ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVOD IZ OPERACIJSKOG DNEVNIKA ŠTABA 2. JURIŠNOG KORPUSA OD 1. NOVEMBRA 1944. DO POLOVINE JANUARA 1945. GODINE1

Vidi knjigu br. I2

Datum

Brojno stanje:

Sta je rađeno

1.  novembar 1944. godine 

Brojno stanje: 2773

2. novembar 1944.

Brojno stanje:2773boraca

U toku celog dana ostalo se na istim položajima sa potrebnim obezbeđenjem.4 godine — Ljudstvo je dovodilo svoju spremu u ispravnost. U toku dana Komandant5 je obilazio bolnicu. — Pod komandom pot-poručnika Slavka Raševića, upućeno je 82 vojnika na naš reon radi propagande i gerile protivu crvenih.6 Vreme je bilo lepo.

4. novembar 1944.godine

Brojno stanje:2.773

U 8 h komandant je sa Pratećom četom, ordonans oficirom, kap. Đukanovićem i ađutantom potporučnikom Rajovcom sa kamionima preko Duge Poljane krenuo za Novi Pazar gde je stigao u14 časova. — Posle kratkog odmora komandant je sa jednim delom čete produžio za Rašku, i po završenom poslu vratio se u Novi Pazar gde se i zanoćilo.—Korpus je ostao na istom mestu sa obezbeđenjem. — Promena nije bilo. —

5. novembar 1944. godine

Brojno stanje:2.773

Ceo dan Komandant je ostao u Novom Pazaru, svršavajući službene poslove sa pukovnikom g. Pogačnikom.7 — Nabavljeno od Nemaca 60.000 hiljada municije i 600 granata za laki italijanski bacač. — Korpus je ostao ceo dan na svojim položajima. — Borbe nije bilo. 

6. novembar 1944. godine

Brojno stanje:2.773boraca

U lOh Komandant je sa Pratećom četom kamionima krenuo preko Duge Poljane i stigao u Sjenicu u 14 časova. Jedinice. Garde ostale su na svojim položajima. —Borbe nije bilo. — Ljudstvo se odmaraloi dovodilo u ispravno stanje. — Vreme jebilo lepo. — Vrši se priprema za pokretprema zapovesti Komandanta Srbije od 26oktobra 1944. godine.8 —

7. novembar 1944. godine.

Brojno stanje: 2.773  boraca

 U 7.30 h Komandant je sa deset trojki; ordonans oficirom kap. Đukanovićem i ađutantom potporučnikom Milovanom Bajevcem, krenuo sa kamionom u Prijepolje radi sastanka sa komandantom Srbije đeneralom Trifunovićem. — Usled zakrčenosti puta od nemačkih kamiona, vrlo je se sporo kretalo, te se stiglo u Prijepo-lje tek u 20 časova. —Korpus je ostao ceo dan na položajima. — ...

8. novembar 1944. godine

Brojno stanje:  2.773 boraca

U 06 h Komandant je sa pratnjom krenuo iz Prijepolja i u Sjenicu stigao u 13 h. Komandant je se sretno spasio od bombardovanja, jer ga je bombardovanje zateklo usred Sjenice — ovog dana od bombarovanja poginuo je rez. potporučnik Kosta Košutić, naš omiljeni »Janko«,9 i sahranjen sa svima počastima u Sjeničkom pravoslavnom groblju na dan 9 novembra 1944. god. Istog dana sahranjeno je još 5 vojnika koji su poginuli od bombardovanja. —

9. novembar 1944.godine.

Brojno stanje: 2.773    

Ceo dan brigade su ostale na svojim mestima, sa potrebnim obezbeđenjem. —U 16 h izvršena je sahrana onih koji su poginuli od bombardovanja —, na dan 7 novembra 1944. g. U 16 h celokupna komora i bolnica krenula je za Prijepolje, a brigade su ostale na svojim mestima — položajima sa obezbeđenjem. — Vrši se priprema za pokret.

10 i 11.novembar  1944. godine

Brojno  stanje: 2.771

 U 14 h Korpus je izvršio marš pravcem: Sjenica — Karaula — Milošev Do —Prijepolje: Korpus je stigao u Prijepolje u 06.30 časova.10 Posle odmora od 1/2 časa, Korpus je produžio marš u s. Župa, gde je i zanoćio sa obezbeđenjem.—

11. ov. meseca oko 14.30 h partizani su slabijim delovima napali naše obezbe-đujuće delove, ali su crveni razbijeni. — Borba je trajala do 17.30 h. Rezultat borbe: naša dva lakše ranjena, a kod crvenih. 1 mrtav i više ranjenih.11

Komandant je 10. o.m. zanoćio u Sjenici i 11. o.m. oko 7.40 h krenuo pravcem : Sjenica — Karaula — Milošev Do — Pri-jepolje — s. Župa, gde je došao u 18 h i tu i zanoćio.—Bolnica je smeštena u s . Kovačevac

12. novembar 1944.godine 

Brojno stanje:  2.766boraca

U 10.30 h komunisti su napali našu 3.brigadu i Gružansku brigadu na položaju:Viničko i Dumljansko brdo.12 U jednom: momentu Gružanska brigada (koja nije u sastavu Garde)13 — odmah je iz nepoznatih razloga napustila položaj, i time je levi bok 3. brigade bio ugrožen. Videći otstu-panje Gružanske brigade, Komandant 3. brigade naredio je napad na komuniste, te je za nepunih 5 minuta položaj zauzet, a komunisti su u bekstvu otstupali goneći ih vatrom, jer je bio brisan prostor. — U ovoj akciji učestvovala je i naša druga brigada pod komandom kapetana Jevtića Miodraga. U ovoj borbi poginuo je kaplar Milovan Blagojević iz 3. brigade, a ranjenici su: narednik Zdravko Pantelić i kaplar Milutin Nikolić teže, obadvojica iz 3. Jur-brigade, a lakše redov Dragoslav Janković-Iz 2. Jur. brigade lakše je ranjen u ruku potporučnik Novica Rakočević.Prilikom pretresa terena neprijateljskih vojnika mrtvih nije nađeno, ali se po snegu videlo mnogo tragova krvi.—Komandant je bio u poseti kod Komandanta Srbije. — Brigade su ostale na svojim položajima sa potrebnim obezbe-đenjem.—

13. novembar 1944. godine

Brojno stanje: 2.766     

U toku celog dana jedinice Garde ostale su na svojim položajima sa potrebnim obezbeđenjem. — U toku dana bilo boraca, je čarki sa manjim komunističkim delovi-ma, jer im je bio cilj da uznemiravaju naše jedinice.14 — Ceo dan skupljana je hrana kako ljudska tako i stočna od simpatizera crvenih. — Komandant Garde bio je u poseti kod Komandanta Srbije kao i načelnika štaba potpukovnik Mojsilović,15 radi konferencije po opštoj stvari. — Vrši se priprema za pokret po zapovesti Komandanta Srbije od 26 oktobra 1944. godine.16 — Vreme je bilo hladno — golomrazica.—

14.  novembar 1944. godine

Brojno stanje :2.766boraca        

Jedinice Garde ceo dan ostale su na svojim položajima sa obezbeđenjem. Pred mrak istog dana manji komunistički delovi napali su našu 2. brigadu, ali su posle kraćeg puškaranja komu [nisti] su se povukli. — Naših gubitaka nije bilo, — a kod crvenih nepoznato. —

15.  novembar 1944.godine

Brojno stanje:  2.759boraca.       

U toku dana brigade su ostale na svojim mestima sa obezbeđenjem. — Istog dana oko 22 časa crveni su napali Kosmajsku brigadu, 2. brigadu oplenačkog korpusa i Jurišnu prateću brigadu. — Borba je trajala 3, 1/2 časa. U ovoj borbi imali smo 9 ranjenih od kojih je jedan podlegao ranama — tj. Radul. I Veselinović iz Ga-raša. Naši su održali posednute položaje jer su komunisti odbačeni. — Kiša je padala i bila velika magla. —

16. novembar 1944.

Brojno stanje:  2.759

U 04 časa jedinice Garde krenule su iz V. Župe preko Kolovrata — Seljašnice — Jabuke — Plevlja, gde su stigle oko 16 h i na teritoriji varoši i zanoćili sa obezbeđenjem. — Jedan deo bolnice sa ranjenicima prebacio je se u Plevlja još 15. o.m. — Ljudstvo je ceo dan bilo u okolini Ple-valja, jer su nalećeli anglo saksonci.—

17. novembar 1944. g.

Brojno stanje:2.759

U 8 h jedinice garde izvršile su marš iz Plevalja ka Čajniču.17 — Oplenački korpus zanoćio je u selu metaljci; crnogorski korpus zanoćio je u s. Zorloviću kao i jurišno-prateća brigada i štab br. 118 i 2.19 — U toku marša do borbe nije došlo. Za vreme marša u početku padao je. sneg, ali je u toku marša sneg prestao da pada. —Ljudstvo mada golo i boso izdržalo je ovajmarš.

18. novembar 1944. godine

Brojno  stanje: 2.758

U 8 h jedinice Garde krenule su drumom za Čajniče gde su stigli oko 14 časova i sa potrebnim obezbeđenjem zanoćile i to: Jurišna-prateća brigada, prateća četa i Komandant u varošici Cajniče; Oplenački korpus u selu Glamočevu; Crnogorski korpus u selu Zaborku; Kosmajski korpus u selu Trpinje i Zlatiborski korpus u selu Ponikvama. Ishrana jedinica na terenu. Komora je stigla oko 20 časova. Za vreme marša borbe nije bilo. — Vreme je lepo. — U putu je imalo poteškoća za komoru, jer su crveni od Pljevalja do Cajniča porušili mostove, ali su mostovi opravi jeni i komora je stigla u Čajniče.—

22. novembar 1944.godine 

Brojno stanje:  2.758boraca

Komandant je sa ordonans oficirom,kapetanom Đukanovićem i sa dva pratioca, otišao automobilom u Goražde na sastanak sa Komandantom Srbije đenera-lom Miroslavom J. Trifunovićem. — Ishrana na terenu. — Vrši se priprema za dalji pokret.—

24. i 25.novembar1944. godine   

Brojno stanje:

U 9 časova korpus je izvršio marš do Goražda. Sve brigade su stigle do 24 časa, — i zanoćile sa leve i desne strane reke Drine. Sutra dan brigade su smeštene po sledećem rasporedu: Štab i komandant u s. Potkamen; Komandant Oplenačkog korpusa u s. Deševa, a brigade Oplenačkog korpusa u selima Deševa, Jabuka, Podrid, Kantici, Bogdanići, Mirvići — Ilino i Zor-lacima. — Zlatiborski korpus smestio je se u s. Kostenik, a Jurišno-prateća brigada svoje bataljone rasporedila u s. Potkamen. Sve su se jedinice same za sebe obezbedi-le. — Ishrana jedinica rekvizicijom na terenu. — Prikuplja se svuda hrana na 5 dana po naređenju Vrhovne Komande.—

26. novembar 1944.

Brojno stanje:

U toku dana brigade su ostale na svojim položajima sa potrebnim obezbeđe-njem. — Borbe nije bilo. —...

5. decembar 1944.

Brojno stanje:

U 7 časova jedinice Gorske Garde izvršile su sa svojih mesta pokret pravcem:Jabuka — s. Mesići ž. st. Rogatica — s.Ferizovići, gde je štab br. 2 i Jurišno prateća brigada stigao u 18 časova gde je i zanoćio, a ostale jedinice produžile su marš i to: Oplenački korpus do sela Zi-valjevina i s. Jasike, gde je stigao oko 19 časova, gde je i zanoćio; Crnogorski korpus stigao je u s. Lađevine gde je i zanoćio; Zlatiborski korpus je zanoćio u s. Goj-kuški i s. Bulka. — Komandant je sa štabom iz s. Podkamena na konjima krenuo u 10 časova istim pravcem kao i jedinice i stigao u s. Ferizovići oko 20 časova gde je i zanoćio u jednoj od porušenih srpskih kuća.—

6. i 7. decembar 1944. godine

Brojno stanje:

Sve jedinice Gorske Garde Nj. V. Kralja, u toku 6 i 7 decembra 1944. godine ostale su na svojim položajima sa potrebnim obezbeđenjem: Ishrana jedinica vrlo slaba, jer su sela popaljena, a okolna sela dosta daleko udaljena. . .

U toku 6. i 7. decembra borbe nije bilo. — Vrši se priprema za dalji tok pokreta i pretstojeću borbu sa crvenima.20—

8. decembar 1944. god.

Brojno  stanje:

U10.30 h sve brigade Gorske Garde izvršile su pokret sa svojih položaja u pravcu s. Donje Zakomo pravcem: Grad — Obla Glava — s. Kovanj — Mali Kom — Veliki Kom.—Komandant je sa Štabom krenuo za kolonom istim pravcem. Po izbijanju prethodnice na položaj u s. Donje Zakomo na Vrhu Veliki Kom komunističke trojke otvorile su vatru na naše prednje delove, ali posle kraćeg puškaranja komunisti su se povukli u pravcu sela Gornji Zakomo, a jedinice Garde ovladale su linijom: Veliki Kom — Žitolj — Zmijnica, na kojima je i zanoćio.—

U ovoj borbi ranjena su dva vojnika od 3. brigade i jednog mrtvog nesretnim slučajem iz 1. brigade.

Gubici kod komunista nisu utvrđeni. — U toku noći komunisti su izvršili jak napad na položaj Veliki Kom gde su posle duže borbe odbijeni. Takođe su u toku noći izvršili napad na položaj Žitolj, gde su pušteni na nekoliko koraka i jednom oštrom vatrom zbrisani.21 . . .

9. decembar 1944.god.   

Brojno stanje:

U toku dana oko 14 časova Oplenački korpus i Jurišno-Prateća brigada vodila je borbu sa crvenima sve do 16,15 Časova. Crveni su potisnuti, a naše jedinice zanoćile su na liniji Gornje Zakomo. Mada je celu noć padala kiša, naše su jedinice celu noć ostale na položaju u borbenom rasporedu. — U ovoj borbi Jurišno-prateća brigada imala je jednog mrtvog i 4 ranjena. — Komandant je zanoćio u s. Guždelji. . .

U 8 časova Oplenački korpus je krenuo u napad sa položaja: k. 997 — Ravna Raduša — k. 1042 i sa istočne padine Pa-klenika, — a komunisti su držali položaj: s. Kalimanići — sa slabijim delovima, a sa jačim s. Točionik — Kitok — k. 1194 — s. Grbići i padine Devetaka — severni deo s. Grbića.—

Usled jake magle sa lapavicom i sne-gom koji je padao, 2. i 3. brigada i Juriš-no-prateća brigada izgubile su se, odnosno nisu išle određenim pravcem i sa 1. brigadom uhvatile vezu tek u 16 časova.

Posle vođene borbe od 9 do 16.45 časova, 1. brigada uspela je da razbije komuniste i ovlada položajima: s. Kalimanić — s. Točionik — Kitok. k. 1194 — s. Grbići — gde je i zanoćila sa jakim obezbe-đenjem. U sadejstvu 1. brigade učestvovao je i Rasinski korpus.22

11.  decembar

Brojno stanje:

Komandant je ceo dan ostao sa štabom u s. G. Rađevići.

Oko 8,30 h komunisti su izvršili protiv napad na položaje iznad s. Grbica. — Komunisti su, zahvaljujući magli, uspeli da skinu naše zasede, a sledstveno tome i položaje zauzmu, ali su odmah posle toga snažnim protivnapadom odbijeni i položaji zauzeti, a komunisti ostupili u pravcu Džimrija. Ovom prilikom ranjen je pot-por. Živorad Marić, 6 vojnika i 2 vojnika iz štaba čete nestala. — Jedan je podlegao ranama. — Izgubljena jedna teška breda i jedan brengal. — Utrošeno 9.000 metaka raznog kalibra. — 2. brigada i 3 brigada u sadejstvu ovladale su položajima: Mi-slovo — Bukova Gora — k. 1388 — s. Brestovače. U blizini s. Mislovo, došlo je do borbe sa crvenima. U ovoj borbi poginula su dva partizana i jedan živ uhvaćen. Zaplenjeno je 3 konja sa priborom. — Od vatre 3. brigade poginula su takođe dva partizana i zaplenjene 4 engleske puške i 3.000 engleskih metaka. — Gubitaka kod 2. i 3. brigade, gubitaka nije bilo.23—

12.  decembar 1944.

Brojno stanje:        1. brigada vršila je pretres pl. Devetaka. — 2. i 3 brigada izvršile su pokret godine pravcem: Mislovo — Bukova Gora — k.1388 — s. Brestovače u cilju ovlađivanja ovim položajima. — Bilo je manjih čarki. — 2. i 3. brigada krenule su za selo: Brestovača i Gajeve. Crnogorski korpus je zanoćio sa obezbeđenjem u s. Zabrežju. — Jurišno-prateća brigada ostala je na položajima od prethodnog dana.—

U toku noći 12/13 decembra 1944. g. oko 3.30 h komunisti su napali na položaje Kosmajskog korpusa i 2. brigada kod s. Brestovače i u borbi, koja je trajala 2 časa. Odbijeno je nekoliko komunističkih napada. Neprijatelj je odbijen i ostupio u pravcu Crne Rijeke, ostavivši 8 leševa. U ovoj borbi uhvaćena su 3 partizana i jedna partizanka. Sopstvenih gubitaka nije bilo.24—

13.  decembar 1944.godine

Brojno  stanje:

U toku 13. decembra 1944. g. jedinice Garde produžile su gonjenje neprijatelja dok nije umakao, a potom je vršen pretres osvojenog terena. — Jedinice su zanoćile na dodeljenim im položajima sa potrebnim obezbeđenjem.—

Pošto je u borbi od 8. do 13 decembra t.g. utrošena skoro sva municija, to je od nadležnih tražena popuna iste.25—

Komandant je sa štabom zanoćio u s. Rađevići. — Vreme rđavo. — U toku borbe sa komunistima u vremenu od 8—13 decembra t.g. ljudstvo je se sjajno držalo i dalo sve od sebe.—

14.  i 15.decembar 1944. godine

Brojno stanje:        Oplenački korpus, Kosmajski, Crnogorski i Zlatiborski i Jurišno-prateća brigada, u toku 14. i 15. decembra 1944. godine.— ostali su na svojim prethodnim položajima sa potrebnim obezbeđenjem. — Korpusi su slali manja odelenja u izviđanje ispred svojih položaja. — Ishrana jedinica na terenu putem rekvizicije. —

17. decembar 1944.god.   

Brojno stanje:

U 12 h jedinice sa svojih položaja krenule pravcem: s. Mislovo — s. Podžeplje gde su stigle oko 20 časova i zanoćilo se sa potrebnim obezbeđenjem. — U toku marša borbe nije bilo. — Ovog dana primljena je za jedinice municija.26 —

18. decembar 1944.godine

Brojno stanje:

U 8 časova izvršen je pokret svih jedinica iz s. Podžeplja pravcem: s. Krivače— s. Crna Reka27 — Kraljeva Gora — Zeženica (K. 1222) — Sikira — s. Za-klopača — Baćino brdo gde se i zanoćilo pod vedrim nebom. — Zlatiborski korpus bio je u levoj koloni i po izbijanju kod bezimene kote sev. zapadno od Zeženice (K. 1222) sukobio se sa jednom grupom partizana u jačini od 25—30 ljudi, koji su posle slabijeg otpora otstupili ka Ploči. — Gubitaka nismo imali. — Ovaj pokret izvršen je po zapovesti ovog Štaba O. br. 29 od 44. g.28 U toku marša ljudstvo je formalno gladovalo, jer su Ustaše popalile sve kuće — odnosno sela kroz koja smo prošli još u toku 1941. i 1942. god. Imanje je napušteno i neobrađeno. — Prava pustinja, jer se pri maršu od 20—30 kilometara uopšte živa duša ne može videti, jer ono malo Srba što je ostalo izbeglo je još 1941. g. u Srbiju tako da su ovi krajevi ostali potpuno pusti.—

19. decembar 1944.god. 

Brojno stanje:

U 8 časova produžen je pokret svih jedinica: s. Pivke29 — Sadići — s. Korijen — s. D. Bašići gde se stiglo oko 16 časova. — 1. brigada zanoćila je u s. Selištu, a Crnogorski i Zlatiborfski] korpus u s. Selištu istočno od s. Korita. — Svaka brigada dala je obezbeđenje samo za sebe.

U s. Šadićima uhvaćena je veza sa komandantom tamošnje grupe brigada, majorom Mirojem Jovanovićem.-30

20.  decembar 1944.god.

Brojno stanje:

U 13 časova muslimanska 1 komun. brigada izvršila je napad po najgušćoj magli na desni bok 3 brigade u s. Korito.81 —Napad su izvršili u momentu kada su povučene zasede, pošto je trebala da izvrši pokret iz s. Korita u s. Vrela. — Komunistički napad je brzo odbijen, ali su ipak ovladali vencem iznad s. Korita. — Čim je se čula borba, odmah je na položaj kretala 1. brigada i Jurišno-Prateći bataljon. — Posle žestoke borbe komunisti su odbijeni i ponovo zauzet izgubljeni položaj. — U ovoj borbi ranjena su dva vojnika iz 1. brigade, a poginuo je potporučnik Aleksandar Pavić i sahranjen u s. Selištima, a pre sahrane, korpusni sveštenik, otac Dra-gić Avramović, završio je opelo. — Zlata-borska korpus i Crnogorski Jurišni su u izviđanje u pravcu s. Perušinovića i po izbijanju na prednju ivicu ovoga sela, komunisti su u jačini od njih 120 otvorena vatra, ali su se komunisti posle kratkog puškaranja povukli. —

21.  decembar 1944.g.

U 8 časova izvršen je pokret svih je- dinica u sledećem rasporedu: u desnoj pobočnici 1. brigada a levo od nje, Jurišno Prateća. U sredini Crnogorski korpus i Jurišno-prateći bataljon, a u levoj pobočnici bio je Zlatiborski i Crnogorski korpus u pravcu Osmaka, koji su i zauzeti oko 16.45 h.—

Zlatiborski i crnogorski korpus u toku marša, kada su izbili na ivicu šume prema Dolovima, primili su sa crvenima borbu obuhvatom na oba njihova krila, posle kratke ali žestoke borbe uspelo im je da komuniste delimično razbiju. Crveni su se povukli u pravcu Krajačevog brda.82 — U ovoj borbi komunisti su imali jednog mrtvog komandira, a zaplenjeno je: 1 pi-kavac, 1 šatorsko krilo i jedno ćebe. — Nađene su kolibe sa ljudskom hranom. — U 14 č. Zlatiborski i Crnogorski korpus izbili su do sela Podborogovo zaselak Še-herdžik, u koje su vreme ostale jedinice Garde izbile u istu visinu. — Sve jedinice Gorske Garde u jednom nezadrživom napadu sa obuhvatom izvršile su juriš i posle dvočasovne borbe naše su jedinice ovladale položajem: Kakanj prednjom ivicom s. Ješića — s. Ser33 — s. Osmaci (Po-povići i Cirkovići — Kula)84 a komunisti su se u neredu povukli ka planini Majevi-ci. — Oplenački korpus imao je dva lakša ranjenika; Zlatiborski 4 ranjena, od koji 3 lakše i jednog teže, koji je i podlegao ranama.— U ovoj borbi utrošeno je puščane i mitraljeske municije 5.000 metaka; granata za teški bacač 20, a za laki 22 komada.—

22. decembar 1944.

Brojno stanje:

Ceo dan ostalo se u s. Osmacima na odmoru sa obezbeđenjem. Jurišno-Prateća g. brigada uputila je dva bataljona u s. Perušino viči da na tovarnim konjima dotera nađenu so i kukuruz, ali u selo nisu mogli ući, jer su naši bataljoni vodili borbu koji su štitili komoru sa komunistima, a komandanti bataljona, koji su upućeni za so i kukuruz, neznajući ko vodi borbu, vratili su se u sastav svoje brigade. — Prilikom pretresa kuća nađen je komunistički magacin u s. Osmacima sa vešom, odelom, ćilimima i još drugim sitnim stvarima, te su po referisanju komandantu stvari izdeljene brigadama. —

U toku ovog dana naša dva bataljona koji su štitili komoru, vodili su očajničku borbu sa 16 muslimanskom brigadom i jednim delom Birčanske brigade.35 — Mada je neprijatelj napao sa sviju strana, naši su dali sve od sebe i nisu se dali zbuniti, već naprotiv zadali neprijatelju velike gubitke i borili se do poslednjeg metka. — U neposrednjo blizini — 3 kilometra — bio je udaljen Avalski korpus i na traženje naših komandanata bataljona da dođe u pomoć, nije došao, sem jedne brigade koja je i suviše kasno došla te ništa nije mogla pomoći za spašavanje našeg ljudstva. — Komore su od partizana nešto odrobili i uzeli sve kao da je to bila njegova svojina, a ne Gardina. — U ovom postupku ogleda se krajnje vojničko nevaspitanje i ne čovečansko postupanje. — U ovoj borbi svojom ličnom hrabrošću istakli su se komandanti bataljona podporučnik Dragoljub Filipović i Malin Rakočević kao i svi borci koji su iz ove krvave borbe ostali u životu. To je bila borba na život i smrt bez ičije pomoći. — Komora je celokupna nastradala.36

23.  decembar 1944.

U 16 časova izvršen je pokret iz s. Os- maka preko r. Spreče na drum Zvornik —Tuzla do s. Gojani37 gde smo i zanoćili. — Oplenački, Crnogorski i Zlatiborski korpus zanoćili su desno od nas. — Za smeš-taj je bilo vrlo teško, jer su kuće bile vrlo male, a većim delom popaljene. — Granična straža je u toku noći obezbeđivala drum Zvornik — Tuzla. — Ishrana vrlo slaba, a smeštaj pogotovu, te je ljudstvo većim delom bilo pod vedrim nebom ložeći vatre i grejući se. — Noć je bila vrlo hladna.—

24.  decembar 1944.

Brojno stanje:

U 14 časova izvršili smo pokret iz s. Gojani drumom Zvornik — Tuzla — Je-god. ginov Lug gde smo i zanoćili sa obezbeđenjem. — Pokret je izvršen ovim redom: 3. brigada, 2. brigada, 1. brigada i Jurišno--Prateća brigada. — Komandant je bio kod pukovnika Keserovića na sastanku. I u o-vom selu ishrana vrlo slaba. Zlatiborski korpus je zanoćio pod vedrim nebom. —

25 decembar

Oko 10 časova, kada su delovi Jastre barskog i Javorski korpus, ostupili sa svojih položaja do iznad s. Međaša i došli pred s. Jeginov Lug, borbu je primio oplenački i crnogorski korpus, a kasnije — 1 časa — i Zlatiborski korpus. — Borbu je prihvatila Prateća četa, Štabna 1. brig. Stabna Crnogorskog korpusa, zatim 1. brigada i Crnogorski korpus u pravcu s. Međaša.38 — Na čelu sa komandantom Garde, jedinice Garde krenule su napred i u neodoljivom napadu uz vrlo tešku i ogorčenu borbu koja je trajala 5 časova, uspeli su da zauzmu sve komunističke položaje, a Crnogorskom korpusu da zauzme najveći vis Plješevicu39 i ovlada celim terenom, dok je se 1 brigada i štabna četa zadržale su se na položaju iznad sela Petrovica. — Pošto je 1 brigada i štabna četa rešila borbu u svoju korist, naređeno je komandantu 2. i 3. brigade da zauzmu s. Stoišići40 i Gajerića brdo,41 što su oni posle kraćeg puškaranja i učinili, — i tu zanoćili na položaju. — U toku cele ove herojske borbe, Oplenački korpus imao je 6 ranjenih od kojih jedan teže, te je kao takav i umro i sahranjen u s. Petrovice. — Kod Crnogor. korpusa bio je jedan ranjen. Kod Jurišno-Prateće brigade nije bilo ranjenih. — Neprijateljski gubici su vrlo veliki naročito pred položajem 1. brigade i Stabne čete 1. brigade. — Od pobijenih komunista su najviše SS-ovci, jer se to vidi prema njihovom odelu.42 — U ovoj borbi zaplenjeno je 3 sanduka municije za tešku bredu. 48 bombi za teški bacač; 3 konja i 2 para cokula.

26. decembar 1944.g.

Na dan 26. decembra 1944. g. oko 4.45 h komunisti su izvršili napad na položaj 2. i 3. brigade. Posle borbe od 1 čas 3 brigada se povukla pozadi položaja 2 brigade, odakle su se zajedno povukle preko druma na desno krilo 1. brigade. U ovoj borbi — noćnoj — 3. brigada imala je jednog mrtvog, 7 ranjenih i jednog nestalog. Gubici nisu kod neprijatelja poznati, jer su se brigade povukle.43 —

U 9,30 h Oplenački korpus je izvršio napad na komuniste sa leve strane druma: Zvornik, Tuzla: s. Tojšići — Gajerića brdo. — Napad je počela štabna četa, a zatim 1. brigada. — U jednom napadu 1. brigada i štabna četa, same su izvršile napad na selo Stoišiće i zauzele ga, gde su se utvrdile i tu ostale, a 2. i 3. brigada, zbog nestanka municije su se morale povući. — U toku celog dana 1. brigada je odbila nekoliko napada, a povukla se kada je zato dobila naređenje od Komandanta Garde. Naši gubici: 1. brigada, — 2 mrtva, 1 nestao i 20 ranjenih od kojih 4 oficira i 2 podoficira; 2. brigada 2 poginula i 3 ranjena; 3. brigada, — 1 mrtav i 8 ranjenih, od kojih dva oficira. — Štab korpusa, — 4 ranjena od kojih 3 oficira. — Neprijateljski gubici su vrlo veliki, jer su se često puta i sami ubijali, jer su bili u takvim situacijama. —

Jurišno-Prateća brigada dejstvovala je na našem centralnom delu fronta, a sa jednim bataljonom na desnom krilu, koji je održavao vezu sa graničnom divizijom i Keserovića grupom. — Rad bacač-kog odelenja Prateće brigade za svaku pohvalu.—

27. decembar 1944.god. 

Brojno stanje:

Oko 21 čas 26/27-XII-44. g. jedinice Garde po naređenju pukovnika Keserovića, izvršile su pokret od s. Kikače — preko Spreče prema s. Kovači. — 1. brigada ostala je na položaju u s. Stoišići i položaj napustila i sišla na drum gde je sačekala celu kolonu po naređenju Komandanta Garde. 2 brigada primila je sve ranjenike. 3 brigada bila je u zaštitnici naše bolnice odnosno naših ranjenika. — Po izlasku na drum 1. brigada je ušla u kolonu. U momentu kada je kolona nailazila komora, komunisti su se spustili od s. Sto-išića i presekli našu kolonu, tako da je ostao jedan deo komore, 2 brigada sa ranjenicima i 3 brigada koja je ostala u zaštitnici. — Napadnute od komunista 2. brigada primila je borbu i pod borbom uspela da izvuče ranjenike i najveći deo svoga ljudstva, kao i nešto komore. —

Broj nestalih u ovoj borbi u kojoj je brigada iznenađena iznosi: 1 oficir, 7 podoficira i 22 kaplara i redova, — za čiju se sudbinu nezna ništa.

3. brigada kao zaštitnica, cela kolona Gorske Garde ostala je takođe osečena iznenadnim napadom komunista. — Saznavši da je osečen i da mu je presečen put, komandant 3 brigade primio je borbu i sa jednim bataljonom poseo kosu koju je držao Crnogorski korpus. — Na toj kosi našao je komoru pukovnika Keserovića, 1 bataljon 3. divizije i celu njenu komoru. — U dogovoru sa komandantom bataljona 3. divizije korpus je u cilju probijanja i [da] omogući prolaz svima komorama. — Komandant 3. brigade razvio je brigadu u borbeni poredak i krenuo u napad. Komunisti iznenađeni brzim napadom napustili su položaj i dali se u panično begstvo. — Na strani crvenih nađeno je 7 mrtvih, dva živa uhvaćena i zaplenjeno je: 1 zorka, 1 mašingever; 1 ruska puška; 4 karabina i 2 šinjela. — U ovoj borbi nestao je narednik Momir Simić (radiotelefonista). —

3. brigada ušla je u sastav korpusa u s. Kovačima. — Došla je u sastav u jutru u 06 časova.

Prelaz preko r. Spreče izvršili smo noću 27/28 - XII - 1944. g. u vremenu od 02 do 07.30 h, Prelaz je bio vrlo težak, jer je bilo samo brvno, a r. Ilača dosta duboka. — Udavila su se dva konja. — Sa nama je prešao i TopliČki korpus. —

28. decembar 1944. god.

Brojno stanje:

Dok smo mi izvršili prelaz, komunisti su iz s. Kovača, napali našu komoru i 2. četa Pratećeg bataljona primila je borbu sa komunistima, ali su posle naših priličnih gubitaka, komunisti su se povukli na kosu iznad s. Kovača.44 — Ovde je nastradala komora 4 bataljona i lična komdan-tova komora. — Oko 8 časova 1 brigada, — Siniša Pazarac i Jurišno-Prateća brigada odmah je izašla na položaje a ostali delovi su se smestili u s. Kovači. — Oko 10 časova komunisti su napali naše delove na položaju od Živinica, ali su odmah odbijeni. — U popodnevnoj borbi J. P.45 brigada imala je 1 mrtvog i 1 ranjenog, a crveni dva mrtva. — Ishrana vrlo slaba, jer su i ovo selo crveni opljačkali.—

29.decembar 1944.god.

Brojno stanje:

U 18 časova jedinice su izvršile pokret iz s. Kovači do s. Višća. — U ovom selu bio je vrlo rđav smeštaj a ishrana još gora. — Noć je prošla na miru, a inače je bila dosta hladna. — U toku noći došla je trojka od potpor. Rakočevića i Filipovića iz Živinica da uhvati vezu. Naša dva bataljona, koja su u Šehovićima vodili borbu sa komunistima, ušla su u sastav Poljske straže. — Izjutra, oko 9 časova komunisti su u Zivinicama napali Poljsku stražu, u čijem su se sastavu borila i naša dva bataljona.—

U 8 časova izvršen je pokret iz s. Višća do u selo Karačić. Put je bio težak i dugačak. — Naši vojnici mada goli, bosi, gladni i iznureni, izdržali su ovaj ovoliki dug put. — Oplenački korpus i Zlatiborski su se smestili u s. Svinjarice;46 Jurišno-Pra-teća brigada u s. Karačići, a Crnogorski korpus u s. Pusenica.47 — Saznajemo da je S. D. S. iznenađena i da je komandant poginuo i 54 koje oficira i vojnika.48 — Gardiste to ne iznenađuje, jer smo naučili da ovo čujemo, a to kod nas ne može da se desi, jer se Garda dobro obezbeđuje, te do iznenađenja ne može ni u kom slučaju da dođe. — Ovde smo naišli na dobar prijem od muslimanskog stanovništva. — Smeštaj vrlo dobar. — Vršimo pripremu za dalji pokret. — Crveni nas prate u stopu, ali ih mi sačekujemo i tučemo se do poslednjeg metka, — kada se povučemo prema već predviđenom pravcu. — Vreme hladno.—

31. decembar 1944.g

Brojno stanje:

U 13 h prebacili smo se u zaselak Čavaljuše, jer je ovo selo veliko 10 kilometara. — Smeštajne prilike vrlo slabe, a ishrana još gora. — Narod dobar ali siromašan. — Ljudstvo je većim delom bilo na položaju. — Borbe nije bilo. —

1.  Januar 1944god.

Brojno stanje:

U 15 č. jedinice su izvršile pokret od s. Čavaljuše u s. Smrdin. Putovalo se većinom grebenima. — Vreme hladno i sneg je bio veliki. — Komandant 2 brigade sa ranjenicima je krenuo za s. Boljanić, 3. brigada je bila na obezbeđenju ranjenika odnosno bolnice. — Smeštaj očajan, a ishrana nikakva. — Kuće male, a narod siromašan. — Zlatiborski korpus je noćio pod otvorenim nebom. —

2.  Januar 1945. g.

Brojno  stanje:

U 8 časova jedinice Gorske Garde izvršile su pokret iz s. Smrdin u s. Jablanicu gde su stigli oko 14 časova.49 — Istog dana Zoran Jovanović, Boža Sarković50 i Dr. Spada upućeni su kao kuriri u Sarajevo za nabavku oružja, municije i ostale spreme.51 — Smeštaj je vrlo dobar i ljudstvo se nahranilo. —

4. Januar1945.godine

Brojno stanje:

Iz s. Jablanice, jedinice Garde izvršile su pokret drumom u s. Striježevicu gde smo stigli u 17 časova. — Na putu Maglaj — Doboj naišli su engleski avioni i na Maglaj bacili nekoliko bombi, ali su ih Nemci sa protivavionskom artilerijom odbili. — Gubitaka u koloni nismo imali. — Put je bio dosta dugačak. — Borbe nije bilo. — Narod dosta dobro imućan, ali nas je ipak vrlo nerado dočekao, mada su mladići većinom u četnicima. — Za ovo su krive starešine Ozrenskog korpusa. — Narod ne da ništa, kako džabe tako ni za novac.

5. Januar 1945. god.

Brojno stanje:

U 8 časova korpus je krenuo iz sela Striježevice pravcem: Usora — r. Spreča — Srpska Grapska — Cerov Gaj. U Cero-vom Gaju zanoćio je Komandant i Prateći bataljon. — Jurišno-Prateća brigada zanoćila je u Srpskoj Grapskoj, a Oplenački korpus je zanoćio u Turskoj Grapskoj. Crnogorski korpus je sa Zlatiborskim zanoćio u s. Bušletić. — Naši teži ranjenici su sme-šteni u Osječanima, a laki ranjenici u s. Boljanić. — Ovoga dana došao je u sastav Oplenačkog korpusa Komandant 2. i 3. brigade, koji su sprovodili ranjenike. — Pojedine kuće odnosno domaćini primili su nas bratski, a pojedini nikako. Bilo je i batina. — Smeštaj skoro nikakav, jer su delovi V. K. već bili zauzeli domove u Ce-rovom Gaju. — U toku noći svaka se brigada obezbedila sama za sebe.

6. Januar 1945. god.

Brojno stanje:

 Komandant je se sa Pratećim bataljonom iz Cerovog Gaja prebacio u s. Srpska Grapska zaseok (Tovire) kod crkve, — a sve ostale jedinice su ostale na svojim mestima, Pojedini domaćini primili su nas bratski i ukazali svaku pažnju, dok su pojedini i oružje potrzali na naše vojnike, gde je komandant Garde, preko komandanta J. P. brigade morao da inter-veniše, a jednog domaćina da veže i da izudara.—

Jedinice su se obezbeđivale ponaosob.— ...

7. januar 1945. g.

Brojno stanje:

Drugi dan Božića, kod Komandanta Garde, bio je na ručku Gospodin Ministar, njegov pomoćnik đeneral Damnja-nović,52 Komandant Srbije sa svojom pratnjom i zadržali se do 18 časova. — Za vreme ručka odnosno po završenom ručku diskutovali su o situaciji. — Kod više oficira i vojnika videla se donekle po-tištenost, jer i ovaj Božić provode pod okupacijom, a ovaj još daleko od svoga doma, svojih prijatelja i svoje familije. — Ovako je moralo biti.—

9 Januar 1945. god.

Brojno stanje:

Jedinice Gorske Garde izvršile su pokret iz s. Srpska Grapska pravcem: Kožuhe — Koprivna — Vranjak, gde smo stigli u 15 časova, sem Zlatiborskog korpusa koji je ostao kao zaštitnica, dok ga nije smenila jedna brigada Avalskog korpusa. — Zlatiborski korpus je došao u sastav posle dva dana. — Sve su se jedinice smestile u s. Vranjak. — Ishrana je dosta dobra, dok su smeštajne prilike vrlo slabe, pošto su kuće vrlo male i teskobne.

Svaka je se jedinica obezbeđivala sama za sebe. — Ishrana preko odbora sela Vra-njak. — Komandant je u stanu kod svoje tetke Leposave. — 2ena vrlo dobra i čini sve vojnicima kao prava majka.—

10. Januar1945. god.

Brojno stanje:

Ceo dan ostalo se u Vranjaku na odmoru. Ljudstvo se parilo i dovodilo svoju spremu u ispravnost. Jedinice su se obezbeđivale svaka za sebe. — Borbe nije bilo u toku celog dana.—

U 04 h Garda je krenula u dve kolone i to: u levoj Jurišno-Prateća i Crnogorski korpus, a u desnoj Oplenački korpus pravcem: Vranjak — istočna ivica s. Tarevci.53 U 08 h ovladali smo kosom iznad varoši Modriča, koja je poslužila kao polazni položaj za napad na samu varoš Modrič. Na ovom položaju uhvaćena je veza desno sa Smederevskim korpusom kome je bio pravac napada preko s. Sku-grići, na drž.[avno] imanje, koje se nalazi na periferiji varoši. — Levo je uhvaćena veza sa Rasinsko-Topličkom grupom, — kojoj je bio pravac napada levo od Garde. Smederevski korpus sa 1. brigadom Oplenačkog korpusa i jednim delom Javorskog korpusa, napale su Ustaše na državnom imanju, blokirali ih i naterali da se povuku u jedan magacin. — Naši delovi koji su napali Ustaše na državnom imanju, zauzeli su i poseli sve kuće i ma-gacine oko zgrade u koju su se bili povukle Ustaše, a jednim delom obezbedile su se od s. Garevci i varoši Modriča da ne bi sa tih strana bili iznenađeni od Ustaša. — Ostatak Oplenačkog korpusa, Crnogorski korpus, Jurišno-Prateća brigada i Rasinsko-Toplički korpus snažnim naletom u varoš, zauzeli su kuće na periferiji varoši.

Ustaše su se sa svojim snagama povukle u centar varoši u dobro utvrđene i pripremljene kuće za odbranu i iz tih kuća davali žilav otpor. Borba oko zauzimanja pojedinih kuća trajala je do duboko u noć. U toku noći sa malim prekidima produžena je borba oko zauzimanja zgrada u kojima su se Ustaše branile. Žilave i ogorčene borbe vođene su oko zauzimanja pojedinih zgrada. Vođene su prave ulične borbe i iskorišćena sva moguća pa i najprimitivnija sredstva da bi se neprijatelj naterao da napusti utvrđene zgrade. U ovoj borbi noću naročito naše sta-rešine i vojnici koristile su se pri napadu na zgradu raznovrsnim ratnim lukavstvima. Naročito su bile ustaše na imanju u teškom položaju, jer u svojoj zgradi nisu imali ni hrane, ni vode ni furune. — Po naređenju V. K. 1. brigada povučena je u sastav Oplenačkog korpusa gde je produžila desno krilo 2. brigade. U toku 13. i noću 13/14-1-45 god. usled slabe akcije Trebavskih četnika na levoj obali r. Bosne, jedna jaka grupa Ustaša uspela je da se prebaci i preko r. Bosne. Jakim napadom na naše delove na državnom imanju, oslobodili su prvo Ustaše na imanju, a posle napadom na varoš omogućile su Ustašama iz varoši da se probiju i povuku u s. Garevac. Borba za Modrič trajala je od 11-1 do 14-1-1945. do 23 časa, kada su naši konačno zauzeli celu varoš.

1 Original (pisan mastilom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 29, reg. br. 2/4 (S—V—1740/14).

2 Taj dokument nije nađen.

3 Zbog obima knjige izostavljeni su delovi Dnevnika koji ne sadrže značajnije podatke, i to je označeno sa tri tačke.

4  Vidi dok. br. 88.

5  Nikola Kalabić, kapetan, komandant Grupo korpusa Gorske garde.

6  Pozivajući se na naređenje Vrhovne komande JVUO br. 643 (vidi dok. br. 94). Štab Korpusa Gorske garde je 31. oktobra 1944. naredio potporučniku Slavku Raševiću da se sa grupom od tri oficira, 30 četnika i jednom rađio-stanicom prebaci na teritoriju oplenačkog i kos-majskog sreza i da tamo »od ljudstva koje nađu na terenu, ožive gerilsku akciju protivu partizana u cilju njihovog uništenja«. U naređenju, dalje, piše da se u izvršavanju tog naređenja treba pridržavati uputstava VK datih u dok. br. 94 (Arhiv VII, Ča, k. 29, reg. br. 44/1).

7 Ljudevit Pogačar (ne Pogačnik), komandant 3. divizije SUK (vidi dok. br. 95).

8 Ta zapovest nije pronađena. Verovatno su njome regulisana dej-stva četničkih snaga za ovladavanje rejonom Pljevalja (vidi dok. br. 95).

9 Kostadin Košutić, obaveštajni oficir u Štabu Grupe korpusa gorske garde. Preko njega je Nikola Kalabić, komandant Gorske garde, održavao vezu i dobijao pomoć od srpske kvislinške vlade Milana Ne-dića. U pismu Stefanoviću, industrijalcu iz Kragujevca, od 18 maja 1944. u kojem mu potvrđuje da je primio milion dinara i 600 kg konzervi preko Košutića (»Janko«), Kalabić piše:

Od predsednika vlade đenerala Nedića dobio sam preko Janka izvesne pomoći za svoje borce i dobiću ih i nadalje, pa sam uveren da ćete Vi u toliko pre shvatiti i staviti mu na raspoloženje sva svoja sredstva kako bi svoje bose i gladne vojnike i borce organizovao za novu borbu protiv komunizma...

Neophodno mi je potrebno da mi u što kraćem roku pošaljete 5.000.000 dinara za odelo i obuću vojnika i 2.000 kilograma konzervi za ishranu vojnika na položajima...« (Arhiv VII, Ča, k. 127, reg. br. 9/4).

10 Prema zapovesti komandanta Gorske garde od 9. novembra 1944, sa njenim jedinicama (Crnogorskim, Oplenačkim i Zlatiborskim korpusom i Jurišno-pratećom brigadom iz rejona Sjenice u rejon Prijepolja tada se prebacio i Požeški korpus (Arhiy VII, Ča, k. 29, reg. br. 47/1).

11 , 12 i 14 Reč je o dejstvima jedinica 37 (sandžačke) divizije NOVJ-Potpunije o tome vidi Zbornik NOR-a, tom I, knj. 14, dok. br. 166, 173 i 181; tom III, knj. 10, dok. br. 143; Arhiv VII, NOP, k. 1254, reg. br. 10/3: Operacijski dnevnik 37. divizije NOVJ od 1. oktobra 1944. do 11-maja 1945.

13 U operacijskom dnevniku 1. šumadijskog korpusa od 30. oktobra do 18. decembra 1944. piše da su 12. decembra 1944. bile napadnute njena 1. i 2. gružanska brigada (Arhiv VII, Ča, k. 41, reg. br. 49/1).

15 Momčilo.

16 Kao nap. 8.

17 Povlačenje jedinica Gorske garde iz Pljevalja u vezi je sa planom Draže Mihailovića o koncentraciji glavnine četničkih snaga u severo-istočnoj Bosni. Opširnije o tome vidi dok. br. 156 i 192.

18 U ovom slučaju reč je o Štabu IDŠVK (tu oznaku je imala i Vrhovna komanda).

19 Komanda Beograda.

20, 21, 22, 23 i 24 Na pravcu njihovog povlačenja nalazila se 27 (istoč-nobosanska) divizija NOVJ sa zadatkom da aktivnim dejstvima sprečava povlačenje nemačkih jedinica višegradskim pravcem ka Sarajevu i njihovo spajanje sa onim koje su prodirale od Zvornika ka Tuzli (vidi Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 31, dok. br. 4 i 24). Borbe protiv četničkih jedinica otpočele su 8. decembra 1944. dejstvima izviđačkih delova njene 16 (muslimanske) brigade u rejonu Velikog Koma i Zakoma. U borbama do 12. decembra četničke snage su uspele da ovladaju položajima Kopito — Devetak — Džimrije. Tada se 27. divizija, po naređenju Štaba 3. korpusa NOVJ, povukla na prostoriju: Plane — Kućurine — Borovina (16. brigada); Mrkalji (19. brigada); Capori — Visočnik — Berkovina (20. brigada). Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 31, dok. br. 34, 46, 47 i 146. U ovoj knjizi vidi dok. br. 156 i 192).

25 i 26 Vidi dok. br. 119.

27 Na karti l:i00.000: Crna Rijeka.

28Ta zapovest nije pronađena.

29 Nije pronađeno na karti 1:100.000, postoji: Pijuke.

30 Miroje Jovanović je tada bio komandant Grupe brigada Maje-vičkog korpusa koju su sačinjavale Papraćska, Birčanska i Sprečanska brigada.

31 Reč je o napadu 16 (muslimanske) brigade 27. divizije NOVJ. Detaljnije o tome vidi Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 31, dok. br. 83, 91 i 146.     

32 Borbe su vodili delovi 21. istočnobosanske brigade 38. divizije NOVJ. Detaljnije o tome vidi Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 31, dok. br. 123 i 132. U ovoj knjizi vidi dok. br. 125, 127 i 137.

33To mesto nije nađeno na karti 1:100.000. Verovatno se odnosi na selo Sarci.

34 Mesta između zagrada nisu nađena na karti 1:100.000 (verovatno se radi o lokalnim nazivima pojedinih delova Osmaka).

35 i 36 U tom su napadu jedinice 16 (muslimanske) i 19 (birčanske) brigade 27. divizije NOVJ nanele težak poraz neprijatelju: ubijeno je 110 i zarobljeno 40 četnika, a zaplenjeno 10 mitraljeza, 1 bacač, troja kola municije, troja kola sanitetskog materijala, 80 volova, 10 konja i druge opreme (Arhiv VII, NOP, k. 408/A, reg. br. 318/1, knjiga primljenih depeša Štaba 3. korpusa NOVJ. O tome vidi i dok. br. 156, depeša br. 146, Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 31, dok. br. 91 i 146.

37  To mesto nije nađeno na karti 1:100.000.

38  Vidi dok. br. 127, nap. 8.

39  Na karti 1:100.000: Pješevica.

40  i 41 Ta mesta nisu nađena na karti 1:100.000, verovatno se odnosi na s. Tojšići, odnosno na sela Gaj i Brdo.

42  Ne radi se o komunistima pripadnicima nemačkih SS jedinica, već o pripadnicima NOV i POJ koji su, u nedostatku tipizirane opreme, koristili kako odeću i obuću izrađenu u njihovim pozadinskim ustanovama tako i zaplenjenu od neprijatelja.

43  Reč je o dejstvima 18 (hrvatske) brigade 38. divizije NOVJ. Potpunije o tome vidi Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 31, dok. br. 136.

44 Reč je o dejstvima jedinica 23 (srpske) divizije NOVJ. Šire podatke o tome vidi Zbornik NOR-a, tom I, knj. 15, dok. br. 203 i njen operacijski dnevnik Arhiv VII, NOP, k. 1069, reg. br. 18/2.

45 Skraćenica od »Jurišno-prateća«.

46i 47Ta mesta nisu nađena na karti 1:100.000, verovatno se radi o selu Svinjašnica, odnosno o selu Bukovica.

48 Vidi dok. br. 125, nap. 7.

49 Vidi dok. br. 131.

50 Božidar Boža (vidi dok. br. 119).

51 O toj nabavci municije i opreme vidi dok. br. 119.

52 Miođrag (vidi dok. br. 192, depešu br. 171 i Arhiv VII, reg. br. 18/4, k. 5: naredba Draže Mihailovića o imenovanju generala Damja-novića za pomoćnika).

53 Vidi dok. br. 132.

54 Taj dokument nije pronađen.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument