ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH DEPEŠA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA ČETNIČKE VRHOVNE KOMANDE OD 10. SEPTEMBRA 1944. DO 12. JANUARA 1945. GODINE1

 

10 septembar

956Od Capa2

615. 10. IX. U Trebavi juče borba na liniji: Gračanica—Modriča.4 Muslimanska legija PIANICA,5 uspešno se bori već tridana. Crveni uopšte odlično naoružani sa dosta bacača i ludački drski. Svršetak.

961

117. 10—IX: Vaše depeše: 445, 446 i 447 primljene. Depeše za Mulalića:6 Dragi prijatelju, dobio si poruku preko Kemure7 da ti dođem u posjetu, odlučio sam da tamo i preselim. Bio sam se spremio za put i odredio dan, ali mi je saputnik prije otišao. Sada čekam na tvoju poruku. Dr. K. Halilbašić. Molim da se ova depeša hitno saopšti Mulaliću radi odgovora, puk. Borota.

11 septembar

965 Od Ram — heroja8

734.  11. IX: Miša Momčilović uopšte se nije javio niti se pri-metilo njegovo dejstvo. Partizani sve snage koje su imali kod Gacka bacili na Popovića i izvršili protivnapad.9 Pošto je ostao bez municije vratili ga na polazni položaj. Ako se tu zadrži biće dobro. Treća kolona na jednom pravcu imala uspeha, a na drugom pretrpela neuspeh te se i ona podkolona koja je probila morala da se vrati na polazni položaj. Veliki gubici u ljudstvu, naročito u komandnom osoblju.

966

735.  11—IX. Sve jedinice u povlačenju a neke u rasulu. Noćas ću ponovo pokušati izvlačenje prema jugu: Javiću naknadno. Samo neću povesti onaj broj ljudi, koje sam mislio da je probijanje uspelo. Snage sa kojima raspolažete pošaljite da prihvate i podrže jedinice koje će ostati ovde. Neka Ćiro No-vaković, Krivošić i ostatak mog ljudstva krene ovamo. Kraj depeše. Voja.

23 septembar

979od Ram-Heroja

739. 13. IX. — Sinoć odbijen napad partizana i preduzete su sve mere da se ponovo uspostavi telefonska veza sa Ulogom i Kalinovikom.10 Do sada smo imali oko 30 izbačenih iz stroja. Jedan komandant bataljona pljevaljske brigade poginuo. Dva komandanta nevesinjske (brigade) teško ranjeni. Javi situaciju tamo. Šta radite i šta nameravate. Pozdrav Voja.

980 Od Ferka

Broj službeno. 13. IX. — Opunomoćenik nemačkog vojnog za-povedništva Bosne i Hercegovine dostavio je akt ovoj komandi sledeće sadržine. Zapovednik nemačkih snaga, Bosne i Hercegovine naredio mi je, da Vam saopštim sledeće: U trenutku dok nemačke divizije brane Srbiju od boljševičke najezde i progone partizanske odrede duž cele Južne i Zapadne Srbije kao i na teritoriji Bosne i Hercegovine, boreći se na taj način ne samo za nemačke interese nego u prvom redu štiteći srpsko stanovništvo od propasti četnici na području Velike Župe Vrh Bosne zauzeli su prema nama neprijateljski stav protivno svim dosadašnjim pregovorima. Nastaviće se.

981 PERSI

Nast, U toku današnjeg dana u više slučajeva primećeni su četnici u neposrednoj blizini Sarajeva. Od strane četnika izvršeno je nekoliko napada, a izvesne hrvatske žandarmerijske stanice su razoružane, dolinom Prače, kod Stambulčića je jedan transport prepadnut, u okolini Semizovca, izvršili su četnici napad na željezničku prugu, a u toku ove noći učestvovali su u napadu na Visoko. Nemačko vojno zapovedništvo nije niukoliko voljno da trpi i dalje ovakve i slične ispade. Koman-dujući general je naredio: 1. ukoliko neprijateljstva smesta ne prestanu preduzeće se od strane nemačke vojske najdrastičnije mere, ne samo protiv četnika, nego i protiv stanovništva i njegove imovine na teritoriji Velike župe Vrh Bosne. Nast.

982 PERSI

Nast. 2. Četnici imaju po primitku ovoga naređenja smesta da se povuku iz okoline Sarajeva i blizine saobraćajnih arterija. 3. Ukoliko se navedeno u tačkama 1 i 2 ne izvrši biće nemačke vojne jedinice koje se nalaze rame uz rame u borbi sa četnicima i srpskim nacionalnim snagama na Drini kao i u Hercegovini protiv partizana smesta povučene, tako da će srpskom stanovništvu slobodna teritorija [biti] predana na milost i nemilost boljševičkim banditima. 4. U koliko nemačka vojna sila bude prisiljena da pristupi njoj merama, biće srpski narod obavešten, kome od četničkih t.zv. narodnih vođa ima da zahvali za svoje totalno uništenje.

983 Persi

Nastavak. Ovom prilikom skreće se ponovo pažnja da bez obzira nato što je nemačka bez svake diskusije u vojničkom i političkom pogledu daleko od propasti i na Balkanu dovoljno snažna i [da će] biti uvek u stanju likvidirati srpski narod. 5. Ovo naređenje saopštite svima Vašim pretpostavljenim sta-rešinama i susedima na teritoriji Velike župe Vrhbosna. 6. Pismeni izveštaj o prijemu k znanju i izvršenju dostaviti do 13. septembra t.g. 20 časova nemačkom vojnom zapovedništvu. Po naređenju k-ta nemačkih vojnih snaga Bosne i Hercegovine major Keler. Nast.

984 PERSI

Nastavak. P.S. Kao ne samo odlični nego i osvedočeni prijatelj Vašeg naroda dužnost mi je lično Vam staviti do znanja da Nemci u ovom slučaju su veoma ogorčeni i da će gore navedeno nemilosrdno i bezuvjetno izvršiti. Na Vama ostaje da dokažete da si imate ljubavi i razumevanja za život i opstanak hiljadama Vaših sunarodnika, njilovih kuća i ognjišta. Vaš major Keler. Nemcima je odgovorio da se narod brani od ustaša i komunista, da su ovo izazvale ustaše u sporazumu sa komunistima. Sta će dalje Nemci da preduzmu i da li će imati dovoljno snaga da prikupe neznam. Pukovnik Borota na terenu. Molim za hitan odgovor još u toku današnjeg dana, kakav stav da se prema ovome zauzme. Major Radaković.

985

15 septembar Od Tomasa

85. 13/IX Otpočela je akcija protivu okupatora. Savo11 sa svima uzeo učešća. Napad je izvršen na Semizovac, Svrake, Ali-pašin Most, Sumbolovac, Buloge i Derventu. Uspeh dobar. Neprijatelj proteran. Zarobljeno: 14 pušaka, 2 teška mitraljeza, 1 puškomitraljez, 21 puška, nešto municije, hrane, stoke i ostalog materijala. Bora je isto preduzeo na svom reonu o čemu Vas je sigurno izvestio. Puk. Borota.

988

88. 14. IX 13 o.m. komandant 22112 vodi borbu sa ustašama kod Sumbulovca. Rezultat: neprijatelj je imao 20 mrtvih i mnogo ranjenih. Naši gubici 4 mrtva i 12 ranjenih. Ustaše pale i dosada su zapalili 4 sela oko grada sem 25 kuća na mestima vođene borbe. Puk. Borota.

991

16 septembar Od Dal. Dala13

44. 13—IX. Ciča naredio da ne preduzimamo nikakve akcije sem protiv crvenih. Crveni navaljuju na nas svugde. Prilaze im ustaše i domobrani. Nema ovamo nikakovih znakova ni o invaziji saveznika niti pak o povlačenju Nemaca. Oni se utvrđuju i dovlače rezerve i municije za Liku. Kod nas je ozbiljna situacija radi Hrvata koji redom odlaze u partizane. Spremaju se za pokolj Srba. Dal-Dal.

17 septembar

1004Od Ram Heroja

Br. sl.: I6/IX. Primljena tvoja depeša. Čestitam na uspesima. Objavio sam svoj vojsci ove vaše uspehe. Pod borbom guram prema moru. Sinoć sam stigao u selo Ljubinje, danas produžujem dalje. Situacija u južnoj Hercegovini nije ružičasta, premda ima veliki broj dobrih boraca. Komunisti takođe pokazuju veliku aktivnost u pravcu Dubrovnika. Namera mi je da se spojim sa južnom grupom, da ih zatalasam, organizujem i formiram dve grupe. Nastavlja se.

1005

Nast. Jedna manja od 3000, koja bi mi i štitila leđa dok ovladam primorjem od Metkovića do Kotora; dok bi sa drugom grupom jačine 4—5000 boraca učinio udar za izbijanje na more. Poku-šaću sve da uspostavim vezu sa Saveznicima. Javljaću vi se stalno. Vi meni javljajte opširno koja ste mesta zauzeli, kad je zauzeto, koja je jedinica zauzela i koje su ga branile,

1006

Nast. Ovo mi je vrlo važno kao legitimacija pred saveznicima. Moral kod vojnika odličan i pored teških marševa i borbi. Za održavanje veze ka Kalinoviku ostavio sam tri nevesinjska bataljona, kao i Konjičku i Mostarsku brigadu.14 Poveži njihov rad da sa našim odlaskom ne bi izgubili srez nevesinjski. Ove jedinice mogu vam poslužiti kao prethodnica u slučaju vašeg pokreta prema jugu. Pozdravlja sve Voja. Kraj dep.

20 septembar

1018.Od Hermana«

151. 15 - IX. Pošto smo i mi stupili u borbu protiv okupatora i ustaša, mislim da bi preko saveznika trebalo tražiti, da partizani odnosno Narodno-oslobodilačka vojska, bezuslovno prekinu napad na četnike kao i ovi na njih. Dobro ste učinili što ste tražili jednog savezničkog generala za komandanta pod čiju bi se komandu stavili, te na taj način bili pod neposrednom komandom saveznika.16

1023.Od Kondora

17. IX. Molim javite mi gde se nalazite i koji su tereni vaši slobodni. Imam specijalne kurire za Vas. U isto vreme molim javite situaciju tamo.

1026 21 septembar

757.17 - 21 - IX. Vaš put ovamo moguć je. Najpogodniji pravac je sledeći: Kalinovik—Obalj—Ulog—Morine—Gornje Nevesinj-sko polje selo Rabina jugozapadno od Nevesinja—Stjepan Krš, Poplat, južno od Stoca drumom do Ljubinja, selo Ivica, Krti-nje, Ljubomir i Mosko. Na ovom putu na otpor mogao bi da naiđeš između Rabine i Stjepan Krsta i to na pozadinske partizanske delove, zatim na putu Stolac;—Ljubinje kod žandar-merijske stanice Zegulje takođe na eventualni otpor pozadinskih partizanskih delova.

1027

759. — Nast. Večeras će biti završene sve pripreme i počeću sa akcijom. Dobro bi bilo kad bi i Vi pošli pa da sa sobom povedete i Konjičku grupu i ostatak Nevesinjske brigade koje zajedno broje 1200 ljudi. Krivošića šaljem večeras da pokuša prelaz za Italiju. Snabdeo sam ga svim potrebnim dokumentima i podacima o borbi protiv okupatora. Dostavite mi bezuslovno podatke kako se kretala borba kod Vas i koje su jedinice učestvovale i šta je sve urađeno. Nast.

1028

760. — Isto tako dostavite mi radiostanicom tekst letka kojega Nemci bacaju avionom protiv nas. Ovo je vrlo važno. Nadam se da ću biti u mogućnosti da ovo kao dokaz dostavim gde treba. Danilo, Popović, Vidačić i svi ostali komandanti svesrdno me pomažu u radu. Pozdravlja sve Voja. Pošaljite u moje ime Kalaitu naređenje i on da krene što pre. Kraj depeše.

1029.

758. Nastavak. Od Ljubinja na ovamo mislim otpora ne može biti. Ovo sve razumem s obzirom na prilike kako danas stoji. Mi bi u svakom slučaju bili u radio vezi pa bih ja mogao u slučaju potrebe poći u susret. Na ovom prostoru nemačkih garnizona ima samo u Nevesinju i Stocu i to po jedan bataljon »Vražije divizije«. Ja sada raspolažem sa 7000 boraca od kojih su mi 4000 prema komunistima, a 3000 pokretne. Nastavak.

23. septembar

1031.Od Alfonsa18

Situacija [u] katunskoj nahiji i Cetinju očajna. Vlada opšte rasulo. Svi naši odbegli većinom u Boku naročito oficiri bez ljudstva koje se razbeglo kućama u partizane i zelenaše. Da bih održao jedinice u Boki od majora Đukanovića19 zahtevam da prikupi izbeglo ljudstvo i uz našu pomoć ovlada Lovćenom, ali neće uspeti. Od Pavla po drugi put tražim da uputi jednu kolonu u pravcu Cetinja i Lovćena koju ću prihvatiti. Pavle mi se ne javlja, Cetinjem će ovladati crveni i teško ćemo se u Boki održati premda je stanje vrlo dobro. Za Radmilovića sam Vas izvestio. Sa njim još nisam stupio u vezu. Po ovom pitanju niste ništa odgovorili. Po naređenje 20020 primio sam komandu 270.21 Izbegli oficiri sa Cetinja hoće da potčine Boku. Ne mogu postupati po instrukcijama sa 2 strane. Molim preko Pavla naredite da je Boka neposredno pod Baćovićem. Crveni

XONLEMIRI22 su na Peštrovskoj Gori,23 Ljubotinu, Lovćenu, Njegušima i Cucama. Kap. Ivetić.24

1032Od Berte

268.  23 - IX. Nalazim se oko Podgorice. Za sada sam prebacio-

rpritisak na crvene preko br. 11 ali ovi se pripremaju i na mene-švabe po delovima odlaze u pravcu Skadra, a jedan deo snaga gomilaju i oko Mateševa. Imaju svojih snaga i na moru, oko-2 puka. Potrebno je odmah da ih napadnemo i razoružamo, ali ne mogu sam zbog crvenih, jer će me odmah napasti. Da nije crvenih napravio bih čudo od Švaba. Mnogo ste pogrešili što se nismo sastali pre odlaska Vojovih. Znali ste da bih ja pristupio bloku26 jer Vojo mora da pozna situaciju. Ja sam video o čemu se radi tek kad sam dobio proglas.26 Nast.

1033.

269.  — 3. IX. Potrebno je uraditi sledeće: Voja da mi hitno pošalje 2—3 člana misije pravcem preko Kotora, Ivetića, na mene koji će me zaštititi od crvenih. U tom slučaju ja bah napravio čudo od Švaba. Baćović bi trebao da se rokira jednim delom snaga ka Janičiću27 i tako se povežemo ka moru. Po ovome odmah me obavestite. Gde se nalaziš? Kakvo je stanje u Sandžaku, Hercegovini? Voja neka mi se javi preko radio stanice. Nema njegove šifre. Ovo dostavite Voji. Pozdrav Pavle

1039.Od Adolfa28

25. 23. IX. U Brezu došle kako saznajemo još 2 partizanske brigade. Muslimani prišli crvenima definitivno. Na ovim položajima oko Breze ne može se ostati. Potrebno je da se negde krenemo i koncentrišemo jer je ovde onemogućena borba protiv Nemaca. Izgleda zeničani napali na muslimane pa je bilo klanja žena i dece. Ovo nam šteti. Naredio sam napad na Švabe, a oni rade samovoljno i bore se protiv Turaka. Potrebno je da se najhitnije sastanemo svi i rešimo dok nije kasno. Adolf.

24. septembar

1040. Od Hermana

123. 1 - IX. Pripreme za akciju protiv okupatora izvršene su ali dok nas partizani neprekidno napadaju. Ne verujem da ćemo biti sposobni za neku jaču akciju protiv okupatora a naročito što raspolažemo s vrlo malim količinama municije dok partizani raspolažu sa velikim količinama koje primaju od saveznika. Puk. Vranješević.

26. septembar

1054.Od Kondora29

26. IX. Miloš Marković30 i ja nalazimo se na prostoriji Mokra Gora—Vardište. Imamo oko 1500 ljudi. Molim za najhitnije naređenje za dalji rad pošto Vam se stavljamo na raspoloženje. U Srbiji je teška situacija. Kondor.

1055.

467. 26. IX. Dragi Cika Branko. Ja ću da krenem sigurno ka Vama dok se dogovorim sa Milošem Markovićem. Odgovoriću Vam i javiti situaciju u toku dana 27. Čestitam na uspehu. Sada su sve nade u Vas. Pozdrav, Kondor.

27. septembar

1058.OdBerte31

270. 27. IX. Pritisak crvenih na mene vrši se preko Nikšića i Katunske nahije i preko Mateševo iako je Mateševo u našim rukama. Zbog toga nisam u mogućnosti da izrazim dejstvo u pravcu Hercegovine i Herceg-Novog. Potrebno je da se hitno izrazi dejstvo od Trebinja ili Bileća u pravcu Grahova sa jednom jedinicom koja imponuje. Na taj način pažnja crvenih od Nikšića skrenula bi na tu stranu.

1059.

271.  27. IX. Nast. Ovo je hitno potrebno jer se sa tim dobijam 7 bataljona fašističkih32 sa kojima sam sklopio vezu. Pričice nam onog momenta kada napadnu Nemce. Raspolažu ogromnim naoružanjem i rezervnom količinom municije svih vrsta, koje je dovoljno za borbu od 5 meseci za sve naše odrede na teritoriji Crne Gore i Hercegovine. Osim toga do ogromnog naoružanja municije i materijala nemačkog. Imam stalno na okupu 4500 boraca, na terenu za borbu koji vode borbu, još 2000. Verujem da jednom borbom protiv okupatora skupilo bi se još 2500 boraca. Sada vršim akciju u pravcu katunske nahije.

1060.

272.  27. IX. Sa Ružićem nisam u vezi. Ako si ti u brzoj vezi javi mu da i Rajlić sadejstvuje preko Markovca u pravcu Ko-lašina jer im je tu jedini i najlakši pravac. Javi mi ako pođu u tom pravcu da ih prihvatim. Hitno mi odgovori po ovoj depeši. Pozdrav Pavle.

29 septembar

1066.Od Capa

684. 29. IX. Krajiški korpus sa Manjače i Sred. Bosanski između Vrbasa i Bosne sa starešinskim osobljem i Vranješevićem nalaze se na prostoriji: Prnjavor—Teslić—reka Bosna sa štabom bliže Bosni, Brojno stanje oko 10 hiljada. Krećem k njemu, da vidim razloge ove koncentracije itd. Zbog ovoga, kod simpatizera crvenih, ustaša i drugih neprijatelja zavladao strah. Iskrcavanje u Albaniji podiže moral kod naših. Dost. Cent. i Č. Branku.

32 Odnosi se na italijanske fašističke batalj one koji su dejstvo-vali pod nemačkom komandom.                                 

571

30 septembar

1071.Od Ferka33

157. Doktor Milan Dukić pri povratku iz ove komande preko grada u nemačkom automobilu zaboravio je spisak saradnika ove komande. Kod nekih lica u istom spisku bilo je pribele-ženo šta koje lice radi, u koja se lica sumnja da su u službi Gestapoa. Nemci su po ovom spisku izvršili hapšenje u gradu. Oni mnogo drže do ovog dokumenta smatrajući Dr Dukića delegatom V. K. Nemci su ovaj spisak pokazivali ljudima kao dokaz. Usled ovog naš rad u gradu skoro potpuno ukočen. Otkuda takav spisak kod Dr Dukića, ovoj komandi je nepoznato. Puk. Borota.

1072.Od Kondora

474. 29. IX. — Komunisti imaju inicijativu u zapadnoj Srbiji. Nemci vode borbe sa njima isključivo pored komunikacije koje su im potrebne za prolaz. Glavnu borbu vode Račić i Kalabić u oblasti Cera sa promenljivom srećom. Naše ljudstvo sklono dezerterstvu a moral kod naroda je vrlo kolebljiv. Nadamo se da će nešto učiniti Nemci i dobrovoljci koji se odlično bore. Užice i Požega su .. ,34 jačim komunističkim snagama. Imam siguran izveštaj da se neke grupe crvenih sa Zla-tibora prebacuju preko Uvca za Priboj a potom i preko Lima. Još samo oko Višegrada jer Miša Marković očekuje neka naređenja. Vasiljević je danas sa 1000 ljudi pošao na jug ka Vama. Zapaženo je da saveznici ne spuštaju više oružje crvenim. Pozdrav Kondor.

1 oktobar

1074.Od Kondora

476 Marković, Ajdačić i ja primili smo Vašu depešu sa zapre-pašćenjem.35 Očigledno je da su komunisti sugerirali. Mi smo ovde po naređenju Cičinom. Vasiljević koji je otišao ka Vama i reći će vam sve. Prvo nam je bilo naređeno dok smo bili, između Užica i Požege da se probijemo u srez Višegradski i da se stavimo pod Vašu komandu. Baš kad smo se spremali za polazak tamo, Ciča nam naređuje da ostanemo u srezu Vi-šegradskom jer smo uzeti u kombinaciju za akciju u istočnoj Bosni kojom će lično Ciča da rukovodi. Nast.

1075.

477. — Nast. Ovde nikome ništa ne činimo pa čak i naše rezerve hrane jedemo. Pokazao sam Vašu depešu i Subotinčiću komandantu sreza. I on je zaprepašćen zar mogu i Vas gospodine potpukovniče Ostojiću da crveni navuku na tanak led. Ako je tako onda smo potpuno propali. Zahtevamo da nam javite ime rodoljuba koji Vam je podneo tako krasan izveštaj.

3 oktobar

1077.Od Račića

Hitno izvesti kako je stanje tamo i imali komunista i koliko. Ovde stanje teško. Račić.

1078.Od Ferka

464. 2. X. Obzirom na ulazak Rusa u Srbiju a ne iskrcavanja saveznika šta treba kazati vojnicima, šta seljacima, šta građanima? Kakav stav treba da uzme naša propaganda? Teško će biti sačuvati milicije koje inkliniraju partizanima. Da li postoje kakve instrukcije od V. K. Da li ima kakvih izgleda na iskrcavanje? Imate li podatke o postupku Rusa prema našima u Srbiji? Potreban najhitniji odgovor. Naredite Vašem tele-grafisti da primi naše depeše. Puk. Borota.

1081.Od Capa

687. 30/IX. Domobrani iz Doboja, Dervente i Banja Luke, sa oficirima u broju preko 4000 priključili se crvenima. Crveni 17 i 18 o.m. napali Banja Luku i opljačkali je. Nemcima posle 4 dana došla pomoć i vode se borbe.36 Osam naših brigada zap. Bosne u jačini preko 4000 ljudi koncentrisao na Bosni blizu Doboja. Stanica ne radi. Situacija u zap. Bosni može se smatrati izgubljenom zbog pogrešnog rada starešina za ove 2 godine. Ovo je prvi put da su jedinice krenule sa svoga terena i to zbog pritiska. Treba ovo iskoristiti. Izdajte hitno Vranješeviću potrebno naređenje za dalji rad. Bilo je lokalnih uspeha nad komorom crvenih. Dostavljeno samo Č. Branku. Potpukovnik Popović.

1082.

690. 1/10. Čiča je naredio koncentrisanu akciju, na III korpus crvenih, koji je razvučen između Majevice, Ozrena i Trebave, a Mitranoviću akciju ka Kladnju. Komandovaće Čiča lično. Pozdrav. Pijo.37

1083.

690. 3/X. U Banjoj Luci Nemci i Čerkezi. Crveni tamo nastradali. U Doboju Čerkezi i spremaju se za Tuzlu, u kojoj su crveni. Trebava donela odluku da ne dira ustaše i Nemce. Ozrenom, Trebavom, Majevicom i Romanijom komanduje Čiča lično. Vranješević stalno u Trebavi a vojska na levoj obali Bosne. Nijedan izveštaj nije podneo ni Vama ni Čiči. Kolona majora Mihajlovića38 uništila sve pozadinske ustanove crvenih. Vranješević razrešio dužnosti, pomoćnika i stavio ga na raspoloženje Čiči. Mihajlović se žali. Zbog ulaska Rusa u Srbiju moral slab. Mi nepoželjni.

4 oktobar

1087. Od Capa

703. 3. X. Levom obalom Vrbasa vladaju crveni već dugo vremena. Između Vrbasa i Bosne i pored prisustva naših jedinica, organizovali su vlast. Trebava sem Posavine sve slabije borbena, Mesni crveni rade nesmetano. I u Ozrenu ima simpatizera crvenih ali se još bore. 1 o.m. saopšteno Trebavi i Ozrenu Cičino naređenje za akciju ka Tuzli. Trebava treba da krene 4 o.m. a Ozren još ništa nije preduzeo. Mnogi bi voleli da ovde nema ni mene ni stanice. Svi mi odmažu, osim Pavla Gajića.39 Čiča je za ove operacije mene dodelio Ozrenu, a stanice k-de Slavonije Trebavi.

5 oktobar

1090Od Vinstona40

32. 29. XI. Vlasenička mi javlja da drži položaj prema Sokolcu. Crveni u Malom polju. Da li da uzmem i vlaseničku pod svoju komandu. Sa crvenima razgovori prekinuti. Oni su na levoj obali Bosne. Muslimani zahtevaju od ustaša da ne pale i ubijaju. U izgledu opet razgovori sa muslimanima. Vinston.

6 oktobar

1099.Od Kondora

488. 5. IX.41 U srezu višegradskom nema broja 11 već 7 dana. Jučer i danas Kolarević i Ajdačić vodi borbu sa crvenima na Bjelom Brdu. Crveni su pritisnuti i razbijeni. Delovi novofor-miranih sandžačkih part. brigada drže Priboj a delovi XXXVII divizije koji su se povukli iz Srbije zauzeli su Novu Varoš, Pri-jepolje i Pljevlja. Marković i Kolarević imaju naređenje od Ciče za akciju u I. Bosni. Molim Vas javite mi jeste li u Kali-noviku. Hteo bih ka Vama. Račić se nalazi na Umci kod Beograda. Broj 100142 nije mnogo daleko od Vas. Kondor.

7 oktobar

1100.Od Berte

277/5 X. Juče u 18 časova prilikom ispraćaja Princa Albanije iz Podgorice za Skadar sačekali su nas na granici albanskoj naši i albanski komunisti. U borbi koja je trajala oko pola sata ranjen je Pavle u grudi. Prenet je u bolnicu u Podgoricu. Jutros sam bio kod Pavla. Oseća se dobro. Lekari su mi sa-opštili da je život van opasnosti. Do izdravljenja Pavlova zastupam ga u dužnosti. Major Vukadinović.43

1101.

278/5. X. Persi. Pavle se oseća dobro. Sa Albancima smo se sporazumeli da se uzajamno pomažemo protivu komunista.44 Na slučaj potrebe da jedna ili druga strana bude pritešnjena od komunista omogućava se slobodan prihvat oružanih snaga na jednoj ili drugoj strani. Kod albanskih nacionalista nalazi se engleska delegacija. Albanci su dobili od delegacije sigurne garancije da će Englezi okupirati Grčku, Albaniju i Jugoslaviju. U Grčkoj se nalaze već savezničke trupe. U Južnoj Albaniji su se iskrcale grčke trupe i Englezi. Po iskrcavanju prešle u Grčku. Nastavak.

1102.

279/5. X. Persi. Nastavak. U Albaniji, na ostrvima i kod Hi-mera nalaze se savezničke trupe u manjim grupicama. Do sada sve su snage minimalne. Englezi više ne zahtevaju borbe protivu okupatora, već zahtevaju da nacionalisti održe svoje pozicije i da se biju protivu crvenih. Sada u Albaniji kod komunista nema savezničke misije, sve su povučene. Obzirom na spoljnu i unutrašnju situaciju najbolje bi bilo da povežemo sve naše snage sa albanskim na teritoriji: Mateševo—Nikšić— Trebinje—Boka Kotorska. Ovo je gledište albanskih merodav-nih krugova.

1103.

280.  5. X. Persi. Nastavak. Iskrcavanje savezničkih snaga očekujemo na sektoru Bara i Boke Kotorske. Ovo je tačan podatak. Mi bi zajedničkim snagama mogli da održimo određeni odsek. U izgledu je da ćemo ubrzo dobiti preko Albanaca vezu sa njihovom misijom koja će sprečiti dalji sukob između nas i komunista. Iz Albanije smo u mogućnosti da nabavljamo hranu i ostale potrebe za vojsku. U slučaju da dođete sa vojskom u oblasti Nikšića imali bi dovoljno materijalnih sredstava za izdržavanje celokupne vojske za godinu dana. Albanci su nam omogućili kupovinu obuće i gumenih opanaka. Ovo je treći deo.

1104.

281.  5/X. Persi. Nastavak. Do sada smo kupili oko 4000 pari. Molim za najhitniji odgovor gde se nalaze tvoje snage i kakav je tvoj budući plan. Ponavljam najbolja je solucija da se sve snage grupišu na dodeljenom odseku, tim pre što je došlo do razmimoilaženja između zelenaša i komunista. Snage crvenih u Crnoj Gori cene se na 2500. Obzirom na spoljno političku situaciju preovlađuje mišljenje da se spreči međusobna borba. Mi i komunisti bez posrestva savezničke misije ne možemo ovo izvesti. Sve pozdravlja major Vukadinović. Kraj.

9. oktobar

1087.Od Berte

289. 9/X. Veza 521. Pavle se oseća dobro. Mora da leži još deset dana. Nemci napustili Mateševo i Lijevu Rijeku. Povlače se u pravcu Skadra. Nije isključeno da napuste i ovaj otsek. Vrlo je hitno da se grupišu sve naše snage na ovaj otsek gde će se saveznici najpre iskrcati. Na ovoj zoni nalazi se 7 bata-ljona Talijana koji imaju velike zalihe municije. Možemo ih lako dobiti ako se masovno pojavimo. Dakle hrane i municije ima dosta za sve. Komunisti kad ovo osete grupisaće sve snage da ovladaju ovim sektorom. Požuri i primi komandu nad svim trupama. Zajednički se možemo lako održati inače muka. Javi situaciju. Pz. Savo.

10. oktobar 1090.Od Capa

726. 9/10. Držanje Vranješevića zagonetno. Ne šalje nikom iz-veštaje, a stanje između Bosne i Vrbasa nejasno. Aranđelović javlja, da su se svi uplašili prisustva V. K. u blizini. Javlja, da su 4 o.m. vodili borbu naše banjalučka, motaička i posavska brigada sa crvenim brigadama; XVII krajiškom, XIX formiranom od domobrana i XVIII sred. Bosanskom, oko Sočanice i Crnče, između Prnjavora i Bosne. 30 mrtvih crvenih izbro-jano, a ranjenih bilo mnogo više. O svemu ovom izvestite V. K. ako treba.

16. oktobar

1096.Od Račića

14. X. Sve snage iz Srbije su na prostoru: Kraljevo — Požega — Ivanjica. Javi gde si ti i situaciju kod tebe sa trupama. Hitno je. Hitno. Račić.

1097.Od Pija45

735. 13/10. Čiča je u mestu gde i ja. Zatim će tamo gde sam ja ovih dana bio. Ovo svi znaju i u Doboju i žene i deca, pre nego ja. Sa njima su i Amerikanci. Danas ću mu se javiti lično.

 

1098.Od Račića

16/X. Keserović svečano sačekao Ruse u Kruševcu i oni mu predali varoš.47 Naredili mu da tuče komuniste ako ga napadnu. Javi dokle najdalje možeš da me čekaš na Romaniji. Imam 10.000 ljudi. — Račić.

17 oktobar

1099.Od Račića

17/X. Tačno je i sigurno da je Keserović sačekao Ruse u Kru-ševcu. Za prvi momenat dali su mu vlast. Kako će dalje biti neznani. Mi smo blokirali Cačak — Kraljevo i Požegu i čekamo Ruse koji su u Trsteniku. U borbama sa Švabama zarobili smo juče 310 vojnika. Pošto vidimo postupak Rusa krenu-ćemo tebi, ako nam ovde ne bude opstanka. Draškovića gurni bliže Drini da nam pripremi prelaz na Višegradu ili Starom Brodu. Rešenje za ovo javiću za tri dana. Ima ću oko 20.000 vojnika. Račić.

28 oktobar

1100.Od Pija

737. 17/X. Kod mene se povećava broj starešinskog osoblja. Jedan đeneral šef, pukovnik pomoćnik, a ja treba da budem ono što je tamo Marović.48 Možda ću ispasti iz kombinacije. Cilj: povezivanje prostorije na kojoj je Slavoljub, Leko i Đuro, a eventualno i Cvijetin, radi uspešnijih operacija. Sumnjam u mogućnost opstanka ovoga. Detalje ću javiti. U svakom slučaju ne bi se mogao pomiriti s tim, da mi Čika Branko više ne bude pretpostavljeni.

1109.22 oktobar

22. X. Raković u okolini Čačka i pod ruskom komandom napada na Čačak. Verujem da će Rusi i njemu podvaliti kao Ke-seroviću. Keserovića prvo lepo primili, a potom mu dve brigade razoružali. Na prostoru Čačak — Arilje — Sjenica — Ivanjica — Kraljevo imamo oko 15.000 ljudi. U unutrašnjosti Srbije slabije komunističke snage a oko Beograda glavne njihove snage. Račić.

1110.Od Berte

PERSI

306.  22/X. Vukadinović u Albaniji stupio u vezu sa engleskom misijom. General Markling49 vrlo lepo primio. Mi zajedno [sa] albanskim nacionalistima istupili u pogledu zahteva. Naši zah-tevi: stavljanje svih nacionalnih snaga Jugoslavije i Albanije pod komandu saveznika. Prekid borbe sa komunistima, da nas zaštite a mi ćemo raditi po direktivama. Borba protiv okupatora. Iskrcavanje negde na prostoru San Đovani di Medua — Bar. Markling pitao komandu u Italiji. Ovi naredili da pristupi izvršenju zahteva s time da će oni odlučiti gde da se iskrcaju. Markling saopštio Savu50 da što pre maršuje u pravcu sektora Ulcinj — Bar — Budva. Nast.

1111.

307.  22/X. Svi uslovi povoljni. Tražio sam od Vrhovne grupi-sanje svih snaga na sektoru Sandžak, Crna Gora. Ne prihvaćanje ovih uslova znači zločin. Ja garantujem za ishranu od 6 meseci. U Crnoj Gori i Albaniji sve nemačke grupe dislocirane su da se mogu savladati odmah a vrlo povoljno su dislocirani i fašistički bataljoni. Uspeh garantovan. Došli bi do velike količine — oružja i municije. Trebao bi i ti da kažeš Vrhovnoj da skoncentriše snage kako sam kazao. Ja sam ne mogu uraditi ništa. Dobro sam i već sam u obilasku jedinica. Pavle.

23 oktobar

1113.Od Capa

22/X. Zadatak komande je, da poveže i objedini rad i akciju protiv komunista između potčinjenih delova, po naređenjima V. K. i Vašim kako glasi naredba. Kako će biti primljena od podčinjenih, u čijem prisustvu je, sem Ozrena. Obrazovana, tek će se videti. Šifru sam Vam poslao sa poštom. Veza će se održavati sa V. K. Situacija je kritična i biće dockan, ako se Rusi upute od Čačka prema Užicu i Sarajevu.

25 oktobar

1117.Od Kondora

23/X. Dragi Baćoviću, nalazim se sa Gardom između Ivanjice i Javora u maršu ka Sjenici. Blizu Sjenice na levom krilu treba da je puk. Redić51 sa celom poljskom divizijom u jačini 3500 ljudi. Ostali naši korpusi nalaze se u maršu ka Ivanjici. Kod nas je tapkanje u mestu. Vojnici beže. Kod naših komandanata mišljenja su podeljena u pogledu pravca. Neki smatraju da se treba vratiti u Srbiju. Ja sam mišljenja da je to bar za sada rano i da bi bilo dobro da sa našim jačim snagama uđemo u Sandžak i da Turcima pomognemo u njihovoj nevolji. Nast.

1119.Od Berte

6.25/X. Grahovo je palo i Vučedolska brigada razbijena.52 Dve moje brigade koje vode borbu u oblasti Lovćena i štite primorski pojas morali povući da ne budu uništeni. Savo opet traži da žurimo ka primorskom pojasu. Tvoju depešu sam mu preneo.53 Vodim neprekidnu borbu već 5 meseci. Više izdržati ne mogu. Moram se povući ka glavnini svih snaga u Sandžak ili Istočnu Bosnu. Sa 20.000 ljudi držao bih cijelu Crnu Goru i pojas do Igala. Žalosno je da se ne izvrši zahtev saveznika i da se ne iskrcaju na našem primorju Englezi. Uhvatili bi vezu sa njima u Albaniji pre nego da lutamo po Bosni. Žalosno je da se ostavi ovoliko oružje, municija i spreme crvenim. Nast.

1120.

7. 25/X. Nast. Vojov pokušaj vojnički skroz nedozreo.54 Nije se smelo ići tim pravcem između komunista, Nemaca i ustaša. Trebalo je uzeti širu prostoriju. Sva naša situacija može se-spasiti samo brzinom. Najbrži i najbolji pravac Bijelo Polje — Mojkovac i Bijelo Polje — Berane. Tu ima i hrane dosta. Od Mojkovca, odnosno Berana pokret ka Kolašinu bio bi zajednički. Ja bih Vas odavde sreo. U Vasojevićima dobili bi 800 gerilaca. Trebali bi sa sobom uzeti i Crnogorce koji su se povukli ka Srbiji. Negde su oko Raške. Poz. svima Berta. Kraj.

26 oktobar

1123.Od Capa

25/X. Starešine svaki dan sve više demoralisane pred nadiranjem Rusa, od Zemuna u pravcu Broda i od Kraljeva ka Čačku i Užicu. Izgleda da je Jugoslavija prepuštena Sovjetima, jer je već sada iskrcavanje kasno. Treba spašavati starešine, i nacionalne borce, one koji bi pošli svuda da spase život. O ovome treba promisliti odmah, dok nije kasno. Pukovnik Simić55 treba danas da dođe sa Ozrena. Tražio je Ciču. V. K. naredila akciju Trebave, Ozrena i Majevice ka Tuzli. Videćemo hoće li se pokrenuti.

1126.Od Nis-Nisa56

49. 25/X. Primio sam depešu57 i predlažem bez obzira na ishod Vukadinovićeve misije da se izvrši koncentracija naših snaga u St. Crnoj Gori jer u tom gledam jedini spas i izlaz iz ove situacije. Molim Vas obavestite me da li se tamo kod Vas nalazi Dobrilo Soškić.

27 oktobar

1128.Od Capa

4. 27/X. Primio sam dužnost komandanta severne grupe bosanskih korpusa. Veza naredba V. K. od 17. o.m.

1129.

Imao bih još da Vas izvestdm: Obrazovan je dugi sred.[nje] bos.[anski] korpus preko Bosne. K-dant Sergije.58 Ozren i Tre-bava dobili su stanice, telegrafiste i šifrante. Tako i Manjača. Sumnjam da će da radi. Američki pukovnik i drugi vraća se sa Ozrena. Čekaju avion. Sa Cičom ostaju 2 Amerikanca. Gosti već treba da su kod Vas.

29 oktobar

1131.Od Capa

11. 29/X. Američki pukovnik je u selu Boljanić u Ozrenu, gde svakog časa očekuje avion. Trebao je da krene pre 3 dana, ali zbog rđavog vremena nije bilo aviona. Kom. Slavonije javlja: Nemačke jake snage od Zvornika do Janje. Lekini četnici u Bijeljini, a Nemci utvrđuju Brčko. Tuzlu drže crveni.

1132.Od Živojina59

29. X. 18000 srpskih boraca na maršu za Cajniče. Prvi ešalon danas ulazi u Prijepolje. Prvog novembra verovatno ćemo stići u Cajniče. Tamo treba da se sastanemo. Treba prikupiti sve što se može od hrane. Nemci idu istim putem, armija maršala Lera. Račić.

30 oktobar

1133.Od Capa

30/X. V. K. traži odgovor: Zašto sam Vas izveštavao o američkom pukovniku, po kompromitovanoj šifri. Odgovoriće im se. Tešanović nije priznao naređenje da bude Vranješevićev pomoćnik, nego zadržao prvi korpus. Nije dao u sastav drugog ni teslićsku brigadu kako je Ciča naredio. Ali zato je Vra-nješević pukovnik a on major i odlikovan. Sve ovo molim samo za Vas.

2 novembar

1134.Od Zivojina

1. XI. U Prijepolju sam. Švabe vode borbe a mi samo pomalo. Kalait u Sjenici prikuplja Srbe i Turke. Gde si ti, a gde je Ciča? Pozdrav Račić.

3 novembar

1141.Od Berte

8.  2/XI. Savo se vratio iz Albanije. Konferisao sa Englezima. U misiji i Emiri sin ministra Emeria60 koji te poznaje. On je bio delegat ZA kod Ciče i našao se u Albaniji kada je nastupio prekid odnosa. Oni traže da držim primorski pojas od Bojane do Herceg Novog, i da ga očistimo od crvenih. Ovo traže hitno. Albanskim nacionalnim snagama naredili grupisanje snaga oko Skadra do Bojane. Albanska delegacija koja je bila u Italiji sa Englezima vratila se i kaže da će kroz koji dan biti iskrcavanje oko Skadra. Crveni koncentrišu prema srpskom primorju te bi se i po njima moglo zaključiti. Nast.

1142.

9.  2. XI. Nast. Nemci odlaze iz Arbanije i Crne Gore preko Nikšića ili Cetinja za Mostar. Ovo je tačno. Nude mi obalska utvrđenja sa artiljerijom, ali ja ih ne mogu održati. Nemci za 7 dana neće biti ovde. Ja se posle njih neću moći održati. Potrebno je što pre da se dođe ovde. Ciči sam predložio pravac Savnik — Nikšić — Grahovo — Boka glavnini snagama, a manjim Kolašin — Podgorica. Ovu drugu grupu mogu sresti, prvu ne. Neka pred njima idu Ružić i Rajlić. Nast.

1143.

10.  2/Xl. Nast. Potrebno je krenuti odmah inače biće dockan. Ponavljam odmah, a ostale snage, koje bi pristigle na kon-centracisku prostoriju dolazili bi naknadno. Englezi ušli u Albaniju i zauzeli Korču 250 km daleko od mene. Prema tačnim informacijama imaju posesti odmah sve luke. Javite položaje. Ako krenete odmah zadržaćemo fašističke bataljone sa ogromnom količinom municije. Pozdrav svima Pavle. Kraj.

4 novembar

1145.Od Nis-Nisa

68. 4/XI. Pavle se nalazi u Podgorici i okolini. Tu se nalaze grupisane naše snage. Držimo čvrsto Podgoricu, Danilovgrad i Cetinje. Stanje je za sada kod nas dobro. Municije, hrane i oružja imamo dosta. Sa ostalom spremom prilično smo snab-deli vojsku. Ako mislite ovamo žurite što pre. Ja lično u tome gledam izlaz iz ove situacije. Prema radio vestima i neposredno dobivenim podatcima od Nemaca saveznici se iskrcali u Trstu, Splitu, Metkoviću, Dubrovniku i Hercegovini. Na jugu 8 km od naše granice. Podvlačim da je jedini izlaz iz ove situacije koncentracija svih naših snaga na ovom sektoru. Predlažem što pre ovamo svi. Ako što znate za Vašu braću javite jer mnogo Vaših brinu za njih, a vesti nemaju nikakvih. Sve Vas pozdravlja Bojović.

1146.Od Živojina

U Prijepolju mi i broj 11. Između Prijepolja i Plevlja jedna crvena brigada. Prebacili smo na levu obalu Lima 1.000 naših ljudi. Sutra prelazimo ja i Keser još sa 3.000 i preduzimamo pokret ka Pljevlju. Oko Bijelog Polja slabe snage crvenih. Nemci još drže Kraljevo, Cačak i Užice. Žurite da se tamo pre sastanemo. Pošalji mi hitno ka Pljevlju Rajlića i Ružica. Tvoje depeše br. 570, 571 nisam primio.61 Račić.

5 novembar

1147.Od Zivojina

5. XI. Utiči na Ciču da radi na tom da krećemo brže. Ostajanje i tapkanje u mestu ubija duh borbenosti i daje mogućnosti komunama da nas iznenađuju. Borbe vodimo svaki dan i čekajući na Vas izginućemo svi. Ako i dalje budete spori u kretanju i odlukama zadocnićemo u svemu. Durmitorci62 su u Sjenici kod Kalabića. Ponavljam treba raditi brzo. Javi rezultat konferencije. Račić.

8 novembar

1152.Od Ram-heroja03

888/8. XI. Sinoć sam stigao u Foču. Na celom putu od Boračkog jezera pravcem: S. Lukovo — Buk — Morine — S. Mjedenik — S. Pridvorica — Vrbnica — Zakmur nigde nisam sreo partizane. Ovako zaobilazan put morao sam praviti radi toga što Neretva odnela most kod Uloga i Dubrave. Prema obaveštenji-ma koja dobijam ovde partizana ima u okolini Plevalja i na Bobovu meštani. U pravcu Kalinovika odred ŠATROV84 otišao je pre izvesnog vremena za Bjelimiće, a XI brigada, povukla se od Trnova. XI brigada je vrlo slabog sastava. Nastavlja se.

1153.

889/8. XI. Railić i Milutin65 da što pre dođu ovde kako bi se pojavili u srezu Plevaljskom, koji nas očekuje i gde ima dosta vojske na okupu. Ja ću ovde ostati nekoliko dana dok odmorim vojnike od napornog marša. Sa sobom imam 150 vojnika boraca i oko 100 naoružanih i nenaoružanih pozadinskih komandi i ranjenika.

U Hercegovini situacija sledeća: Vidačić66 sa Dokom Trku-ljom i grupom od 60 ljudi upućen na svoj teren. Salatića sa 30 ljudi ostavio sam u SLUKU Gornje Nevesinjsko Polje.

1154.

890/8. XI . Popović67 sa 60 ljudi krenuo u obilazak sreza Ne-vesinjskog i Gatačkog radi prikupljanja ljudstva. Računa da će prikupiti oko 200 ljudi i ima nameru da i on dođe u Foču. Izuzimajući Konjički srez, G. i Donje Zimlje, Gornje Neve-sinjsko Polje praktično drže celu Hercegovinu komunisti. Naši rade delom škripovima,68 a delom manjim grupama. Prilazak komunistima nije velik. Rade terorom i rekvizicijom uspeva-ju da se svakim danom ojačavaju. Vršili su više napada na Nevesinje. Javi kad ćeš stići ovamo i situaciju u Z. Srbiji, Sandžaku i Bosni pošto si u vezi sa Račićem. Pozdrav Vojo'.

11. novembar

1156.Od Berte

10. XI. Englezi odveli Sava69 i princa Albanskog. Razlog ne-znam. Dao sam Savu šifre radi uspostave radio veze i kad uspostavim vezaću te sa Emerijem takođe i Voja. Po Savu sam uputio tvoje pozdrave Emeriju kao i depešu Vojinu. Javi ovo Voji. Sa njim ne održavam stalnu vezu, ne javlja se. Sa Savom pošao i Miljan Radović pošto je velik prijatelj sa Eme-riom. Emeri ga tražio. Englezi još ne prelaze iz Grčke. Kod naroda zbog toga opada moral. Danonoćno borbe sa crvenima. Lalić teže ranjen, Bojović lakše. Podgorica 4 dana uzastopce bombardovana. Nje više ne postoji. Bačeno oko 3000 bombi. Javi kako ste rešenje doneli i sa kojim snagama raspolažete. Poz. Pavle.

17 novembar

1162.Od Ram-Heroja

912. Ja i dalje radim na prikupljanju snaga kao što sam ti već javio. Milorad sa Hercegovcima u oblasti Kalinovika, Obija, Uloga, Zelengore i sa Momčilovićevim snagama. Samo Mišu treba potstaknuti na aktivniji rad. Ja sam naredio prikupljanje sandžačkih snaga u okolini Plevalja i ja ću otići u obilazak za koji dan. O uspostavljanju veze sa Englezima radim svaki dan. Javio sam Baćoviću da pošalje svoju radio stanicu u Hercegovinu, jer su veze kurirske duge i teške. Čestitam ti čin kolonela. Ja borbu sa Nemcima ne napuštam vodiću je do kraja. Proveri preko veze sa V. K. dali je Krivošić otišao u Italiju. Pozdrav Voja.

1163.

914. Naše snage prikupljene u Sandžaku ne mogu dugo ostati. Rizikujemo da uskoro budu napadnute i uništene komunističkim grupama iz Srbije, Južne Srbije i Crne Gore. Čim Nemci evakuišu. Tu evakuaciju treba brzo očekivati po padu Beograda, Skoplja i Cetinja. Za nas nema nikakvih znakova poboljšanja političke i vojničke situacije. Ne dolazak Engleza i ne obrazovanja nove jugoslovenske vlade u vezi sa nagoveš-tenim sastankom Čerčil — Staljin — Ruzvelt, ovo još više potvrđuje. U ovakvoj situaciji nesmemo čekati dalji razvoj događaja skršetnih ruku pod velikim strahom, jer svakim danom gubimo ljude i veru i u nas i u našu stvar. Povlačenjem ispred Rusa sa Nemcima znači punu našu propast, bez obzira ko došao. Nastavak.

1164.

915. Drugi deo. Naš put vodi samo Englezima. Oni su sada samo u Grčkoj. Mi moramo sada k njima, iako oni ne pređu kod nas. Bilo da krenu ili ne za naše snage dolazi u obzir samo pravac preko Južne Srbije. Obzirom na situaciju, dužinu puta i zimsko vreme mora se krenuti što pre i jačim snagama. Pokret treba početi najdalje za nedelju dana od danas. Ako Vi i ne krenete mi smo odlučili na ovaj put. Krenućemo za 6—10 dana. O ovome izvestili smo V. K. i Pavla. Pozdrav Lukačević.

20 novembar

1164.Od Berte

26/20—XI. Tačni podatci. U Arbaniji oko Elbasana i Tirane nalaze se delovi engleskih trupa tačno dve divizije. Iskrcavanje se očekuje svakog trenutka još jačih snaga. Sa Arbancima sam stvorio novi sporazum da nas propuste, upravo da i oni sa nama maršuju, ako bi se ukazala potreba. Oni mobilišu 50.000 boraca. Smatram da je pravac i Vrhovnoj Komandi i svim našim snagama u tom pravcu. Očekujem odgovor o odluci. Ovo lepo vreme treba iskoristiti. Javite mi hitno odluku još danas i ponavljam javite mi odmah odluku. Poz. svima Pavle.

21 novembar

1165.Od Berte

27. 21/XI. Jedna grupa Engleza jačine oko jednog puka sa 3 baterije iskrcali su se u Boki. Nemci mirno posmatraju. Englezi došli u Nikšić i tražili da im vlast predaju partizani u Nikšiću i celoj teritoriji70. Ovi odbili. Englezi se vratili za Boku. U Arbaniji engleske trupe iste jačine ili nešto jače uzimaju u zaštitu Arbanske nacionaliste i stavljaju pod svoju komandu. Nemci pokušavaju da se probiju za Nikšić ali bez us-peha. Nisam dovoljno jak, sa malo pomoći razoružao bih čitave divizije, i može da se dođe do ogromnog naoružanja i municije. Nama bi se pripisalo da smo sprečili otstupnicu Nem-cima. Na kraju blizu su savezničke trupe i možemo da spasimo vojsku i narod, jer nam je to dužnost. Pozdrav svima Pavle. Nast.

25 novembar

1171.Od Dal-dala

249/24. XI. Ovamo partizani drže celu Dalmaciju dva dela Like i Zapadne Bosne. Nemci još drže liniju Knin — Bihać na koju se mi oslanjamo. Na nas navaljuju 35 part. divizija, zatim 9, 13, 19, 20 i 26, koja ima 40 topova, 150 kamiona i 24 tenka. Oni na Nemce samo pripucavaju, a na nas svugde stalno navaljuju sa namerom da samo likvidiraju naš nacionalni pokret. Pretrpeli smo velike gubitke. Imamo do sada preko 4000 mrtvih, ranjenih i nestalih.71 Nast.

2 decembar

1176.Od Jan-jana™

273/1. XII. Nemci su mestimično napustili Drinu i Bijeljinu, a crveni su to iskoristili i u masama počeli prelaziti iz Srbije na više mesta. Izvršili su prelaz u Semberiju i iz Srema. Borbe vodimo ogorčene u Semberiji. Crveni su već u Bijeljini. Napali su isto i od Tuzle kao i od Spreče. Borbe su vrlo teške. Prebacivanja iz Srbije i dalje se vrše. XXVIII Slavonska divizija je u Bijeljini i Semberiji, nazive drugih jedinica još neznam. Leko.

4 decembar

1177.Od Nar-Nara73

260.  3. XII. Situacija kod nas kritična. Cela XVI. divizija, zvana 373. Tiger danas u selu Zagrović kod Knina pred partizanima kapitulirala sa svim ljudstvom, spremom i oružjem. Partizani zauzeli Knin i došli do ogromnog ratnog materijala. Sada se ubrzano manji nemački garnizon iz Gračaca, Otrića, Srba i Lapca povlači prema Bihaću. Mi smo pretrpeli velike gubitke razbijajući blokadu. Nast.

1178.

261.  3. XII. Nast. Danas smo imali 800 mrtvih i ranjenih. Sa 6.000 boraca i 1.000 izbeglica povlačili se prema Lapcu. Naše pitanje odmah treba rešiti. Rešavajte ovo odmah i javljajte. Mi smo noćas krenuli kroz borbu, krv i sneg u neizvesnost. Rešite ovo odmah i izvestite me dok ne bude kasno. Naše gol-gotske muke počele su.74 Čekam hitno rešenje i odgovor. Nar. Nar.

20 decembar

1183.Od Berte

365. 20/12. Na Cer jednim delom snaga izbio sam. Sada gledam na koju ću stranu radi probijanja. Crveni pokušavaju da nas spreče. Propaganda strašna u stopu me prate Titovi avioni bombama i letcima da se četnici vrate svojim kućama. Čuje se artiljerijska vatra od pravca Foče i Pljevalja. Javite mi gde je i između koga. Javite mi raspored crvenih od Jabuke do Lever Tare.75 Javiću polazak dalje. Poz. Pavle.

26 decembar

1187.Od Račića

140 Begunaca Duje76 Smiljanića uhvatio Komarčević i predao Muzikraviću77 u Goražde. Do mog pokreta javiću naknadno. Gledam da od Švaba dobijem malo municije akonto pokreta ka jugu. Račić.

1188.Od Pavla

368/26. Na zahtev oficira moga štaba ostao sam da obavljam dužnosti i dalje. Razlog moga napuštanja nije bolest već čisto stav V. K. prema meni. Hoću da joj dokažem da mi nije stalo do položaja. Stigao sam sa čelom u Prijepolje i produžavam za Priboj — Rudo. Na toj liniji da se sastanemo što pre. Br. 11. ja ću da napadnem oko B. Brda. Potrebno je da i ovi u Go-raždu odnosno oko Goražda razoružaju ovaj bataljon. Javi mi odmah gde da se sastanemo. Poz. svima Pavle.

29/XII

1189.Od Račića

209/29/XII. Sa 2000 stigao sam na prostoriji s. Bukvica — Orahovica. Danas 29/XII. preduzeo sam izviđanje pravcem: Bukvica — Kruševica han — Bogovići — Milotina — Previla — Gornje Žešće — Rešeljak78 — Miljevina i pravcem Orahovica — . . .79 Bukvica — Ukšići — Jabuka — Mrežica. Prema rezultatu izviđanja krećem u napad. Javi tvoje sadejstvo u napadu. Moj štab u selo Bare. Poz. Račić.

1190.

208/29/XII — Dragi Zaharije. Otišla je depeša za V. K. da idem u pravcu Majevice, ali tu depešu nisam poslao ja već kap. Vojo Tufegdžić. Nemamo lebac pa raja navalila da idemo kuda. Nadam se da će na kraju sve dobro biti. Račić.

1. januar 1945.

1191.Od Ištvana

539. 1. I. Primili naređenje za Jošića.80 Oslobodio sam ga dužnosti odbrane mosta i prenio mu tvoje naređenje. Pored čaj-ničke i višegradske brigade nisi trebao dirati odavde Jošića kad znaš kakva je situacija, uostalom rekao si mi da ćeš je povući iza dva dana po odlasku. Mi te očekujemo ovde za 2 dana kao što si obećao. Pozdrav Baćović.

1191.Od Tomasa

7. 30/XII. Partizani se prebacili između Visokog i Zenice sa leve na desnu obalu Bosne u jačini dve brigade sa oko 1500— —2000 ljudi, u cilju izbegavanja nemačke ofanzive sa juga u pravcu Travnika. Njihove patrole u toku današnjeg dana stigle do Vareške pruge. Kapet. Radičević.

1192.Od Vinstona 81

126. 30/XII. Kladanjska brigada dobro se bori u oblasti Tuzle. Naređeno da i Zenička brigada iz Gostovića krene ka Zugiću. Zenička na svome terenu kao i Visočka. Vlasenička se opet samovoljno vratila iz akcije na svoj teren. Kod Derikonja nepromenjeno. PALAKO SE prenosi žito iz Ozrena. Sane82 u obilasku žepačke brigade. Zenička nije mogla bez borbe na svoj teren. Švabe i ustaše napadaju crvene oko Fojnice. Danas ću opširno pisati. Javite situaciju. Vinston.

3 januar

1193.Od Tomasa83

8. 2/1. Komunisti po prelazu Bosne, posle jačeg otpora vareške milicije zauzeli Vareš84. Sa patrolama vrše izviđanje prema našim položajima, te se očekuje napad na Brgule. Priča se da ih ima u Olovu i Kladnju. O daljnoj situaciji bićete obavešte-ni. Kapetan Radičević.85

6 januar Od Račića.

Br. 8.

Prim. 6/1/1945.

Za Cika Branka. Sve moje jedinice vratile se u sela Osi-ječani i Jabuka još pre nego što su dobili moju depešu. U cilju bolje ishrane nameran sam preći i .. .86 mi tamo ostati do početka akcije koju smo predvideli. Hitno odgovori slažeš li se sa ovim.

Pozdrav Račić Br. 9. Prim. 6/1/1945.

Zbog bolesti kod mene stanje očajno. Imam preko 200 bolesnika. Neško NEDIC odlazi za V. K. Za predviđe[ne] funkcije mogu krenuti bez Duje Smiljanića svega 1500 ljudi pa i ovo jedva.

Račić

Od Baćovića. Br. 542. Prim. 6. I. 1945.

Račićeve patrole dolazile do Previje. Sve se njegove snage pokrenule ka Goraždanskoj Jabuci. Na levoj obali po starom. Mazić i Momčilović traže da idem što pre. Broj 11 zauzeo sa našim Trnovo.87 Traži koordinaciju za napad na Kalinovik i dalje. Čak je izveo tenkove do Trnova. Njihova dva bataljo-na u Trnovu. Mazić dobio municije a dobiće još. Broj 11 treba hitno iskoristiti za Kalinovik. Sa Dujom ću se sporazumeti da ja krenem tamo za dva tri dana.

Pozdrav Baćović. Od Smiljanića

Br. 16.

Prim. 6. I. 1945.

Baćović ima nameru da ide u pravcu Trnova s obzirom na situaciju oko Pljevalja i ovu ovde ja se nalazim u džepu, te mi je nemoguće ostati ovde u koliko se hitno ne nađe bolje rešenje.

P. pukovnik Smiljanić. Br. 17. Prim. 6. I. 1945.

Moji vojnici još malo počeće da bleje. Duga nestašica soli verujem da je uzrok teškim obolenjima zbog nestabilnosti krvi. Hitno mi je potrebno 50 kilograma soli, pa molim za ovo pre. OVASIZRPDAGOBIOEM. Cena nije važna. Unapred hvala. Sve pozdravlja Duja.88

Od Đurišića Prim. 6. I. 1945.

Danas sam u nekoliko završio formiranje i večeras upućujem jedan puk u pravcu koji si naglasio. Gde da uputim municiju javi.

Pavle

Od Đurišića. Br. 5. Prim. 9. I. 1945.

Uputio sam kap. Lalića89 da izvrši pritisak preko Goleša i Penezića i da time spreči dalje nadiranje crvenih ka Goraždu. Ja se još uvek bavim formiranjem i sutra sa štabskom brigadom od 500 ljudi polazak. Ovog trenutka dobih izveštaj da se br. 11 brzo povlači dolinom Lima. Ujutru ću te tačno obaves-titi o ovome a ovo je za nas vrlo važno.

Pozdrav Pavle. Br. 6. Prim. 9. I. 1945.

Jedinice kojima sam naredio da idu preko Zaborka k tebi da ti se priključe dobile su juče vatru u samom Zaborku tako da je jedinica prosto opkoljena pošto sam verovao da ste još tu. Molim te tačno me obavesti gde su naše, a gde jedinice crvenih. Bataljonima Pljevaljske brigade dao sam municiju. Br. 11 napušta Priboj 11 januara uveče. Držače liniju Višegrad — Ustiprača — Goražde — Foča. Sto je nizvodno od Višegra-da ne znam.

Poz. Pavle

Br. 280.

12 januar 1945. g. Od V. K. od 8 januara 1945.

Za Pukovnika Baletića.90 Primljena depeša 8. Zadovoljan sam sa rezultatom konferencije sa Pavlom. U pogledu izbeglica ostaje onako kako smo razgovarali. Samo najveća je teškoća zbog ustaša da se oni prebace na sever. Tu bi trebalo na podesan način da zaštiti br. 11. Dobro je što sada među članovima komiteta kod Pavla imamo i jednog mitropolita.91

Br. 389.

8/1. Primljene depeše 549 do 551. U pogledu drinskog korpusa treba tu stvar jednom da rešite sa Baćovićem a isto tako i u pogledu sa Draškovicem. Drašković i ako je odlučan borac ima jednu smetnju u Drinskom korpusu te nikako ne može da mobiliše. Ako se pomoću Pavlovih snaga silom mobi-liše drinski korpus opet neće biti nikakvog rezultata od toga. Ovo pitanje treba da rešite realno prema stvarnim prilikama.

Br. 9.

6  januar. Depeša br. 622 od drugog januara primljena.92 Preduzeto odmah PREKO STO93 za potrebne informacije. Oba-vešteni Momčilović. Komunisti napuštaju Vareš i sada se nalaze na reonu: Solun — Olovo. Namera nepoznato, ako ovo nije manevar. O daljnjem kretanju bićete obavešteni. Ostala situacija nepromenjena. Hristos se rodi i mnogo sreće Vama i Vašima.

Pozdrav kap. Radičević

Br. 167.

7  januar. Za Luku.94 Niko javlja da je ponudi Vilsonu95 pridat značaj ali je odbijen. Verovatno nisu hteli da se zame-raju Sovjetima. Sad posle grčkog slučaja i promene u koman-dovanju možda će se verovatno vratiti na nju. U engleskoj javnosti velika uzbuna još veća zabuna zbog događaja u Grčkoj. Preokret se ne shvata lako ma da se posledice jasno vide. Cer-čilova Vlada u latentnoj krizi Subašić došao u rđav čas za sporazum o vladi i regenstvu.. .96

1  Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 281, reg. br. 5/1. Vidi: izvod iz knjige primljenih depeša IDVK od 6. avgu-sta do 9. septembra 1944 (dok. br. 64), izvod iz knjige poslatih depeša IDVK od 2. avgusta do 25. oktobra 1944 (dok. br. 92) i izvod iz knjige poslatih depeša IDVK od 7. avgusta 1944. do 7. januara 1945 (dok. br. 133).

2  Savo Božić, komandant Trebavskog odreda (korpusa).

3  Sa tri tačke su obeležene potpuno ili delimično izostavljene depeše (vidi dok. br. 64, nap. 2).

4  Borbe su vodile jedinice 38. divizije 3. korpusa NOVJ protiv nemačke 13. divizije »Handžar« i četnika.

5 Ibrahim Pjanić, komandant muslimanske legije.

6 Mustafa, član CNK, jedan od njenih potpredsednika. 7 Ahmed.

8 Vojislav Voja Lukačević.

9 i 10 To su bila dejstva 29. hercegovačke divizije (vidi dok. br. 83, 66, 72 i 92).

11 Derikonja.

12 Prva sarajevska brigada Romanijskog korpusa.

13 Momčilo Đujić.

14 Pomenute četničke jedinice su bile pod komandom Nevesinjskog korpusa.                             

15 Vranješević Slavoljub.

16 Vidi dok. br. 64, nap; 79.

17 Iako nije naznačeno od koga dolaze depeše 757—760 (1026—1030), iz sadržaja se vidi da ih je poslao Lukačević.

18 Radmilović Đorđe, vazduhoplovni major, komandant Dubrovačkog korpusa (takođe i Štab tog korpusa). 19 Jovo, komandant Lovćenskog korpusa.

20 Komanda operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine.

21 Dubrovački korpus.

22  Nedešifrovano i napisano velikim slovima u originalu.

23  Na karti 1:100.000 Peštrovska gora nije nađena. 24 Đuro.

25  Odnosi se na Nezavisnu grupu nacionalnog otpora (vidi dok. br. 34).

26  Vidi dokument br. 34.

27  Ivan.

28 Romanijski korpus.

29 Dušan Radović (Zlatiborski korpus).

30 Major, komandant Požeškog korpusa.

31 Pavle Đurištć.

33 Gojko Borota (Komanda Sarajeva).

34 Nečitka reč u originalu.

35 Vidi dok. br. 133, dep. br. 501.

36Osamnaestog septembra 1944. počela je druga banjalučka operacija 5. udarnog korpusa NOVJ. Posle trodnevnih borbi bila je zauzeta skoro cela Banja Luka (osim utvrđenja Kaštel). Zbog pristiglog pojačanja neprijatelju, grad nije mogao biti zauzet pa se operacija završila tek 27. septembra. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 29, dok. br. 80 i tom XII, knj. 4, dok. br. 138.

37 Manojlo Pejić, vazd. major, delegat VK u Bosni.

38 Joca.

39 Bio je komandant 5. posaveske brigade Trebavskog korpusa.

40 Milorad Momčilović (Romanijski korpus).

41 Taj datum je u originalu.

42 Draža Mihailović.

43 Sava.

44 Do sporazuma je došlo 3. oktobra 1944. na sastanku u Pod-gorici (sada: Titograd). Sa četničke strane prisustvovali su: Pavle Đurišić, Savo Vukadinović, kapetan Branko Radević i Miljan Ra-donjić, a sa albanske strane Markaj Mark Đon (komandant nacionalističkih oružanih snaga u severnoj Albaniji), Bušatlija (predsednik skadarske opštine), Žan Jusuf (komandant žandarmerije) i Mato Murat. Sporazum u praksi nije dao nikakve rezultate.

45 Manojlo Pejić.

46 Izostavljene depeše su numerisane brojevima 1096 i 1097 iako već postoje depeše sa tim brojevima.

47 O Keserovićevom kontaktu sa predstavnicima Crvene armije, vidi dok. br. 188.

48 Vasilije.

49 Treba Maklin (Maclean).

50 Vukadinović.

51 Dragutin Dragi, potpukovnik, komandant 2. divizije SUK-a.

52 Grahovo su 21. oktobra 1944. oslobodile jedinice 10. crnogorske brigade i delovi 6. crnogorske brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ.

53 Verovatno dep. br. 560 u dok. br. 133.

54Odnosi se na Lukačevićev napad na Nemce u rejonu Trebinja (vidi dok. br. 133).

55 Petar Pera.

56Veličko Bojović, komandant Komskog korpusa.

57 Vidi dok. br. 133, dep. br. 562.

58 Zivanović.

59 Dragoslav Račić.

60 Leopold S. Emeri (Leopold S. Amery).

61 Vidi te depeše u dok. br. 133.

62 Odnosi se na Durmitorski korpus.

63 Vojislav Lukačević Voja.

64 Ibro Šator.

65 Milutin, komandant Pljevaljske brigade 1. mileševskog korpusa.

66 Milorad, komandant Trebinjskog korpusa.

67 Milorad, komandant Nevesinjskog korpusa.

68 Veća i manja karsna udubljenja u Hercegovini se nazivaju škripovima, a po tome su dobili ime i četnici i ustaše koji se po njima kriju — škripari.

69 Vukadinović.

70 Vidi dok. br. 133, nap. 54.

71 i 74 O borbama jedinica NOV i POJ na području Dalmacije protiv Dinarske četničke divizije, vidi dok. br. 96, 101 i 115.

72 Stevan Damjanović Stevo.

73 Momčilo Đujić.

75 Na tom području su dejstvovale jedinice 3. divizije NOVJ.

76 Dušan.

77 Marko.

78 Prema karti 1:100.000 ne postoji Rešeljak, postoji Kuseljak (izvor).

79 Nečitak naziv.

80 Petar.

81 Milorad Momčilović.

82 Dimitrijević Dragoljub, kapetan, komandant Zeničkog korpusa.

83 Borota Gojko.

84 Vareš su 1. januara 1945. oslobodili delovi 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ. 85 Sreten. 86 Nečitka reč u originalu.

87 Posle trodnevnih borbi, nemačke jedinice, četnici i muslimanska milicija su 26. decembra 1944. potisli 14. brigadu 29. hercegovačke divizije i zauzeli Trnovo. Ista brigada je 7. januara 1945. oslobodila Trnovo.

88 Dušan Smiljanić.

89 Aleksandar Aleksa.

90 Luka.

91 To je bio mitropolit Joanikije, počasni predsednik.

92 Vidi dok. br. 133, dep. br. 622.

93 Sto (100) je Komanda Sarajeva.

94 Dr Jovan Đonović.

95 Reč je o ponudi Draže Mihailovića britanskom generalu Vilsonu da se stavi pod njegovu komandu (vidi. dok. br. 100 i 104).

96 Tačke u originalu: tako se završava dokument.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument