom. Da je Vlado Šegrt u svojoj pakosnoj glavi kovao planove o uništenju naših snaga u Hercegovini, sigurno ne bi ništa mračnije skovao i pogibeljnije po nas učinio. Nastavak.

Br. 232 od ORFEJA. Br. 642 od 27-XII. Padom morala kod vojske zacarila je i pljačka, i to do te mere da smo pored vojničkog neuspeha doživeli i bednu moralnu sliku, koja nam je trag uprljala i utrla put komuniziranju južne Hercegovine. Nešto zbog prenagljenosti, a nešto malo i pomanjkanja ratne sreće naša akcija ebla je naša erkn a180 nesreća, koja je u crno zavila čitav jedan kraj, u kome je srpstvo od uvijek bilo živo i borbeno. Sad s nekoliko strana danas se traži od nadležnih da se sa jačim snagama ponovo krene u Hercegovinu radi hvatanja veze sa Englezima a ta je želja svakako dobronamerna i razumljiva, kad se ima u vidu osećanje dužnosti naših ljudi prema rodnom kraju koji je zapao u jad i čemer. Nastavak.

Br. 233 od ORFEJA. Br. 643 od 27-XII. Ne sporeći čestitost i dobronamernost tih predloga, neophodno je potrebno to pitanje malo trezveno rasmotriti i resiti, kako ne bi došlo do ponovne katastrofe. Ako bi se pošlo tim putem sa nedovoljnim snagama, onda su neizbežne tri kapitulacije, moralna pred narodom, politička pred saveznicima, vojnička pred partizanima, što bi pretstavljalo naš definitivan poraz. Nacionalni ljudi u Hercegovini još veruju u našu snagu i priželjkuju našu pomoć kao ozebao sunce. Zbog toga ne smemo ih nipošto razočarati. Saveznici i od ranije a i preko novih veza znaju za naše snage u ovom kraju, i oni bi naš problem ozbiljno shvatili jedino u slučaju pojave jakih nacionalnih snaga. Partizani koji se boje našeg prodora u Hercegovini i veze sa Saveznicima, učinili bi sve da nam to onemoguće i da nam to unište. Nastavak.

Tako piše u originalu, moguće: »bila je naša prava nesreća.«

703

Br. 234 od ORFEJA. — Br. 644 od 27-XII. Taj poduhvat bio bi izvodljiv i sa manjim snagama koje bi mogle probijajući se bez borbe da dođu do Saveznika, samo u tom slučaju ako bi prethodno sa njima naši ljudi to pitanje utanačili. Ne treba gubiti iz vida velike partizanske snage u Hercegovini i okolnim pokrajinama. Zbog svega izloženog pri rešavanju ovog pitanja, koje se postojano nameće radi našeg teškog položaja u ovom času, treba biti veoma oprezan i predvideti sve nezgode, kako bi se mogle uspešno savladati. U odnosu prema Saveznicima i pored naših momentalnih poteškoća trebalo bi se držati dostojanstveno, jer naše vreme ide, u što nas uveravaju i događaji u drugim oslobođenim zemljama a naročito u Grčkoj, gde se već sada u stvari rešava i naše pitanje i to na vrlo povoljan način. Nastavak.

Br. 235 od ORFEJA. — Br. 645 od 27-XII. Ako se osvrne mo na događaje u Grčkoj i drugde, gde je mnogo više uslova za sređivanje prilika, onda po teškoćama i potrebama u tim zemljama možemo lako zaključiti koliko je potrebno u našem slučaju biti strpljiv, izdržljiv i pametan. Naš proces složeniji je od ostalih, tim pre što je u vezi i sa Evropskim problemom, čija zamršenost zabrinjava i Saveznike, koji zbog svojih svesnih i nesvesnih zabluda moraju danas da oštricom svoga mača raskidaju čvorove koje su sami stvorili. Nastojanje nekih naših istaknutih starešina da se po svaku cenu krene u Hercegovinu, plod je na prvom mestu razbuktalost[i] ambicija a u izvesnoj meri neuživljenostfi] u našu spoljnu situaciju. Pukovnik. Ba-

ćović.

Br. 245 od AGE JA.191 Br. 6 od 27-XII. Ostojić, Baćo-vić i ja poslali smo depešu Račiću da treba da shvata potrebu izvršenja naređenja V. K. Dali smo mu objašnjenje da za sada ne bi mogao prelaziti u Srbiju jačim snagama, kao i druge važne razloge zbog kojih je potreban ovamo. Uskoro će se lično sa njim sastati i uticati. Ovo bi smo već učinili, ali je Ostojić morao biti prisutan radi odbrane ovoga mostobrana. Ne mojte mu nikako odobriti odlazak za Majevicu, jer bi njegov odlazak povukao i ostale snage. Javite kako se razvija akcija u dolini Spreče. Gde je Raković?182 On bi sada mogao stupiti u vezu sa Đurišićem u oblasti Prijepolja i Priboja.

1,1 Dušan Smiljanić, potpukovnik, komandant Šumadijske grupe korpusa.

m Predrag, komandant 2. ravnogorskog korpusa.

29 decembar 1944. g.

Br. 247 od OTONA. Br. 569 od 26-XII. Prema tome moje levo krilo je severno za 9 km. od Gračanice. Zato bi desno krilo leve kolone energičnije u radu. Jača grupa komunista koja se povukla ispred mene nalazi se na položaju severno od sela Vukovija.183 Za leđima od Zvornika imam jaku grupu komunista sa kojom ovog momenta primam borbu. Zbog ovoga dejstvo u pravcu Đurđevik nemogućno je za sada, još je ljudstvo premoreno i isrcpljeno. Kraj. Keser.

Br. 248 od OTONA. Br. 570 od 28-XII. U prebacivanju moje kolone ka selu Lukavici za napad na front selo Tupkovići, selo Zivinice napadnut sam sa svih strana.184 Vode se ogorčene borbe oko sela Lukavica. Potrebna hitna pomoć pravcem selo Lupoglav, selo Đukići i Lukavica, inače biće ćela moja kolona uništena. Sa malim delom probio sam se i stigao u selo Lupo-glavu. Keser.

Br. 252 od OTONA. Br. 568 od 26-XII. 24 ovog meseca u osamnaest h. otpočeo sam napad na liniju selo Lipovice, s. Svračiće, s. Petroviće i Jeginov Lug koja je trebala da mi posluži kao oslonac za napad na Tuzlu. Sa najjačom zaštitom sve do 17 časova 25 ovog meseca k a m a s a i ovladam ovom linijom i levim krilom svoga borbenog poretka izbijene na južnu ivicu s. Lukavice. U toku ove žestoke borbe bilo je kritičkih momenata, kada su pojedini delovi povratili sa zauzetih kota i bio sam prinuđen da angažujem i rezervu.185 U ovoj borbi naročito se istakla Garda. im Nastavak.

Br. 253 od PERUNA. Br. 886 od 29-XII. Juče smo ceo dan a b i187 imali borbe.188 Pod pritiskom jakih komunističkih snaga oko Zivinice, Đurđevik, Sahići, Vrnojevići naši odredi su se svi povukli ka Ozrenu. Ja sam u Banovićima p. s. u. k. uprav i musi. Ttrešnjevici i Probitkoviću.189 Južno moravska u selu Orahovica, Pazarac selo S e o n a i s. Lozna. Granična straža pod komandom Lavičevića, jer Pogačara190 nema a

m, m i m Reč je o dejstvima radi zauzimanja Tuzle (vidi dok. br. 127 i 131).

us j ™ vidi dok br 139

187 Verovatno: »dan i po«.

m Verovatan tekst te rečenice: »Ja sam u Banovićima, SUK upravo u Musi. Trešnjevici i Probitkoviću«. "° Ljudevit.

 

704

705

ni Kesera, sa mnom joiicitodaljo uz moju grupu. Ja krećem sa mojom grupom ka Doboju sutra zbog veze sa br. 11. Za ostale mjlim instrukcije za dalji rad. Vaš Cika Pera.

30 decembar 1944 god.

Br. 254 od KORE. — Br. 548 od 30-XII. Pavle me je hitno pozvao na sastanak u oblasti Rudog, radi dogovora o postojećoj akciji ka Kalinoviku. Krećem sutra sa Baletićem u pravcu Cajniča gde su se sastali sa Račićem, a potom ću ka Pavlu koga sam pozvao da dođe na Zaborak. Baćoviću i Smi-ljaniću dao sam zadatak odbrane Drine i mostobrana kod Foče do mog povratka.191 Ostojić.

Br. 255 od HEKTORA. — Br. 316 od 30-XII. Veza Vaš 198.192 Očekivao sam srbijanske snage kao ozebao sunce. Jer

to je jedina garancija sa kojom bi mogli rehabilitovati naš pokret i reorganizovati naše korpuse, te da se od narodnih ustanika stvori pokretna regularna vojska, koja inače ima sve druge prednosti.193 Svestan sam ako bi srbijanske snage podbacile u ovom poduhvatu da bi se ceo naš pokret doveo u pitanje. Nastavak.

Br. 256 od HEKTORA. — Br. 318 od 30-XII. Nastavak. Izvršiti opštu mobilizaciju svih pravoslavnih katoličkih i muslimanskih snaga; Postaviti terenske čete od najsigurnijih ljudi uz sve potrebno za rad, organizaciju i odbranu na terenu, a sa ostalim snagama krenuti dalje uz čeličnu disciplinu i stegu. Otimati se za varoši kao prve ciljeve nije preporučljivo, već na protiv to je vrlo štetno i opasno. Varoši dolaze kao druga faza rada i padaju sam« po sebi. Nastavak.

 

'" U vezi .' tim, u naređenju Komande Sumadijske grupe korpusa od 29. decembra 1944. komandantima 2. šumadijskog i Požeškog korpusa, između ostalog, piše:

»-Komandant istaknutog dela štaba V.K. naređenjem svojim od danas dostavio je sledeće:

.Pošto sutra 30. ovog meseca o.g. polazim na službeni put na sastanak sa potpukovnikom Đurišićem i Račićem to u cilju što bolje odbrane Drine i Foče,

NAREĐUJEM:

— Da komandant istočne Bosne i Hercegovine sa Bokom Kotorskom pukovnik g. PETAR BAĆOVIĆ sa svojim trupama brani Drinu na odseku od mosta kod Foče (zaključno) do Sćepan Polja. Mi-ljevinski i Jahorinski bataljon ikoristiti za držanje mostobrana na le-voj obali r. Drine ukoliko je to moguće i za izviđanje u pravcu Mi-ljevine i Kalin'jvika.

— Da komandant Sumadijske grupe korpusa, ppukovnik g. Dušan Smiljanić sa svojim trupama brani Drinu na odseku: od Cvilina (zaključno) do mosta kod Foče (isključno).

— ...

Komandanti će održavati reku sa ppukovnikom Račićem koji se nalazi oko Gorai'.da i sa ppukovnikom Kasalovićem koji se nalazi na pravcu: Cajniče — Metaljka — Poblaće.

4. — Skreće.m pažnju komandantima da je za naš budući rad od presudnog znučaja, da u svojim rukama, držimo r. Drinu i Foču sa mostobranom ubog čega se r. Drina mora odbraniti po svaku cenu zašto će mi biti odgovorne sve starešine, a naročito komandanti.

Dostavljajući prednje NAREĐUJEM: ...«

U daljem tekstu su precizirani zadaci 2. šumadijskog i Požeškog korpusa (Arhiv VII, Ča, k. 34, reg. br. 5/2). U ovoj knjizi vidi dok. br. 126 i u Arhivu VII, Ča, k. 49, reg. br. 36/2, zapovest Komande 2. šumadijskog korpusa od 31. decembra 1944.

'" Vidi dok. br. 192.

Br. 258 od MONBLANA. Br. 220 od 20-XII. Primio sam izvestan materijal danas za kurs.194 Br. 11 nije još uputio grupu B e c195 jer su dva vagona sa materijalom za ovu grupu i nas otišla u vazduh usled napada na iste iz vazduha. Zbog toga ne mogu ni naši kwsisti dobiti oružje od njih. Borota.

Br. 260 od MONBLANA. — Br. 216 od 28-XII. Veza depeše br. 174. Za majora Ivu196 Pavlovića preduzeto potrebno. Pozdrav puk. Borota.

Br. 264 od PINDA. Br. 259 od 29-XII. Prekjuče sam širim zapadnim obuhvatom ovladao selima Brčanovići, Kovače-vići. Upao u Zivinice, tu su prispele i obe divizije. Juče su partizani dobili pojačanje i napali bočno i mene i udarni korpus, te se obe divizije naijlo povukle, pa sam morao i ja. Kalabić, Pazarac, ostatak treće divizije i ostaci tres s197 divizije nagla su otišli za Ozren< Nastavak.

193 O stanju u Trebavskom i Ozrenskom odredu (korpusu) vidi dok. br. 136 i 141.

m Reč je o kumu za komandose (vidi dok. br. 114, nap. 6).

1,5 Grupu »Beč« sačinjavali su četnici koje su Nemci na specijalnim kursevima u Austriji pripremili za ubacivanje u Srbiju radi diverzantsko-terorističkih akcija. Potpunije podatke o tome sadrže dalje depeše i poslate depeše Vrhovne komande (vidi dok. br. 139).

"* Ivan.

m Treba: treće.

 

706

45»

707

Br. 265 od PINDA. — Br. 260 od 20-XII. Nastavak. Za Keserovića i Pogačara se ništa nezna. Mnogi su zarobljeni ivcss su ubrzano krenuli za Ozren i obe divizije S.U.K.198 Ja sam prikupio moje jedinice idazalinpcvri to sa malo municije i u pokretu sam ka Ozrenu. Zugić se naglo povukao i ostavio moje dve brigade koje sam prihvatio. Partizani drže Djedinu, Brnjice i sve ostalo. Vama je jedini prolaz Krivajom na Ribnicu. Mladenović.

Br. 266 od IL ILA. — Br. 70 od 29-XII. Stalne žestoke borbe vođene poslednjih dana od ove jedinice koja je pre tri dana uspela da sa prednjim delovima neodoljivim napadom već ubaci u G. Tuzlu, a ostali su samo nas 5 oficira i 40 vojnika, ma da postignuti uspeh nije iskorišćen od naše strane. To je poslednji napor učinjen od jedinice koja je prešla čak iz Ho-molja. Borba je vođena do poslednjeg metka, što je zapazila i Garda i Keser i III divizija. Ostao sam sad bez i jednog metka i granate. Nastavak.

Br. 261 od IL ILA. — Br. 81 od 29-XII. Ovo je drugi deo. Broj bolesnih stalno raste, a ranjenici su pod najtežim uslovi-ma. Zato sad u stvari ova jedinica pretstavlja jednu grupu iznemoglih, ranjenih, bez municije neadbdveih1" ljudi, koji treba da se na mirnoj prostoriji odmore, popune i osposobe za dejstvo. Uspeo sam da se ipak sa ovim ljudstvom probijem i kompletnu jedinicu dovedem u selo Đurđevik gde se sad nalazim, dok su na nesreću našu mnoge jedinice Keserove grupe nastradale i tako ta do juče veoma snažna grupa danas pretstavlja samo ljude sa ogromnim brojem polja,200 nesposobnih ni za kakav borbeni poduhvat. Nastavak.

Br. 268 od IL ILA. — Br. 82 od 29-XII. Ovo je treći deo. Ovde sam skupio Keserove delove koji su mi prišli usput i stvorio zasebnu Jastrebačko Javorsku grupu pod komandom majora Milijana Jovanovića, koja takođe nema ni jednog metka. Molim Vas sačuvajte još ovaj embrion koji treba da se razvije u veliku Srpsku armiju. Ovo što Vam iznosim nije kuknjava već stvarnost koja Vam je potrebna da je znate za donošenje pravilnog rešenja. Siniša.

Br. 269 od HEKTORA. Br. 319 od 30-XII. Treći nastavak. Tako radeći uspelo bi da razoružamo i Nemce u Bije-

m Vidi dok. br. 134.

9u j 200 Te rew su tajio napijane u originalu verovatno »neobičnih« i »golja«.

ljini i Brčkom. Moji pisani dokumenti iz 1941 i 1942 godine danas se obistinjuju u detalje kao sto po sto tačna i realna predviđanja o razvoju situacije specijalno kod nas u zemlji. Molim da se ovo uzme u razmatranje i prema nahođenju postupi po istom. Kraj depeše Lekb.

Br. 271 od RODIA. Br. 124 od 29-XII. Trebava dejst-vuje pravcem Srnice, Spionice, Srebrenik, Tuzla. Majevica sa dvema Podrinskim brigadama nalazi se istočno od Tuzle, prema Caklovićima. Sprečanske brigade vode borbu u oblasti Papra-če i Spreče. Nastojim da pokrenem i Ozren. Ponovo sam uputio hitno naređenje za akciju, kao i oficira posmatrača. Imam obaveštenje, da se neke ustaške i nemačke jedinice kreću između Puračića i Tuzle. Naredio sam proveru.

31 decembar 1944 god.

Br. 276 od 542.201Br. 106 od 28-XII. 28 decembra do jedan čas pobeglo je iz centra za vezu 6 vojnika. Među njima je podnarednik Žarko Rakić koji je kod Vas dolazio kao kurir. Dosada smo mi istragom ustanovili da je tima namera da idu u Srbiju. Žarko je razgovarao kad je bio kod Vas sa nekim kurirom sa bugarske granice.

Br. 278 od 543. —Br. 108 od 29-XII. Mislim da bi Đujiću trebalo savetovati da krene za Sušak i Istru. U Sloveniji bi bili samo izbeglice dok su u Istri oslobodioci, koji mogu odigrati važnu političku ulogu, pored toga . . .202 će biti spašeno desetak hiljada Srba. Pozdrav Hinko.

Br. 290 od AGEJA. Br. 204 od 29-XII. Veza Vaš 140. Marković ima 310 a ja 600 boraca. Ukupno 910 boraca. P. pukovnik Smiljanić.203

201 Drugi deo Štaba VK.

202 Na tom mestu original oštećen, moguće »što«.

Xi Na margini te depeše, na originalu, Draža Mihailović je olovkom dopisao: »Nešić da zabeleži*".

 

708

709

Br. 291 od BINDERA. — Br. 1 od 29-^X11. Upućeni Zoran204 neka uzme drugo ime da ne stvara zabunu. Posle 2 januara izneću Vam ceo referat o razgovoru kao i rezultat.

Br. 292 od BINDERA. — Br. 2 od 28-XIL Primljen sam od G. ministra [Nojbahera]209 antomikao sam sastanak sa njim iviceor na 2-og januara očekujemo zajednički prijem. Sva pitanja izneo sam i ukazao sam na hitnost rešenja. Molio sam da mi kažu koliku slobodu ouzmatima potrebi šifre. Molim javite Pevecu da telegrame adresovane za Binder.206

31-XII-1944. g.

Br. 296 od MONBLANA. Br. 217 od 29-XII. Major Mi-lan Grozdanić iz Rogatice izveštava da je; sve ranjenike iz oblasti Goražda i Rogatice, njih na broju 120 prebacio u nemačku bolnicu [SS]207 korpus, Lazaret, kao i dobijene posredno preko Sokolca došlo dosta. Sa njima se nalazi i o njima vodi računa p.poručnik Ratko iz Kalabićevog korpusa. Nastavak.

Br. 297 od MONBLANA. Br. 218 od 29-XII. Nastavak. Takođe izveštava da je udesio sa [nemačkim generalom]208 Aertom2*3 da lakše ranjenike zadrže još za izvesno vreme u bolnici dok bi teže evakuisali ako bi to situacija [kod Nema-ca]210 iziskivala. Moli takođe da dođemo u vezi sa bolnicu i da im budem pri ruci u slučaju potrebe. Zato predlažem dodelje-nog mi p.poručnika Vejin Iliju za vezu [u Sarajevu]211 sa bolnicom. Nastavak.

Br. 298 od MONBLANA. Br. 219 od 29-XII. Nastavak. Sto se tiče prebacivanja lakših ranjenika prema Doboju izveštava, da postoji mogućnost za prebacivanje i to: Vozom do Doboja ili pak motornim vozilima ako je most kod Doboja ispravan. [Nemci]212 kažu da će most popraviti. Uspeo je da dobije [od Nemaca]213 300 litara nafte, a gledaće da izvuče još. Po prednjem traži naređenje kako da postupi na dalje. Kraj depeše. Puk. Borota.

Br. 299 od PINDA. Br. 271 od 30-XII. U pokretu ka Ozrenu naše snage ovako su razmeštene: Kalabić u selu Haj-derović, obe divizije S U K u selu Perovići (Imamovići), Pa-zarac u selu Pravoslavna Seona, a sa ostatkom III divizije S U K u selu muslimanska Seona. Potrebno je da dođete ovamo pa bi videli pravo stanje jedinica koje mnogi nisu ranije verno izvestili a sada su događaji pokazali.

Br. 305 od 586.2U Br. 475 od 31-XII. Velika većina slu-šalaca upućena mi je gola i bosa a jedan deo i bez oružja. Molio sam Mirka215 da u duhu Vašeg naređenja i u duhu naredba ava odeću i obuću u najnužnijem ili da mi da novac da to učinim. Nije učinjeno ni jedno ni drugo. Slušaoci koji su sa pažnjom pratili predavanja a sa oduševljenjem odlučili da živote žrtvuju ne mogu nigde izecaizvneka a kamo li otići na put osim toga golorukise u Srbiju ne mogu pojaviti. Kao begunci a uz nas se ne mogu snabdevati jer će morati da žure na zadatak isto prikriveni iada.. ,216 samo do 10 mogu snabdeti odelom i obućom jer se d j t p e temeljno obuku h a x m o 1 j m q a217 naređenje onome ko treba da mi izda kredit odnosno snabdevanja. Pukovnik Pavlović.

1 januar 1945 godine

Br. 308 od PERUNA. Br. 891 od 31-XII. 30 o.m. zanoćio sam u s. Svinjašnici ponavljam Svinjašnjici. Pokret sam morao izvršiti zato što su obe divizije S. U. Ka. napustile sela Teštenice i krenule u ovom pravcu, jer je II divizija tamo noću napadnuta i pretrpela teške gubitke.218 Depeša br. 201219 dobivena je kad je već izvršen pokret i usled premore-nosti trupe nije se moglo natrag. Cika Pera.

Br. 309 od RODI A. Br. ... od 31-XII. 28-XII. delovi jedinica Trebave prodrli u Srebrenik gde su vođene borbe sa par-

 

204 Jovanović.

205 Herman (Hermann Neubacher). Njegovo prezime je na ori ginalu precrtano, ali je čitljivo.

204 Nezavršena rečenica u originalu.

aro a« 2« a^ 212 j 213 Refij. „^ nemafku bolnicu SS«, »nemačkim generalom«, »-kod Nemaca«, »-u Sarajevu«, »Nemci«*'i »od Nemaca« na originalu su precrtane mastilom, ali su čitljive:

m Tako je ime napisano u originalu. ; '•

2,4 Dragoslav Pavlović, pukovnik, komandant Škole za komandose pri Vrhovnoj komandi.

215 Lalatović.

216 Na tom mestu su slova pisana jedno preko drugog (kucana jedno preko drugog). Njihovom kombinacijom tekst bi mogao da gla si : »Imam 20 kursista, a...«

:" Verovatho: »pa molim za«.

-'" Vidi dok. br. 139, belešku za 30. decembar.

2" Vidi dok. br, 192.

 

710

711

tizanima.220 Zbog jakog otpora neprijatelja na utvrđenim položajima kao i nedovoljno angažovanih snaga na ovome pravcu, nisu se mogli održati na dostignutu liniju, već su se povukli na liniju: Spionica — Cerik. Ne uvođenje u akciju dovoljno snaga pravda se prisustvom neprijatelja na levoj obali Bosne i ustaša u prostoru severno od linije Gradačac — Modrica.221 31-XII-upale su ustaše u s. Miloševac iskrknme i probile preko stotinu ljudi, žena i dece, kako sam obavešten. Misli se da je ovo odmazda zašto je pobijeno 18 ustaša u istoj okolini. Na konferenciji sa ovdašnjim komandantima, kao i svakom drugom prilikom, savetovao sam dobre odnose sa hrvatskim trupama, kako bi se sva pažnja mogla posvetiti glavnom neprijatelju. Većina postupa pasivno u ovom pogledu, ali pojedinci samovoljno istupaju, te redovno ometaju upotrebu trupa za glavnu akciju.

Ostojićev štab otišli su na sastanak sa Pavlom Đurišićem na Zaborak. Pavle je zvao i mene, ali morao sam ostati da branim Drinu. Organizujem prvi jurišni bosansko-hercegovački korpus na potpuno vojničkoj osnovi, od gatačke, bilećke, nevesinj-ske, fočanske, rogatičke brigade. Otićiću lično kod Momčilovića sa svojim štabom, da i od njega izvestan deo mobilišem. Korpus već sada broji oko 600 ljudi. On mora imati najmanje 1500 boraca. Nastavlja se.

Br. 315 od PERUNA. — Br. 892 od 31-XII. Prošle noći II divizija pretrpela je vrlo teške gubitke, jer se nije obezbeđivala uopšte. Komandant SUKa, smatrajući situaciju zbog ovoga vrlo ozbiljnom, neizveštavajući o svojoj nameri krenuo je ka Lozni, t.j. da ide zapadno od Ozrena. Nastupila je praznina i kasno stizanje depeše 201 učinili su da se nije mogao ostvariti naređeni raspored. SUKu sam ukazao na ozbiljnost učinjenog postupka, koji je i ostale povukao. Nastavak.

 

Br. 311 od RODI A. Br. 128 od 31-XII. Radim na organizaciji muslimanskih jedinica u ovoj oblasti i uvođenju njihovom u borbu protiv komunista u zajednici sa nama.222 Ima dosta izgleda na potpune uspehe u ovom pogledu. Već su se neke jedinice prijavile za saradnju sa nama i odmah stupile u borbu.

Br. 313 od PERUNA. Br. 1 od 1-I-. S. U. K. je ovoga puta napustio položaj. Zanoćio 31-XII- u s. Hajdearovićima i Mićeviću. Govori se da su krenuli ka Zavidoviću, da bi stupili u vezu sa Nemcima, sa nama ne žele dalje da rade. Sa njima su pošli Pazarac, Južnomoravci i Graničari, kao i Kese-rovi delovi. Zato smo vas molili da se što pre ovamo prebacite, jer nismo verovali u njihovo održanje na položajima određenim. Potrebno je uhvatiti vezu sa SUKom i osujetiti im na-meru, ako je ova istinita. Cika Pera i Andrić.228

Br. 314 od ORFEJA. Br. 652 od 30-XII. Ostojić, Bale-tić, ppuk. Bošković, Novaković,224 major Glumac, Gojnić i ceo

220 Borbe su vodile jedinice 23 (srpske) divizije NOVJ u sadej- stvu sa delovima 38. divizije NOVJ (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 32, dok. br. 20).

221 Odnosi se na jedinice ustaškog 12. stajaćeg i 3. gorskog zdruga (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 32, dok. br. 155).

222 Vidi nap. 173.

223 Živorad, potpukovnik, načelnik Štaba Komande Srbije. Cika Pera je Nikola Kalabić.

224 Pavle, potpukovnik, šef obaveštajne službe Vrhovne komande.

Br. 320 od AGEJA. Br. 7 od 30-XII. . . . Sutra polazim na sastanak sa Račićem i Đurišićem. Insistiraćemo na izvršenju plana V. K. Pukovnik Baletić.

Br. 321 od VILDE. Br. 35 od 29-XII. Šifra Spori-na225 nam je saopštio da početkom januara dolazi ovde kao vaš prestavnik Rajko Pavlović,226 a da će se tek onda razgovarati, pošto on donosi nove instrukcije. Mi smo mu kazali da se naša funkcija gasi, sem u slučaju da [za] nas novi prestavnik bude imao izričito Vaše naređenje koje bi i nas obuhvatilo. Naša grupa i ostale blagodareći Nediću i Ljotiću biće prebačene za Slovenačku. Ako imate što za nas javite sve preko ove stanice. Vilda.

Br. 322 od VILDE. Br. 36 od 31-XII. Ovde je stigao Milorad Ilić iz štaba 501.227 Đujićeva vojska stigla.228 Ujedini-ćemo sve jedinice. Povećaćemo se sa slovenskim domobranstvom pod našim vodstvom. Ljotićevci pokušali da prikažu Đujićeve trupe kod Nemaca kao svoj drugi korpus, ali to.pro-

225 Verovatno »Zorion« s obzirom da se i u narednim depešama pojavljuje »-Zorion«.

226 i 2" Ratimir Pavlović, advokat, obaveštajac u Beogradu.

227 Kosovski korpus Dinarske četničke oblasti.,

228 Reč je o dolasku Dinarske četničke divizije i ostataka četnič kih jedinica iz Like na područje Rijeke (25. decembra 1944). Počet kom januara našli su se u Istri.

 

712

713

palo. Učinjena je greška što su napustili Liku, ali sad moram da računam sa činjenicama. U Kostajnici su mu poklali 147 ranjenika. Naši su na putu popalili mnoga sela. Nastaviće se.

2 januara 1945 god.

Br. 323 od PERUNA. Br. 893 od 31-XII. Nastavak. Raspored sledeći: Garda u Svinjašnici, — S.U.K. u Lozni. Naređeno mu da 31 o.m. posedne položaj boriuv Podsije-1 o v o. Pazarac i graničari u S e o n i, Mladenović severno od Seone i Lozne. Naređeno da sutra 31 o.m. svi ostanu po svaku cenu na ovim mestima. Mišljenja sam da bi trebalo da pređete predviđeno selo za 31 o.m. i i d a s e malo severnije. Ppuk. Andrić

Br. 332 od VILDE. — Kuriri iz Beča javljaju, da su 11 oduzeli šifru Aćimoviću229 i da su mesto njega sa vama radili. Pričaju verzije kako je Baćović ili neko drugi mesto vas uputio depešu Nojbaheru. Pukovnik Nikolić230 boravi u Beču sa vašom misijom da sakuplja vojnike. Dalje da je Borota javio da će stići vaš novi delegat advokat Pavlović,231 Nojbaher nezadovoljan jer da su četnici napali Nemce sa oružjem koje su od Ne-maca dobili.232 Mitić 2SS da će iz Graca doći ovamo, ali ostaje kao samostalna komanda. Nojbaher tvrdi da su Kalabić, Baćović i Lukačević sporazumeli se sa crvenim.231 Aćimović optužuje Ostojića da mu je u Sarajevu onemogućavao vezu sa Vama. Sad su on i major Pavlović235 na Semeringu internirani pored Pa vio viceve familije. Zbog pokolja dobrovoljaca Kaše236 opozvan iz Zagreba. Vilda.

Br. 333 od VILDE. Br. 32 od 28-XII. Đujiću je obez-beđena bila hrana i snabdevanje u Lici. On je ipak resio da dođe ovamo. Smatram to pogreškom. Još je gore što sada naši Ličani ne ostaju nego sve sa narodom napušta teritoriju. Ovde može doći do nesporazuma sa 16. Konstatujem ta fakta i skidam sa sebe svaku odgovornost. Đujić kreće u četvrtak, sače-kaću ga u Rijeci ali još nemam detaljan pristanak za dislokaciju. Trebao bih čekati bar do nedelje da nije naišao Đujić naši bi sami ostali u Lici do proleća. Vilda.

Br. 334 od VILDE. Br. 33 od 28-XII. Ponavljam Vaš telegrafista namerno izbegava vezu sa nama. Izgleda da je to u sporazumu sa našim otpuštenim telegrafistom. Imamo hitnih i neodložnih stvari za nas. Molim naredite obavezno vezu sa nama, i to 2 puta dnevno. Imamo odličnog telegrafistu. Ovde je stigao dr Džaković Mitar237 i veli da je išao po naređenju kod patrijarha. Stigao je i Petar Simeonović. Poziva se na Šašu Mihailovića. Molim za izveštaj možemo li sarađivati sa Vama. Vilda.

Br. 335 od VILDE. Br. 34 od 20-XII. Sa tla nam je dostavio izveštaj da Vam ga prenesemo opširno i a d j o k a od 25 novembra nisu imali nikakvih mogućnosti da vam se jave jer im je šifra oduzeta i svaki kontakt sa Nedićem i Ljotićem onemogućen. Tek 17 decembra su bili pozvani kada su se sastali sa Nedićem, kao i Ljotićem sa odobrenjem onoga gospodina. Nedić i Ljotić izjavili da su saglasni po svima tač-kama o kojima smo d j c 1 razgovarali. Nastavak.

Br. 336 od VILDE. Br. 38 od 31-XII.-.- Došao je Den-ker vaš delegat iz Zagreba. Ostaje ovde. Molim javite se svojom šifrom.

 

229 Milan.

230 Aleksandar, bivši komandant Slavonije.

232 Verovatno se ovde ima u vidu napad četnika, pod komandom Vojislava Lukačevića, na nemačke trupe u Trebinju krajem septembra 1944.

'"Milorad.

234 Nikakvi sporazumi između tih četničkih komandanata i NOVJ tada nisu postojali. Pre napada na Trebinje, Lukačević je pokušavao da se poveže sa Štabom 29. hercegovačke divizije NOVJ, ali nije došlo čak ni do pregovora.

215 Ivan Iva.

234 Zigfrid Kaše (Siegfried Kasche), nemački poslanik u NDH. Inače, radi Se o ostacima 5. puka SDK koje su 7. decembra 1944. ma-sakrirale ustaše prilikom njihovog pokušaja da se severozapadno od Zagreba prebace u Sloveniju.

Br. 338 od 545 O Br. 136 od 2-I-. U toku 1 januara crveni su izbili u s. Pržići 3 km. severozapadno od Brgula.238 Zugić izveštava da su ga crveni napali u s. Tuholju 5 km. severozapadno od Kladnja,239 odmah po vašem odlasku, a da su vašu zaštitnicu napali kod Kulenkovića240 u Krivaji. Naređeno da se Sarajevska brigada prikupi kod Nišića, ali se još nije prikupila. Nastavak.

237 Bio je sekretar patrijarha srpskog Gavrila (Gavrilo Dožić).

238 i a Radi se o dejstvima 27. divizije NOVJ (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 32, dok. br. 5).

240 To mesto nije nađeno na karti 1:100.000.

 

714

715

Br. 339 od 545. Br. 137 od 2-I-. Nastavak. ... U toku 1 o.m. pre podne premestio sam se sa C.N.K. u Cevljano-viće i Srednje.

Br. 340 od MOBLANA. Br. 226 od 2-I-. ... Svi delo-vi V. K. zbili su se u Srednjem i oko Srednjeg. Molim situaciju kod vas. Pukovnik Borota.

Br. 341 od MIKIA. — Br. 207 od 28-XII. Sa opštom rezervom stigao sam u oblast Orahovice i preduzeo sam izviđanje. Prema rezultatu izviđanja krećem dalje prema Mrežici i Miljevini. Račić.

3 januara 1945 god.

Br. 344 od HEKTORA. Br. 2 od 3-I-. Borbe vodimo u Podrinju, i za sada smo ih odbili ka Kozluku, Zvorniku.241 Iz Semberije naši potisnuti ka s. Vršanima.242 U Majevici smo vodili ogorčene borbe tri dana i u glavnom bande su se povratile ka Tuzli i Loparima. Sad se čuje borba oko Bijeljine.243 Gubitke smo imali znatne. Sam moj štab pretrpeo je prilično gubitaka. Leko.

5 januara 1945 god.

Br. 357 od 540. Br. 154 od 4-I-. Drugi deo. Veliko brojno stanje škole komandosa oduzima nam mnogo hrane. Oni su završili kurs ima već nekoliko dana. Ja mislim da bi ih trebalo odmah uputiti na teren u Srbiju, dok je još slobodan ovaj deo istočne Bosne, a ja verujem da će uskoro biti i mogućnosti da dođu do Vas.

241 Reč je o borbama grupe sprečanskih brigada protiv jedinica 45. divizije NOVJ (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 32, dok. br. 15 i 73).

242 i 2" U Semberiji su tada jedinice 17. i 28. divizije NOVJ vo dile borbe protiv nemačke 7. SS divizije, pukovske grupe »Skender- beg«, belogardijskog Ruskog zaštitnog korpusa, ustaško-domobranske 12. hrvatske divizije i četničke 2. grupe brigada Majevičkog korpusa. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 31, dok. br. 90 i 150, knj, 32, dok. br. 12, 21 i 72; tom XII, knj. 4, dok. br. 183, Prilog br. 1 i Prilog br. 2.

Br. 361 od ORFEJA. Br. 656 od 1-I-. Ostojić se sastao sa Pavlom na Zaborku da ostavi: Leteću Bosnu.244 da brani most kod Foče. Sada je povlači motivišući njeno povlačenje koncentracijom komunista kod Pljevalja.245 Ako nas crveni napadnu sa ovim snagama neću moći održati prelaze na Drini, jer nemam municije. Imam nameru da sve Hercegovačke snage i nešto bosanskih koncentrišem kod Trnova, gde bih orga-nizovao u vezi depeše 652—653. Tamo bih sve upotrebio da ih snabdem sa municijom, obućom i odelom pa da [sa] Mbmčilovi-ćem učestvujem u akciji na Kalinovik. Ovo je neophodno hitno. Molim odobrenje. Ubuduće izvrsavaću samo Vaša naređenja i ničija više.

Br. 362 od ORFEJA. — Br. 657 od 2-1. Idšvk24« vaši delegati i njihovi pomagači otišli u pravcu Rudog. Ne verujem u njihov skori povratak niti u brzu Vojvode Đurišića akciju. U Čajničkom i Višegradskom srezu zeleni kadar ima situaciju u svojim rukama. On je za vas i ravnogorski pokret. Preko mene traže da smenite Draškovića. Rešavajte ovo pitanje što pre. Drugi izveštaji su svi neobjektivni. Baćović.

Br. 363. od ORFEJA. — Br. 658 od 2-1. — Mazić247 dobio 60.000 metaka. Nada se da će dobiti još. Br. 11 želi da preduzme akciju ka Kalinoviku u zajednici sa nama. Momčilović i Mazić traže da hitno dođem u oblast Trnova, da bi koordinirali akciju i ostalih naših snaga jer imam radio stanicu. Kako želim da prikupim 2.000 boraca u okolini Trnova to je neophodno da odmah krenem tamo. Molim Tiitno odobrenje po ovome. Račić se nalazi na levoj obali Drine severno od Ustikoline prednjim delovima dopire do Jabuke. Nastaviće se.

Br. 370 od MOMBLANA. — Br. 227 od 2-1. Komandosi završili kurs. Treba da idu što pre na posao, obzirom na situaciju u Srbiji. Molim da vi date kanal i omogućite da što pre do-

244 Odnosi se na Leteću brigadu »Bosna« Drinskog korpusa.

245 Ne radi se ovde o nekoj posebnoj koncentraciji jedinica NOVJ u rejonu Pljevalja, već o dejstvima 37. sandžačke divizije NOVJ sa ciljem da se spreči povlačenje nemačkih trupa iz Crne Gore Posle dvo- mesečnih stalnih borbi protiv nemačkih trupa u Crnoj Gori, Hercegovini i Sandžaku (delovi 5. SS brdskog korpusa, 21. i 91. armijski korpus) i četničkih jedinica, u to vreme su jedinice 2. korpusa NOVJ konačno oslobodile Crnu Goru i otpočele nadiranje sa ciljem oslobođenja San džaka. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a, tom III, knj. 10, dok. br. 144; tom IV, knj. 32, dok. br. 57; tom XII, knj. 4. Prilog 1 i 2.

246 IDŠVK — Istaknuti deo Štaba Vrhovne komande.

247 Spasoje.

 

716

717

đemo do vas, radi prijema detaljnih instrukcija koje se depešom ne mogu primiti. Pukovnik Borović.248

Br. 371 od RODIA. — Br. 2 od 4-1. Depešom od 31 XII —. izvestio sam o akciji Trebave kod Srebrenika. Na tome pravcu učestvovalo 400 zelenokadrovaca. Istoga dana uputio sam hitno zahtev popu Savi249 da utiče da prestanu sukobi sa ustašama kako bi se sve snage koristile za glavnu akciju.250 2 o.m. jače snage Trebave vrše obračun sa ustašama na prostoru Gradačac — Modrica — Bosanski Samac — reka Bosna, a slabijom snagom zatvorili pravac Srnice — Gradačac. Nastojim da se ova akcija obustavi i da sve njihove snage uputim pravcem: Srnica — Tuzla. Prema podacima sa kojima raspolažem Gračanica je u rukma ustaša Muslimana.251 Vranješević252 ne održava vezu samnom i pored svih mojih nastojanja.

Br. 372 od FLEŠA. Br. 238 od 31-XII. — Raković je poginuo, mi smo se jedva spasli. U teškoj smo situaciji. Idemo prema Bukoviku — Oštri gde ćemo se verovatno povezati sa našim. Sta da radimo dalje i skim.

Br. 373 od PINDA. Br. 262 od 2-1. Veza vaš 201, 203, i 204.253 Ja sam već stigao u s. Rakovac i uhvatio čvrsto vezu sa Ozrencima. Dockan primio ove depeše. Mogu dejstvo-vati po osnovnom zadatku ka Puračiću sa Ozrencima, te molim da ovo usvojite. Saopštio sam svima vaše naređenje i ostali su desno od mene. Nastavak.

Br. 374 od PINDA Br. 264 od 2-I-. Poslao sam ljude u Maglaj za nabavku municije jer nemamo u glavnom municije za borbu.254 Verujte da smo ostali bez municije a imali smo i osetne gubitke. Cim nabavim makar štogod municije bićemo spremni za nove borbe. Molim da se ovo usvoji tim pre što smo videli Ozrence dobro naoružane i opremljene.

** Dragutin, pukovnik, komandant komandosa (vidi dok. br. 114, nap. 6).

249 Božić, komandant Trebavskog korpusa (vidi dok. br. 91).

250 O kratkotrajnom neprijateljstvu između četničkih i ustaških jedinica u rejonu Doboja vidi dok. br. 93.

251 U rejonu Gračanice tada su se nalazili delovi 12. ustaškog zdruga (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 2, dok. br. 155).

252 Slavoljub, komandant četničkih jedinica pod komandom za padne Bosne (komandant zapadne Bosne).

253 Vidi dok. br. 192.

254 i ** U Maglaju se tada nalazila 3. bojna 16. pješačkog zdruga 15. ustaško-domobranske divizije čiji je štab bio u Doboju (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 31, dok. br. 161).

Br. 378 od 521.255Br. 18 od 2-I-. Municija se do sada nije mogla dobiti. Preduzete su mere kod popa Save i u Doboju,256 ali su slabi izgledi. Učiniće se sve što do nas stoji. Božić.

6 januara 1945 g.

Br. 384 od VILDE. Br. 36 od 1-I-. Vojska je ćela stigla.257 Đujić ide od prestranakaduzvipaveda Gorice258 i Idrije. Mnogo se bojim pošto ima pljačkaša dosta da nam ne ponište veliki ugled koji sam stekao za Srbe za godinu dana. Svu vojsku ćemo sastaviti u jednu diviziju 7.000 ljud. 1.000 Ličana ostalo je kod mene, a daćemo Đujiću Slovenske saveznike. Napravićemo zajednički vojni savez sa Ljotićem i domobrancima. Sećate se kad ste mi davali primer kako drugi ratuju protiv okupatora, sad ulažem sav autoritet da ti drugi ni izjavama ni delima na našu štetu ne uvrede Saveznike. Vilda.

Br. 385 od VILDE. — Br. 37 od 2-I-. Ljotić pokušao preko malog Milorada Ilica da ga pošalju kradom u Englesku, radi veze. Ilić neće učiniti bez Vašeg pristanka. Ovde su stigli majori Jevtić259 i dr. Dukić.280 Sad imamo delegate iz svih komandama zemlje. Svi zajedno sa Parmom261 novaca i sve ih moramo izdržavati, a ja od V.K. nemam ndišta. Vilda.

Br. 386 od VILDE. — Br. 37 od 5 -1. Nastavak. Ovde se najviše bojim pljačke od Đujićevih, što bi nam mogli pokvariti ugled, jer nas svet ovde silno poštuje. Đujić je od Vipave do Soče. Nemam odgovora za Ronia, za Džakovića, za Simonovi-ća.282 Svaki drugi koji dođe iz Austrije nastupi kao Vaš delegat. Ne mešam se u Slovence ni glmislulencizamena jumasoo. Naprotiv pitajte koga želite osim Radenkovića da sam u narodu popularniji od ma koga m a j o a m i j kod Aleksand-rije u engleskom logoru. Vilda.

255 Trebavski korpus.

257 Vidi nap. 228.

*** Tekst pisan proredom treba da glasi: »Prestanska duž Vipave do Gorice«.

259 Ilija (alijas Vojin Tomić i Jevrem Vidaković), sudski kapetan, referent sudstva Vrhovne komande.

"" Milan.

261 Neutvrđen identitet delegata Draže Mihailovića čiji je glavni zadatak bio rad prema Zagrebu.

262 Petar.

 

718

719

Br. 387 od VILDE. — Br. 38 od 4-I-. Hoćemo li se služiti novim šiframa koje su doneli Jevtić i Marović. Hoću li ja slati u r 1 n i a i h263 Pašića u Švajcarsku. Mogu li upotrebiti Petra Simonovića. Zašta mogu upotrebiti Mitra Đokovića,264 Sta ću reći Aćimoviću i društvu kad dođu? Šta da radi Den-ker?265 Molim odgovor.266 Vilda.

Br. 392 od 547. Br. 148 od 4-1-.- Nešto Matićevićeve267 milicije ima u Brgulama sa našim. Ovi milicajci su se povukli iz Očevja. Visočka brigada na položajima prema Vareša i Zvijezdi, a slabo osiguranje ostaće i prema Brezi. Sarajevska se delom prikupila.

7 januara 1945 god.

Br. 402 od MOBLANA. Br. 232 od 5-I-. Broj 11 je poručio hitno sledeće: Sve želje u pogledu municije ispunjene i biće otposlati kuda treba. Da se sporazumem sa Vama i da dođem kod njih sa jednim opunomoćenikom da se stvar postavi na svoje mesto. Predlažu da bace svoje trupe po terenima a u pozadini da mi uništavamo one što oni pokrenu. Za ovo daju municiju i ostalu potrebu. Nastavak.

Br. 403 od MOBLANA. Nastavak. Br. 233 od 5-I-. Traže da se sa njima uspostavi radio veza kao najnužnije i najhitnije. Žele i nama dati jednu stanicu. Traže kod njih jednog našeg telegraf istu. Sve ovo traže najhitnije. Molim Vas hitno instrukcije. Kraj. Puk. Borota.

Br. 405 od 543.268Br. 159 od 6-I-. Primljena depeša br. 240.269 Javio sam Mitranoviću n i c a n e.270 Parma traži novac. Andretj]271 mu dao samo 20.000 lira. Uputio dva proglasa

u smislu uredbe i nekoliko letaka. Utisak veoma povoljan. Labilnost u ustaškim redovima. Molim sredstva. Đujićev telegraf ista javlja, da mu je Đujić zabranio vezu sa Čičom. Nastavak.

Br. 406 od 543. — Br. 160 od 6-I-. Nastavak. Moli da ostane kod Jevđe. Ja mislim da je Jevđina krivina. Tražio sam da izvesti detaljnije. U toku 5-og izvesne snage crvenih iz Vareša prebacile su se severno od Zvijezde ka Olovu. Ovo će biti verovatno 17. Majevička brigada koja je došla u Vareš istim putem.272

Br. 407 od 582.™ Br. 7 od 5-I-. Kursevi završeni 1-I-. Komandosi i ja spremni smo za akciju. Poslao sam već dve depeše na koje nema odgovora. Ubacivanje komandosa u partizanske redove može da otpočne samo pre isteka roka amnestije.274 Reoaov dekua nema svoj reon detrjernela-sluša niti sredstva za izdržavanje. Svaki dan zadržavanje ov-de pretstavlja gubitak i štetu po rad komandosa. Za Srbiju kanal odavde je najbrži i najbolji. Zbog toga mislim da krenem odavde direktno 8-1- u duhu Vaših direktiva započećemo posao. Ponavljam 8-1- s verom u Boga, verom u Vas sa vašim pove-renjem ostvarićemo Vašu zamisao. Iz uredbe 101275 molim za dopunske instrukcije. Za obaveštavanje da li mogu i gde dobiti novčana sredstva i koga od Vaših komandanata ima tamo. Nastojaću da sa Vama budem u vezi od prvog dana polaska na put. Puk. Pavlović.

7 januara 1945 god.

Br. 410 od HEKTORA. — Br. 320 od 4-1-. — RPT. — Prikupili smo izvestan deo komore i ljudstva Keserovića i stalno se pojavljuju po grupicama i priključuju našim jedinicama. Iz Srbije se dovlače pojačanja i navodno očekuju neke bugarske jedinice. Iz Semberije izvlače hranu u Srbiju. Javite situaciju. Leko.

 

263 Na praznom prostoru originala između depeša br. 387 i 388, Draža Mihailović je olovkom, ćirilicom, napisao da ta reč treba da znači »-Roni-« (vidi nap. 73).

264 Treba: Džaković.

265 Nije utvrđeno o kojem se licu radi.

266 i m Vidi dok. br. 192.

267 Matičević Mato, ustaški poručnik.

268 Drugi deo Štaba Vrhovne komande.

270 Verovatno: pismom.

271 Ivan Prezelj, pukovnik, komandant Slovenije.

r2 O dolasku te brigade u Vareš (u tom mestu se od 1. do 3. januara 1945. nalazila Grupa bataljona 4. divizije NOVJ) i njenim dej-stvima protiv ustaško-domobranskih snaga u Olovu i Kladnju, vidi Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 32, dok. br. 44, 56, 58 i 96.

2.3 Dragoslav Pavlović, pukovnik, komandant Škole za komandose pri VK.

2.4 Radi se o Odluci o opštoj amnestiji lica koja su učestvovala u četničkim redovima Draže Mihailovića, jedinicama hrvatskog i jedini cama slovenačkog domobranstva koju je 121. novembra 1944. dorielo Predseđništvo AVNOJ-a (»Službeni list DFRJ«, br. 1/1945).

m O sadržaju te uredbe vidi dok. br. 114, nap. 5 i 6.

 

720

i <i

721

Br. 411 od HEKTORA. — Br. 4 od 4-1-.— Veza vaš 280.276 Lično sam bio u Hrasnu useljblesku u cilju prikupljanja Keserovih ljudi. Do sada ih je prikupljeno oko 250. Verujem da ih ima nešto i u oblasti Spreče kod majora Jovanovića. Prove-riću. Prema izjavama preživelih veći broj ih je pao u ruke crvenih.277

Br. 419 od VILDE, — Br. 43 od 6-I-. Patrijarh javio dr. Džakoviću 17-XII- da do kraja u dobru i zlu ostaje sa Vama. Čestita Hristove praznike. Znate da je Đoki278 bila oduzeta šifra. Vilda.

Br. 420 od AGE JA. Br. 2 od 2-I-. — Preko broja 11 saznajem da jedna nemačka divizija dolazi iz Crne Gore i Albanije u Pljevlja, Cajniče i Goražde i Foču. Prednji delovi su stigli u Pljevlja. Popravljaju stanove u Goraždu, železnicu i most kod Goražda. Već je gotova skoro i pruga Goražde — Višegrad. Ppuk. Smiljanić.279

8 januara 1945 god. ,

ostanu u sastavu Drinskog korpusa, a ovaj pod mojom neposrednom komandom, jer između Baćovića i Draškovića ne može nikad doći do saradnje ...

Br. 431 od KORE. — Br. 551 od 5-I-. Rakovicu bi trebalo narediti da požuri sa izvlačenjem ako neće ostajati u Srbiji, jer će se Švabe ubrzo povući iz Sandžaka.281 Srećna nova godina. Kraj. Ostojić.

Br. 432 od KORE. — Br. 8 (bez datuma). Ostojić i ja sastali smo se sa Račićem i Pavlom. Konferencija je uspešno obavljena u duhu planova V. K. Potvrda sloge i jedinstva i očuvanja što jače oružane snage iznad svega. Dogovorili su se i za akciju kojima će prethoditi izvesna preformacija i pripreme. Broj izbeglica kod Pavla oko 1500, možda će se povećati iz Sandžaka. Ako postoji mogućnost izbeglice treba odvoditi i smestiti negde na sever. Sa Pavlom je ceo Nacionalni komitet za C. Goru, Sandžak i Boku koji broji oko 20 članova sve vrlo viđenih ljudi, na čelu sa mitropolitom Crnogorsko-Pri-morskim Lipovcem. Puk. Baletić.

 

Br. 429 od KORE. — Br. 549 od 5-I-. Baletić i ja sastali smo se sa Pavlom i Račićem i dogovorili se za zajednički rad. Pavle ima oko 1500 izbeglica i 7500 odličnih boraca, ali su umorni pa im treba nekoliko dana za odmor i preformiranje. Za to vreme sa Pljevaljskom, Cajničkom i Letećom Bosnom ja zatvaram pravac Pljevlje — Cajniče, jer crveni grupišu jače snage u Pljevljima i pripremaju napad ka Goraždu.280 Račića sam rokirao u reon Stolac — Ustikolina. Očekujem pritisak Momčilovićev od Trnova ka Dobrom Polju. Na odseku C v i 1 i n Foča — Šćepan Polje nepromenjeno. Nastavak.

Br. 430 od KORE. — Br. 550 od 5-I-. Pomoću Pavlovih snaga izvršiću mobilisanje svih sposobnih od 16 do 20 godina sa ćele ove zone. Neophodno je da Rogatičke brigade i dalje

m Vidi dok. br. 192.

277 Na margini orginala uz tu depešu i depešu br. 410, Draža Mi- hailović je olovkom dopisao: »Izvestiti Keslera i Gardu«.

278 Pavlović Ivan Iva, major.

279 Dušan.

280 Neuspeli napad na Goražde izveli su 17. januara 1945. delovi 11. brigade 29. hercegovačke divizije NOVJ i delovi 6. crnogorske bri gade 3. divizije NOVJ, a 27. januara 1945. delovi 3. divizije NOVJ. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 32, dok. br. 57, 93, 117, 163, 175 i 179.

Br. 434 od 546. — Br. 169 od V-I-. Niko282 izveštava sle-deće. Našoj ponudi Vilsonu pridat je značaj, ali je odbijen.283 Onda nisu hteli da se zameraju Sovjetima. Sada posle Grčkog slučaja možda će se vratiti na nju. Topalović, Adam i Vladika284 u Rimu rade koliko mogu.285 Nastavak.

Br. 435 od 546. — Br. 170 od 7-I-. Nastavak. Ja sam učinio nekolike prestavke Američkom ministru i javio Fotiću šta sam radio i sad mislim da bi onda trebao učiniti posve prome-nu u S t e i t departmantu. Nastavak.

Br. 436 od 546. — Br. 171 od 7-I-. Nastavak. Dalje javlja, da se od promene u komandovanju mogu očekivati poboljšanje.

281 O povlačenju nemačkih snaga (21. i 91. armijski korpus) iz Sandžaka vidi Zbornik NOR-a, tom XII, knj. 4, prilog br. 1.

282 Dr Jovan Đonović.

283 Reč je o ponudi Draže Mihailovića da se sa svojim štabom i svim jedinicama stavi pod komandu britanskog generala Vilsona (ser Henry Maitland Wilson), komandanta savezničkih snaga na Sredo zemlju, vidi dok. br. 100 i 104).

284 i m Dr Živko Topalović, Adam Pribićević i vladika Irinej tada su se nalazili u Italiji kao delegati Draže Mihailovića (vidi dok. br. 192, dep. br. 752 i 785).

 

722

46*

723

Događaji u Francuskoj izazvali u engleskoj javnosti veliku uzbunu i još veću zabunu. Preokret se nije shvatio mada se po-sledice jasno vide. Cerčilova vlada u latentnoj krizi. Nastavak.

Br. 431 od 546. — Br. 172 od 7-I-. Nastavak. Subašić došao u rđav čas za sporazum o vladi i regenstvu.288 Ako Kralja prisile da primi sve onda od promene u našu korist nema ništa do pada Nemačke. Prvi put više od 6 meseci u javnosti zabele-ženo, da srpski političari neodobravaju sporazum i da Kralj može zauzeti energičan stav. Nastavak.

Br. 438 od 546. — Br. 173 od 7-I-. Nastavak. Smenjen Britanski ambasador S t e v e ns c u.287 Verovatno je da sa pramenom instrumenti može doći i promena politike. Dalje javlja: od pregovora sa Rusima koje vode nema još ništa ni pozitivno ni negativno. Nastavak.

Br. 439 od 546. — Br. 174 od 7-I-. Nastavak. Sve apele u-putio Fotiću288 i preko Gavrilovića289 u London. Drži da će se ova veza preneti na Mlađu.290 Poslaće mu izvesnog Lončari-ća291 koji je stigao u rekordnom vremenu od 15 dana i sa njim napravili veliku reklamu. Kraj.292

9 januara 1945 god.

Br. 441 od ORFEJA. — Br. 2 od 8-I-. Ostojić nas je izve-stio 6-og u 13 časova da su komunisti jakim snagama počeli napad od 8 časova od Podkovača do Poblaća ka Cajrriču.293 Smiljanić i ja doneli smo odluku da se povučemo iz Foče.294 Smiljanić se povukao desnom obalom Drine ka Goraždu, a ja sam se povukao levom obalom u visini Stoca. Fočansku brigadu ostavio sam da brani prelaz preko Drine i u slučaju jačeg napada sa obadve strane Drine povući se u moj sastav. Račić nije

286 Vidi nap. 128.

287 Verovatno Stivenson (Ralf Stivenson — Ralph Stevenson), bri tanski ambasador pri izbegličkoj jugoslovenskoj vladi.

288 Konstantin, ambasador izbegličke jugoslovenske vlade u SAD. 2" Dr Milan.

m Mladen Zujović Mlađa.

2,1 Andrija.

252 Na margini originala Draža Mihailović je olovkom napisao »Cika Aci« (Aleksandar Aca Aksentijević, član CNK i njegov delegat pri Vrhovnoj komandi), naznačivši da se čika Aci dadu depeše br. 434 do 439.

m Čajniče je 9. januara 1945. zauzela 6. crnogorska brigada 3. divizije NOVJ (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 32, dok. br. 47).

2M Vidi dok. br. 177.

spustio svoje snage do u visinu Ustikoline, da bi nam olakšao odbranu Drine, kako mu je Ostojić naredio. Ostojić je tražio od Smiljanića i mene da u toku noći 6/7. posednemo Ifsar do Cajniča. Nastavak.

Br. 442 od ORFEJA. — Br. 3 od 8-I-. Nastavak. Međutim, kako smo dobili dockan naređenje, a smatrali smo da bi to bila avantura nemajući ni jedan ni drugi dovoljno municije, odlučili smo da se povučemo. Smatram da Ostojić neće smeniti Draškovića, makar ceo Čajnički i Višegradski srez otišli u Zeleni kadar. Jedino je rešenje da Draškovića pozovete u V. K., a ja ću onda odrediti čoveka koji će sve urediti. Budite uve-reni, smenu Draškovića pozdraviće ceo svet ova dva sreza. Nastavak.

Br. 443 od ORFEJA. — Br. 4 od 8-I-. Sa Ostojićem se ne mogu nikako složiti iz poznatih Vam razloga, ponavljam razloga. Ja nikakve blokove ne mogu i neću da primim. Sa ovim sam Vam sve rekao. Račić i Smiljanić komanduju svojim jedinicama a ja Bosancima i Hercegovcima. U suštini ne postoji nikakvo objedinjenje komandovanja. Ostojić, Baletić i No-vaković otišli su kod Pavla. Kakve će odluke doneti ne znam. Nastavak.

Br. 444 od ORFEJA. — Br. 5 od 8-I-. Smatram da bi trebali da obrazujete štab za objedinjenje akcije. U ovaj štab da uđe i jedan oficir iz Pavlova štaba i po jedan od Račića i Smiljanića. Na ovaj način izbegle bi se trzavice koje vladaju usled teške situacije, te se ne bi desilo da se jedni bore a drugi gledaju. U ovaj štab molim vas uputite inžinjera Blagojevića, D e 1 u, i još jednog člana C. N. K. Da bi hvatanje veze sa Saveznicima bilo jedinstveno obzirom na opšte interese. Nastavak.

Br. 445 od ORFEJA. — Br. 6 od 8-I-. Moje namere su: Formiranje jednog korpusa od snaga iz Hercegovine i Bosne jačine do 2000 ljudi, koncentracija u oblasti Trnova, iskoristiti broj 11 što se više može, kao jaka kolona pojavila bi se u napadu na Kalinovik. U ovome slučaju ove bi kolone imale radio stanice, Račić, Smiljanić, Đurišić i ja. Prema podacima ima mnogo novomobilisanih u partizanima, koji će nam se pri prvom našem napadu predati. Uputiću izviđačke delove u pravcu Hercegovine radi hvatanja veze sa onima na terenu.295

295 Radi se o ostacima razbijenih četničkih jedinica iz istočne Hercegovine koji su se skrivali po pećinama i gudurama, koje je narod nazivao škriparima.

 

724

725

10 januara 1945 god.

Br. 456 od AGEJA. — Br. 18 od 9-I-. Nalazimo se u vrlo teškom položaju ugroženi: Neshvatanjem plemenskih zasleplje-ni bosanskih i crnogorskih starešina. Usled opšte iznurenosti, usled gladi i epidemičnog obolenja više od polovine ljudstva. Pored toga naš svaki dalji zalogaj prisiljeni smo da plaćamo krvlju bez obzira od koga ga i kako uzimamo. Pored ovoga stalno na položajima izloženi elementarnim nepogodama neiskrenom sadejstvu ovdašnjih četnika pokućara koji se bore samo za svoj mal bez ikakvih ideala. Nastavak. Puk. Smiljanić.

Br. 457 od AGEJA. — Br. 19 od 9 -1. — Nastavak. Iz navedenih razloga svaki dalji opstanak na ovoj teritoriji mi je nemoguć te molim da odmah bez daljeg odlaganja krenem ka vama ili na podesnu prostoriju niz Drinu, kako bih mogao iznurene odmoriti i okrepiti a bolesne izlečiti i zatim dalje služiti op-štoj stvari. Molim da se ovo ne shvati kao kukavičluk već kao jedini izlaz iz ove situacije. Depeša sastavljena saglasno na konferenciji svih komandanata. Kraj. Ppuk. Smiljanić — Agej.

Br. 460 od MONBLANA. — Br. 237 od 10-1. — Major Grozdanović izveštava, 1 autobus, 2 kamiona i jedna putnička kola stigli su sa poslednjim transportom bolesnika 31 - X — u Sarajevo. Vozila zbog višemesečnog rada dotrajala. Sva vozila predata u nemačku radionicu na popravku. Po opravci odmah će se pristupiti izvršenju naređenja. Molim za obaveštenje o me-stu naše bolnice i o mostovima do mesta. Nastavak.

Br. 461 od MONBLANA. Br. 238 od 10-I-. Nastavak. Odmah sam saopštio vašu depešu majoru Grozdaniću i označio mesto Grapsku sa bližim podacima. Grozdanić izveštava i sledeće: P. poručnik J. Vojin dobro mu došao, da se ranjenici koji su došli u Srednje odmah pošalju u Sarajevo. Ranjenici su u Sarajevu vrlo dobro smešteni i nego vani. Nemački štab žali se što nema podesnog oficira za vezu sa radio stanicom radi koordinacije u radu sa Vama. Jedan saradnik iz grada javlja. Nastavak.

11 januara 1945 god.

Br. 463 od HAJDA.296 — Br 2fl7 od 6-I-. Sa Dinarskom

divizijom povuklo se za Istru 150 Kordunaša. Oko 200 ostalo po

296 Tako piše u originalu, verovatno treba »Vilda« (Dobrosav Jev-đević).

Tačke u originalu.

šumama i pećinama u okolini Dubrave. Sa sektora Sun je izvuklo se pomoću pušaka oko 250 vojnika za Austriju. Radim na tome da te ljude dovedem ovamo kao i na tome da još izvučem što više ljudi sa sektora Sunje i Dvora za Istru. Nastavak.

Br. 468 od 542. — Br. 166 od 7-I-. Izgleda da je Slovenija preplavljena kojekakvim tipovima, koji su pobegli iz Beograda i sada dolaze Jevđeviću sa našim legitimacijama da pređu u inostranstvo ili da nađu kod njega kakav položaj. Posuepo-k i c a 1 a z e 1 da se ljudi Pera Simonović. Nedajte da nas kom-promituju. Denkera mislim da bi trebalo dodeliti Parmi a ne Vildi.298 On će podržavati dobre veze sa Zagrebom. Pozdrav Hinko.299

12 januara 1945 god.

Br. 480 od 581.30° — Br. 19 od 12-I-. Ovde kruže glasovi da su došli Amerikanci i Englezi. Javite da li je tačno kako bi se koristilo za propagandu.

Br. 483 od HEKTORA. — Br. 19 od 12-I-. Pukovniku Keseroviću: Nalazim se u Majevičkom korpusu sa 47 vojnika Rasinskog korpusa i to: 9 kopaonička, 6 kruševačka 6 Župska, 11 trstenička, 14 leteća i 2 grupa korpusa. Dobro nam je. P.po-ručnik Ćopić.

Br. 487 od MIKIA. — Br. 17 od 10-I-. Broj 11 želi što jaču vezu sa nama. Traže oficira za vezu iz Vašeg štaba i radio-telegrafsku vezu. U tom slučaju obećavaju municiju, odelo, hranu, lekove i sve druge potrebe. Prema nama i našim ljudima su veoma raspoloženi i ljubazni i predusretljivi. Izgleda mi, da imaju naređenje od višeg vodstva da nas po svaku cenu pridobiju. Imam podataka da će Drinu utvrditi i držati preko ćele

Tu rečenicu je olovkom podvukao Draža Mihailović.

Dr Stevan Moljević.

Radoslav Filipović, major, šef Centra veze Vrhovne komande.

 

726

727

zime, a možda i dalje. Kapetan Doder301 je u Sarajevu kod njih a nameravam i telegrafistu sa radio stanicom poslati. Imaju ozbiljnu nameru da čiste svoju pozadinu, a od nas traže samo oba-veštenja o komunistima. Račić.

13 januara 1945 god.

Br. 488 od MOMBLANA. — Br. 242 od 13-I-. Komanda broj 11 stavlja nam na raspoloženje grupu od 64 sabotera, pod komandom »Gare«.302 Snabdeveni su sa jednom većom i tri manje radio stanice. Odlično naoružani i opremljeni. U Sarajevo već ih je stiglo 29. Svršili su specijalne kurseve. Svi su Srbi. Gara mi poručuje da se potpuno stavlja na raspoloženje našoj organizaciji i prima sve naše direktive. Nastavak.

Br. 489 od MOMBLANA. Br. 243 od 13-1. Nastavak. Gara poručuje da ima specijaliste nastavnike, pa ako želimo obuku većeg broja našeg ljudstva, stavlja nastavnike na raspoloženje. Gara želi hitan sastanak sa mnom. Molim Vas hitne instrukcije po ovome. Broj 11 urgira da im se dodeli jedan oficir za vezu sa telegraf istom. Kraj.

Br. 490 od VILDE. Br. 45 od 8-I-. Komunista bacio bombu na Ljotića. On lakše ranjen, tri pratioca teže. Nojbaher dolazi u Trst. Ako imate što za Doku, kurir ide u Beč u petak. Ovde situacija teška, jer smetam planovima raznih. Mislim da će me uhapsiti. Depeše koje niste razumeli, Denker kaže, svako deseto i poslednje lažno, koje prethodno treba odbiti. Vilda.

14 januara 1945 god.

Br. 494 od 562.303 — Br. . . .m od 8-I-. 29 decembra stigli kod Đujića, kome smo predali novu šifru. Hristos se rodi. Marović i Jevtić.

Br. 495 od 562. Br. . . .305 od 8-I-. Teritoriju Bjelaj-čevu,306 preuzeo je Jevđević, sa iste prebacio u Istru 1200 voj-

301 Relja.

302 Branko Gašparević (vidi dok. br. 164).

303 Vasilije Manović, delegat VK u Sloveniji. msjm Tačke u originalu.

306 Odnosi se na teritoriju 503. korpusa (Lika, Kordun, Gorski Kotar i Hrvatsko primorje) kojim je, do dolaska na savezničku teritoriju (posle kapitulacije Italije), komandovao Slavko Bjelajac (alijas Nikola Dekić), potpukovnik.

nika, dok su ostali u malim grupama na terenu. Njegova vojska nema direktne veze sa broj 11. On sam razumno taktizira. Moral i disciplina kod vojske vrlo dobra. Organizacija se sprovodi pametno. Pop Đujić sa oko 4.000 vojnika otišao u Istru. Njegove snage bi se dislocirale u dolini V i p a v e. Pri izvlačenju imao vio male gubitke. Njegova saradnja sa broj 11 prekoračila granice. On čak i padobrance predaje broju li.307 Javno se neprijateljski izjašnjava protivu saveznika. Marović i Jevtić.

Br. 496 od 562. — Br. . . .308 od 9-I-. U Trstu su konfe-risali: jedan Hitlerov delegat, Rupnik, Ljotić i Đujić. Đujić je tvrdio da je Ljotić jedini prestavnik srpskog naroda. On napada pored saveznika i naš pokret. Ljotićevci tvrde da će Đujić ući u sastav njihov. Jevđeviću kao prestavniku našega pokreta pre-ti opasnost da bude interniran, jer Đujić hoće preko Nemaca i Ljotića da potčini njegovo ljudstvo sebi, a njega da odstrani. Marović i Jevtić, kojima ste, naredili da preko starih stvari prelaze velikodušno.

Br. 500 od MOMBLANA. Br. — Momčilović izveštava: Naš napad ka Dobrom Polju 1 januara neuspeo usled povlačenja br. II.309 Broj 11 7 o.m. napustio Trnovo i povukao se u s. Madžare i J e o v i c e,310 komora u Kijevu. Dalje namere nepoznate. Obavestite koga treba. Za akciju ka Kalinoviku potrebno dejstvo iz Meljine.311 Moj štab neka ostane tu i dalje. Momčilović.

Br. 501 od BINDERA. Br. 2 od 12-I-. Gospodin Nojbaher najbolje je razumeo naše zahteve a naročito pitanje iz-beglica. Iz vesti koje vam daje Aćimović vidite u kome je sta-dijumu sve. Pitanje ranjenika je povoljno. Finansisko isto. Aći-moviću sam prepustio sva pitanja. Zadržao sam čisto vojnička koistohpskaostmkepneseefoklicsteoopbccu.

Br. 502 od BINDERA. Br. 3 od 10-I-. A sebe čisto vojnički. Prestoji moj dolazak do Vas dok dobijem detalje. Te-

m Odnosi se na predaju Nemcima savezničkih avijatičara koji su se spasili padobranima.

m. Radi se, u stvari, o uspeloj akciji koju su izveli tri bataljona 14. i jedan bataljon 11. brigade 29. hercegovačke divizije NOVJ, a ne o napadu delova Romanijskog korpusa (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 32, dok. br. 39).

310 Treba: Ilovice.

311 Verovatno: Miljevine.

 

728

729

legramom nemoguće javiti zbog tajnosti. Naš patrijarh i Niko-laj312 interesuju se za Vaše prilike. 2ele razgovor sa Vašim pretstavnikom. Molim javite da li da učinim posetu ja ili Aći-mović. Gospodin Nojbaher dozvolio sastanak. Vaš Binder.

15 januara 1945 god.

Br. 509 od VILDE. — Br. 46 od 10-I-. Vređate me bez potrebe jer ste Đujiću poslali šifru, a meni ne. Skrećem Vam pažnju, da Ljotićevci313 sa najvećim uspehom iskorišćuju megalomaniju Momčila da ga odvoje i doživećete politički slom kod ove vojske. Kad bih ja o Vama govorio nemogućim tonom Momčilova štaba onda bih dobio sigurno šifru. Mogao bih da izdvojim i Momčilovu i Ljotićevu većinu, ali ja ovde neću cepati Srpske snage. Za dalji razvoj događaja ja ne snosim odgovornost, jer sam ja za Vas okupatorov čovek. O tome neću ništa javljati, molim obratite se Parmi i ostalima.

Br. 510 od VILDE. — Br. 47 od 10-I-. Za Liku sam dao više novaca nego što ste mi uopšte dali. To zna ceo narod, ali zbog izveštaja nećete da znate. Radenković je o tome ordinarno lagao. Pošaljite svog čoveka neka vidi. Određujete stvari u Lici ne pitajući me uopšte, premda osim Vas, svi Ličani ne slušaju nikoga nego mene. Neka dođe Momčilo ili ko hoće u njihove jedinice. Parma (p u r g a) je odličan i pošten čovek, ali ne radi ništa i ima samo načelnika štaba i posilnog. Naredite da bude bliže Hrvatskoj. Pošto moja šifra nije sigurna a nove nemam .neću se javljati uopšte. Stanica moja primaće sve depeše svih Vaših delegata. Vilda.

Br. 511 od VILDE. — Br. 48 od 13-I-. Đujićeva vojska danas primila definitivno dislokaciju i to: Štab divizije Gorica. Brigade: Doberdon, Rifenberd, Montespano, Cernice, Vspaćo, Santroče, Montenero, Podnera i Delpero, Sanvito, San Daniele, Prevalo, Gaberce. Molim da bez obzira na sve uputite u interesu jedinstva depešu vojsci, da je pohvalite za uspešan proboj i da joj predočite nove zadatke, Vilda.

16 januara 1945 god.

Br. 512 od AGEJA. Br. 41 od 15-I-. Nalazim se u oblasti Sočice. Sa mnom je i Komarčević.314 Nastojim da prehra-

312 Episkop žički (dr Nikolaj Velimirović).

313 Pripadnici Ljotićevog SDK.

314 Vidi dok. br. 177.

nim ljude i toliko koliko prehranim. Nemci u Goražde a crveni blizu njih. Sa municijom sam se donekle popunio. P.puk. Smi-ljanić.

u Br. 513 od MOMBLANA. — Br. 250 od 16-I-. Bio sam sa majorom Grozdanićem i tom prilikom dao mi je dve depeše za Vas: Imamo pet sanduka municije za holandski mitraljez i dva sanduka 8 mm za Sosu. Treba li ih poneti ili predati Boro ti. Vozila biće verovatno gotova krajem nedelje. Do toga roka molim naređenje ako bi se situacija izmenila. Major Groz-danić.

Br. 514 od MOMBLANA. Br. 251 od 16-I-. Grozda-nić Vas pita: Da li pristajete da naši ranjenici budu transpor-tovani od Sarajeva vozom do Doboja, a odatle našim vozilima do bolnice. Trebalo bi obezbediti prebacivanje preko Bosne kod Doboja našim sredstvima pod zaštitom Nemaca. Prebacivalo bi se svakog drugog dana po 30 do 40 ljudi. Molim odgovor što pre radi sporazuma sa Nemcima.

Br. 519 od 541.315 Br. 201 od 15-I-. Iz Beograda primljena sledeća depeša: Saznao sam lično od partizanskog kapetana, partizani su se povukli pred Nemcima u Sremu. Bugari izbegavaju borbu i pustili su Nemce da zaobiđu prednju liniju i izvrše prodor koji je naneo teške gubitke partizanima. Ranjenici stalno stižu u bolnice. Nastavak.

Br. 522 od 560 VISKA.316 — Br. . . 3" od 10-I-. Major Kapetanović i Đujićeva savetodavka Stanić,318 nedavno došli iz Nemačke i doneli sobom veću sumu novca. Sigurno je da su u nemačkoj obaveštajnoj službi. Vređajući, klevetajući Čiču i V. K. Đujić traži opravdanje za svoje postupke. On javno pozdravlja nemačke oficire rimskim pozdravom i protiv svoga ubeđe-nja iz inata radi na štetu opštu. Jevđević je apsolutno odan Čiči pokušava da ga urazumi. Marović i Jevtić kojima ste naredili da dostavljaju objektivne izveštaje.

315 Drugi deo Štaba Vrhovne komande.

316 Vasilije Marović, major, i Ilija Jeftić, kapetan, delegati Dra že Mihailovića u Sloveniji 1945. godine.

3", 3" i 3!1 Tačke u originalu. 3I! Vidi nap. 150.

 

730

731

Br. 523 od 560 (VISKA). Br. . . ,319 od 10-I-. U svom zahtevu da svu vojsku potčini, Đujić se poziva na Čičino naređenje od avgusta prošle godine.320 Radi objedinjenja komande Jevđević pristaje na to i da vojska ne čuva nemačke objekte. Đujić neće ni da razgovara sa Jevđevićem, jer veruje da će svoj cilj postići preko Ljotića i Nemaca. Nastavak.

Br. 524 od 560 (VISKA). Br. . . ,321 od 10-I-. U svom štabu Đujić drži stalno na službi dva nemačka oficira. Nemački đeneralštabni oficir Rozenhofvhklk e322 nosi uniformu četničkog kapetana i pod pseudonimom Branko Lazarević323 komandu je već duže vremena jednom Đujićevom brigadom. U stvari on komandu je ćelom Dinarskom divizijom. Starešine Đu-jićeve idu sa dobrovoljcima u Postojnu na vojno-političku obuku gde su nastavnici Ljotićevci.

17 januara 1945 god.

Br. 525 od KORE. Br. 4 od 13-I-. Svi definitivno napuštaju desnu obalu Drine. Govore da će braniti levu obalu. Crveni vrše jak pritisak sa svih strana,324 te je Pavle počeo svoje da prebacuje na levu obalu. Mobilišemo sve što možemo, ali teško ide. Učinićemo sve napore da jedinice očuvamo. Odbrana Drine zavisi od broja 11. Kakva je situacija tamo. Iskoristićemo držanje Kraljevo sa parolom Kralj je sa nama. Ostojić.

Br. 527 od MAUSA."2* Br. 252 od 16-I-. 13 i 14-og imao sam sastanak sa Brojem 11 i Gorom.326 Gora je Gaš-parević M. Branko, rodom iz Srema. Poziva se na Piletića327 i Ziku Lazovića, koji mogu dati o njemu podatke. Njegova grupa obrazovana je od srpske vlade radi ubacivanja u Srbiju. Kurs svršila u Nemačkoj. Od broja 11 data mu je prostorija Čačak, Uzice, Priboj, kao i upustva za obrazovanje ovakvih grupa na samom terenu. 2eli da služi srpskim interesima i da ima svoga pretpostavljenog, kao i da dobije potpun naslon na nas i da dođe u dodir sa Vama pre odlaska na teren. Nastavak.

Br. 52S od MAUSA. Br. 253 od 16-I-. Vojna situacija: Br. 11 namerava da prodre preko Vlasenice u Zvornik. Težište Bijeljina, a liniju Drine da drži i to: sa jednom divizijom u Bjeljini, a jednom divizijom i jednom brigadom južno od Dri-njače, dok prostor Kalinovika u vezi sa Đurišićem. Nameran je da očisti komunikacisku liniju Doboj — Tuzla — Zvornik i želi sudelovanje naše koje bi bilo levo i desno od te linije i zapose-danje očišćene prostorije. Nose se mišlju da na proleće prodru do Beograda, a do tada da se vrše akcije sabotaže sa odelenjima koje bi opremili oni.

Br. 529 od MAUSA. Br. 254 od 16-I-. Drugi deo. Ovakvo dejstvo predviđa u trajanju od 1 do 2 meseca, a posle toga nastale bi operacije većeg obima. Interesu ju se za strane delegacije. Ubedio sam ih da iste nepostoje kod nas. Treba ih što bolje tajiti ako se neko od Engleza ili. Amerikanaca nalazi kod nas. Predlaže se jedno mesto sa kojega bi mogli da primamo materijal. Tako su Kalabića snabdeli preko Maglaja. Kalabić primio prilično materijala i municije, samo lekova u težini 100 kg. Mole oficira za vezu koji bi usredsredio sve poslove sa Vama i bio u vezi sa Vama.

Br. 530 od MAUSA. Br. 255 od 16-I-. Nastavak treći. Obraćaju se još uvek komandanti pojedince na njih sa raznim traženjima. Mole da se upoznaju sa namerama Vašim. Po tome pitanju nisam ih mogao zadovoljiti jer mi nisu poznate. O onome što Aćimović javlja nije grupi armija Ler328 ponavljam Ler ništa poznato. Za obuću dobićemo gumu za pravljenje opanaka. Mole da se njihovi vojnici koji se nalaze kod nas predaju njima.329 Navodno nalazi se takva jedna grupa kod Baćovića. Molim naredite potrebno. Puk. Borota.

Br. 531 od PARZIA. — Br. 8 od 12 -1. — Imam oko 1500 žena, dece i staraca. Potrebno je da se negde smeste ako je to moguće. Dobili bi mnogo i u pogledu gotovosti jedinice za borbu. Potčinjene mi jedinice jačine jednog puka vodile su borbu u toku jučerašnjeg dana ugolešima pribojskim i

 

520 To naređenje nije pronađeno.

322 i ^ Tako piše u originalu, verovatno treba: Rezenhof Volke.

324 Reč je o dejstvima jedinica 2. korpusa NOVJ (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 32, dok. br. 57 i 93).

325 Gojko Borota.

324 Treba: Gara (vidi dok. br. 164).

327 Velimir Velja, potpukovnik, bivši komandant Krajinskog korpusa.

328 Radi se o nemačkoj Grupi armija »E« pod komandom feld- maršala Aleksandera Lera (Aleksander Lohr).

329 Odnosi se na nemačke vojnike koje su četnici uspeli da od- robe od jedinica NOVJ. U nedatiranom dopisu (avgust 1944) nemačkoj Feldkomandanturi Sabac, za takva dva nemačka vojnika komandant Srebreničke četničke brigade traži da se iz nemačkog zatvora pusti 10 lica »koji su se istakli kao borci protiv komunista« i 40 sanduka municije koju će »upotrebiti u borbi protiv komunista« (Arhiv VII, Ča, k. 231, reg. br. 1/15).

 

732

733

proterale 3 Sandžačku diviziju.380 Četvrta crnogorska uspela je da odbaci Ostojića do Goražda, pošto je bila nadmoćnija.331 Crveni pojačavaju snage u oblasti Goražda i Pljevalja.

Br. 532 od PARZIA. Br. 9 od 12-I-. Ovde se nalaze 6, 7 i 3 Sandžačka, kao i neki bataljoni 8.332 Broj 11 napušta za dva dana Priboj i sve do Drine. Usled toga nemoguće mi se održati u Sandžaku i Cajniču, jer ću se naći između Lima i Tare, a mostovi slabi. Osim toga preti mi opasnost da budem napadnut u leđa od jedinica crvenih iz Srbije, koje su sada vrlo aktivne. Potpukovnik Đurišić.

Br. 533 od ORFEJA. — Br. 9 od 15-I-. Nalazim se u oblasti Trnova. Sa mnom se nalazi 1.000 boraca. Crveni stalno napadaju. Kod mene je Momčilović. Vršim organizaciju juriš-nog korpusa. Pavle se povukao u pravcu Višegrada. Svu stoku u Višegradskom srezu rekvirirao. Pavle mobiliše Višegradski i Cajnički srez, putem sile. Mobilisani beže a naročito iz Cajnič-kog sreza. Nastavak.

Br. 534 od ORFEJA. Br. 10 od 15-I-. Nastavak. Račić se nalazi na prostoru Ponor — Sočice. Kakve su njihove dalje namere ne znam. Ja sam sazvao zbor celokupnog naroda i boraca II Sarajevske brigade, da bih ih obavestio o situaciji. O rezultatu ću vas obavestiti. Uhvatio sam vezu sa Hercegovinom. Nadam se da ću izvući mnogo boraca. Molim Vas izvestite me o najnovijim događajima. Baćović.

Br. 535 od ORFEJA. Br. 13 od 15-I-. Situacija u Hercegovini: Komunistički list »Sloboda« koji izlazi u Trebinju piše: Da su Englezi predali partizanima Lukačevića, poručnika Sakotu i poručnika Đermanovića, koji su [se] predali Englezima. Kapetan Vidačić nalazi se oko Trebinja, Grab — Zubci — Necvijeće i Trebinjske šume sa 100 ljudi. U oblasti Bileće — Gacko — Trebinje — Ljubinje nalazi se oko 1.000 četnika. Partizani se žale da im nanose velike štete i gubitke. Englezi zahtevali od Šegrta komandanta 29 divizije da se stavi pod njihovu komandu. Šegrt odbio zahtev sa motivacijom, da oni čiste Jugoslaviju od okupatora pod komandom Titovom. Nastavak.

"", M1 i 332 Reč je o borbama 37. sandžačke (3, 4. i 5. brigada) i 3 (5, 6. i 7. crnogorska) divizije NOVJ. O njihovim dejstvima vidi Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 32, dok. br. 57, 93, 107 i 117. »Bataljoni 8«, su, verovatno, bataljoni Ozne (Osam umesto OZNA).

Br. 537 od ORFEJA. — Br. 15 od 15-I-. . . . Snage koje su u mojoj ruci u okolini Trnova broje 1.000 ljudi. Nadam se da će me broj 11 snabdeti municijom. Nastavak.

Br. 539 od MAUSA. Br. 256 od 16-I-. Garina grupa jaka 64 čoveka. Do sada polovina u Sarajevu. Naoružani odlično skoro isključivo automatima. Opremljeni obično eksplozivom, saboterskim materijalom i ima 4 radio stanice. U grupi sve Srbi mahom Ličani i Kordunaši i samo nekoliko Srbijanaca. Snabdevao bi se od broja 11. Kod njega nalazi se jedan oficir od broja 11 za vezu. Ne poseduje konjsku komoru, koja nije potrebna čim izađe na teren. Puk. Borota.

Br. 546 od MAUSA. Br. 259 od 17-I-. Pukovnik Os-tojić dostavio mi je sledeće: »Hitno proverite i javite da li će Švabe držati Drinu i koliko vremena, jer od toga zavisi i naš dalji plan. Nastanite da se izvuče municija«. Pukovnik Osto-jić. Molim po ovome potrebna naređenja. Pukovnik Borota.

Br. 548 od HEKTORA. Br. 24 od 14-I-. Gospodinu Ministru Draži Mihailoviću. U ime komandanta Preljubovića. VI muslimanskog korpusa i svoje lično čestitam Vam Novu Godinu. Uveravamo Vas da smo vezali svoju sudbinu uz Vas i ubeđeni smo da ćete nas povesti ka konačnoj pobedi i slobodi, koju željno očekujemo, a za koju nećemo žaliti žrtve makolike one bile velike. Načelnik štaba VI muslimanskog korpusa Ab-dulah Meha Osmanović.

Br. 558 od MIKIA. — Br. 21 od 14-I-. U oblasti Goražde ostao sam samo ja i Komarčević. Ostojićevo objedinjavanje komande nije uspelo, jer ljudi ne izvršavaju naređenja, a meštan-ske snage sede kod kuća. Pošto ovde apsolutno nema više hrane i bolest nas kosi, a o nekom pokretu ka jugu samo sa ovom snagom nema ni reci, molim da mi se odobri pokret u krajeve gde ima hleba. Kod određivanja treba imati u vidu da mi je cilj 1. — Da se što pre sastanem sa Vama i 2. — Da dadem u dodir sa majorom Lekom. Račić.

 

734

735

18 januara 1945 god.

Br. 566 od Dal Dala. Br. 317 od 18-I-. Danas sam dobio od Nojbahera depešu da odmah idem kod Patrijarha, pošto mi je odobreno. Patrijarhu i Nikolaju izneću sve što treba. Po povratku izvestiću vas o svemu. Jevđević mi je saopštio da ste vi obavešteni pogrešno, da Aćimović, ja i drugovi želimo da idemo u Svajcarsku. To je obična intriga i niko to ne želi. Svaki radi svoj posao. Molim javite Kalabiću da sam živ. Dr. Mitar Odžaković 33S

20 januara 1945 god.

21-1-1945 god.

Br. 594 od MIKIA. — Br. 26 od 21 -1- Dragi moj Čiča. Molim vas kao Boga da sa Pavlom Đurišićem idem kod Leke na Majevicu. Garantujem da ćemo Vam nas tri tamo stvoriti pravu vojsku i napraviti takve uspehe, koji će biti od velike koristi po našu stvar i koji će sve zadiviti. Primite ovaj moj predlog preklinje vas. Uvek odani Račić.

 

29 januara 1945 god.

Br. 574 od ORFEJA — Br. 24 od 19-I-. Prema novostvorenoj situaciji javite, u koliko možete, Vaše namere. Smi-ljanić me izvestio, koji je trebao doći kod mene, da je po Vašem naređenju otišao na sever.384 Šta je sa Račićem i Pavlom, i da li su to i oni učinili. Javio sam vam da imam preko 1.000 na okupu. Kapetan Grubač335 koji je došao iz Hercegovine ima podataka, da Nemci nameravaju na napuste Nevesinje i Mostar, dok nas je Boro ta izvestio da Nemci imaju nameru da napuste Sarajevo. Molim hitno upustva za dalji rad. Puk. Ba-ćović.

Br. 576 od VILDA. — Br. 50 od 16-I-. Ljotić lako ranjen. Po hitnom pozivu Nojbahera odlazi večeras u Beč, vele po našim stvarima. Parežanin Ratko (da nije PAREŽANIN RATKO), došao od Đurišića.336 Priča vrlo tragične stvari, da je vojska tamo bez hrane i u raspadanju. Molim konkretno kako je sa njim. Danas sam poslao u Minhen dr. Džakovića kod Patrijarha da podnese pismenu patrijarhovu izjavu protivu Tita, a za Vas i naš pokret. VILDA.

333 Treba: Džaković.

334 Vidi dok. br. 177.

335 Pavle.

336 Ratko Parežanin, šef vaspitne službe SDK. On je 4. oktobra 1944. iz Beograda pošao kod Pavla Đurišića u svojstvu šefa misije Dimitrija Ljotića da privoli Pavla Đurišića da sve četničke jedinice iz Crne Gore i Sandžaka prebaci u Sloveniju. U očekivanju skorašnjeg iskrcavanja savezničkih snaga na jugoslovensku teritoriju, Đurišić ta da nije prihvatio Ljotićev predlog. Kako se saveznici nisu iskrcali ni tada ni kasnije, Đurišić je sve svoje snage povukao u istočnu Bosnu.

22 januara 1945 god.

Br. 600 od MIKIA. — Br. 38 od 22 -1—. Vašu opštu rezervu sada sačinjavaju snage: Smiljanić, Komarčević, Brajević ukupna jačina 3.000 ljudi pod mojom komandom i 22 o.m. krećemo iz Sočica preko Olova pa dolinom Krivaje za Spre-ču. Obe kolone su pod komandom pukovnika Ostojića, koji je ovaj pokret naredio. Račić.

Br. 602 od 542. — Br. 233 od 22. -1— U toku 21 o.m. bila je mećava i vetar napravio snežne namete. Zbog toga je kretanje znatno otežano. Mulalić dao izjavu u ime muslimana da su za Federativnu Jugoslaviju i dinastiju Karađorđevića. Bosna i Hercegovina da naprave jednu samoupravnu jedinicu s tim da joj se priključe neki zapadni delovi srpskih krajeva i neki srezovi Sandžaka koji gravitiraju ovoj jedinici. Traži dva izlaza na more od kojih jedan u jugozapadnom pravcu. Muslimani da imaju kulturno versku autonomiju. Ova izjava dostavljena Mlađi i Senegalcu da se objave. Lalatović.

Br. 603 od KORE. — Br. 5 od 21 -1—. Nemci će napustiti Drinu kroz nekoliko dana. Crveni vrše pritisak sa juga, istoka i severa. Hrane i krova za ovako velike snage nema, te je opstanak ovde nemoguć. Zbog ovoga sam rešio u sporazumu sa Pavlom i Račićem u prisustvu Baletića da krenemo na sever jer je to jedino rešenje da održimo ovo što imamo. Baćoviću sam naredio da mobiliše sve što može i da bude spreman za pokret ka se veru, pošto se odlaska broja 11 ne može zadržati.337 Pukovnik Ostojić.

337 Tu rečenicu je na originalu olovkom podvukao Draža Mihai-lović.

 

736

47

737

Br. 604 od KORE. — Br. 6 od 2-1—. Prvi deo. Stanica nije radila stoga nisam odgovorio odmah na vašu depešu br. 294.388 Sada su srbijanske snage pod komandom Račića. Đurišić i Račić rade zdogovorno sa Ostojićem. Odluke vam dostavlja Ostojić. Neuspeh na Kalinoviku delovao rđavo na Smiljaniće-vu grupu.839 Za tu neuspešnost pojedinih starešina i pojedini mesni komandanti nisu izlazili u susret. Zbog svega toga njegova grupa u slabom stanju! Baćović otišao kod Momčilovića. Bosanski borci iz ovih krajeva pod sadašnjom situacijom nepokretni su od svojih kuća sem manjeg broja uz starešine. Nastavak.

Br. 605 od KORE. — Br. 7 od 21 -1.— Za sad se reorga-nizovanjem komandovanj a ne bi dobilo ništa više. Uskoro ćete biti blizu i moći lično da razgovarate sa komandantima i donesete odluke u koliko bude potrebno. Opstanak ovamo ovih pokretnih snaga nemoguć, jer nema hrane i zbog opšte situacije. Odluku za dalji rad javiće Ostojić. Br. 12 od 21 -1.— Puk. Baletić.

Br. 610 od PARZIA. — Br. 24 od 22 -1—. Broj 11 napustio je potpuno Crnu Goru, Sandžak i Istočnu Bosnu do Drine. Sam tamo nisam mogao ostati. Snage Sandžačke, Istočne Bosne i Hercegovine bile su neznatne. Uspeo sam da mobilišem 2.000 Sandžaklija. Istočna Bosna do Drine jedva ako bude imala 400 boraca. Baćević otišao za Trnovo. Mogao sam mobilisati još 1000 iz Sandžaka, ali sam ostavio jaku gerilu. Sada se nalazim u srezu Srebrničkom i Rogatičkom. Crveni grupišu snage.

Br. 611 od PARZIA. — Br. 25 od 22-I-. . . . Ovde mi je nemoguće ostati zbog ishrane. Imam jedan slučaj samoubis-tva zbog gladi. Moram napustiti teren pa ma gde išao. Najveći problem za mene prestavljaju izbeglice njih oko 1200. Ako bi ovo negde moglo smestiti, ja bih sa najmanjim srbijanskim snagama išao preko Drine ka Valjevu i Čačku da se ne dozvoli Titu mobilizacija snage u Srbiji. Molim Vas javite novosti iz unutrašnjost. Berta.

 

Br. 607 od VILDE. — Br. 53 od 19-I-. Begunac štabske čete avalskog korpusa Savić Milić stigao u Beč i izjavio Nem-cima i Ljotićevcima da su spali: Avalski na 750, Kalabić na 1200, Keserović na 700, Račić na 500 ljudi da se nalaze prema Bijeljini demoralisani i gladni, da su kod Tuzle tučeni, da je Kalabić izgubio ćelu komoru i svi beže svojim kućama.340 Ovo se u Beču umnožava. Molim stvarno stanje Vilda.

Br. 608 od VILDE. — Br. 55 od 21 -1—. Oni koji žele u Svajcarsku neće da stanuju ni u Trstu, a kamo li da idu u ilegalne jedinice. Sa druge strane nije fizički moguće pronaći ilegalne jedinice o kojima g. Ministar govori. U samoj Istri nemamo nikoga. Predložio sam komandi da daju svoje vojnike ako ih imaju, ja im dajem još 100 dobro naoružanih pod njihovu komandu da tamo rade. Izvolte narediti njihova stanica ne radi. Vilda.

23 januara 1945 god.

Br. 609 od AGEJA. — Br. 53 od 22 -1—. Komarčevića i mene poziva Baćević na Trebević. Obezbedio nam je ishranu i stan. Ja sam pošao sa Račićem u pravcu Spreče. Nalazim se oko Knežine blizu Sokolca. Sta da činim. Ppuk. Smiljanić.

*" Vidi dok. br. 192.

*" Opširnije o tome vidi dok. br. 120.

"° Vidi dok. br. 139 i 177.

738

Br. 614 od 540. — Br. 236 od 23 -1—. Mitranovićeve kurire kod Pogara sačekale ustaše i jednog ranile. Kuriri sa poštom pobegli. Prema tome kanal sa manje delova zatvoren. Matićević bio na sastanku sa kapetanom Dragom.341 Došao po odobrenju ustaša i na sastanku govorio o borbama 41 i 42 sa četnicima. Verovatno da su sa njim bile i neke ustaše presvučene u domobrane. Mitranović će nastati da snjiidcnn dođe u dodir.

Br. 617 od VILDE. — Br. 54 od 21-1—. Intervencijom Ljotića, po pristanku Nemaca, Fotićev brat3*2 otputovao za Svajcarsku preko Beča da poseti svoga brata u Americi i od-neo mu poruke. Notu majora Peveca odmah slao dvojnim putem. Vilda.

Br. 621 od VISKA. — Br. . . .34S od 21 -1—. I Nemci prisiljavaju Jevđevića da svu vojsku stavi pod komandu Đujićevu no to ne želi vojska niti Jevđević iz političkih razloga. Nemci

Dragoljub Dimitrijević, poručnik, komandant Zeničkog korpusa Milan, advokat. v

Tačke u originalu.

47»

739

su vrlo zabrinuti zbog grupisanja Srba u Istri i nastoje da ih što čvršće vežu, kako im se ne bi politički oteli. U tom cilju nedavno su došli ovamo visoki funkcioneri obaveštajne službe iz Nemačke sa đeneralom J o r d i n o m. Marović i Jevtić.

24 januara 1945 god.

Br. 622 od MAUSA. — Br. 266 od 23 -1—. J[u]lkaM* moli da podupirete Margu345 sto po sto u Beču. Pismeno objašnjenje sledi kuririma. Pisma od Marge upućujem direktno kuririma. Julka moli za odobrenje na jednu od šifara kojima raspolažem za saobraćaj sa Vama da ustupim njoj. Molim po prednjem najhitniji odgovor. Puk. Borota.

Br. 623 od MAUSA.sie — Br. 267 od 23 -1—. — U opštem interesu moli vas Julka da potpišete punomoć koju ste dali Margi. Puk. Borota.

Br. 624 od MAUSA. — Br. 268 od 24 -1—. Ključ Milne za vas poznat je Nemcima. Ključ mu je vraćen na intervenciju Marge. Marga kupio 2.000 pari cipela. Upućene su za Sarajevo. Molim za raspored istih. Gara izašao iz grada sa svojom grupom. Nalazi se kod mene. Prilikom izlaska ove grupe nije se pridržavalo mojih upuštava, te je izlazak njihov k nama javna tajna. Baćević se nalazi na Trebeviću i traži hitne veze sa Nemcima. Puk. Borota.

Br. 625 od ORFEJA. — Br. 28 od 23-1—. Ako mislite da idem svim snagama na sever dajte upustva Rajku Pavlo-viću da se hitno sastane sa mnom preko Mazića, da bih izvukao sve snage i snabdeo sa municijom, te kako bi mi broj 11 olakšao rad. Molim odgovorite mi odmah po ovome. Baćević.

Br. 626 od ORFEJA. — Br. 29 od 23 -1—. Nekoliko puta molio sam vas da mi date detaljne instrukcije. Ni na jednu depešu nisam dobio odgovor. Južna grupa formirana za dejstvo prema Kalinoviku, ćela se povukla u pravcu severa. Ostao sam jedino ja sa 1000 ljudi. Sa ovo malo ljudi nemoguće mi je izvršiti povereni mi zadatak. Javio sam vam situaciju u Hercegovini. Sa određenom grupom apsolutno se može izvršiti zadatak. Nastavak.

Br. 627 od ORFEJA. — Br. 30 od 23 -1—. Nastavak. Smi-ljanić me izvestava da je po vašem naređenju otišao ka severu. Đurišić me izvestava da i on ide na sever. Ostojić javlja da prikupim sve snage i da će mi narediti da krenem u pravcu Mitranovića. Ako se ne namerava akcija u pravcu Hercegovine, molim vas naredite mi blagovremeno da pored ovih snaga, prikupim i druge i da krenem ka severu. Moje je mišljenje da grupišem snage i da krenemo u pravcu Hercegovine. Zauzeće Hercegovine i hercegovačkog Primorja apsolutno je sigurno. Ishrana bi se mogla organizovati. Nastavak.

Br. 628 od ORFEJA. — Br. 31 od 23-1—. Treći nastavak. Nj. V. Kralju olakšali bi u potpunosti rad jer bi Saveznici vi-deli da i mi imamo neku snagu. Ne vidim izlaza iz situacije, ako se bude ostupalo ka severu sa svim snagama. Molim vas obavestite me hitno, jer ću svako vaše naređenje izvršiti. Puk. Baćović. Kraj.

Br. 636 od MAUSA. — Br. 269 od 24 -1—. Grozdanić javlja da će kola biti opravljena u toku nedelje. Od ranjenika i bolesnika upućenih u Sarajevo, 19 transportovano u Nemačku. Naši bolesnici mogu ostati u bolnicama. Nije potrebna njihova evakuacija. Nemci povodom njihova ostajanja ne čine pitanje. Potpukovnik Savić oboleo je od zapalenja pluća.

25 januara 1945 god.

Br. 642 od HEKTORA. — Br. 43 od 25 -1—. Borbe vodim na svima sektorima.347 U Podrinju smo zarobili 40 automata i preko 100 pušaka. Pored ostalih poginuo mi je jedan komandant bataljona. U borbama na sektoru Brčanske brigade ovih dana pored ostalih žrtava poginuo je komandant brigade Marko Lugonjić i tri njegova komandanta bataljona. U Semberskoj brigadi pored ostalih poginula su dva komandanta bataljona. U Tuzlanskoj imam dosta gubitaka, poginuo je jedan komandant bataljona. Borbe se nastavljaju. Leko.

 

Nije utvrđeno o kojem se licu radi. Rajko Pavlović. Gojko Borota.

347 Radi se o borbama Majevičkog korpusa protiv 17. i 45. divizije NOVJ i Majevičkog NOP odreda (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 33, dok. br. 5, 9, 34 i 35).

 

740

741

26 januara 1945 god.

Br. 645 od VISKA (560). — Br. 7 od 23 -1—. Đujić i Ljo- tić otišli za Ljubljanu, po saznanju produžili za Beč. Dobro voljački korpus jačine hiljada348 čuva prugu: Rijeka, Sv. Petar, Trst, Sv. Petar, Rakek, Dobrovoljci očekuju novih 15.000 ljudi iz Nemačke. Prve partije već stižu.349 Kako među njima ima mnogo s e k t a š a, raspoloženje za nas je veliko. Kad bi im se dozvolilo preko polovine prišlo bi sigurno k nama. Nji hovo vodstvo razvilo veliku špijunažu protiv nas, proganja i muči one koji pokušavaju da priđu nama. Pronose alarmantne vesti o našem krahu na terenu Srbije i Bosne. Ovo pronosi na rednik Avalskog korpusa Savić D. Milić i Ratko Parežanin.

ubice mogu tražiti da se on kompromituje. Ja lično lojalno ću nastaviti saradnju sa Nemcima, ah me politički ne mogu vezati ni izjave Ljotića ni Đujića. Saveznike neću nikad napasti ni rečju, a kamo li oružjem, a neću napasti ni Nemce. Vilda.

Br. 661 od 565. — Br. . . .od 24-I-. Šefovi političkih slove-načkih stranaka šalju dr. Kreku sledeće: Sporazumeli su se Slovenska ljudska stranka, socijalisti i JNS i sastavili zajednički narodni odbor. Potpisali su zajedničku izjavu za veliku Sloveniju u Federativnoj Jugoslaviji pod Karađorđevićem svi vi-đendji ljudi iz svih pokrajina. Odbor priznaje generala Miha-ilovića i nastavlja borbu protiv komunista i okupatora. Narod je oduševljen držanjem Kralja. Odklanja saradnju sa okupatorom i očekuje ovamo dolazak Saveznika, a strahuje od dolaska Sovjeta. Jedan deo ne boji se dolaska Sovjeta. Nastavak.

 

Br. 656 od VILDE. — Br. 51 od 18-1—. Ljotić otišao u Beč sa misijom da obezbedi hranu za 6.000 ljudi Pavla Đuri-šića, da dovede ovde 2.000 srpske državne straže iz Bosne, da razgovara o mogućnosti prevođenja ostalih naših vojnika (snaga) ovde, da izradi jedan avion sa kojim će do Ljubljane doći jedna delegacija u Sarajevo do Vas. U delegaciji bi bila dva njegova delegata, đeneral Parma, jedan moj i jedan Đujićev delegat. Đujić poslao depešu Pavlu da traži da svakako sa svim snagama dođe ovamo. Ja sam protivan tome. Vilda.

Br. 658 od VILDE. — Br. 62 od 23 -1—. Nemci i od mene traže izjašnjenje. Misli sovko350 Ljotić u Srbiji pres-tavlja samo ono što je doveo ovde. Sve ostalo je sa Dražom, a ako ga ja ostavim prestavlja samo sebe i okolinu svoju. Za Nemce je pametnije da me ne diraju, jer dok ja kao Mihailo-vićev čovek sarađujem sa njima opšti stav Ravnogorskog pokreta je prema njima u celosti tolerantniji, Ne mogu oni razgovarati sa srpskim narodom ako ne pitaju Dražu, koji lično sa njima nikad neće razgovarati, ali se može stvoriti modus saradnje sa pojedinim grupama. Nastavak.

Br. 659 od VILDE. — Br. 63 od 23 -1—. Draža može prihvatiti sa Nemcima vojne sporazume, a nikad političke. On je jedina srpska karta prema saveznicima i samo luđaci ili samo-

m Između reci »jačine««i »hiljada« na originalu je ostavljen prazan prostor.

3,9 Ta rečenica je na originalu podvučena olovkom. 350 Verovatno: »Mislim ovako«.

742

21 januara 1945 god.

Br. 665 od PINDA. — Br. .. .351 od 27-1—. Sinoć sam zauzeo na juriš Biberovo Polje, a danas sa Neškom i Srnicu.352 Patkovi su severnije od mene. Partizani razbijeni i odstupili na Maje vicu.

Br. 666 od MIKIA. — Br. 47 od 25-1—. Pavle se kreće ka severu zbog toga što ovamo nema hrane. 25. o. m. uveče, ja ću bita u selu Hadžići, Smiljanić u Rakovoj Nozi, a Komarčević u Srednjem odakle će uzeti zaostatak V. K. Dalje ćemo postupiti po vašem naređenju d situaciji. Račić.

Br. 667 od PACEA. — Br. 7 od 26-1—. Danas u 12 časova naše kolone opkoljavaju crvene oko Smiče,353 koji se povlače na istok. Zadatak je uglavnom izvršen. Sledi izveštaj o dvodnevnoj akciji. Patak.

Br. 671 od 548. — Br. 264 od 27-1—. 28 o. m. krećem sa Račićem opštim pravcem niz Krtivaju. Mirko.354

351 Tačke u originalu.

352 i X1 Reč je o borbama Južnomoravskog i Valjevskog korpusa i ustaško-domobranskih snaga protiv Posavsko-tfebavskog NOP odreda i bataljona Ozne (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 32, dok. br. 108, .153 i 161).

354 Lalatović, pukovnik, komandant 2. dela Štaba Vrhovne komande.

743

29 januara 1945 god.

je čuvala, i to bez borbe. Patrijarh po želji Ljotića doveden u Beč. Poslao sam Džakovića da mu kaže vaše mišljenje.

 

Br. 692 od ORFEJA. — Br. 33 od 28-1—. Veza vaš 377, 382 i 383.M5 Učiniću sve da izvršim Vaše naređenje. Molim vas da imate u vidu da ću se, ostankom ovde sam, naći jednog dana u komunističkom obruču. Sve komunističke snage iz Hercegovine, Crne Gore i Sandžaka, sada su slobodne. Njihova težnja Sarajevo i sve pokrete diriguju istome. Skoro ćela 29 divizija nalazi se na prostoru: Kalinovak, Jabuka, Crna Rijeka, Trnovo.356 Mi smo u svakodnevnoj borbi sa njima. I Sandžak je pun crvenih. U Foči, Ustikolani i do Goražda 4 i 6 Crnogorska brigada.357 Njihov pravac akcije je Goražde, Prača, Romanija. Podaci od broja 11. Nastavak.

Br. 693 od ORFEJA. — Br. 34 od 28-1—. Naše snage ni u kom slučaju nisu smele napuštati rogatički i vlasenički srez. Broj 11 će se povući dz rogatičkog sreza i Goražda ka Sarajevu. Snage iz Sarajeva takođe se spremaju na povlačenje. Konsta-tujem činjenicu da naših snaga nema ni u Srbiji, ni Crnoj Gori i Sandžaku, izuzevši mali deo u Hercegovini. Bojim se da neću imati nikakvih pmumuvatc a358 da se održim ovde usamljen. Od broja 11 ne dobivam ništa. U ovom pravcu molio sam Vas da mi pomognete preko pareduslov pa mi niste odgovorili. Nastavak.

Br. 694 od ORFEJA. — Br. 35 od 28-1—. Izveštaj iz Hercegovine dobio sam od Salatića, Remetića, Popovića, Grubača i ostalih. Poznato Vam je da su ovo svi oficiri, da sam im po-verovao. Ostojić danas naređuje da sa svim snagama krenem na sever i da usput sve mobilišem. Kaže da je to jedini izlaz. On se sa Pavlom nalazi kod Kladnja i Olova i kreće dolinom Krivaje. Lalatović mi javlja da i on kreće 28 o. m. sa Račićem ka Olovu. Puk. Baćević:

31 januara 1945 god.

Br. 705 od MAUSA. — 280 od 29-1—. 28-1—. Major Mit-ranović imao sastanak sa čika Brankom kod Olova. Cika Branko mu je rekao, da je apsolutno potrebno da i on, Mitranovićr krene sa korpusom u istom pravcu kuda i Pavle Đurišić. Mit-ranović vas moli za objašnjenje šta će da radi Puk. Borota.

Br. 706 od MAUSA. — Br. 281 od 30-1—. Trupe koje sada prolaze ovim terenom bezobzirce uzimaju hranu od seljaka kako od Srba tako i muslimana. To je izazvalo veliko negodovanje. Molim naređenje u tom pogledu, jer bi to moglo biti od velikih posledica za naš pokret. Puk. Borota.

Br. 707 od 540—. Br. 273 od 31-I-. Od 39 o.m. sam u pokretu. Stigao sam u Križeviće. Danas produžavam za Očevjer a potom dolinom Krivaje. Lalatović.

Br. 708 od VILDE. — Br. .. .359 od 31-1—. Aćimović nastavlja pregovore i po današnjoj izjavi Nemaca pristaje da uđe u Nedićevu vladu.360 Međutim, Nedić insistira da Vi budete u vladi. Ovo sve javljaju Nemci iz Beča. Pogačnik361 sa stražom pristupio k o r o n s u362 i krenuo za Sloveniju, Pukovnik Niko-Mć,363 kap. Mitić364 žive u Beču uniformisani sa vašim oznakama. Kupuju zlato za državni novac. Bogato opremljene svoje porodice šalju u Italiju. Njihovih 40 vojnika r 11 u je u Gracu. Vilda.

 

Br. 698 od 565. — Br. ... od 25-1—. Nemci pohvatali sve Engleze koji su bili kod ilegale u Sloveniji kao i četu koja ih

355 Vidi dok. br. 192.

356 U to vreme na tom prostoru se nalazila 11. brigada 29. her cegovačke divizije NOVJ. Ostale jedinice divizije dejstvovale su u duhu plana za oslobođenje Mostara i Nevesinja (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 32, dok. br. 175, knj. 33, dok. br. 8).

357 Radi se o 4. sandžačkoj i 6. crnogorskoj brigadi.

358 Verovatno: »mogućnosti«.

359 Tačke u originalu.

340 Bio je to neuspeo pokušaj Nemaca da od bivših članova kvi-slinške srpske vlade formiraju novu vladu sa Milanom Nedićem na čelu. Njeno sedište je trebalo da bude u Kicbihelu (Kitzbihel) a njen glavni zadatak da formira tzv. srpsku vojsku od jugoslovenskih zarobljenika i radnika koji su se nalazili u Nemačkoj.

361 Tako piše u originalu, treba: Pogačar, komandant 3. divizije SUK-a.

"* Verovatno: korpusu (odnosi se na SDK).

363 Aleksandar.

364 Milorad.

 

744

745

Br. 710 od 565.305 — Br. .. .S6« od 31-1—. U sredu stiže ministar Nojbaher sa Ljotićem i Nedićem. Izgleda da dolazi i patrijarh. Poduzeo sam sve da mi politička ne budemo izigrani i tražio u vezi toga objašnjenje sa Đujićem. Povodom vesti Ljo-tićevaca da će obrazovati vladu u koju će ući Đujić uz blagoslov patrijarha, imao sam dug razgovor sa Đujićem. Đujić je izjavio da meće ući ma u kakvu političku kombinaciju sa Ljotićem. To će saopštiti Ljotiću. Prema tome sa te strane nema nikakvih razloga uznemirenju.367

Br. 711 od 564. — Br. 9 od 30-1. — Pod pritiskom stare-šina Đujić se malo trgao. Slovenci smatraju Đujića kao pravog prestavnika Cdčinog te je zbog toga više omiljen i cenjen nego Jevđević, koji se nije oslobodio starih mana, koje Slovenci nerado gledaju.

Br. 712 od VELEBIT PRESE. — Otvoreno notom. — Povodom obrazovanja nove Šubašićeve vlade, kako komunisti tumače, da je nova Šubašićeva vlada Kraljeva kapitulacija, to će mo se iscrpno osvrnuti na razvitak događaja i dokazati, da je i ovo i ovakvo rešenje veliki uspeh naše nacionalne i Kraljeve politike. Svojim istupom protiv zvanične britanske politike Kralj je postigao sledeće: 1. — Pred celim narodom doka-

365 Dobrosav Jevđević (takođe 565—569).

366 Tačke u originalu.

361 Uvidevši da posle Beogradskog sporazuma o obrazovanju jedinstvene jugoslovenske vlade (vidi nap. 128) kralj Petar II sve više gubi šanse da posle rata preuzme vlast u Jugoslaviji, Dimitrije Ljotić je, u dogovoru sa Milanom Nedićem i Dražom Mihailovićem, nastojao da u Sloveniji stvori uslove za povratak kralja u zemlju. Njihov plan je bio da — uz pomoć raspoloživih vojnih snaga (SDK, SUK, Dinarska četnička divizija, jedinice pod komandom Dobrosava Jevđevića, slovenački domobrani i tzv. hrvatske trupe koje je trebalo da formira general Matija Parac od domobranskih jedinica NDH i pristalica dr Vladka Mačeka), reakcionarnih političara u Sloveniji organizovanih u Narodni odbor za Sloveniju (vidi dok. br. 192, dep. br. 399) i uz podršku iz inostranstva — obezbedi kontrolu teritorije zapadne Slovenije, proglasi je »Slobodnom Slovenijom« i pozove kralja da preuzme vlast. Na realizaciji tog plana veoma su se bili angažovali patrijarh srpski Gavrilo i Episkop žički Nikolaj, a trebalo je u tome da učestvuje i tzv. Ruska oslobodilačka armija pd komandom generala Andreja An-drejeviča Vlasova. Vojne snage u Sloveniji pomoću kojih su Ljotić i Draža Mihailović računali da će obezbediti povratak kralja Petra II bile su razbijene od jedinica NOVJ, a njihovi ostaci koji su uspeli da se povuku u Austriju i Italiju bili su razoružani od strane savezničkih trupa. »-Narodni odbor za Sloveniju«, sa predsednikom dr Jožom Basajem na čelu, završio je proglasom o ustanovljavanju »narodne države Slovenije« i pozivom kralja Petra II da »preuzme vlast u zemlji«. Tako se završio i taj pokušaj udruženih buržoaskih snaga u zemlji i inostranstvu da u Jugoslaviji povrate vlast monarhije.

746

zao je da je potpuno na strani našeg pokreta. Da je njegov govor 14 septembra bio iznuđen, da nema nikakvog njegovog sporazuma sa Titom. Njegov istup bio je moralna podrška našoj borbi i garancija da sve ono Sto i u buduće Kralj prisiljen učiniti protiv te i takve politike znači samo političku presiju Britanije, a nikako njegovo uverenje. 2. — Preuranjenim i anti-monarhističkim i antidinastičkim demonstracijama Titovih plaćenika, otkrivene su prave nainere Titovaca pred narodom i pred ćelom savezničkom javnosti. 1. — Kraljevim uslovom da u vladu uđe prestavnik hrvatskog naroda i seljačke stranke dr. Maček, ne treba zaboraviti da dr. Maček ima velike veze kako u Engleskoj tako i u Americi i da se već sad u Americi konstatuje vrenje među hrvatskim narodom, a protiv Tita. 4. — Kraljeva izjava provocirala je i obelodanila da u odnosu na naše pitanje ne postoji ni politička ni taktička saglasnost Britanije i Amerike i da je moćnija od njih. Amerika na našoj strani. 5. — Kraljev istup je iskupio i koncentrisao sve srpske demokratske snage u inostranstvu bez razlike na ranija politička opredelenja. 6. — Kraljeva akcija je blistavo ukazala na opasnu situaciju i građanski rat u Jugoslaviji i diskusijama u Savezničkim parlamentima i Savezničkoj štampi je data prilika širokim masama da upoznaju naš problem. Nastavak. (veza: br. 720). —

Br. 712 od BRANA. — Br. 6 od 24-1. — 22 o. m. dolazio Baćević u Vojkoviće na putu Sarajevo — Trnovo i hitno tražio Gestapovca profesora Trojera36* da mu dođe na sastanak. Tro jer radi bolesti nije mogao doćd, te mu je Baćević napisao pismo i potom se vratio na Trebević. Baćović se oktobra me-seca prošle godine sastao sa Trojerom u Radava i razgovarao o Austriji.

1 februara 1945 god.

Br. 715 od BARONA.369 — Br. 29 od l-II. — Pod pritiskom crvenih Neško se povukao na Vranjevac, Vesić na Buk. Timočka brigada sa Kerepa na položaj zapadno od sela D. Međeđe.370 Potrebno je uputiti jaču snagu radi držanja Kerepa,

** Trojer, nemački obaveštajni funkcioner u Sarajevu, prema nekim podacima pre rata bio profesor u Nišu.

369 Ljubomir Jovanović Ljuba.

370 Protiv Valjevskog (Neško) i Cerskog (Vasić Stanimir, ne Ve sić) korpusa i Timočke brigade (ostaci Timočkog korpusa) borbe su vodile jedinice 23. divizije NOVJ, Posavsko-trebavski NOP odred i Beogradski bataljon narodne odbrane (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 33, dok. br. 20, 28, 35, 83 i 88).

747

jer sam prinuđen da skratim front. Po meri pritisaka crvenih prinuđeni smo na povlačenje.

Br. 716 od MAUSA. — Br. 282 od 31-1. — Molim za naređenje u pogledu mog korpusa da li da md još ostanemo na terenu ili da krećemo za trupama koje su otišle, kako je naredio čika Branko. Molim za objašnjenje ko je moj prvi pretpostavljeni starešina. Major Mitranović.

Br. 721 od 546. — Br. 275 od 2-1. — U toku l-II — stigli smo iz Očevja u Ribnicu. Drugog ostajemo u Ribnici, a sutra nameravam dalje niz Krivaju. Mirko.

Br. 722 od HEKTORA. — Br. 53 od 2-II. — Na teritoriji mog korpusa situacija teška. U svakodnevnim borbama ostali smo bez municije. Imamo mnogo gubitaka u mrtvim i ranjenim, a naročito u komandnom osoblju. Borbe iz dana u dan se produžavaju. Mase crvenih navaljuju. Odbijamo ih ali ponovno navale.371 Nas potiskuju. Javite situaciju i hoće li nam doći pomoć. Leko.

 

Br. 720 od »VELEBIT PRES«. — Od l-II. — Nastavak. 7. — Sadanja Subašićeva vlada treba biti gledana iz perspektive onih Cerčilovih reci pre 8 dana: Ako se Kralj ne slaže sa našim rešenjem, mi ćemo bez obzira na to smatrati da se je Kralj sa njime složio i ići dalje. Ovo nije jugoslovenska ni Kraljeva vlada, ovo je privremena zakrpa na rusko-engleskom neprirodnom savezu. Po našem ustavu vlada parlamentarna i demokratska treba da uživa poverenje i naroda i Krune i da dolazi na vlast saglasnim pristankom oba ta ustavna faktora! kako je došla na vlast nova Subašićeva vlada protiv volje Kralja i protiv volje naroda, kako je u zemlji ne priznaje čak ni Tito, koji upravlja delom zemlje preko svojih partdskih komunističkih organizacija, to je ovo lično vlada gospodina Čerčila, čije odluke su nevažeće kako za Kralja tako i za narod. Naglasili smo u našem prošlom izlaganju da je najveća vred-nost Kraljevog istupa u tom, što se je solidarisao sa stavom đenerala Mihailovića i ponova ga legalizovao. Mi sada imamo na jednoj strani u inostranstvu sa Kraljem, vojskom, flotom i vazduhoplovstvom Kraljevim i nacionalni blok svih srpskih, hrvatskih i slovenačkih političara od ugleda i imena. U zemlji imamo nacionalnu vojsku u otadžbini, nacionalni politički komitet, kao prestavnika apsolutne većine našega naroda i ogromnu većinu samoga naroda. Protiv nas imamo u inostranstvu Titove komunističke odrede, Titove komunističke vojne delegacije i gospodina Cerčila. U zemlji imamo protiv sebe komunističku političku vojsku Josipa Tita potpomognutu III intemaaionalom, sovjetskim snagama u Srbiji i bandama Bugara, Arnauta i Ustaša. Konačno imamo na severnom rubu naše otadžbine tri divizije našeg najboljeg vojničkog elementa, spremnog i moralno i materijalno za skoru akciju protiv komunista. Ako pametno budemo radili politički u zemlji rukovođeni najsvetijim interesima svog naroda mi možemo da mirno u budućnost gledamo bez obzira kako će se razvijati ratni događaji. Pres Velebit.

Br. 726 od 565. — Br. .. ,372 Od 31-1. — Stvarati srpsku vladu u Beču u ovom času znači uterati nož u leđa Kralju. Čujem neki bečki tobožnji vaši delegati hoće da uđu u takvu vladu.373 Povodom dolaska Nojbahera ovamo, molim javite o svemu vaše mišljenje. U slučaju Vašeg ćutanja postupiću po najboljem uverenju. Primećujem da imam više iskustva u poznavanju prilika i Nemaca od vaših bečkih delegata. Đeneral Nedić uzeo stav za vas i došao u sukob sa Ljotićem. Srpsa-a s t n a s a374 u Beču ponaša se kao svima prema Vama.375

Br. 727 od 565. — Br. .. ,376 od 31-1. — Molim javite da li od Nojbahera da tražimo snabdevanje naših jedinica u Bosni i kojih. Molim odgovorite po ključu koji mi je predao Marović i Jevtić. Stigao kod mene Stevo Vojdnović377 iz druge Sarajevske brigade.

3 februara 1945 god.

Br. 731 od PARZIA. — Br. 31 od 27-1. — Zauzeo sam Kladanj. Crveni dali otpor.378 Nađeno na terenu 52 mrtva. Za-plenjeno oružje, komora, žito i so. Javiću naknadno detalje. Berta.

3,1 Kao nap. 347.

m j 376 Tačke u originalu.

373 Dobrosav Jevđević.

374 Verovatno: »Srpska straža« (ostaci SUK-a).

375 Tako rečenica glasi u originalu.

377 Stevan, poručnik.

378 Kladanj su branili Kladanjski NOP odred i jedan bataljon Tuzlanskog NOP odreda u sadejstvu sa delovima 20. brigade 27. divi zije NOVJ. Oni su 28. januara povratili Kladanj (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 32, dok. br. 139 i 147).

 

748

749

Br. 732 od RODIA. — Br. 5 od 3-II. — 2 o.m. u 22 časa neprijatelj je preduzeo noćni napad na jedinice Gorske Garde i delove Trebavskog korpusa. Napad je trajao oko jednog časa posle čega je prestala borba, a neprijatelj odbačen. 3 o. m. u 1.30 časova neprijatelj je ponovio svoj napad i uspeo da odbaci Gardu i Trebavske delove sa svojih položaja zapadno od grada. Naredio sam opšti napad danas u 10 časova, u cilju povraćanja napuštenih položaja. U ovu svrhu naredio sam da Avalski korpus i jedan deo Smederevskog korpusa učestvuje u akciji. Napuštanje položaja od jedinica Garde, kao i delova Trebavskog korpusa pravda se nedostatkom municije. Prema prikupljenim podacima i ličnim osmatranjem snage neprijateljske za ovaj noćni napad nisu bile veće od 500. Ja krećem sa Avalskim korpusom putem Skugrić — Gradačac.379 Puk. Simić.

Br. 715 od PINDA. — Br.. ..380 od 3-II —. Sinoć i danas ja i Neško napadali smo Srnice, prvo uspešno, posle smio zastali. Jak otpor partizana izgleda dobili pojačanje sa mnogo municije i bacačima. Ja držim čvrsto Biberovo Polje, a Neško Dobrov-ce.m Patkovi, Timočani i Vesić slabo se bore, ne mrdaju s mes-ta iz Međeđe i zaseoka Vuk. I prošli put kad sam osvojio Biberovo polje i Srnice ali su napustili. Nemamo više municije za dalji napad. Molimo šta je sa Avalcima. Mladenović.

Br. 736 od KORE. — Br. 9 od l-II. — Sa Pavlovim snagama izbio sam u oblast Vozuća. Račić je u pokretu dolinom Kriva je. Danas Pavle napada crvene, koji su juče napali njegove delove oko sela Orahovica. Upotrebiću sve za akciju prema Tuzli dok budem snage prikupio. Sa hranom je vrlo teško, ako ima mogućnosti, molim da mi se do Boljanića pošalje bar žito za pet dama za 1500 ljudi. Molim za obaveštenja o situaciji na Trebavi i Majevici kao i da li mogu očekivati njihovu pomoć za akciju ka Tuzli. Ostojić.

jima koji su prethodne noći bili napuštena. Neprijatelj se povukao na Humku 288 i G. Lukavac. Naredio sam napad u cilju ovlađivanja i ovih njihovih uporišta.382 Puk. Simić.

Br. 741 od 540. — Br. 278 od -II. — Stigli smo na prostoriju selo Miljevići pod Stog.

5 februara 1945 god.

Br. 746 od MIKIA. — Br. 62 od 4-II. — Petoga preduzima-mo napad na komuniste u oblasti Spreče.383 Iz sela Lozne ja krećem dolinom reke Turaj e, Milino selo, Spreča. Pavle pravcem Osječani, Treštenica, Puračić, Spreča. Po izbijanju u dolinu reke Spreče guraćemo preko Karamovca ka Gračanici, ili ćemo Spreču preći negde između Puračića i Bosanskoga Petrovog sela pa tući u bok one što na vas napadaju. Od Leke sam tražio da vrši pritisak na Gornju Tuzlu i on je obećao da će to učiniti. Račić.

Br. 747 od PINDA. — Br. 257 od 4-II. — Molim naredite Patku da mi Vesić vrati ranije vrbovane oficire: kapetana Dušana Todorovića i potporuonika Radovana Popovića. Oni imaju više oficira nego vojnika.384 Ne bore se nikako, čekaju drugi da im osvaja položaje pa opet ih napuste. Sede u pozadini u Me-đeđi i Buku. Ovako je bilo i u Istočnoj Srbiji. Držim čvrsto Bdberovo polje, a Neško Doborovce kome svaka čast. Nemamo više municije ni za odbranu, te molim da nas smene jedinice koje osmatraju reku Bosnu, a imaju municije. Mladenović.

Br. 748 od RODIA. — Br. 7 od 4-II. — U toku jučerašnjeg dana naše trupe ovladale su G. Lukavac, Humka, kota 288, Turić kota 214. Neprijatelj je odstupio u pravcu Kerepa na Srnice, kao i preko D. Mdonice, Amvramovine ka Vučkovcu, tako da je na dan 4 o. m. uspostavljen u potpunosti položaj naših trupa, koga su imale pre neprijateljskog napada u noći između 2 i 3 o. m. Puk. Simić.

 

Br. 740 od RODIA. — Br. 6 od 3-II. — Gradačac je ponova u našim rukama. Danas u 13.30 časova sa Gorskom Gardom i Avalskim korpusom ušao sam u Gradačac, a ovladavši položa-

3W, "* i m Borbe su vodile jedinice 23. divizije NOVJ (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 33, dok. br. 28, 83 i 88). "° Tačke u originalu.

30 Vidi dok. br. 149.

M U velikom broju četničkih jedinica krajem decembra 1944. našlo se više oficira nego vojnika, pa je Draža Mihailović 26. decembra 1944. naredio formiranje oficirskih grupa (vidi dok. br. 139 i Arhiv VII, Ča, k. 14, reg. br. 19/3).

 

750

751

Br. 751 od ORFEJA. — Br. 41 od 4-II. — Veza Vaš 404 i •405. Ja sam Vas uvek obaveštavao tačno o stvarnoj situaciji. Vaši odgovori i ako retki, često su mnogo uvredljivi. Strah mojim duhom nije zavladao. Ako ste i malo mislili, to mi niste trebali napisati, jer to meni ne pripada. Ja samo gledam situaciju onako kakva je i takvu iznosim. Ostojića Vi jošte niste smenili sa položaja. Kada sam tražio naređenja upućivali ste me na njega. U pogledu ostanka na ovome terenu, ine samo da mi je želja da Vaše naređenje izvršim, već je i moja želja da se ovde zadržim koliko god budem mogao. Nastavak.

meni preko 200 boraca, dotle su Timočani ćutali u mesto da upadnu u praznu Srnicu oni se povuku i napuste Kerep. Ja sam ih pred noć odbio od Vranjevca. Danas su mirni od Lipovačke brigade koja mi je pridata ostalo još 43 borca. Municije sam jedva nešto prikupio još za jedan borbeni dan. Oko Srnice je problem municija i angažovanje snaga, a ne crveni. Neško.

 

Br. 755 od MAUSA. — Br. 291 od 5-II. — Kapetan Relja Doder javlja: 1. — Municija za sva oruđa se dobijaju od najbliže jedinice385 radi lakšeg transporta. Naređeno svima jedinicama da daju municiju. 2. — Sanitetski materijal isto kao pod 1. 3. — Baterije anodne dve date Račiću, resto dobij amo ovde. 4. — Od spreme, odela dobace se jedna količina za sada neodređena, radi premeštaja grupe LER u SI. Gradišku. 5. — Sek-•cije tražene iz štaba, obećane i čekam na iste. Nastavak.

Br. 756 od MAUSA. — Br. 292 od 5-II. — Nastavak 6. — Pošto ponovo mogu koristiti radiostanicu, to možemo raditi po šifri i vremenu koje je kod Račića. Rad u 8 i jedan, pet i trideset časova, odnosno prema ugovorenom vremenu na talasu 77 m. ili 3896 KHZ svakog dana. Pozivni znak FGS. 7. —- Izvestite gde da šaljem ono što ovde dobijem. 8. — Sito mi se saopštava to preko g. Borote. Kapetan Relja Doder. Kraj depeše.

Br. 757 od TETOJVA.386 — Br. 40 od 2-II. — Još sam u selu Doborovci. Držim D. Vranjevac. Levo od mene u selu Dža-kule Južnomoravci. U D. Međeđi Timočani Prema nama u selu Srnice i Spiondce Posavski parizanski odred. Dalje južno u selu Repatnica je štab 14 brigade, koja drži sela Babunovići, Brničani, Čekanići i Orahovicu. Crveni su prodrli u Srnicu 30 i 31 bez borbe. Moj napad 31 bio je ukočen od 14 brigade sa pravca Babunovići, dok je Posavska brigada bacila prema

385 Odnosi se na najbližu nemačku jedinicu. M Nedić Neško.

6 februara 1945 god.

Br. 760 od 541. — Br. 283 od 6. II. Stigao sam u selo Stra-jišće i Krsno polje, pored puta jugoistočno od Maglaja. Hitno mi javite situaciju na frontu Ozren — Gračanica — Gra-dačac i da li se može preko mosta kod Doboja. Mirko.

Br. 763 od PINDA. — Br. 258 od 4-II. — Partizani svim silama drže Srnice kao raskrsnicu. Pošto su Timočani napustili i zaseok Buk nisu mene izvestili i otišli u G. Međeđu, morao sam da posednem i ovaj položaj zbog šupljine od sela Prnjavora i j u k a m a. Timočani iskorišćavaju moje snage i Neškove. Molim da me više ne potčinjavate onima koji su još bili Nedićevi štuka oficiri i služili okupatoru, dok sam ja već tada stvorio i komandovao grupom korpusa, nikad nisam služio okupatora i neprekidno sam u šumi. Pored toga moje su kvalifikacije daleko iznad takvih. Zato što nisu bili u stanju da dovedu ovde dosta vojnika, iskorišćavaju sada druge, a svoje štede. Nastavak.

Br. 764 od PINDA. — Br. 259 od 4. - II. — Potčinjavanje mlađim od strane Komande Srbije, gde me mrze, ja sam do sada izgubio preko 1.000 ljudi što će biti docnije katastrofalno za srpsku Jug. Komanda Srbije uzela mi je i lekara i sve lekove što sam s mukom zaplenio, te mi sve češće vojnici umiru i razbolje-vaju bez stručne nege. Ovako dugo na položajima vojnici ne mogu ni da pare odela i tifus se sve više širi. Municije apsolutno nemamo više te molim najhitnije smenu jedinica koje osmatraju reku Bosnu i imaju municije, ili molim da mi se doture bar 50.000 metaka i 200 bacačkih bombi, pa ću ja sam tući partizane. Nastavak.

 

752

48

753

Br. 766 od PINDA. — Br. 261 od 5 — II. — Partizani drže sela: Orahovica — Čekanići noranjci — Srebrnik, zaseok Kupresi — Srnice i deo Kerepa. Njihova verovatna namera je održati ove položaje do dolaska novih snaga, a potom ofanziva na Gradačae, Trebavu i Gračanicu. Potrebno je da nam se doturi municija ma od kuda i smene naše snage drugim jedinicama. U ovakvom stanju teško da će naše snage moći da izdrže jači partizanski pritisak, koji će uskoro uslediti po svima prikupljenim podacima. Ovo je vrlo hitno. Mladenović. (NB. — Mladenović je triplo šdfrovao).

Br. 766 od MAUSA. — Br. 294 od 6 - II. — Radomir Neško-vić javio se, On piše: Krenuo sam sa komandom sreza i 150 vojnika. Ostatak krenuo bi, ali Kosorić neće da kreće, pa se ljudstvo razbežalo kućama, a nešto i njemu. Ceo haos napravio čika Branko i Drašković. Dobijam razna naređenja od raznih komandanata. Prosto ne znam koga da slušam. Krećem u pravcu Kladnja i tražiću V. K. U Sokolovićima nema komunista. U Olovu čekaću nekoliko dana da bi se obavestio o situaciji. Molim najhitnije naređenje. Borota.

7 februara 1945 god.

Br. 768 od PINDA. — Br. 263 od 7 - II. — Partizani dovukli prema Nešku u selo Sladno 300 boraca, 2 teška bacača i 3 teška mitraljeza. Verovatan napad na Neška prema Monju i Šehrat-kji. Za pomoganje Neška držim u Džakule 100 ljudi, a sa ostalim držim čvrsto za sada Srnice, Begov Han, Kapetanovu Binu, Biberovo polje, Buk i Mehmedoviće. Ustaše iz Gračanice malo aktivne. Mladenović.

8 februara 1945 god.

Br. 772 od MIKIA. — Br. 65 od-II. — Posle krvave borbe od dva dana i jednu noć zauzeo sam Milino selo i Turiju.387 Sa mojih 1.000 ljudi tukao sam dve komunističke brigade jačine preko 2.000 boraca. Dejstvo Pavla Đurišića u ovoj akciji ispoljeno je samo sa nekoliko mitraljeskih rafala. Duja Smi-

3,7 i "• Borbe protiv opšte rezerve Vrhovne komande (vidi dok. br. 149) 5, 6. i 7. februara 1945. vodila je 45. divizija NOVJ. O njenim borbama i gubicima vidi Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 33, dok. br. 46 i 87.

ljanić je pred samu borbu pobegao, zašto ću mu ja suditi, ako to Vi ne učinite. Moji ljudi su se borili divovski, mnogobrojne nalete komune danonoćne odbili smo, prešli u protivnapad i naterali komunu u begstvo. Nastavak.

Br. 773 od MIKIA. — Br. 66 od 7 - II. — Nastavak. Kod metne 6 mrtvih i 15 ranjenih. Komuna 20 mrtvih i mnogo ranjenih i 6 zarobljenih. Zaplenio sam 2 ruska puškomitraljeza, jedan ruski pikavac, nešto municije i 10 pušaka. Molim dalji pravac. Račić. Kraj.

Br. 774 od MIKIA. — Br. 67 od 8 - II - 7 februara u 14 časova izbio sam na reku Spreču kod sela S i ž j a, Krtove i Porje-čine, presekao komunističku kolonu, koja je odstupila uz Spreču ka Puračiću i od nje napravio paprikaš. Komuna u ovoj borbi imala preko 20 mrtvih i mnogo ranjenih. Kod mene 5 ranjeno ni jedan mrtav. Zarobio sam još jedan mitraljez, 1 pikavac, 10 pušaka i nešto municije.388 Đurišić se kreće vrlo sporo i neodlučno. Sada je na liniji: Poljice — Turija. Račić.

Br. 775 od MIKIA. — Br. 69 od 3 - II. — Municiju sam skoro svu utrošio. Javite mi najhitnije, kako i gde se mogu popuniti. Račić.

Br. 780 od MAUSA. — Br. 279 od 7 - II. — Arsović389 iz Sarajeva da se Pavlu preda sledeća depeša: U Sarajevu sam već 3 dana. Radim za smeštaj izbeglica sa Ljubom. Ljubo uvek isti. I jednim i drugim smetnja, pa sam Ljubu saopštio, da je Pavle na zboru smenjen i da Gojnić vodi stvar. Ovde vrlo teško. Javite se preko Dodera. Puk. Borota.

Br. 781 od^ MAUSA. — Br. 300 od 7 - II. — Doder pismom od 6 - II - saopštava da ne radi sa stanicom, radi preselenja grupe LER pa treba formalno ići sa korpusom koji je u Kasin Dolu. Obavestio sam ga kuda treba da uputi primljeni materijal. Puk. Borota.

9 februara 1945 god.

Br. 783 od 546, — Br. 184 od 3 - II. — Stigli smo u Kožuhe. Sa nama je Kojić sa Posavskom brigadom ukupne jačine oko 100. Mirko.

Dušan, kapetan.

 

754

48«

755

Br. 784 od BARONA. — Br. 44 od 9 - II. — »AC«. — Danas 9 o.m. Nemci dejstvuju jačim snagama od Zvornika ka Tuzli i Brčkom. Jedan puk Nemaca sa dve baterije danas od 6 časova dejstvuje od Gračanice ka Tuzli. Izdao sam naređenje da Nedić izbije na liniju selo Sladno — Špionica, a da Viktor zauzme položaje Fernanovac, Guste, da Vesić sa Ti-močkom grupom posedne selo Vučkovci gde nema naših delova. Sa ovih položaja naredio sam da se sa ponekim odelenjima pre-duzme akcija protiv povlačećih partizana. Nedić se u Gračanici sastao sa nemačkim komandantom Dobo ja po njegovom pozivu. Mihovil.

Br. 785 od BARONA. — Br. 45 od 9-II-. 5 o.m. VII crvena brigada vršila napad na Zabare na Posavce.390 Pošto su razbijeni povukli se crveni u Porebrice, gde siu i sada. Pukovnik Popović krenuo za Posavinu radi objedinjavanja akcije posavskih brigada391 koje se počasno zalažu. Mihovil.

Br. 789 od 840.392 — Br. 1 od 9 - II. — Stigao sam do Leke i primio Vašu depešu br. 448. Živi smo svi i dobro, ali nije baš sve u redu. O ovome u sledećoj depeši sve detaljno. Kanal koji smo mi prošli preko Zabara i Brčkog ugrožen od ustaša

390 Napad su izvršila dva bataljona 7. brigade 23. divizije NOVJ (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 33, dok. br. 83 i tom V, knj. 38, dok. br. 87—90).

3,1 Odnosi se na 5, 6. i 7. posavsku brigadu Trebavskog korpusa.

392 i 594 Damjanović, Stevan Stevo (Leko), komandant Majevičkog korpusa. Tu depešu (br. 789) i depeše br. 790—792 nije poslao on, već Aleksandar Mihailović Šaša, komandir grupe komandosa koja je, po naređenju Vrhovne komande, tada bila upućena u Srbiju radi izvršavanja diverzantsko-terorističkih zadataka. Na putu za Srbiju Mi-hajlovićevu grupu su 6. februara 1945. u selu Goricama razoružale ustaše. Saznavši za to, Dragoslav Pavlović, potpukovnik, 8. januara 1945. obratio se pismom zapovedniku ustaško-domobranske 12. hrvatske divizije pukovniku Slavku Cesariću, u kome, između ostalog, piše:

»Dragi Slavuško,

Na dan 6. II po podne u selu Gorica razoružan je moj oficir Šaša Mihajlović, koji je išao sa jednom grupom oficira i podoficira na specijalni zadatak. Njega su razoružale ustaše. On je predao sve bez borbe, zato što sam mu ja naredio da sa ustašama ne prima nigde borbu, a naročito ne preko tvoga reona, jer sam računao na naše staro prijateljstvo. Njegov zadatak je od velikog značaja Po sve nas bez obzira da li su u pitanju četnici ili ustaše, Srbi ili Hrvati. Ja ti ne mogu pismom reći, niti smem, u čemu se sastoji njegov zadatak, ali mogu mirne duše da ti kažem, da ima jedan specijalan i vrlo važan zadatak. Molim te, naredi odmah da im se vrati oružje i sve što im je oduzeto, kao i omogući im se put dalje preko tvoga reona. Za ovo sigurno računam na Tebe i očekujem Tvoj odgovor«. (Arhiv VII, k. 18, reg. br. 1/8).

koji su nam oduzeli oružje. Posredstvom Nemaca, vraća nam se oružje. Nastavak.

Br. 790 od 840. — Br. 2 od 9 - II. — Događaj oko oduzimanja našeg oružja od strane ustaša odigrao se ovako: Boškov393 komandant brigade u D. Zabarima, gde smo zanoćili, izvestio me da je kanal preko sela G o r i c a i Brčkog slobodan kroz ne-mačke i ustaške redove. Nisam se ovim zadovoljio, pa sam poslao Vertića unapred da obezbedi put. On je otišao do Brčkog i dobio odobrenje i od nemačkog i od ustaškog komandanta C e s a r i ć a.394 Dobio je i kamion da nas prebaci kroz Brčko. Nastavak.

Br. 791 od 840. ^— Br. 3 od 9 - II. — Mi smo čekali u selu Gorici pripravni za svaku eventualnost, mada su ustaše pokazivale prijateljski stav. Kada je Vertić došao sa kamionom i nemačkom pratnjom oko 300 ustaša nas je opkolilo i oduzelo oružje. Mi smo se mogli braniti, a nisam se ni nadao da će ovo smeti učiniti u prisustvu Nemaca i posle svih garancija, čak i njihovog komandanta divizije. Pripremili su da nas te večeri sve pobiju. Pukim slučajem izvukli smo se.

Br. 792 od 840. — Br. 4 od 9 - II. — Nastavak. Oduzeli su nam 5 mitraljeza, 16 mitraljeta, 19 pištolja, eksploziv, bombe i municiju. Od ostalog kompromitovani su samo letci i ništa više. Nemci izgleda znaju cilj našega puta. Oni vrše jak pritisak na ustaše, ali vrana vrani oči ne vadi. Oružje nam se polako vraća, ali sam ubeđen da nam ni polovinu neće vratiti. Ostajem kod Leke i obaveštavajući Vas o toku događaja. Kraj.

10 februara 1945 god.

Br. 793 od PINDA. — Br. 266 od 9 - II. — Današnji napadi na partizane od broja 11 i ustašama nisu dali velike rezultate.395 Broj 11 i ustaše zanoćali kod Orahovice i Cekanice,396 Va-ljevci opet u Doborovce, i ako su imali dosta uspeha i plena, moje snage na Kapetanovoj Bini, Begov Han, sela Guste i Brezik, a Timočani u Vučkovcu. Nastavak.

3,3 Todor, kapetan, instruktor 4. trebavske brigade Trebavskog korpusa.

3* i m Reč je o napadu nemačkog 724. puka 104. lovačke divizije i 3. gorskog i 12. ustaškog zdruga na 23. diviziju NOVJ (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 33, dok. br. 64, 83 i 88).

m Na karti 1:100.000: Cekanići.

 

756

757

Br. 794 od PINDA. — Br. 267 od 9-II-. — Nastavak. Partizani dali jak otpor i ostala na liniji: istočno od Orahovice i Oekanića, Srebrnik, Spionica, Hrgovi, Porebrice. Veza naš 469.397 Sa ustašama najbolja saradnja. Važnije izveštaje slaću po novoj šifri. Danas mi se javio kapetan Dušan Todiorovdć i poručnik Radovan Popović od Patka, čime sam dobro uredio moj štab. Kraj.

Br. 795 od PINDA. — Br. 268 od 10 - II. — Partizani očekujući za idući dan mnogo veći pritisak broja 11, a da bi povratili raskrsnicu Srnice, napali su pred sam mrak sinoć najpre Timočane u Vučkovcu, a ovd su se povukli, a zatim i moje snage istočno od Srmioe u selu Guste i Breziku, te su se i moje snage morale povući, sinoć oko 21 čas, usled nedostatka municije u Biberovo polje i Mehmedoviće; Neško je u Doborovcima.

Br. 796 od ORFEJA. — Br. 45 od 9-II-. Savo Derikonja398 javio depešom br. 31 do 33. Previše sam zauzet poslom pa Vam se rijetko javljam. Prvi put odstupa mSM ovako jedino da vam se požalim. Za vreme boravka Račićevih i nekih drugih jedinica iz Srbije, narod je pljačkan, maltretiran i tučen. Narod bihesa od sve te vojske kao i od partizana, Ne-maca i ustaša. Ne samo da je pljačkano za jelo već je kupljeno sve po kućama šta im se sviđalo. Ovakvim postupkom narod je skroz demoralisan pogotovo borci iz čijih je kuća jedna jedina krava dizata. Pitaju se da li je ovo srpska vojska u kojoj narod gleda spas. Nastavak.

te i od koga se nadamo pomoći. Pozdravlja Vas Vaš poručnik Savo. Bora Mitranović depešom br. 40 od 7-II-javlja: Račićevi su ovde sve opustošili. Odnosi sa Muslimanima i Hrvatima pogoršani radi postupka Račićevih ljudi. Potrebno je, da nam pošaljete novaca, sasvim sam bez njih. Uzdamo se u Vas. Pozdrav Bora. Mitranovića i Derikonju ne mogu pomoći jer sam bez ikakvih novčanih sredstava.

Br. 800 od ORFEJA. — Br. 49 od 9-II. — Nastavak. Prema nepotvrđenim podacima Italijani imaju pravac Goražde. Užurbano sva sela im spremaju krplje, a za ovo su izdali naređenja. Sve živo opljačkaše. Prema nama su ofanzivni. Svakog dana smo sa njima u borbi. U svim selima postavljaju svoje vlasti. Od broja 11 ne dobijamo za sada ništa. Naše trupe su bez hrane, municije i obuće. Sa ovakvom vojskom nemoguće mi je dalje ostati ovde, pošto su pasivni krajevi, a potpuno sam ih iscrpio. Baćović. Kraj.

Br. 801 od AGEJA. — Br. 72. od 10-11. — Sa grupom stigao sam u Boljaniće.400 Usled svega što se preživelo, ljujdstvo mi je iznemoglo i sasvim oslabilo. 106 vojnika uputio sam u Sarajevsku bolnicu, a ostali oboleli lece se po jedinicama. 67 je operisano posle primljene vakcine, koja je bila zatrovana. Dvojici je olsečena ruka. Neophodno mi je potrebno da mi se da prostorija za najnužniji oporavak, a posle ovoga imaću fanatične borce. Cuo sam da je pala Tuzla i to prilikom dosta zarobljeno mobilisanih sa moje teritorije, koji hoće da dođu kod mene. Molim da mi se želji izađe u susret. Puk. Smiljanić.

 

Br. 797 od FLEŠA. — Br. 250 od 9 - II. — Mi se nalazimo kod Erića stanovi na Ravnoj poljani. Teren je pogodan postoji mogućnost da se održimo zbog velikog snega. Slaba aktivnost poternih odelenja. Za hranu se spuštamo u sela Ljubičevac, Kamenicu, Ornuće, Majdan. Major Cosić.

Br. 798 od ORFEJA. — Br. Nastavak. Usled ovakvog rada i inače teških ekonomskih prilika preti opasnost od gladi. Smatram da ćete shvatiti opravdanost ovakvog mog izveštaja i da mu nećete zameriti. U Vas imamo neograničeno poverenje, pa vam iznosimo nevolje, jer Vi ste jedini čovek koji nas razume

12 februara 1945 god.

Br. 808 od 717. — Br. 49 od 11-11. — Veza vaš 485 od 10 II. Svi su na starim položajima, sem Nedića, koji dejstvuje ka Brnjičanima. Dobio je nešto municije. Bolje hi bilo da se ne ističe suviše daleko. Crveni su bili prema našim u Porebri-cama. Sve njihove snage nadiru preko Spionice ka Srebreniku. Mihovil.

 

3" Vidi dok. br. 192.

398 Bio je tada komandant 1. sarajevske brigade Romanijskog korpusa.

m Tako u originalu, verovatno treba: postupam.

Vidi dok. br. 177.

 

758

759

Br. 815 od AGE JA. — Br. 80 od 12-11. — ... Gzrenci su divni bratski nas primili. Crnogorci401 u ovim krajevima strašno postupaju i čine nezamišljen namet narodu, čiji borci ozlojeđeni ovim, napuštaju položaje da bi zaštitili domove. Primera radi navodim: Jedna jedinica iz sela Paklenice zahteva 20 tovara suva mesa, 12 volova, 200 pari opanaka i mnogo žita. I Račićevi nisu daleko izmakli. Potrebno je hitno preduzeti me-re. P. puk. Smiljanić.

Br. 816 od MIKIA. — Br. 76 od 12-11. — Sinoć sam stigao u selo Skipovac. Odavde nameravam prema Posavini, da bi došao u vezu sa Lekom, i nahranio ljude. Javite odobravate li i gde vas mogu naći. Ja i moje starešine želimo da se sa vama sastanemo i govorimo. Račić.

Br. 822 od TETONA.*02 — Br. 49 od 11-11. — 9 februara u teškoj borbi Nemci i ustaše zauzeli su sela Orahovicu i Ce-kaniće,403 a ja sa bataljonom44 selo Sladno. Moji gubici 30 ranjenih i 5 mrtvih. Komunistički gubici, 5 mrtvih i 15 ranjenih po iskazu meštana. Zarobio sam 6 crvenih, 1 ruski mitraljez, 1 pikavac jednu preciznu pušku i k e i405 puške...

Br. 823 od TETONA. — Br. 50 od 12 - II. — Od 22 januara do danas bataljon je ceo vodio tri noćne i 7 dnevnih borbi sa trajanjem od po najmanje 6 časova. Pojedinačnih akcija čete i vodova, bilo je svakog dana i svake moći. U ovim borbama poginulo mi je 10, ranjeno 48 vojnika, od kojih 4 vodna oficira. Usled bolesti i premorenosti izbačeno mi je iz stroja 32 vojnika, od kojih jedan komandir čete i dva vojnika. Poveo sam u borbu 260 vojnika, a sada imam 170 vojnika, što znači da mi je izbačeno iz stroja 30%. Broj vođenih borbi i rezultat dokazuju da je ba<taljon izvršio dužnost. Potrebno mi je 15 dana odmora za ceo bataljon, zašto molim smenu. Neško.

Br. 831 od 278. — Br. 308 od 13 - II. — Kontrolišući rad predate mi radio stanice, našao sam da je Lorens pravio de-feše, koje je šifrovao potporučnik Đuričić Radoslav, iz štaba Zeničkog koipusa, a za koga ima mnogo znakova podozrenja, t.j. da nije beskompromisno privržen Ravnogorskom pokrr-

Odnosi se na četničke jedinice iz Crne Gore. Neško Nedić.

Radi se o ostacima Valjevskog korpusa. Tako u originalu, verovatno: tri.

tu. Lorens, oćncsno LOZO, slao depeše bez moga pitanja i odobrenja. Molim objašnjenje kojim Vašim ovlašćenjima raspolaže, jer je na izgled neiskren prema meni. Puk. Borota.

i

Br. 832 od MAUSA. — Br. 309 od 13 - II. — Rešene depeše br. 416, 478, 443 i 482. Od vas preko naše stanice primio sam dve depeše sa oznakom: Magna ponavljam Magma i jednu sa oznakom Moro, ponavljam Moro. Za koga su te depeše nije mi poznato, stoga molim da me izvestite za koja su lica, kako bi i ubuduće, u koliko iste budu predavane, mogao dostavljati kome treba. Puk. Borota.

Br. 833 od 278. — Br. 310 od 13-11. — Rezervni kapetan Miroslav Lozo dostavio mi je danas pismo. U pismu daje mi na znanje, da je postavio svoje ljude na sve puteve kako ne bih mogao pobeći. Kaže da će me likvidirati. Za ovo navodi sle-deće razloge: Stvaram razdor među sfcarešinama i komandama; održavam vezu sa Gestapoom na korist okupatora; na-menno vršim sabotažu pri nabavkama; sabotiram obrazovanje propagandnog centra Istočne Bosne. Nastavak.

Br. 834 od 278. — Br. 311 od 13 - II. — Nastavak. Dalje navodi da očekuje precizna naređenja od Vas za rad u vezi prednjeg. »Smesta ću Vas ubiti« tako na jednom mestu piše. »Svi komandanti Istočne Bosne, pogotovo okolni, pružiće svesrdno asistenciju pri izvršenju zadatka, koji dobijam od Čiče i koji sam sebi po sopstvenoj inicijativi dao«, kaže Lozo u jednom Pasusu svoga pisma. U vezi prednjeg molim da me hitno pozovete u V. K. na suđenje, jer ljudi na koje se on poziva u svojoj optužbi: puk. Lalatović, major Pevec, Mulaldć i drugi oficiri V. K. i C. N. K. nalaze se sada u Vašoj blizini. Kraj. Puk. Borota.

14 februara 1945 god.

Br. 841 od KORE. — Br. 10 od 14 - II. — Veza vaš 439 i 440 406 probio sam se u ODlast Gračanice. Račić je već sa svim snagama prešao na desnu obalu Spreče, a danas prebacujem Pavlove izbeglice i komore. Pavlove snage drže liniju O z r e n Petrovo selo. Crveni su nas napali 11 o.m. ali su najureni za

Vidi dok. br. 192.

 

760

761

X,orečane uz gubitke od 150 mrtvih.407 Za razmeštaj dao sam Pavlovim snagama zonu od reke Bosne do Babešnice Prebijeni Kam[en] — Gračanica.408 Nastavak.

15 februara 1945 god.

Br. 843 od TETONA. — Br. 57 od 14-11. — Nemci drže: Petrovo selo, Miričina, Moranjci, Falesnicu,409 selo Cekanji-ći. Ja sam se 12-tog iz Brnjičana morao povući u Doborovce zbog prodora komunista u selo Sladno. Crveni sada drže: selo Brničani, selo Babunovići, selo Sladno, selo katolička Špionica i .selo Srnice. Nemci bi nas potpomogli municijom, ali traže zajedničku akciju, direktan naslon krila. Molim da bi grupa Patkova trebala da se rokira južno i da stvarno napadamo, a otsek Kerep — D. Međeđa da primi neka jedinica od Grada-čca. Neško.

Br. 845 od 717.iiQBr. 58 od 14-11. — Crveni su jačim snagama 13 o.m. u 17.30 časova izvršili napad na ćelom frontu.411 Najjači pritisak bdo je prema Kerepu i Biberovom polju. Na Kerep i Doborovce jednovremeno napali. Oštra borba trajala do 22 časa. Crveni odbijeni, a naši održali položaje. Ovoga puta i pored svih teškoća sve su se jedinice dobro pokazale, pa i Trebavci. Detaljan izveštaj sleduje. Mihovil.

Br. 849 od MAUSA. — Br. 314 od 15 - II. — Vojnike ne mogu držati jer sam ostao bez novčanih sredstava, a od naroda ne mogu ništa da dobijem pošto ne komanduj em izravno teri-torijom na kojoj se nalazim. Bojim se da ćemo u najkraćem vremenu izgubiti teritoriju severno od Sarajeva. Niko se nije primirio i svi rade punom parom. Oni raspolažu novčanim sred-

407 Napad je izvršila 14. brigada 23. divizije NOVJ. U izveštaju njenog štaba od 15. januara 1945. piše da je u borbama protiv nepri jatelja od 1. do 15. februara 1945. brigada imala: 42 poginula, 179 ra njenih i 17 nestalih (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 33, dok. br. 88).

408 Opširnije o razmeštaju četničkih jedinica u dolini Spreče vidi u Arhivu VII, Ča, k. 164, reg. br. 10/4, naređenje IDSVK od 13. fe bruara 1945.

m Na karti 1 : 100.000: Falešici. 410 Ljubomir Ljuba Jovanović (takođe 715—719). 4", 412, "4 i ,23 Reč je o dejstvima 23. divizije NOVJ (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 33, dok. br. 83, 88 i 103, knj. 34, dok. br. 1.

stvima. Baćović je nosio navodno oko 6 kgr. zlata sa sobom. Ako se ovome stanju ne nađe brzo i energično leka, bićemo sasvim onemogućeni na ovome terenu. Momčilović od dolaska Baćevića na Trebević ne javlja se nikako meni. Ranije je podržavao povremeno vezu. Sada ne odgovara ni na moja pisma. Protiv mene i moje komande vrše besomučnu propagandu ogovaranja. Nastaviće se.

Br. 850 od TETONA. — Br. 63 od 15 - II. — U 6 časova crveni su otpočeli opšti napad na ćelu grupu.412 Ataka na mom desnom krilu izbili su na drum kod Sokola i teže koti 633. Na mom levom krilu zauzeli su Vranjevac. Žestok napad još traje u pravcu Biberovog polja, gde se naši povlače ka Buku. Kerep su naši noćas napustili. Ja nastojim svim silama da zadržim kotu 633. Imam je u svojim rukama, ali ću verovatno Monj morati napustiti da bi ih sigurno zadržao 633. Patak danas otišao u Gračanicu zbog municije. Neško.

Br. 851 od PINDA. — Br. 274 od 15-11. Patak mi je javio da javim Vama, da je otišao na poziv broja 11 u Gračanicu radi municije. Vesić413 se povukao na D. Međeđu i D. Zeli-nju. Ja ga zastupam do njegova povratka. Od jutros rano partizani napadaju naše položaje.414 Javiću detaljno docnije.

Br. 856 od PARZIA. — Br. 44 od 15 - II. — Iz depeše koju ste uputili Ostojiću,415 vidim da ste naredili da se jedinice krenu dalje pravcem Gračanica — Gradačac. Ovim pravcem ne mogu krenuti sa jedinicama iz razloga, što je most kod Karanov-ca od strane broja 11 porušen i što je muslimanski živalj. Ustaše i zeleni kadar neraspoloženi prema ovim borcima i narodu. Rajlić416 koji je pre rušenja mosta [uspeo] da pređe, jedva je dzbegao sukob. Stoga sam naredio da sve pređe kod mosta u blizini Doboja. Nastavak.

Br. 857 od TETON. — Br. 65 od 15 - II. — VIII crvena brigada417 u selu Sladno i Vranjeviići.418 U teškoj borbi preko dana uspeo sam da zadržim m o n j i k h41fl 633. Moj napad prema

413 Vlastimir, major. <15 Vidi dok. br. 192. 4,6 Radoman.

4i7 j 421 Ra(jj ^ 0 dejstvima 9. brigade 23. divizije NOVJ (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 33, dok. br. 83, knj. 34, dok. br. 1). 418 Na karti 1:100.000: Vranovići. 4,5 Verovatno treba: »Monj i k.«

 

"762

763

sfradbi u 16 časova odbijen. Izbačeno mi je iz stroja 9 vojnika, među kojima dva oficira. Za 16 o.m. II420 obećao bočni napad na VIII brigadu421 od Gračanice. Vikot 42 napustio Dža-kule. Ja ću 16 braniti moj položaj i ako broj 11 krene napašću najpogodnijim pravcem protivnika. Neško.

učiniti, jer dok se jedni bore, drugi u neposrednoj brlizini spavaju ili posmatraju. Za municiju treba kucati na sva vrata. uložiti i poslednji dinar samo da je dobijemo. Po ovoj depeši, mplim preduzmite najhitnije mere. Račić. —

 

16 februara 1945 god.

Br. 858 od PINDA. — Br. 277 od 15 - II. — u 19 časova. Posle žestokih borbi celog dana a p r e d jačim partizanskim snagama423 zanoćili smo na liniji: Valjevci kod sela Sokola moje snage od searotzij e,424 Trnovci u Prokop, Vesić u G. Međeđi, Boriku i Zelinji. Municije više nemamo. Sad nam oružje služi kao motka, jedinice su iscrpljene. Imamo preko 200 ranjenih i bolesnih. Molim shvatite nas i zamenite drugima.

17 februara 1945 god.

Br. 860 od PINDA. — Br. 279 od 16 - II. — Ovog momenta partizani izbijaju ha Sehratlije, a Neškovi se povlače. Time je moj desni bok u selu Trnavci potpuno otvoren, a partizani produžavaju napad i teško da će moje snage moći da se održe. Ovde pred nama napada 600 partizana, odlično naoružanih. Broj 11 se povukao od Čekamiće za neposrednu odbranu Gračanice i Sokola. Javio Neško. Molim najhitniju pomoć. Naše snage iscrpene u svakom pogledu.

Br. 864 od MIKI. — Br. 78 od 17 - II. — Stigao sam u selo Jelovče [Selo] i Zelinju. Kerep drže komunisti.425 Ja ga mogu zauzeti i probiti se do Porebrica, ali to je besciljno. Naše jedinice ovde nepovezane, slabo komandovanje i bez municije. Hitno treba povezati jedinice, objediniti komandu, pa jedno-vremeno sve krenuti napred. Ovako nikada i ništa nećemo

420 i m Radi se o 704. puku nemačke 104. lovačke divizije, koji je od 9. do 16. februara 1945. dejstvovao od Gračanice ka Tuzli, a 19/20. februara se povukao u Doboj (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 33, dok. br. 64, 88 i 129, knj. 34, dok. br. 1).

422 Treba: Viktor (Južnomoravski korpus).

424 Treba: Sehratlije.

425 Kerep su tada držali delovi 9. brigade 23. divizije NOVJ (Zbor nik NOR-a, tom IV, knj. 34, dok. br. 1).

Br. 866 od PINDA. — Br. 278 od 17 - II. — Noćas su se Valjevci pod jakim partizanskim pritiskom povukli čak na Oš-trikovac, kota 622, severozapadmo od Sokola. U ovom momentu partizani opkoljavaju Sokol. Ustaše i br. 11 pasivni u Gra-čanici i Sokolu. Potrebno je da se hitno interveniše pravcem Paležnica — Skipovac, jer će partizani prodreti u pozadinu naših snaga. Potrebno i hitno dejstvo od Kerepa, ka Srnici, tamo partizani slabi. Ja sam povio desno krilo od Trnovci na Oglavak, zapadno Trnovci.—

Br. 867 od PARZIA. — Br. 45 od 15 - II. — Jedinice i narod koji maršuju već 80 dana i trpe sve teškoće, a jedinice vode neprekidne borbe, moraju se odmoriti. Mesto za odmor mora biti negde blizu, jer bolest i umor od ljudstva i naroda onemogućavaju mi da ih dalje vodim. Za taj odmor maj povoljnija je desna obala reke Bosne od Doboj a do Modrica. U koliko na toj prostoriji ima nekih delova i jedinica, molim naredite da se povuku dalje i dublje od ove linije kako ne bi došlo do nagomilavanja vojske i do sukoba između jedinica. Nastavak.

Br. 868 od PARZI. — Br. 46 od 15-11. — Nastavak. Molim ovo smatrajte kao vrlo hitno, jer će od 16. ov. m. u 18 časova sve jedinice, neborci i ustanove biti prešle na desnu obalu reke Spreče. Berta. —

Br. 869 od PARZI. — Br. 47 od 15 - II. — U toku pokreta imao sam velikih nezgoda u pogledu ishrane. Narod ne da ništa, čak ni za bolesnike ni ranjenike. Srpski narod je u ovom pogledu mnogo gori od muslimanskog i katoličkog življa. Nig-de ni u jednom mestu ni reći o Ravmogorskim odborima, a kada se traže beže u šumu. Stoga su prinuđene jedinice da same putem intendanta vrše rekviziciju. Vojsku moram hraniti i to dobro hraniti, bez obzira ko je kakve vere i što se sa tim oduzimanjem hrane gubilo. Sejem leševe po Bosni, a da sejem i zbog gladi to ne mogu dozvoliti.

 

764

765

18 februara 1945 god.

Br. 877 od TETONA. — Br. 71 od 18 - II. — Iz Gračanice mi javljaju da će Nemci napustiti Istočnu Bosnu i zato puk iz Gračanice treba da ode za Doboj,426 a potom za Brod. Štab armije iz Sarajeva već u Brodu. Crveni su počeli ozbiljan napad i ako se Nemci povuku odbrana Trebave bez municije teško će se održati. Treba predvideti sve, pa i pad Trebave. An-gažovati se za municiju dok su Nemci još tu. Neško.

Br. 879. od TETONA. — Br. 74 od 18 - II. — Sijedi Krš držim. Pokušaću da ga branim do zadnjeg čoveka ali neznani da li ću uspeti najviše zbog premorenosti, jer kako sam napustio Doborovce bez hleba i krova, a skoro i bez metka zadržavam crvene naprežući i dan i noć ovo ljudstvo koje više ne može da izdrži, a Sijedi Krš ako pustimo, onda do Bosne put je slobodan, a tamo su bezbroj bolnica i pozadina. Molim na vreme ojačajte snage na mom pravcu i moj bataljon427 smeniti. Neško.

Br. 882 od PINDA. — Br. 283 od 1 - II. — Cim smo dobili municije proseono po dva metka na vojnika izdao sam zapovest za napad noćas u 21 čas po sledećem: Valjevci da napadaju od Sijedoga Krša pravcem k. 555, M o n j radi ovlađivanja kotom 555 i Monjom asa mojom Kozjačkom brigadom. Moje snage napadaju Monj selo Džakule i k. 411 i Vranjevac da njima ovladaju, a Vesić da napada Buk, Biberovo polje i Begov Han, da njima ovlada. O rezultatu napada javiću. Dobro bi bilo da Račić delom snaga napada pravcem Kerep — Srnice —■ Spio-nica.

19 februara 1945 god.

Br. 886 od PINDA. — Br. 284 od 19 - II. — Noćašnji naš napad imao je delimični uspeh. Desna kolona sastavljena od Valjevaca i mojih Kozjaka, zauzela je kotu 633 i 555, ali ma da nije uspela srednja kolona, od ostalih mojih snaga bila je zauzeta kota 431 sve do Džakula, ali bez sadejstva Timočana, morala je da napusti osvojenu kotu, Nije mi javio Vesić da li je uopšte krenuo u napad prema Buki i Biberovom Polju. Javiću ovo naknadno. U prošloj depeši omaškom šifranta izostavljeno je: ako bi pala Gračanica naš položaj... Nastavak.

Ostaci Valjevskog korpusa.

766

Br. 890 od MIKIA. — Br. 72 od 19 - II. — Stigao sam u oblast Gr adačca i organizovao napad na komuniste. Nadam se da će sve jedinice danas do mraka izbiti na reku Tinju između sela Dubrave i Srnice. U napadu učestvuje Garda, moje-snage, nešto muslimanske milicije i dve Trebavske brigade. Vesić me oba vesta va da Neško, Viktor i Vesić takođe napadaju sa zapada u pravcu Biberovog Polja. Račić.—

Br. 891 od TETONA. — Br. 67 od 17 - II. — RPT. Noćas: sam izgubio kotu 633. Komunci i dalje navaljuju. Nemci se povukli u Gračanicu. Treba ubacivati nove snage, jer ja ne mogu dugo davati otpor bez municije i sa svega 140 boraca. Neško.—

Br. 892 od TETONA. — Br. 78 od 19 - II. — Dobio sam 6000 srpske i 1000 italijanske. Ovo mi je omogućilo noćni napad u kome sam zauzeo kote 561 i 633, 551, 555. Kotu 683 branilo je tri bataljona devete brigade, a noćni napad na Monj, nije mi uspeo. Zarobljena tri partizana. Jedan vodnik mrtav a dva nađena vodnika i pet ranjenih vojnika. Dalje ne mogu u napad dok krilne jedinice ne ovladaju selom Sladna i selom Džakule. Neško.—

20 februara 1945 god.

Br. 896 od PINDA. — Br. 288 od 19. II. — Pošto sam jutros rano ovladao i kotom 431, kao i selom Džakule, naredio sam za večeras trostruki koncentrični napad na Monj i to ovako: Valjevci sa mojom Kozjačkom brigadom napadaju na kotu 555 na Monj. Bataljon Jablaničana napada od sela Trnovci na Monj, Naredio sam ponovo Vesiću da ovlada Bukom. Ovim sam naredio da u nedostatku municije partizane tuku puškama i hvataju ih za guše i dave kao i prošle noći.

Br. 897 od ARETE.™ — Br. — od 20. II. — Posle hapšenja v o d e t a ovde je osnovan novi narodni odbor za Sloveniju,439 koji je izdao deklaraciju, da preuzima suverenu i najvišu vlast upravnu u Federativnoj državi Sloveniji. U vezi te deklaracije izjavljuje narodni odbor, da vrši sve funkcije vrhovnog Komandanta, da će priznati đeneralfa] Mihailovića kao Načelnika

"* Ivan Prezelj (pseudonim Andrej), pukovnik, komandant Slovenije.

48 Vidi dok. br. 192, dep. br. 399.

767

Štaba Vrhovne Komande, da će priznati đenerala Andreja kao komandanta Severnjačke Narodne Vojske.430 Zadržavaju pravo: da vrše postavljanje, unapređenja i naimenovanja u vojsci. Molim za najhitnija uputstva. Andrej.—

Br. 899 od PINDA. — Br. 289 od 20 - II. — Obična strategijska naučna razmatranja u ovoj našoj krvavoj revoluciji ne važe mnogo ili ini malo. Najbolji dokaz da partizansko većinom nestručno ljudstvo, sada ima tolike uspehe što znači da su trenutni momenti situacije, politički, propagandni, ovde verski, momentalno stanje municije, umor boraca, momentalno stanje br. 11 i ustaša ovde, daleko većeg značaja nego strategiska načela. Dokaza i primera u ove četiri godine ima mnogo. Nastavak.

Br. 900 od PINDA. — Br. 290 .od 20. II. — Nastavak. Mi terenski komandanti koji na koži vojnika i svojoj ovo bolje ose-ćamo od viših štabova, primamo sa lakoćom grdnje pretpostavljenih i nekad njihova neshvatanja terenske situacije. Ja kao retki đeneralštabni komandant nisam hazarder kao ostali ne-kvalifikovani komandanti. Dokaz je srazmerno najveće brojno stanje mojih vojnika ovde i nasilno odvedenih ili izvrbova-nih prema opštim postignutim rezultatma hazarder a i mojih. Ovo mi je uteha na mnoge Vaše grdnje i moj ponos.

Br. 901 od MIKI. — Br. 84 od 20 - II. — U toku jučerašnje borbe moje jedinice su zauzele selo Hrgove, Veliki Vučkovac431 ,j izbjie na reku Tinju. Pred mrak komunisti su izvršili protivnapad i ponovo ušli u selo Vučkovac.432 Zaplenio sam dva nemačka mitraljeza, dva ruska mitraljeza, deset pušaka, nešto ruske municije i nešto sanitetskog materijala 13 konja i 8 novomobilisanih partizana. Moje snage se sada nalaze: selo Dubrave, Hrgove, Cerik, Porebrice. Kalabić: Avramovina, Donji Lukavac, drži položaj Mednica i kotu 199. Račić.

Br. 902 od MIKI. — Br. 85 od 20 - II. — Povukao sam sve snage u sela: Cerik, Skakava, Dubrave, Blaževac, Porebrica, Grabovac, Avramovine, D. Lukavac, a komunisti su u Vučkov-«u a verovatno i u Kerepu. Sa VI. Posavskom brigadom i Gardom sam u stalnoj vezi i radićemo zajedno. Na III. Trebavsku i tursku miliciju malo se može računati. Da su juče malo kre-

m Vidi dok. br. 111.

4" i 4'2 Na karti 1:100.000 postoji jedino Vučkovci.

768

nuli napred Kerep bi bio u našim rukama. Kroz dan dva Kerep i Vučkovac ćemo verovatno zauzeti. I ovoga puta ponavljam da snage treba bolje povezati pa će biti siguran uspeh. Račić.

Br. 903 od MIKI. — Br. 86 od 20 - II. — U toku noći komuna je napadala na moje položaje ali sam sve odbio. Zarobio sam još tri ruska pikavca, jedan ruski mitraljez i nekoliko ruskih automatskih pušaka. Ostao sam sasvim bez municije. Moja prva brigada ima po 5—10 metaka na borca. Komuna se slabo bori. Kod mene svega jedan mrtav i četiri ranjena. Račić.

21 februar 1945 god.

Br. 913 od PINDA. — Br. 286 od 19. II. — RPT. — Jutros rano ponovo je deo Vlasinske brigade izvršio prepad na kotu 431 i Džakule, te su partizani naterani na povlačenje d sada je jedna moja brigada na koti 431 i selu Džakulama. Partizani se još drže na Monju i Vranjevcu pred kojim su zastali Valjevci sa mojom Kozjačkom brigadom. Vesić nije izvršio zapovest za noćni napad i nije se pokrenuo čim je naš uspeh samo delimi-čan. Nastavak br. 287. —

Br. 914 od PINDA. — Br. 290 od 20. II. — Posle svih napada koje sam naredio i izvodio poslednja dva dana situacija je sledeća: partizani još drže položaje selo Slaćtno, Monj, Vra-njevac, Mehmedoviće, Kapetanova Bina, Srnice. Naše snage drže položaj: kota 621, kota 555 selo Tnnovci, selo Džakule, selo Buk, selo Biberovo Polje. Prema Srnicama i Porebrici sada već napada Račić, što je dobro, ali bi još bolje bilo da jedna jača kolona napada i pravcem Sokol, Čekanići, Rašljevo jer su ustaše d broj 11 neaktivni. Nastavlja se.

Br. 915 od PINDA. — Br. 291 od 20. II. — Nastavak. Ja nešto i molim od Vas ali zadatak i Vaše naređenje izvršavam do poslednjih mogućnosti. Molim da nam se doturi hrana iz Posavine i koža za opanke, jer smo ovde sve iscrpli. Vojnici bosi, goli, gladni i premoreni. —

Br. 920 od MAUSA. — Br. 327 od 19. II. — Primio sam danas pismo od Baćovića. On se nalazi u Radavi. Piše: Mi vodimo krvave borbe sa crvenima na liniji: vrh Prača, Pavlovac,

49

769

Tvrdinioi, Kijevo. Naše brigade po padu Mostara odstupile u pravcu Igmana. Veći broj kreće preko Polja u pravcu Crnog vrha. Tražiće vas u Srednjem. Sve crnogorske, sandžačke i deo hercegovačkih partizanskih snaga koncentriše se na prostoru Vrh Prača, Igman za napad na Sarajevo. Njihova jačina je sada oko 9000 boraca. Nastavak.

Br. 921 od MAUSA. — Br. 328 od 19-II-. — Nastavak. Mi smo u prednje * reme imali velike gubitke. Verujem da će i ova teritorija uskoro biti ugrožena. Partizani su probili kod Prače i prebacili neke snage preko pruge. Moramo sa Savom Derikonjom urediti odbranu. Po zauzeću Višegrada crveni prebacuju veće snage preko Drine. Naše snage su jake, ali je problem municije i hrane. Sa Baćovićem se nalazi njegova supruga i kćer. Kraj, Pukovnik Borota.

Br. 923 od SMITA.433 — Br. 85 od 21 - II. — Nastavak. Moje brigade su raspoređene po sledećem: jedna i po brigada drži Semberiju, kontrolišu reku Savu i Drinu, a pola brigade drži sektor od reke Gnice, Brezovo Polje do Brčkog. Četiri Maje-vičke brigade drže Majevicu. Četiri brigade drže se u oblasti Podrinja na sektoru od sela Glavičice. Nastavak. —

Br. 924 od SMITA. — Br. 86 od 21. II. — Nastavak. Do južno od Zvornika i vezuje sa majevičkim brigadama. Tuzlanska brigada u oblasti Tuzle, Požarnica. Tri brigade u oblasti Zvornika, Drinjače, Cikote, Papraća Sekovića. Borbe se svakodnevno primaju i vode uspešno. Kraj depeše. Leko. —

se povukao bez borbe na liniju Lukić, Porebrice, Blaževac, sitnije delove ostavio u Ceriku i Dubravama. Kapetan Voja.435

Br. 937 od MAUSA. — Br. 333 od 22. II. — 21 o.m. stigao u Srednje Baćović sa svojom praitnjom od 140 naoružanih. Br. 11 se mnogo zanima sada za prilike u Srbiji. Hoće da pošalje i čoveka onamo. Iz grada sam sinoć dobio anonimno pismo. Do-savljeno preko našeg čoveka, u kome predlažu navodno naši simpatizeri saradnju sa Šubašićevom vladom da bi se izbegao građanski rat. Poslednji stav pisma glasi ovako: Stvari se brzo razvijaju i bilo po opštu stvar vrlo nezgodno da Vaš stav u o-vom času ne bude saobrazan sa stavom naših velikih saveznika, koji su u pogledu nas doneli definitivnu odluku, koju je sam Kralj prihvatio. Kraj.

Br. 938 od MAUSA. — Br. 334 od 22. II. — Nastavak. Inače bi i sama vaša pasivnost išla u ovom momentu u korist naših neprijatelja Nemaca i ustaša, a od same saradnje s neprijateljem da i ne govorimo. Iz grada javljaju da nemački vojnici idući od kuće do kuće prosjače hleb. Akcija đenerala Kuz-mića oseća se u Sarajevu i pitaju iz grada kada ima već i muslimanskih jedinica kod nas, zašto se ne javlja Đerzelez te sumnjaju u tačnost naših navoda. Kraj. Pukovnik Borota.

Br. 940 od SMITA. — Br. 88 od 21 - II. — Noću 21. II sretno i u najvećem redu prebacio sam u Srbiju pukovnika Šašu, kao i popa Miloša i kapetana Sokića sa njihovim grupama. Učinio sam sve da Šaša ne oseti gubitak oružja te je ipak vrlo lepo na-oružno ljudstvo i isto popunio sa dosta bombi i municije.43* Leko. —

22 februara 1945 god.

Br. 936 od M1KI. — Br. 87 od 22. II. — Noćas u 23 časa zajedno sa delovima Posa^aca izvršili smo napad na Cerik gde je bilo oko 100 beogradskih proletera i na s. Dubrave gde je bilo oko 100 partizana.434 Komuniste smo prebacili preko reke Tinje. Mojih 6 ranjenih Posavaca jedan ranjen i jedan poginuo. Komunisti drže selo Kerep i selo Vučkovac zbog čega sam

433 Damjanović Stevan Leko, komandant Majevičkog korpusa.

414 U rejonu Cerik, Dubrave tada su dejstvovali 9. brigada 23. divizije NOVJ i Beogradski bataljon narodne odbrane (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 34, dok. br. 1 i 7).

Br. 942 od VISKA (560). — Br. 27 od 21. II. — Naoružanje: jugoslovensko, nemačko, italijansko. Svaka četa jurišnih bata-ljona ima prosečno 20—30 pikavaca, 155 puškomitraljeza, i pet lakih bacača. Čete posadnih bataljona imaju duplo veće odnosno manje naoružanje. Svaki jurišni bataljon ima tri streljačke čete i jednu prateću, koja ima 12 težih mitraljeza i 8—10 teških bacača. Brojno stanje čete 161 vojnik. Domobranci su prikrili veće količine oružja i municije, ali svaki za sebe. Jedan deo tog oružja Nemci nedavno otkrili. —

Vojislav Tufegdžić. Vidi nap. 392 i 394.

 

770

49»

771

Br. 943 od VISKA. — Br. 28 od 21. II. — U jurišnim jedinicama ima 10 aktivnih oficira koji su vrlo dobri 10 rezervnih. Po štabovima i posadnim bataljunima ima oko 10 aktivnih i 20 rezervnih oficira, zabušanata. Ostali oficirski kadar stručno veoma slab, vrbovan iz redova klerikalne stranke koja ima ogroman upliv u domobranstvu. Strojeva disciplina loša borbena veoma dobra u jurišnim bataljonima i u ostalim proseena.

Br. 944 od VISKA. — Br. 29. II. — Ljudstvo 80% nije služilo jugoslovensku vojsku i veliki je broj stupio u domobranstvo iz političkih razloga po nalogu klerikalne stranke. Kada bi se otklonio uticaj ove stranke 80% ljudstva automatski bi prešlo u našu vojsku. Svi aktivni i veći deo rezervnih oficira jugo-slovenski su nastrojeni. Većina domobranaca pošla za svoje popove i nezna zašta se bori. Nastavak.

Br. 946 od VISKA. — Br. — od 22. II. — Molim za naređenje da li Marović da ide sa delegacijom.437 U koliko ode, naše izveštavanje će se onemogućiti, a što je cilj izgleda onih koji ga šalju. —

Br. 949 od ORFEJA. — Br. 59 od 23. II. — Iz Hercegovine su se povukli 170 Nevesinjaca i Mostaraca, među ovima oko stotinu boraca. Od starešina došli su poručnik Vaso Gutić, kapetan Vlado Milutinović, vojvoda Petar Samardžić i inžinjer Vukašin Perović. Stanje u Hercegovini je sada veoma teško, jer se ćela 29. divizija nalazi na terenu.438 No i pored teškog stanja, začudo, moral kod naroda na zadovoljavajućoj visini. Pukovnik Baoović. —

Br. 950 od ORFEJA. — Br. 60 od 23. II. — Naše glavne snage nalaze se u svakidašnjoj borbi na liniji: Stupanj, Pavlo-vac, Tvrdinići, Klanac a Gatačka brigada sa Igmancima oko Osijeka i Igmana,439 sekcija Sarajevo: 1:100.000. Borci su skoro

437 Reč je o delegaciji Milana Nedića i Dimitrija Ljotića (vidi dok. br 139). i !

438 Glavnina 29. hercegovačke divizije NOVJ je u to vreme dej- stvovala na prostoru Mostar, Konjic, Ivan-Sedlo protiv nemačke 369. divizije i ustaško-domobranske 9. gorske divizije, dok je njena 12. bri gada i Brigada narodne odbrane za Hercegovinu čistila prostor Če merno, Rakitno od ustaških ostataka (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 33, dok. br. 138, 146 i 154).

439 Borbe protiv Romanijskog korpusa vodila je 9. brigada 3. di vizije NOVJ. Jedan njen bataljon je 17. februara 1945. na prostoriji Ulobić—Podivići razbio oko 500 četnika tog korpusa (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 33, dok. br. 152). Ostaci Gatačke brigade su, verovatno, vodili borbe protiv Jahorinskog NOP odreda.

772

bez municije, goli i bosi a hrana se formalno otimlje od seljaka. Nemamo novaca te će uskoro i seljak biti protivu nas. Za koji dan biće sve ovi borci bez hleba, narod ovde već umire od gladi. Nastavak. —

Br. 951 od ORFEJA. — Br. 61 od 23 - II. — Nastavak. Ako-ste u stanju preduzmite potrebne mere sa tim snagama potrebno je da otvorite i osigurate kanal preko Kladnja i Olova, kojim bi nam doturili hranu otuda. Molim ovo smatrati kao vrlo hitno. Dok se Nemci pakuju da napuste Sarajevo jednog dana, dotle partizani navaljuju da opkole Sarajevo i stežu sve više obruč.440 Nastavak.

Br. 952 od ORFEJA. — Br. 62 od 23. II. — Nastavak. Da mi ne bi sve ovo propalo uz stene Trebevića preduzeo sam postupno izvlačenje. Sve navedene Hercegovce, bolnicu sa oko 50 bolesnika i oko 150 izbeglica izvukao sam u sela: Nahorevo, Vica, Ubare, Kladuše,441 Vratca442 i Tihovići. Ja se sa štabom nalazim na teritoriji Derikonje. Puk. Baćović. —

24 februar 1945 god.

Br. 960 od VISKA (564). — Br. 504 od 22. II. — Akcija Jevdjevićevih četnika na Učci sasvim podbacila. Borbu nisu vodili, već su samo pljačkali, uzimali, i silovali. Jevdjević iako odličan taktičar i političar ne ume da čuva tajne. Sve Čičine depeše pokazuje svima pa čak i Ljotiću. —

Br. 962 od PINDA. — Br. 299 od 24. II. — Partizani do 11 časova zauzeli Sijedi Krš a Neško se povukao na vis kota 694, ali i odatle se povlači na Rosice. Partizani naročito teškim bacačima uspevaju u napadu.443 Ja i Timočani držimo iste položaje, ali ljudstvo iscrpljeno i bez municije te nesposobno za veći napad bez svežih snaga. Molim najhitnije neka interveni-šu Crnogorci, jer će situacija biti još teža. Municija nije još stigla. Partizanima otvoren put za Doboj i Osječane.

440 Sarajevo su 6. aprila 1945. oslobodile jedinice 2, 3. i 5. korpusa JA.

«i j «2 Ta mesta nisu nađena na karti 1:100.000, postoje Klakeše i Vrapče.

443 Borbe je vodila 7. brigada 23. divizije NOVJ. Potpunije o tome vidi Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 33, dok. br. 129, knj. 34, dok. br. 1.

773

Br. 964 od SASE.mBr. 181 od 23. II. — Juče Baćović je održao sastanak sa Mitranovićem. Ovih dana treba da održi sastanak sa komandantima brigada. Ako Baćović uspe da krene ovdašnje jedinice ka severu, molim za naređenje meni u tom slučaju kako da postupim. Pukovnik Borota. —

du u znaku očekivanja ulaska crvenih u njega. Ustaše prova-đaju i dalje svoje. Sve se povuklo i ne želi ni da prima naša pisma. Ali pored toga naši ljudi traže obaveštenja šta treba da rade u slučaju dolaska crvenih. Nastavak.

 

Br. 966 od MAUSA. — Br. 336 od 24 II. — Sinoć sam bio sa Baćovićem. Prema njegovim recima jedinice naše južno od Sarajeva u škripcu. Jačina oko 1300 ljudi. Pritešnjene su između crvenih i grada. Traži njihovo prebacivanje na severnu stranu Sarajeva. Dosada prešlo oko 500 ljudi sa Popov'/em Mi-loradom. Crveni od Drine do Igmana imaju 5, 6 i 7 crnogorsku brigadu, talijansku i dve annautske, malisorske brigade.145 Pukovnik Baćović itvrdi da se mnogi borci i?, brigade 222446 prešli partizanima. Tako prekonoć i svi iz sela Pavlovca, kada su se crveni približili tome mestu. Nast.

Br. 967 od FANGA.WBr. 72 od 24. II. — Partizani jakim snagama prodrli do Sijedog Krša. Sokol opkoljen. Gra-čanica natkriljena. Pravac ka Doboju i Osečanima najozbiljnije ugrožen. Ustaše izveštavaju da su četiri brigade crvenih preko Ozrena krenuli ka Maglaju iz oblasti sela Miričina na Spreči. Molim najhitniju intervenciju pravcem Skipovac, Sijedi Krš, Monj. U protivnom situacija naročito za našu pozadinu postaje sasvim kritična. Za sada još Neško drži Sijedi Krš. Viktorovo desno krilo kod zaseoka Rosica u selu Skipovcu. Centar i levo krilo položaj nepromenjen. Ljudstvo krajnje iscrpljeno. Ako se još danas ne upute sveže snage nemogu ga-rantovati za održanje položaja i sigurnost pozadine. Mihovil.

Br. 968 od MAUSA. — Br. 117 od 24. II. — Nastavak. Baćović ima aiameru da prikupi u prostoru severno od Sarajeva od dve i po do tri hiljade ljudi i da sa njima radi prema prilikama. Iz razgovora sam video da želi u sastav svih naših snaga na severu. Br. 11 po tvrđenju Baćovića nema više jačih snaga u i oko Sarajeva. Evakuiši postepeno taj grad. Psihoza u gra-

4.4 Aleksandar Teodorović, šef Radio-centra Komande Sarajeva.

4.5 Odnosi se na 5, 7. i 9. brigadu 3. divizije NOVJ i 1. brigadu italijanske divizije »Garibaldi« koja je dejstvovala u sastavu 3. divi zije; albanskih brigada na tom prostoru nije bilo. O dejstvima jedinica 3. divizije u februaru 1945. vidi Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 33, dok. br. 53, 57 i 152. Šesta brigada 3. divizije je početkom februara 1945. otišla na Kosovo (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 32, dok. br. 140).

m Druga sarajevska brigada Romanijskog korpusa. *" Ljubomir Jovanović Ljuba.

Br. 970 od KORE. — Br. 12 od 23. II. — 21. ovog meseca prešao sam ina levu obalu reke Bosne kod Rudanke. Vodimo borbe već dva dana i dve noći. Ostao sam bez municije, Neško-vić i Zenička brigada nisu stigli ovamo iako sam im u vezi Vašeg naređenja naredio da se jave. Cuo sam da je Nešković u Vašoj blizini, pa ponovo molim, da mu se naredi da mi se javi, a takođe Zeničkoj brigadi preko Ozrenskog korpusa. U akciji prema nama i Doboju nalazi se ćela 53 divizija.448 Danas vodimo borbe na liniji: Hadžići i Bukovica, Stanovi. Pukovnik Osto-jić.

Br. 972 od AGEJA. — Br. 90 od 24. II. — Primio sam od Đurišića poziv br. 39 kojim poziva sve komandante da slede njegovom postupku, tj. da krenu sa jedinicama preko Bosne i dalje.449 Ako je potrebno mogu akt poslati. Preduzeo sam mere protiv pegavca, odmah po dolasku kod vojnika i meštana. Obrazovao sam centralnu bolnicu u Slatini. Agej.

25. II. 1945.—

Br. 977 od VILDE. — Br. — od 23. II. — Nojbaher450 pristao sada da prihvati Pavla451 ovde. Učiniću sve moguće da ga zaustavimo u Lici. Ovde se sve čini da se vi politički onemogućite, radi toga sam odbio da pošaljem Marovića kao svoga prestavnika u delegaciju koja dolazi. Neću da imam veze sa delegacijom, tražite depešom od Đujića da Marović dođe kao čovek Vašeg poverenja nezavisno od mene. Javite mi za Baćovića šta želite i u kakvim je odnosima sa Vama.

■ ■ *" O dejstvima jedinica 53. divizije NOVJ vidi Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 33, dok. br. 67, 122, 137, 139, 142 i 161. "• Vidi dok. br. 153.

450 Herman (dr Hermann Neubacher).

451 Đurišić.

 

774

775

Br. 978 od 560 (VISKA). — Br. 31 od 23. II. Komanda Slovenije pomerila se iz Višnje Gore u jugozapadnom pravcu i prema saznanju ima nameru da se spusti na primorje. Ima pet odreda u ukupnoj jačini najviše do 300 ljudi, dislociranih na prostoru: Višnja Gora, Liti ja, Grosuplje, a primorski u okolini K 1 m a n a u432 Osane.453 Ovi odredi sem primorskog u glavnom osiguravaju štab komande. Ljudstvo je prikupljeno uglavnom od domobranaca i partizanskih dezertera. Slovenci nerado idu u ilegalu. Novak454 i famozna Jovanka435 mnogo kompromitovale našu stvar. Naša propaganda u Sloveniji uopšte ne postoji no i pored toga Čiča i njegova vojska van Slovenije uživaju najveće simpatije.

Br. 979 od PARIPA.*56Br. 303 od 25. II. — Partizani još sinoć zauzeli Gračanicu izdajom.457 Ovo nije potpuno prove-reno, ali najverovatnije tačno. Vrlo jake snage partizana sa topovima, kojima su i nas tukli. Svuda izdaja muslimana. Jut-)os su i starešine i vojnici izjavili da više ne mogu izdržat;, potpuno su iscrpljeni. Kažu da su očajni što moraju izjaviti, ako do sutra ne dođe smena ili ne bude povlačenje, da će sve razbežati. Dostavljam prednje na nadležnost i molim za odgovor u 15 časova sa napomenom, da smio činili skoro čuda, ali da se više ne može ovako i verujem da će se jedinice raspasti, ako do sutra ne budu smenjene.

26. februar 1945.—

Br. 995 od ORFEJA. — Br. 63 od 25. II. — Uhvatio sam ponovo kontakt sa H. S. S. strankom. 2ele da preko mene stave izvesne predloge Nacionalnom komitetu. Sastanak sa njima imam 28 ov.m. Propagandni centar za Istočnu Bosnu otpočeo je rad pod mojim rukovodstvom. Da li sam ovlašćen da kao šef tog centra razgovaram sa H. S. S. strankom i J. M. O.458 Molim hitno odgovorite da bi održao sasitanak. Loza.459

Br. 996 od ORFEJA. — Br. 64 od 26. II. — Starešine I Komitet resili su a s obzirom na situaciju da se sa snagama povučemo u Vaš sastav. Ova odluka je donesena pošto su sva sredstva za dalji opstanak ovamo iscrpljena. Na terenu je nemoguće ostati zbog velikog snega, zime i ishrane. Komunisti sve više stežu obruč oko Sarajeva. Br. 11 sigurno seli iz Sarajeva. Mišljenja sam da izvučen naše snage da ih komunisti ne mobilišu. Ostavljene na terenu pojedine starešine sa zadacima. S Borotom sam se sporazumeo. Major Stojadinović i drugi koji su ovde krenuli bi samnom. Ako ovo ne uradimo moramo sve raspustili po trojkama. Pukovnik Baćović.

Br. 1002 od PARZI. — Br. 68 od 26. II. — Sa prednjim delovima nalazim se na: Stijeni k. 485, Javor k. 659. Desno od mene nalaze se dve čete Trebavskih četnika, levo nemamo-veze ni sa kim. Molim obavestite me gde su srbijanski delovi. Ovo mi je potrebno pošto noćas preduzimam napad na Sijedi Krš i Gračanicu. Potrebna nam je municija hitno. Crveni se rokiraju prema srbijanskim delovima ka Grabovcu. Nastavak.

Br. 1003 od PARZI. — Br. 69 od 26. II. — Nastavak. Noćas se vodila jaka borba u Ozrenu oko sela Boljanići. Rezultat borbe nepoznat. Ali bi se moglo zaključiti da se vatra po-mera niz Spreču. Prilikom borbi u Gračanici jedan dopukovnik namerno je pokvario ustaški top i ovi su ga ubili. Zbog toga je došlo do sukoba između ustaša i .. .4Ć0

Zaključeno sa 1003. Kap .. .<"

 

452 j 453 Nedešifrovano u originalu, verovatno Košana (D. i G.) i Kozjane (kod Postojne).

454 Karlo, major.

455 Krištof, obaveštajni organ Draže Mihailovića kod Dobrosava Jevđevića.

4M Mladen Mladenović.

457 Gračanicu, koju su branili delovi nemačkog 724. puka 104. lovačke divizije i ustaško-domobranskog zdruga, zauzeli su 24. februara 1945. delovi 23. i 45. divizije NOVJ. Opširnije vidi Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 33, dok. br. 143, knj. 34, dok. br. 1 i 3.

4M Jugoslovenska muslimanska organizacija.

45' Miroslav Lozo.

Tačke u originalu. Potpis nečitak.

 

776

777