ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVESTAJ KOMANDE SMEDEREVSKOG KORPUSA OD 23. JANUARA 1945. NAČELNIKU ŠTABA VRHOVNE KOMANDE O SPORAZUMU SA USTASKO-DOMOBRANSKIM JEDINICAMA ZA BORBU PROTIV JEDINICA NOVJ U REJONU MODRIČE1

KOMANDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE

U OTADŽBINI GORSKI ŠTAB 73

Br. 65 23 I 1945 god.

SLOBODNE SRPSKE PLANINE

NAČELNIKU ŠTABA VRHOVNE KOMANDE.—

Na osnovi dobijenog ovlašćenja sastao sam se na dan 21. januara 1945. godine u s. Čardak sa zapovednikom Avgusti-nom Domazetom2 i sa njime postigao sporazum sledeće sa-držine:

»Na dan 21. januara 1945 godine u s. Čardaku sporazume-li smo se: Komandant Smederevskog korpusa major Lazović i Zapovednik iz Čardaka Avgustin Domazet sledeće:

1)  — Da se prekine pokolj,

2)  — Sigurnost lična i imovna svakome,

3)  — Zajednička borba protivu crvenih,

4)  — Svaki pod svojom zastavom,

5)  — Da se obostrane izbeglice vrate svojim kućama,

6)  — Svako u svom selu,

7) — Prolaz kroz sela po odobrenju,

8) — Zajedničke patrole drumom i zajedničko raspravljanje krivica s tim, da obe strane sude krivicu i 9) — Obe strane imaju ovo poštovati.

Komandant Smeder. korpusa major 2iv. S. Lazović s.r. Zapovednik Avgustin Domazet, s.r. M.P.

Molim da se rezultat pregovora saopšti svima jedinicama kako ne bi i dalje vršili nasilnu rekviziciju i time doveli u pitanje održavanje postignutog sporazuma.

Molim da se ovo smatra kao VRLO HITNO!

KOMANDANT

major Živ. O. Lazović

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 128, reg. br. 12/11 (S-X-436).

2  Vidi dok. br. 143.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument