ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVOD IZ KNJIGE POSLATIH DEPEŠA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA VRHOVNE KOMANDE OD 7. AVGUSTA 1944.DO 7. JANUARA 1945. GODINE1

2. avgust 

 Za Tomasa3 — very urgent

Poštu od 15 jula primio sam. Okružne k-te i načelnike određuje V. K. po predlogu K-ta korpusa, čija se teritorija poklapa sa okrugom. Boru4 nisam razrešio datog mu zadatka. Leteća Romanija mora se formirati, stim da se upotrebi za akciju prema Vlasenici zajedno sa ostalima.5 Javite kada bi Bora mogao da krene da obavestim Leku. Nisam zvao Derikonju,6 nego Mišu7 na sastanak. Miša je bio kod mene i ppuk. Ostojić.8

5. avgust

486                       Za Kondora9 — ultra urgent

37 divizija crvenih rokira se ka N. Varoši. Kolarevićevi su u Priboju i na Leskovcu. V. K. naređuje napad na 37 diviziju.10 Vi sa Vašim snagama hitno dođite na Leskovac. Ustanovite situaciju do N. Varoši, i pripremite se sa Kolarevićem za udar u bok i pozadinu 37 divizije. Kalaita šaljem u napad pravcem Bič — Pobijenik. Prema muslimanima lepo postupati.

ppuk. Ostojić

487                         Za Fin-a11 — very urgent

Saznao sam od V. K. da su se crveni probili u Pešter. Javite mi tačno situaciju. Da li je Pavle došao? Naredio sam napad na 37 diviziju.12 Imate li vesti da će V nemački korpus od Sarajeva doći na Lim i Drinu za napad na crvene?13 —

potpukov. Ostojić

488                         Za Tomasa — very urgent

Primljene depeše 45 do 47. Neka se mobiliše sve sa oružjem. Bora Mitranović da objedini komandu i radi prema prilikama. Miša bio kod mene i dat mu zadatak, on je otišao ka Miljevini. Javi tok operacija i situaciju tamo. — Cika Branko

494                        Za Fina — very urgent

Saznajte koje su se divizije crvenih uputile ka Sjenici i N. Pazaru. Sta je ostalo na reonu Pljevlje — Kovren — Bijelo Polje — Lim. Da li će Nemci preduzimati skoro akciju. Sta je s Pavlom. Da li je došao u Rašku? — ppuk. Ostojić

499                     Za HubertaV — very urgent

Milorad15 javio Draškoviću da se tamo situacija popravila i da su glavne snage crvenih odbačene na Gloju i Pivu. Javi novosti. Baćović u Kalinoviku.

ppuk. Ostojić

7. avgust 500                     Za Kondora — ultra urgent

Prema Vašem naređenju O. br. 310 Vi ste se nezakonito ume-šali u komandovanje i izdajete necelishodna naređenja protivna onima koje sam ja izdao Vama i Kolareviću. O ovome sam izvestio V. K-du.16 Ponovo Vam i izrično naređujem da Vi sa Vašim trupama smesta napadnete 37 diviziju pravcem: Dob-roselica — Negbina — Jasenovo i da održavate stalni kontakt sa crvenima. Kolarević nesme gubiti vreme radi postavljanja na Borovu Glavu, nego neka napada najkraćim pravcem na pozadinu 37 divizije preko Radojne i Vraneša na Kokinom brodu. Izvestiti o izvršenju i javljajte redovno putem stanica situaciju. — ppuk. Ostojić

502                     Za Cap-Capa17 — very urgent

Treba pratiti stalno pokrete triju divizija kojima je naređen upad u Srbiju. Sa domobranskim oficirima treba stupiti u vezu i natovariti da zajedno sa nama sačekaju saveznike ne prilazeći komunistima. Hvala na podacima za delegaciju Ozrena. Obavestiti V. K-du. — ppuk. Ostojić

8. avgust 508                        Za Fin-a — very urgent

Juče je Kolarević napao 37 diviziju kod Kratova i Rutoša, ali je odbačen i povukao se na desnu obalu Uvca. Crveni su opet na Leskovcu i Crnom Vrhu. Ovih dana preduzeću obuhvatni napad. Ima te li podataka za crvene u pribojskom srezu na levoj obali Lima? Za Dobrci najavljen dolazak 2 bataljona Ljo-tićevaca. Dalji pravac Priboj. Sta ima novo kod Vas? Imam vesti da VI lička divizija, a možda i ceo XII korpus crvenih ide za Romaniju i dalje verovatno preko Sandžaka za Srbiju. —

ppuk. Ostojić

9. avgust

512                     Za Kondora — very urgent

Za ppukovnika Milovanovića.19 Danas preduzimamo napad na jednu brigadu 37 divizije koja se nalazi na levoj obali Lima. XII korpus crvenih preko reke Prače u pokretu za Sandžak. Gone ga Nemci. Prema naređenju V. K-de Kolarević i Radović su pod Vašom komandom, pa molim da Vi dalje radite prema situaciji, a naređenja tražite neposredno od V. K-de. —

ppukov. Ostojić

513              Zo Kondora i Pile-a19 — very urgent

Po mome traženju Vrhovna Komanda je naredila da IV ju-rišni i zlatiborski korpus budu pod komandom ppukovnika Milovanovića. Prednje da prime na znanje kapetani Radović i Kolarević — ppukov. Ostojić

12.  avgust

524                    Zo Cap-cap-a — very urgent

Vrlo je važan sastanak sa domobranskim oficirima. Više težim da bude 1) da priđu nama u odsudnom momentu a 2) ako ne može prvo, onda neka beže kućama, samo neka ne idu u komuniste. Nastojte bar da ih privolite da dođu pod našu zaštitu, makar i ne sarađivali. Javljajte dalji tok operacija — C. Branko

13.  avgust

528                       Zc Huberta — very urgent

Danas počinje akcija na crvene. Đurišić nadire u četiri kolone prema Kolašinu, Mateševu, Sinjajevini i Dubokom. Ppukovnik Gojnić napada pravcem Trubjela — Banjani. Iskoristite ovu akciju što bolje za definitivno čišćenje Hercegovine i javljajte tok operacija tamo.20

ppuk. Ostojić

14. avgust 530                     Za Adolfa21 — very urgent

Po naređenju V. K-de trebalo je formirati grupu letećih korpusa iz I. [stočne] Bosne, Hercegovine, Sandžaka i C. Gore u koju je trebalo ući najbolje ljudstvo. Tek pošto se ova grupa formira Baćović je trebao da bude teritorijalni K-t za južna tri korpusa I. Bosne, ali pod mojom komandom. Pošto zbog situacije nije mogla da se formira grupa korpusa, Baćović nema šta da se mesa u komandovanje I. Bosnom, nego su i dalje korpusi pod mojom neposrednom komandom. Ako nemate para menjajte i jugoslovenske dinare. Pejić javlja da su one tri brigade crvenih koje su išle za Majevicu odbačene ka Olovu i Konjuhu. Imajte ovo u vidu. Učinite sve napore da se ta zona očisti i da se pomogne Tuševljakoviću i Vukčeviću u mobili-sanju njihovih brigada. Počela je opšta akcija na crvene u Sandžaku, C. Gori, Hercegovini i Srbiji. — ppuk. Ostojić

18. avgust 459                       Za Bertu — very urgent

Primljene depeše 215 do 225.22 Vrlo je važno da držiš dobre veze sa Arnautima. Kuvaj ih kako bolje znaš. Vidim da tamo crveni trpe velike gubitke. Isti je slučaj i sa XII korpusom, koji je u zadnjim borbama imao oko 1000 mrtvih i masu ranjenih i zarobljenih. Bekstva su vrlo česta. Janičić vodi borbe na liniji Osječenica — Grahovo. Uspešne borbe vode se po Istočnoj i Zapadnoj Bosni. Javljaj se redovno. Za Peka kažu da je na Kopaoniku.

Branko

462                     Za Huberta — very urgeni

Primljene depeše 259 do 276.23 Pre Vašega odlaska mi smo se sporazumeli da Vi ne izdajete naređenja korpusima Istočne Bosne dok se ne formira grupa jurišnih korpusa. Vi ste obećali da ćete izvršavati sva naređenja. Međutim niste izvršili moje izrično naređenje da dođete kod mene po povratku iz V. K-de odveli ste Neškovića kao običnog pratioca bez moga odobrenja i ako su se u to vreme vodile borbe u njegovom srezu. Bez predloga k-ta brigade i korpusa i bez moga znanja predložili ste izvesna lica za čin poručnika i ako ga ista ne zaslužuju.

463

Odveli ste kao ličnu pratnju pola rogatičke brigade, koju još držite i ako sam naredio da se vrati na svoj teren. Bez obzira na zadatke koje je dobio od mene preko K-ta korpusa i brigade izdali ste naređenje ustikolinskom bataljonu da ostane kod svojih kuća jer da je to u interesu srpskog naroda, a sada ga tražite za Hercegovinu. Bez poznavanja prilika, boračkih sposobnosti i zasluga pojedinih oficira predlažete smene najboljih komandanata jedino i isključivo zbog lične netrpeljivosti. Bez moga znanja predlažete V. K-di smenu majora Draško-vića. Svi ovi Vaši postupci su nevojnički i štete našoj opštoj

464

stvari, a ruše red i disciplinu i vojnički duh. Vaše prisustvo potrebno je u Hercegovini gde ima mnogo stvari da se ispravi, a Vi tamo ne idete, nego ste našli za potrebno da rušite ono što je stvoreno u I. Bosni zaslugom drugih starešina. Zbog svega ovoga ja sam učinio potreban predlog Gospodinu Ministru, a dok se po istome ne donese rešenje na osnovu zakona kao Vaš prvi pretpostavljeni zabranjujem Vam izrično da se mešate u komandovanje u I. Bosni Prednje primite na znanje i izvestite. Za neizvršavanje naređenja snosićete zakonske po-sledice.

ppukovnik Ostojić

22. avgust 474                Za Ferka — very urgent — persi

Radi usmenog sporazuma i davanja direktive za budući rad potrebno je da čika pukovnik i Bora Mitranović najhitnije dođu kod mene u višegradski srez. Sa sobom poneti tačne podatke o brojnim stanjima i naoružanju svih naših jedinica kao i ostale podatke važne za sadanju situaciju. Povedite lične pratnje i ponesite onih mojih 7 p.mitraljeza bez obzira na delove koji im fale. Izvestite kada ćete krenuti. Moma i društvo stigli i danas produžili za V. K-du. — poz. Č. Branko

 

476               Za Huberta — very urgent — persi

Primljene depeše 289 do 297.24 Uputio sam majora Lukačevića na sastanak sa Vama i on će Vam preneti sva potrebna naređenja i uputstva. U koliko priznajete naređenja Vrhovne Komande trebali ste da znate da je i mene za Vašeg pretpostavljenog postavila Vr. K-da, te prema tome morate shodno zakonima izvršavati kao vojnik sva moja naređenja. Ako Vi drugačije mislite, onda ne možemo sarađivati. — ppukovnik Ostojić

23. avgust 472                        Za Fina — very urgent

Poslednja tri dana vodili smo borbe na otseku Rača — Uvac

— Mioče. Juče su crveni sa jednom brigadom bili zauzeli Ple-mu i Strpce. Snažnim protivnapadom prebačeni su preko Uvca i naši gone ka Crnom vrhu i Priboju. Juče je i 37 divizija crvenih došla u Priboj. Crveni nadiru ka Kokinom brodu i N. Varoši. Nemci ih gone od Krnjače. Žestoke borbe vode se u I. i Zapadnoj Bosni sa uspehom. Crveni trpe velike gubitke. Javite najnoviju situaciju.

ppuk. Ostojić

 

475                      Za Huberta — very urgent

Voja će dovesti 300 fočaka za rad u Hercegovini. Nastanite svim silama da Danilo formira jedan leteći korpus po formaciji koju sam Vam poslao. Stanje u rogatičkom srezu nadam se brzo ćemo srediti.

Miša neka što pre prikupi ceo leteći korpus u rogatičkom srezu. Poslednji tri dana vodima borbu na otseku Rača — Uvac

—  Mioče. Dve divizije crvenih prošle su kroz Priboj i idu ka N. Varoši. Javite situaciju. — ppuk. Ostojić

24. avgust 476                       ZaTomasa — very urgent

Proverite podatke za VI ličku diviziju, jer je ona trebala da bude negde oko Zelengore.25 Javite da li su pošli k meni Borota i Mitranović? Ako nisu neka najhitnije krenu. Javljajte situaciju.

ppuk. Ostojić

478               Za Huberta — very urgent — persi

Čim dođe Voja javite se po šifri koju će on doneti radi važnih saopštenja. Je li Danilo otišao za Hercegovinu? Treba najbrže raditi. Pratite razvoj stalnih događaja. Javite situaciju. — ppuk. Ostojić

479                        Za Fina — very urgent

Crveni su juče izbili na liniju: Cigla — Brezovac — Duvnica. Nemam podataka gde im je desno krilo. Nemci došli u Priboj i Bistricu. Cuo sam da je Pavle juče trebalo da stigne u Pljevlje Javite situaciju. Drašković sa svojima tuče se sa crvenima na gore označenoj liniji. — ppuk. Ostojić

25. avgust

482                    Raspis — persi — ultra urgent

za Tomasa, Ferka, Adolfa, (Huberta) Hermana i Capa

Posle pada Pariza i kapitulacije Rumunije može se očekivati u najkraćem roku izbijanje ruskih trupa u Banat i iskrcavanje Engleza na našu obalu. Odsudni časovi su na pragu. Da nas događaji ne bi iznenadili naređujem da se odmah izvrši opšta mobilizacija svih jedinica pod vidom borbe protivu komunista. Razviti najveću obaveštajnu službu i prikupiti tačne podatke o svim neprijateljima. Prema muslimanima i hrvatima razviti propagandu da se ne napadamo ako se Nemci izvuku nego da zajednički sačekamo saveznike. Izvršiti sve pripreme za akciju protivu okupatora. Ovo smatrati kao strogo poverljivo i izves-titi o izvršenju. — ppukovnik Ostojić

 

27.  avgust

494                       Za Huberta — very urgent

Primljene depeše 307 do 314.26 Verovatno je da će crveni težiti da se održe u Hercegovini do dolaska saveznika. Gde je 29 divizija njihova? Sadanje akcije treba što bolje iskoristiti. 27 divizija opet u rogatičkom srezu i Zepi. Jedna divizija oko Olova. Izgleda prave krugove oko Sarajeva da bi ga u pogodnom momentu prvi zauzeli. Ova grupa u mojoj blizini ima oko 5000 ljudi. Juče je zauzela Mokru Goru i Šargan. Time nam je onemogućeno izvlačenje hrane iz Srbije. Zbog sređivanja prilika u rogatičkom srezu morao sam dati Kosoriću drugu roga-tičku brigadu. Jedino tako uspeće mobilizacija. Pporučnika Dražu daću za Kalinovičku, ali je on bolestan i ne želi da primi brigadu. Da se ne bi stvarao veći razdor u fočanskom srezu mislim da Mitrović27 ostane kao k-t teritorijalno, a kapetan Mandić28 da primi leteću. Javite Vaše mišljenje. — Branko

28.  avgust

501                          Za Fina — very urgent

Da li će Pavlu biti upućena pomoć? To treba hitno učiniti. Crveni iz I korpusa na starom mestu između Uvca i Rzava. Ovoga momenta napadaju Strpce. Dve divizije XII korpusa izbile prednjim delovima u Žepu na Drini. U Hercegovini 39, 16 i 36 divizija prodiru pravcem Slato — Fojnica za Bosnu. Svuda se vode žestoke borbe. VI lička u pokretu preko Uzlupa za Celebić. Naši tamo zarobili ovih dana 45 a pobili 38 crvenih. Kakve su Vaše dalje namere iz sadanjeg rasporeda? — ppuk. Ostojić

29.  novembar29

30.  novembar30

411                        Za Tomasa — very urgent

Odobravam predviđeni postupak za mobilizaciju.31 Glavno je da moramo imati sve u ruci bez obzira na sve teškoće, jer će se idućeg meseca desiti velike stvari. Tuševljaković može da se nasloni na rogatičku brigadu. Hleb ću mu obezbediti. Crveni su presekli prugu za Užice, te se žito sad ne može izvući. — C. Branko

413                       Za Huberta — very urgent

Voja javlja da se III korpus crvenih probija preko Kovača ka Limu. Proverite da li su 16 i 36 divizija u Hercegovini. VI Lička je na Metaljci. Da li zapažate izvlačenje Nemaca iz Hercegovine? Ovamo se izvlače za Užice i Požegu. Veza sa Užicama sprečena. 2ito se ne može izvući.

ppuk. Ostojić

32. avgust 416                         Za Ferka — very urgent

Primljene depeše 100 i 10132 Baćović je uvek radio i radi politički i za svoj lični interes, a ja vojnički i za opštu stvar. Zbog njegovih intriga i nezakonitog rada oduzeo sam mu pravo ko-mandovanja I. Bosnom i predložio V. K. da se smeni kao štetan. Rešenje V. K. nije donela. Ako odobri rad Baćovića podneću ostavku. Vi ste u svakom slučaju neposredno meni potčinjeni i niko nema prava da Vam se mesa u komandovanje. Uvek ste uživali i uživate moje puno poverenje i podršku, a ako ko dru-gače kaže onda su to samo bedne intrige. Dajte mi podatke o onima koji su što doznali iz moga štaba nenadležnim putem. Sada ne mogu doći u rogatički srez, a Vaš put do V.K. presečen je komunistima. — ppukovnik Ostojić

418                         Za Capa — very urgent

Domobrance treba podržati u raspoloženju protivu Nemaca i komunista i ovo iskoristiti za nas. Vrlo je važan sastanak sa Tanovićem i ostalima. Pri tome radite u duhu dobivenih instrukcija.

Č. Branko

 

2. septembar

424                   Za Capa — very urgent — persi

U sadanjoj situaciji od presudnog je značaja za nas u Bosni da se postigne politički nenapadanje između nas i muslimana i hrvata. U ovom pravcu neki rade svom snagom, pop Savo,33 doktor Stakić34 i Radić35 kao i svi komandanti. Saveznici nas neće pomagati dok ne isteramo Nemce. Neka svi komandanti prouče šta mogu uraditi obzirom na lokalnu situaciju, pa mi hitno javite. Sada su u pitanju dve glavne stvari sačuvati narod i obraz, pozdrav svima čika Branko

426            Za Ištvan — Harija — very urgent — persi

Produžite rad po sporazumu sa Vojom, stim što moramo ostaviti na svojim terenima one severno od reke Prače. Ja idem danas kod Voje, pa ćemo zajedno tamo.36 Gde su 16 i 36 divizija? Pratite redovno situaciju i prikupljajte podatke o svim neprijateljima. — ppuk. Ostojić

427               Za Bertu i Fina — very urgent — persi

Vrhovna Komanda pod 31 avgustom naredila je sledeće: »Obzirom na sadašnju situaciju naređujem da se 1 septembra, ponavljam 1 septembra izvrši opšta mobilizacija. Zbog izmenjenih prilika ne važe direktive za opštu akciju. Detaljno naređenje za mobilizaciju dostaviće se naknadno. Kraj«. Po prednjem naređenju postupite odmah i izvestite o izvršenju. Javite situaciju. — ppukov. Ostojić

Za Huberta, Adolfa, Hermana, Capa, Ferka, Fina 248                    Tomasa, Bertu i Ram-Herija37

Vrhovna Komanda izveštava da je 27 avgusta stigla američka misija na čelu koje se nalazi pukovnik Mek Davi, ponavljam Mek Davi, profesor univerziteta i naš veliki prijatelj.38 Ovo sa-opštite usmeno kome treba.

ppuk Ostojić

3. septembar

431                          Za Capa — very urgent

Primljene depeše 583 do 588. Ponavljam vrlo je važno da se politički postigne nenapadanje između nas muslimana i Hrvata. Ako se može što više postići sa domobranima u toliko bolje. Javite rezultat borbe kod Doboja. Vranješevića upoznati sa situacijom preko kurira, pošto mu stanica ne radi.

C. Branko

5. septembar

432                    Za Ištvana Harija — ultra urgent

Nisam se sastao sa Vojom, jer je krenuo k Vama. Potrebno je da se najhitnije sastanemo sva trojica kao i Vaši komandanti koji su tu. Mesto sastanka oblast Ustikolina — Miljevina. Krenite odmah na put. Voju zadržite, jer nameravam da radimo prema Sarajevu. On može da počne akciju. Svi Vaši ostali neka rade po dosadanjem. Nikakve letke ne rasturati. Ja krećem po podne. —

pozdrav čika Branko

433                      Za Ram-Harija — ultra urgent

Namesti se u Ustikolini i preuzmi akciju za pridobijanje muslimana. Ja ću ovamo urediti sve za rad prema Goraždu i Hra-njanu. Ja sa štabskom krećem po podne ka Ustikolini gde sam zakazao sastanak Baćoviću. Neophodno je da se sva trojica sastanemo. Ti počni akciju nezavisno od sastanka.

Pozdrav Branko

6. septembar

439                         Za Hermana39 — ultra urgent

Bez ikakvog izgovora ima se smesta izvršiti formiranje trećeg korpusa i major Mihajlović40 da primi Krajiški korpus. Tesanović da bude k-t grupe korpusa i objedinjuje rad oba sred-njebosanska korpusa. Aranđelović41 ili Živanović42 da primi jedan korpus. Sva lična pitanja u ovom momentu smatraću kao zločin prema opštoj stvari. Budite spremni za glavnu akciju. Najhitnije izvestite o situaciji. Sa muslimanima i Hrvatima spo-razumite se da se ne napadamo.

ppuk. Ostojić

440                  Za Ištvana — Harija — very urgent

Ja noćas stižem u Foču. Javite kada stižete. Sastanak u Mi-ljevini.

ppuk. Ostojić 8. septembar

Za Ferka i Adolfa — ultra urgent

Po situaciji morao sam doći kod Baćovića i Miša, zato otpada ugovoreni sastanak, jer inače zbog naroda morate ostati tamo. Danas očekujem doktora Dukića.43 Po njemu ću Vam poručiti sve potrebno. Rad produžiti po dosadanjem i pratiti razvoj situacije u Sarajevu i okolini. Američka misija je kod Ciče. On poručuje da se spremimo za upad u Sarajevo. Koje su snage crvenih kod Sutjeske? — Cika Janko

444              Za Ram — Harija — very very urgent

Stalno sam kod čika Pere44. Javio sam to sa pismom. Miša danas kreće pravcem koji si tražio. Raspali po 29 diviziji, izvuci dve naše blokadne snage i vidi šta se može prema Trebinju i Dubrovniku učiniti. Mi gledamo da nešto ostvarimo prema Sarajevu.

Javljaj se ppukov. Branko

9. septembar 445                                     Raspis

Za Ištvan Harija, Ram Harija, Tomasa, Adolfa, Ferka, Her-mana Capa i Bertu

Naši veliki i moćni saveznici napreduju munjevitom brzinom na svim frontovima. Nemačka sigurno gubi rat i njena kapitulacija je samo pitanje dana. U ovom odsudnom času naši saveznici traže od nas da sve borbene snage u zemlji napadnu odmah mrskog okupatora. Došao je momenat da i mi doprinesemo svoj zadnji udeo opštoj savezničkoj stvari i da se osvetimo okupatoru za sva zla i zverstva koji je učinio prema našem narodu. U vezi prednjeg naređenja da sve jedinice jugoslovenske vojske u Otadžbini sa teritorije Bosne, Hercegovine, Crne Gore i Sandžaka, koji nisu angažovani odbranom prema partizanima, pređu odmah u napad na okupatora. Napade vršiti na nemačke kolone na komunikacijama i na manje garnizone. Sve važnije komunikacije i mostove na istima porušiti i onesposobiti za upotrebu, a na svim pogodnim mestima postaviti zasede. Ne-

446

posredno potčinjeni komandanti, kao i komandanti korpusa i brigada izvodiće napade prema lokalnim prilikama. Jedinice čvrsto zadržati u rukama u punom sastavu. Snabdevanje, sanitetsku i obaveštajnu službu i veze organizovati što bolje prema terenskim prilikama i mogućnostima. Sve starešine da razviju punu inicijativu. Sve starešine i borci moraju biti svesni da je došao poslednji čas za odmazdu okupatoru i izvršenje svojih vojničkih dužnosti prema Kralju i Otadžbini. Za neizvršenje ovog naređenja svaki će odgovarati pred sudom za izdaju. Izveštaje o toku operacija i situaciji podnositi mi svakodnevno.

Čas slobode je blizu.

Čekanja više nema.

Svi napred na okupatora.

Živeo Nj. V, Kralj Petar II. Zivela Federativna Jugoslavija. Ziveli naši moćni saveznici.

Komandant Potpukovnik Ostojić

10. septembar

452                        Za Capa — ultra urgent

Tanovića iskoristite da preuzme komandu nad milicijom i da u zajednici sa nama radi protivu Nemaca ustaša i crvenih. Pripremam zauzeće Sarajeva. Zbog morala bilo bi dobro da bar 200 ljudi sa Ozrena dođu hitno kod Mitranovića za rad prema Sarajevu. Ako je moguće neka naši zauzmu Doboj zajedničkim dejstvom sa obe obale Bosne. Treba raditi munjevitom brzinom. Milicija oko Sarajeva prilazi nama. Javljajte situaciju i poručite svima neka grabe oružje i municiju od Švaba i ustaša. Ubrzajte rad prema muslimanima i domobranima za sadejstvo.

C. Branko

Za Stanišu Vukadinovića u C. Gori (ključ za raspise)

454

Naše jedinice u Hercegovini uspešno napadaju 29 diviziju.45 Vode se krvave borbe. Ima izgleda da ćemo zauzeti Sarajevo i Dubrovnik. Potrebno je da jedinice iz Crne Gore razoružaju Švabe pri povlačenju i da zgrabe situaciju u svoje ruke, a po mogućstvu izraze svoje dejstvo prema Boki. Moramo raditi munjevitom brzinom. Iskrcavanje treba očekivati svakog časa. Javi mi opširno situaciju u C. Gori i Pavlove namere, a njemu poruči da mi se hitno javi preko stanice da bi koordinirali rad. Nesmemo dozvoliti da nas događaji preduhitre.

pozdrav čika Branko

45 O napadu na 29. diviziju NOVJ vidi dok. br. 63, 65. i

11. septembar

458                        Za Ferka — ultra urgent

Svoje namere za grad i rad prema okupatoru javio sam Vam juče. Vi i Bora uredite na licu mesta sve potrebno. Ja sam i neposredno poslao naređenja ustaničkim brigadama, Čajničkoj i Radu; Ako je Bora angažovao svoje prema Varešu, onda neka Sava radi prema Palama. Glavno je da negde udaramo Švabe i ustaše. Sefket još nije došao. Ako vrdne, mislim da bar

459

izvedemo demonstrativni napad na Sarajevo. Ja još moram ostati ovde par dana, i docnije ću tamo ako se dotle saveznici ne iskrcaju, u kom bi slučaju svi krenuli u susret njima. Doktor Đokić sad ne može da prođe za Srbiju. Na Ozren prešla dva bataljona domobrana. Ništa ne treba da nas čudi držanje muslimana i Hrvata. Postarajmo se bar da nas ne napadaju. Javite potrebno Bori. —

Č. Branko

460                         Za Capa — ultra urgent

Da li ste Vranješeviću i ostalima dostavili depeše broj 445 i 446. Ako niste najhitnije ih dostavite i po istima neka se hitno postupi. Municiju i oružje moramo oteti od Švaba i ustaša, jer je to jedini izvor. Toga svi da budu svesni. Sve domobranske oficire, podoficire i vojnike požurivati u moje ime i poručite im da je naša zajednička dužnost da bijemo okupatora i da spreči-mo međusobni pokolj i da narod koji nije za komunizam saču-vamo da ne ide kod Tita, nego sa oružjem u ruci da sačekamo

461

dolazak saveznika. Rusi nisu prelazili našu granicu. Čiča je poslao delegaciju da ih pozdravi kao saveznike.46 Ja sam zahte-vao od V.K. da se od saveznika traži hitno sprečavanje građanskog rata i rešenje naše stvari. Javljajte situaciju i preko domobrana stupajte u vezu sa Mačekovcima, a razgovore vodite u duhu datih instrukcija. — č. Branka

12. septembar 462                     Za Ferka — very very urgent

Sutra se pomeram u dolinu Prače radi neposrednog rukovođenja akcijom. Javite da li je što preduzeto prema mojim naređenjima za napad na Švabe. Sefket i ostali nisu došli verovatno zbog propagande Londona. Izgleda da će Englezi podvaliti crvenima i poslati njihov gro snaga u Mađarsku posle odlaska Švaba iz naše zemlje. U ovom momentu moramo što više uraditi protivu Švaba, i ustaša, a prema muslimanima i domobranima postići bar sporazum o nenapadanju, a ako je moguće sugerirati im da ne odu u crvene nego ostanu kod kuće do dolaska saveznika. U ovom pravcu učinite što možete. Nadam se da ćemo se uskoro videti, obavestite Boru.

pozdrav Č. Branko

23. septembar

464                     Raspis za sve potčinjene — persi

Povodom sinoćnjeg govora Nj. V. Kralja47 u kome nam naređuju da pređemo Titu, tražio sam objašnjenje od V. K-de i predložio da ona zatraži od saveznika da dođe jedan saveznički đeneral pod čiju bi se komandu stavili i time bili neposredno pod komandom saveznika.48 Javite mi svoje mišljenje povodom Kraljevog govora i svoje sugestije, ako ih imate. U svakom slučaju sačuvati hladnokrvnost i sačekati dalja naređenja. — ppuk. Ostojić

15. septembar

465                      Za Capa — very very urgent

Akciju protiv Švaba i ustaša moramo produžiti. Posle Kraljevog govora akcija protiv crvenih neće biti popularna, zato treba da izađe pred narodom da se samo branimo od njihovih napada. Javljajte redovno rezultate borbi. Sta rade domobranci koji su nam prišli. Da li će se tući protivu Švaba i ustaša? Kakav je njihov stav prema crvenima? Ima li veze sa Mačekovcima.

Č. Branko

26. septembar 470                    Za Ferka — very very urgent

Primljene depeše 85 do 127. Pohvaljujem Savu za postignute uspehe. Neka samo produži. Bora me ništa nije izvestio o akcijama i rezultatu. Na moje učinjeno pitanje V. K. povodom Kraljevog govora i predlog da se potčinimo jednom savezničkom đeneralu V. K. mi je odgovorila da u Americi ima struja za nas, ali da saveznici vode politiku koju V. K. ne razume. Drugim rečima moramo raditi kako nas pamet uči. Za narod

471

naš odgovor je napad na okupatora i ustaše, što smo u stvari izveli pre Kraljevog govora. Jedino borbom protivu okupatora možemo uspeti i da se održimo i da dođemo do oružja i municije, kao i da nam saveznici pošalju svoju misiju. O ovome oba-vestiti sve komandante. Plemić nije došao. Kad dođe uputiću ga. Javljajte novisti.

ppuk. Ostojić.

29. septembar

473                Za Adolfa i Ferka — very very urgent

Prešao sam na reon Kosorićev. Juče smo napali Praču. Ustaše imale velike gubitke. Zbog slabog rada nekih k-ta morali smo je napustiti. Javite situaciju. Treba raditi četnički protivu svih, ako se ne mogu izvoditi planski napadaji. Možda bi se ovih dana mogli sastati. C. Branko

474                       Za Capa — very very urgent

Primljene depeše 626 do 640. Bolje je otimati oružje od ustaša i Nemaca nego od domobranaca. Neznam ništa o Čičinim potežima i preuzimanju Beograda i stanice, samo mi to izgleda nemoguće. — Javite situaciju, č. Branko

476                  Za Fina — ultra urgent

Već mesec dana mi se nikako ne javlja iz C. Gore. Gde ste Vi, gde je Pavle? Sta radite? Kakva je situacija u Sandžaku i C. Gori? Da li se bijete sa Švabama? Najhitnije se javite. — ppuk. Ostojić

20. septembar 411               Za Ferka — very very urgent — persi

Primljene depeše 130 i 136. Ne verujem da će Nemci imati vremena za neke opsežne akcije, jer njima godi kući i ne znaju gde im je glava. Na Sarajevo nećemo moći napadati zbog po-litičke i vojničke situacije posle Kraljevog govora. Zato nam ostaje četnička akcija svaki na svome terenu i zaštita življa i imovine od svakog. Zbog prilika u Srbiji sad je nemoguće narod seliti tamo, nego je bolje preseliti ga u Posavinu. Ovo videti sa Pejićem. Javiću mu i ja. Mi nemamo novčanih sredstava da se narod pomogne. Videću sa Baćovićem da se pošalje koji milion srpskih dinara. Ako nas saveznici ne prihvate mi nemožemo isplivati. To nam mora biti jasno, a prihvat je moguć jedino kroz borbu protivu okupatora. — č. Branko

479                     Za Capa — very very urgent

Izdaj te pohvalnu naredbu za Ozren u moje ime za uspešne borbe protivu crvenih. Tražio sam od V. K. da se upute savezničke misije kod svih jedinica koje se bore protivu okupatora. Ciča je obećao da će uradit sve što može. Ko je objavio da će doći 150 američkih oficira u našu zemlju i kada. Neznam ništa za ovo. Aranđelović i Popović neka preduzmu sve mere da se ljudstvo održi na okupu i da se ne ode u crvene. Verujem da će se uskoro naći neki izlaz iz ove situacije. Javljajte situaciju. Ovamo vodimo žestoke i uspešne borbe protivu ustaša i Švaba. Detalje ću javiti raspisom. — Cika Branko

516

23. septembar 480            Za Dra Dra49 — Vukadinović. ultra urgent

Od desetog ovog meseca vodimo krvave borbe u celoj Bosni i Hercegovini sa Nemcima, Ustašama, komunistima i turcima. Imali smo mnogo uspeha, ali dosta žrtava. Voja juče napao Tre-binje do sada zarobio 350 Nemaca, 2 topa, tenk, rad. stanicu i mnogo drugog ratnog materijala.50 U Hercegovini imamo 4.000 ljudi prema komunistima a sa 3.000 ljudi vodimo krvave borbe sa okupatorom. Rajlić drži Plevlja, a Ružić vodi borbe kod Ko-sanice sa crvenima. Pripremamo odlazak sa još jednim ešalo-nom za Hercegovinu radi dočeka saveznika. Ovo je osnovno pitanje i vi treba da uradite isto ako možete. Sve snage treba da grupišete i da držite bar jednu zonu i da budete spremni da krenete ka Boki nama u susret. Javljaj stalno situaciju.

Poz. Čika Branko i čika Pera51

24. septembar 481                                      Za Pavla

Primljene tvoje depeše 268—269.52 Mi smo zajedno u oblasti Kalinovika. Kroz tri dana krećemo sa 3000 ljudi u pravcu mora, gde će mo se sastati sa Vojom, gde se nalaze naše snage u jačini 7.000 ljudi. Voja sa tri hiljade napada Trebinje, a 4.000 vode borbu na granici Hercegovine i C. Gore. Obzirom na sadašnju situaciju i prestojeće iskrcavanje saveznika na obali, koje je već počelo, mislimo da bi bilo najbolje i najpametnije da kreneš sa jednom jakom grupom za Grahovo tako da stignemo jedno-vremeno. Naš put će trajati oko osam dana. Tamo bi zajedno

482

dočekali saveznike, sa kojima već hvatamo vezu preko delegata koji su pošli. Voja je oko Trebinja zauzeo sve bunkere, zarobio bateriju, oklopni voz, rad. stanicu i mnogo ratnog materijala, svakog trenutka očekujemo pad Trebinja i produžujemo za Dubrovnik. Neophodno je potrebno da se što pre sastanemo negde u oblasti Trebinja, jer to nalažu opšti interesi i događaji, koji nam idu filmskom brzinom u susret. Situacija u Sandžaku: Nemaca nema. Plevlje drži Rajlić sa oko 200 naših a 300 Muslimana u Prijepolju Kalait sa 300 svoji i toliko muslimana.

483

Ružić sa 1100 ljudi na Kosanici. Razbio je crvene na Kosanici i zarobio 5 p.mitr. Jedna grupa meštana crvenih na reonu Ko-sanica—Prenćani, a jedna grupa na Zlataru. U Priboju Ca-mil. U N. Varoši terenci komunci. B. Polje drže naši Broda-revo muslimani. Za Berane,53 Andrijevicu i Kolašin neznamo tačno. Naredio sam Rajliću i Ružicu da sa celom snagom krenu preko Zabljaka za Drobnjake, gde će Ružić po njegovoj izjavi moći da mobiliše oko 800 ljudi, i da potom krenu najkraćim pravcem u pomoć tebi.

485

Kalaita ću ostaviti u Sandžaku. U celoj Bosni plamti puška protivu svih neprijatelja. Dosada smo imali odlične uspehe. Javi nam svoje odluke i koliko ljudi imaš na okupu poz. C. Branko i Baćović

486                     Za Capa — very very urgent

Veza Vaš 653 i 655. Narod treba po svaku cenu sprečiti da ode u crvene. Popa Savu treba da pomogne Ozren. Sve glavne snage crvenih idu u susret Rusima, koji izgleda neće prelaziti Dunav. Mi već idemo u susret Englezima koji su na Pelješcu.54 U Hercegovini imamo 7000 ljudi na okupu. Lukačević napada Trebinje. Zarobio je 400 Nemaca, oklopni voz, bateriju i mnogo drugog materijala. Ja ću takođe sa jednim ešelonom od 2000 ljudi krenuti ka obali. Vi u dogovoru sa Borotom, Mitranovi-ćem, Cvijetinom i Popovićem pripremate jedan poseban eše-lon od 3 do. 5000 ljudi u oblasti Romanija—Ozren dobijeni i budite spremni ili da krenete k meni ili da sačekate saveznike u oblasti Sarajeva. Bićemo u vezi i javljaću Vam situaciju. Čovek je otišao da uhvati vezu sa saveznicima. Moramo

se održati čvrsto bez obzira na sve teškoće, pa će sve biti dobro. Pozdrav svima Cika Branko

487                Zo Hermana — very very urgent

Što je došlo do onakvog Kraljevog govora kriva je naša politika. Borbom protivu okupatora mi ćemo to popraviti. Glavne snage crvenih idu kroz Srbiju u susret Rusima. Ja sam poslao 7000 ljudi u Hercegovini u susret Englezima. Ovih dana krenuću i ja sa 2000 ljudi za more. Naš čovek već je upućen kod Engleza koji su na Pelješcu. Naredio sam da se od Ozrena i snaga sa Romanije i Trebave pripremi jedan ešelon do 5000 ljudi u oblasti Romanija—Ozren. Vi takođe grupišite sve snage i sada radite prema prilikama tukući Nemce i ustaše i braniti se od crvenih, a pripremite sve da krenete u susret saveznicima ka Sarajevu ili na drugu koju tačku, što ću Vam naknadno javiti.

489              Za Ferka i Adolfa — very very urgent

Rusi izgleda neće ulaziti u Srbiju. Glavne snage crvenih idu im kroz Srbiju na spajanje. Englezi su na Pelješcu, a ovih dana treba očekivati iskrcavanje njihovih jačih snaga. Mi moramo njima u susret. U Hercegovini već imamo grupu od 7000 ljudi. Naš čovek upućen je da uhvati vezu sa saveznicima. Ja i Ba-ćović krećemo sutra ka Hercegovini sa 2000 ljudi. Ako Vas dvojica možete stići do Kalinovika za tri dana dođite na sastanak. U svakom slučaju od Borinog korpusa, I sarajevske, vla-seničke, Trebave i Ozrena treba pripremiti u dogovoru sa Pe-jićem jedan poseban ešelon od 3—5000 ljudi u oblasti Romanije — Dobojski Ozren i biće spreman za polazak u susret saveznicima ka Sarajevu ili Mostaru, što ću Vam naknadno javiti. Glavno je održati se, sprečiti odlazak naših ljudi u crvene i biti spreman za spajanje sa saveznicima. Vranješević će takođe pripremiti ešelon od 5000 ljudi za dolazak ka Vama.

490

Čim izvršimo spajanje prvog ešelona sa saveznicima rešićemo sva pitanja odjednom. Ovo je centralno pitanje i to moramo ostvariti po svaku cenu. Sandžak i veći deo Hercegovine i Crne Gore su u našim rukama. Lukačević napada Trebinje. Zarobio je 400 Nemaca, 2 tenka, jednu bateriju, oklopni voz i razni drugi materijal. Javljajte se stalno i održite moral kod vojnika i naroda.

Pozdrav svima Ostojić i Baćović

26. septembar

490                            Za Ferka — very urgent

Ja i Baćović smo zajedno i u povratku ka Kalinoviku. Javite da li ćete Vi i Bora dolaziti? Primio sam poštu od 9. IX i 90 baterija. Kakva je situacija tamo? Zenička brigada imala je mnogo uspeha u poslednjim borbama protiv svih. Očekujem pad Trebinja. č. Branko.

491                           Za Bertu — ultra urgent

Hitno odgovori na moj broj depeše 481, 482 i 483. Poz. C. Branko

28. septembar

493                                    Za Bertu

Primljene depeše 270—272.55 Posle jučeranjeg iskrcavanja saveznika u Albaniji56 i na južna Dalmatinska ostrva treba svaki čas očekivati njihovo iskrcavanje i na našu obalu. Verujemo da će im glavni pravac biti od Skadra preko Podgorice dolinom Lima i od Metkovića dolinom Neretve ka Sarajevu. Dobro bi bilo kada bi ti zauzeo barem Podgoricu57 pre njihovog dolaska. Voji smo preneli tvoje traženje za dejstvo prema Grahovu, ali momentalno komunisti vrše napad na Bileće i prema Trebinju.

494

Rajlicu i Ružicu naređeno još pre pet dana da krenu sa 1000 ljudi pravcem Konjica—Žabljak—Drobnjaci, gde Ružić treba da mobiliše još 800 ljudi, a potom sa svom snagom da idu ka tebi bilo preko Bioča bilo preko Bogetića. Proveriću da li su krenuli, pa ako nisu daću im pravac preko Mateševa. Očekujem brzo spajanje sa savezničkim trupama, kada ćemo urediti sve odnose i moći povesti punu borbu protiv okupatora.

Poz. Branko i Baćović

29.  septembar

495                    Za Adolfa — very very urgent

Posle iskrcavanja Engleza u Albaniji i na naša ostrva treba očekivati njihovo iskrcavanje na našu obalu. Čerčil u svome govoru jasno je pokazao svoj interes za Balkan i Sredozemlje. Mi ćemo sigurno stupiti u vezu sa saveznicima, a naša situacija će se popraviti brzo. Glavno je izdržati i sačuvati narod i vojsku. Za sada municiju moramo otimati od okupatora. Nadimak ti menjam i od sada ćeš se zvati Viston, ponavljam Viston.

Pozdrav Č. Branko

30. septembar

501                      Za Kondora — ultra urgent

Imam obaveštenje da ste Vi, Marković i Ajdačić upućeni u višegradski srez sa specijalnim zadatkom i da ćete isti izvršiti u punoj vezi sa Gestapom i Švabama. Vaši ljudi pričaju da su kaznena ekspedicija. Još u toku današnjeg dana očekujem Vaše objašnjenje, jer ću u protivnom preduzeti potrebno, a narod i isto rij a reći će ko je izdajnik?

ppukov. Ostojić

1. oktobar

503                     Za Bertu — very very urgent

Sada se u Hercegovini naši bore protivu pet brigada crvenih i Švaba. U Kalinoviku smo juče razbili brigadu crvenih. Mislim da si ovim akcijama rasterećen bar delimično. Ružić je još u Sandžaku. On nije krenuo, jer Rajlić i on vode borbe protivu nekoliko odreda crvenih u Sandžaku. Neznam tačno ko drži Kolašin, Berane i Andrijevicu. U Srbiji nije dobro. V. K. izgleda prešla na Majevicu. Javi stanje kod tebe i budi spreman da se priključiš saveznicima ako se iskrcaju kod nas. Držiš li vezu se Prenk Calom.58 To je potrebno. — Poz. Branko

3. oktobar : 504                         Za Capa — ultra urgent

Javite mi što detaljnije situaciju Trebave, Ozrena i Vranješe-vića. Komunisti su izgubili Banja Luku. Saveznici se još ne iskrcavaju na obalu, a Rusi prodiru u Srbiju. Očigledno je neslaganje između saveznika. Mi ćemo doći u kritičan položaj

rako se ne iskrcaju Englezi i Amerikanci, no njihovo iskrcavanje treba očekivati čim pre zbog dolaska Rusa. Za nas je glavno da se održimo i da niko od naših ne održava veze sa okupatorom nego naprotiv da ga napadne gde može. Stanje u Srbiji nije dobro.

ppuk. Ostojić

507                       Za Račića — ultra urgent

I u Bosni crveni drže teren Kladanj—Vlasenica—Srebrnica— Sekovići do Tuzle. U Z. Bosni bili su zauzeli B. Luku, pa su ih Nemci isterali. U Sandžaku drže Priboj, N. Varoš, Prijepolje, Plevlje. Tu je 37 divizija. U Hercegovini 29 divizija od 4 brigade. Na ostalom prostoru ih nema. Bijemo se sa svima. Municije i hrane nema dovoljno. Javi gde si i kojim bi pravcem došao. Mislim da bi sad trebali svi da idemo u Hercegovinu i dočekamo saveznike. Drugog nam spasa nema. Javi se hitno.

Pozdrav Čika Branko

4. oktobar 508                        Za Ferka — ultra urgent

Svakodnevno pitam V. K. za izlaz iz situacije u koju je isključivo ona dovela srpski narod. Još nisam dobio ništa određeno. Iz zadnje depeše vidim da je V. K. prešla kod majora Leka i namerava da čisti I. Bosnu od crvenih. Na obalu još se nisu iskrcali saveznici, nego samo na ostrva i Pelješcu. Naš čovek je stigao u Italiju, ali nema još odgovora. Nemam podataka o postupku Rusa prema komunistima. Ja očekujem svakog dana da će se saveznici iskrcati. Ako te ne bude moramo naći neko drugo rešenje, obavestite Peru o svemu. Telegra-fisti naređeno potrebno. — ppuk. Ostojić

509                         Za Capa — ultra urgent

Primljene depeše 687, 690 i 699. Ne vidim kakva je situacija jer se depeše ne predaju po redu. Dajte mi više podataka. V. K. je bila prinuđena da napusti Srbiju. Sadanji pokušaj čišćenja I. Bosne od crvenih je nerealan, jer bi se to moglo jedino u zajednici sa Švabama sa kojima smo se mi u Bosni potukli. Za svako neposredno i nenadležno komandovanje neka snosi odgovornost V. K. Ja znam da je sada nemoguće naše odrede polazeći sa svojih terena, a u sadanjoj situaciji najvažnije je da se održimo do dolaska saveznika. Javljajte mi redovno situaciju i kakva je naređenja V. K. izdala za akcije. — ppuk. Ostojić Neka se Vranješević hitno javi preko Vaše stanice.

510                        Za Bertu — ultra urgent

U Hercegovini crveni doveli jaka pojačanja od Nikšića. Naši vode krvave borbe. Gubici vrlo veliki sa obe strane. U Sandžak došla 37 divizija. Kalait, Rajlić i Ružić prišli bliže Dra-škoviću. Narod iz Pljevalja izbegao u Čajniče. Pošto se saveznici još ne iskrcavaju na našoj obali, a nemamo podataka šta rade u Albaniji koju će verovatno posesti celu, vrlo je važno da uhvatiš vezu sa Prenk Camom, a preko njega sa saveznicima. Naš čovek stigao u Italiju, ali još nema odgovora. Javi hitno situaciju kod tebe. Pozdrav Branko

5. oktobar 514              Za kapetana Bojovića59 — ultra urgent

U Bosni i Hercegovini vodimo krvave borbe protivu Nemaca, ustaša, turaka i komunista. U Sandžaku došla 37 divizija crvenih. Najbolje je za Vas da proučite mogućnost spajanja sa Pavlom koji je oko Podgorice. Imate li sa njim vezu? Očekujem iskrcavanje saveznika na našu obalu. Pozdrav Vama, Đurko-viću i Crmničanima. C. Branko Gdje je pukovnik Gojnić?

7. oktobar

517                            Za Capa — ultra urgent

Vranješević bi opet sad posle tučenja crvenih kod Banje Luke imao priliku da očisti teren između Vrbasa i Bosne. Neka se hitno javi Mitranović zbog prilika na svom terenu ne može u akciju na Tuzli. Ako se može dobro bi bilo tući III korpus crvenih, jer oni nas napadaju gdegod mogu. Potpuno se slažem sa Vašim primedbama u pogledu komandovanja ali ja tu ne mogu ništa da popravim kada se tako radi odozgo. Nadam se da će uskoro doći do iskrcavanja kod nas, pa ćemo valjda i mi jednom izići iz tog haosa. Pozdrav čika Branko

518                     Za Kondora — very very urgent

Prenesite moje naređenje Subotičiću60 da mobiliše sve što nije sa Vasiljevićem61 i da svesrdno pomaže Ajdačiću i Kolareviću u tučenju crvenih. Rudo bi trebalo očistiti jer je tamo mala grupa crvenih. Preko Semeća uhvatite vezu sa rogatičanima. Ako je malo ustaša u Rogatici Drašković bi je mogao zauzeti.

519

Da li će kada i kuda krenuti Marković i Kolarević i sa koliko ljudi. Javite mi sa koliko bi ljudi Vi došli i kada možete krenuti , pa ću Vam javiti mesto sastanka. Kakva je situacija na reonu Vašeg korpusa. Ko drži B. Baštu, Užice i Požegu. Gde su naše snage iz Zapadne Srbije, a gde iz Istočne? U Hercegovini i u C. Gori vode se teške borbe sa crvenima. — ppuk. Ostojić

8. oktobar 521                         Za Bertu — ultra urgent

Primio sam depeše br. 277 do 281. Vrlo sam zabrinut za Pavla. Čestitam mu rane. Pametno je da održavate najtešnje veze sa Arnautima, jer nam mogu trebati. Još uvek nisam siguran da će biti ubrzo iskrcavanje kod nas. Činimo krajnje napore da se nađe izlaz iz situacije i svakog časa očekujemo dobre vesti. Sad je glavno izdržati. Ja se lično slažem sa tvojim pred-logom, ali su moje snage u Hercegovini, Bosni i Sandžaku an-gažovane sve u borbi neke protivu svih neprijatelja, a neke protivu ustaša i komunista. Zbog ovoga još ne mogu da odredima da li ću se... snage i kada krenuti k tebi. Bojović sa Cetinja mi se javio. Njega treba da prihvatim. Ja sad održavam snage pa hitam grupama u Hercegovini i Bosni. Najteže mi je zbog nemanja municije, koju naši... da štede. Preko Arnauta pokušaj da uhvatiš vezu sa savezničkom misijom.62 Javljaj se redovno. Pozdrav svima čika Branko

9. oktobar

525                     Za Kondora63 — ultra urgent

Crveni od Pljevalja preko Cajniča došli do Goražde. Ovim smo razdvojeni. Ako Vasiljević nije angažovan tamo neka ih napadne preko Zaborka. U pitanju je samo jedna brigada. Prenesite ovo Draškoviću koji da mi se javi preko Vaše stanice. Dalje potrebno je srediti prilike u rogatičkom srezu, gde će se održati uskoro jedan važan sastanak. Račić bi se lakše probio preko Lekovog terena. Javljajte mi pokrete crvenih preko Lima u Sandžak. Političke prilike spolja menjaju se u našu korist. Po svaku cenu održite ljude na okupu i sprečite odlazak u crvene. To poručite svima. — ppuk. Ostojić

526

Za Niš-a — very urgent

Dr. Soškić kod mene sa starijim sinom. Dobro su. Pavlu sam javio opširno situaciju. Uglavnom narod u Bosni i Hercegovini drži se vrlo dobro. Nemam baterija pa moram biti kratak. Vi se održavajte tamo i hvatajte vezu sa Ivetićem u Boki, a za slučaj potrebe naslonite se na Pavla. Iskrcavanje treba da bude na reonu Boka—Bar. — č. Branko

528

12. oktobar

Za Bertu — very very urgent

Veza tvoj 289. Očekujem Voju ovih dana kod mene, pa ćemo zajednički proučiti mogućnost dolaska tamo. Najgore je što niko neće da napušta svoj teren i što smo ostali bez municije. Pošto se ovih dana rešava u Moskvi pitanje Balkana, to ćemo imati tačan barometar za budući rad. Ja očekujem dobre vesti. Crveni sad vraćaju neke jedinice iz Srbije u Sandžak i Bosnu, čime se naša situacija pogoršava. Nastani svim silama da Talijane pridobijete uz nas, jer fašisti neće uz crvene. Janičić64 je razbio crvene kod Grahova. Javi gde se vode borbe u C. Gori. — poz. Branko

532

13. oktobar Za Ferka6 5 — ultra urgent

Sa 500 ljudi stižem na Savin teren.66 za nekoliko dana. Molim da kupite hranu za ovo ljudstvo bar za tri dana a ako možete municiju, cokule i nešto odela obračunaćemo čim dođemo. Odgovorite odmah kakvo je stanje duž puta Pale—Mokro—Zlje-bovi.

ppuk. Ostojić

536

16. oktobar

Za Račića — ultra urgent

Ja sam u oblasti Romanije. Drašković je u rogatičkom srezu.. Probijanje za Hercegovinu je kasno,67 jer su se tamo crveni ojačali. Namera mi je probijanje za Zapadnu Bosnu, gde ima. hrane i odakle ću pokušati spajanje sa saveznicima. Crveni tamo nisu jaki. Hitno odgovori koliko snaga imaš i kad bi mogao stići kod mene da te sačekam. Mislim da bi se mogao probiti preko Višegrada. — pozdrav č. Branko

537

Za Capa — ultra urgent

Hitno javite situaciju tamo. Ja sam se približio Boroti. Major Račić će možda sa jakim snagama iz Srbije doći do mene, pa bi svi zajedno došli tamo. Da li je Stari kod Vas. Gde je Vra— nješević? — č. Branko

538

Za Bertu — ultra urgent

Javi hitno situaciju tamo. Da li si uhvatio vezu sa engleskom-misijom kod Arnauta? Mali su izgledi da ću se moći probiti: tamo. — č. Branko

540

18. oktobar Za Račića — ultra urgent

Ako imaš radio vezu sa Keserovićem hitno ga detaljnije pitaj-o stavu Rusa prema nama.68 Bojim se neke prevare i izručenja:, crvenima, koji bi nam sigurno odrubili glave. Dobro je što si zviznuo Švabe. Ako bi se mogli sigurno urediti odnosi sa Rusima stvar bi se mogla izmeniti u našu korist. Ja sam zakazao-sastanak sa Cičom i Mek Daulom69 da bi našli izlaza iz sadanje situacije, Voleo bih da budemo tom prilikom zajedno, pa bih te sačekao ili došao tamo ako ti uspeš što sa Rusima. Važno je da budemo u stalnoj vezi. Draškoviću ću narediti da ti obezbedi Drinu za svaki slučaj. Ako ne bi bilo uspeha ni sa

541

Rusima ni sa Amerikancima, ostaje nam probijanje za Albaniju u koju će sigurno doći saveznici. Ja sam već naredio Pavlu Đurišiću potrebno i on ima odlične veze sa Arnautima koji će nas rado prihvatiti sa celom vojskom. Moral se mora održati po svaku cenu i sprečiti odlazak u crvene, a neki izlaz moramo naći. Očekujem dobre vesti od naših koji su prešli u Italiju. — Pozdrav Branko

29. oktobar

546                         Za Bertu — ultra urgent

Da li je Savo70 uhvatio vezu sa Englezima kod Arnauta? Hitno javi jer je važno. Kakva je situacija tamo? Pripremi sve za blagovremen prelazak u Albaniju na slučaj potrebe. Šta je sa Talijanima? Njih treba privući. — Branko

21. oktobar 549                      Za Pija71 ultra urgent — persi

Da li ste kod popa Save ili Cvijetina? Trebalo je da razgovarate sa prijateljima. Njihov je stav i zadatak vrlo čudan. Do sada od njih nismo videli koristi. Kad se ja sastanem sa njima učiniću sve da se nešto konkretno resi, inače ovako smo sigurno u buli. Bez savezničke moralne i materijalne podrške, mi ne možemo nastaviti nikakvu borbu. Bratski Vam zahvaljujem na prijateljstvu. Ja sam uvek radio iskreno sa svojim saradnicima i pri tome ostajem. Sadanji put V. K. po mojoj zoni imao je

550

dupli cilj, koji Vi sigurno razumete posle svega što ste videli Interesuje me ko je taj novi komandant i da li je počeo rad. Ako je pod mojom komandom treba da mi se javi depešom. Slavka tačno obavestite o situaciji ako ga vidite i javite mi njegove namere i gledište. Kakva je sitacija tamo?

pozdrav čika Branko

554                      Za Kondora — ultra urgent

Ko sad radi sa Kondorovom stanicom? da li je Radović ubijen, zašto i po čijem naređenju?72 Gde su Miša Marković, Ajdačić i Kalait? Imate li veze sa Vasiljevićem i gde se on nalazi? Kakve su snage crvenih tamo? Možda će uskoro tamo doći jedna jača grupa vojske iz Bosne. — ppukov. Ostojić

555                                Za Račića —

Pavlove snage su u Podgorici i Cetinju zajedno sa Nemcima. Za ostale gradove nemam podataka. Odgovori na moje ranije depeše i dali ima ikakvih izgleda za neposredno podčinjavanje Rusima bez veze sa partizanima. Ako imamo nameru pri-biranja ka Pavlu mislim da to ne možemo izvesti bez tojke koje poznaju teren jer je probijanje teško a sva mesta u dolini Lima drže partizani. Javi situaciju u Srbiji.

poz. Branko

22. oktobar 556              Za Cap — Cap — Josip — ultra urgent

Veza Vaša depeša od juče. Potrebno je da znam svrhu obrazovanja nove komande i kako su to primili neposredno joj potčinjeni komandanti. Vranješević neka mi se javi i iznese situaciju kod njega preko Vaše stanice. Što se tiče situacije ona je u svakom slučaju kritična. Kad se budem sastao sa Cičom i prijateljima učiniću sve da se moji predloži usvoje a potom ću Vam opširno javiti situaciju. Izvestite me dali nova komanda održava neposrednu vezu za V. K. i ako održava pošaljite mi njihovu šifru za međusobni rad.

Poz. č. Branko

557              Za Keserovića — ultra urgent— Persi

Saznao sam da ste u Kruševcu sačekali Ruse i da su Vam isti predali vlast.78 Uz izjavu da tučete partizane ako Vas napadnu. Mnogi od mojih potčinjenih komandanata interesuju se za stav Ruske vojske prema nama. Postoje čak i predloži da naše V. K. preko jedne delegacije zatraži od Rusa da se sve naše jedinice potčine neposredno Rusima preko jednog ruskog đe-nerala, s tim da Rusi obustave građanski rat i da nam garantu-ju da nas neće izručiti Titu. Pošto ću se uskoro sastati sa Čičom i saveznicima kod njega želeo bi da saznam i Vaše objektivno mišljenje po prednjem kao i Vaše utiske koje ste stekli u dodiru sa Rusima. Molim da mi najhitnije po ovome odgovorite, kako bih imao Vaše mišljenje pre nego se sastanem sa Cičom.

Poz. ppuk. Ostojić

23. oktobar 559                        Za Račića — ultra urgent

Juče mi je Pavle javio: major Vukadinović uhvatio vezu sa britanskim đeneralom Marklingom šefom misije u Albaniji. Ponuđeno mu da se sve naše i albanske nacionalne snage stave pod savezničku komandu, da nas zaštite od crvenih i snabde-vaju i da ćemo svi na okupatora. Markling pitao Komandu u Italiji, koja je naredila da pristupi izvršenju zahteva, a Markling poručao Vukadinoviću da naše snage maršuju ka sektoru Ulcinj—Bar—Budva gde će biti iskrcavanje. Pavle traži da svi krenemo k njemu. Učinio sam predlog Čiči da se spojimo s tobom u vašegradskom srezu pa da gurnemo ka Pavlu sa svim snagama.74 Ti upoznaj sve komandante sa ovim i prikupljaj snage, a redovno se javljaj. Ciča je u pokretu ka meni. Pavle ima oko 8000 boraca na okupu.

Pozdrav svima Branko

560                  Za Bertu — ultra urgent — persi

Primljene depeše 306 i 307. Savo je odlično uradio. Ako imaš sa njim radio ili brzu vezu treba hitno da mu poručiš u moje ime sledeće: Kao komandant Bosne, Hercegovine, Crne Gore i Sandžaka ja se stavljam pod neposrednu komandu britanske Vrhovne Komande pod uslovima koje si ti već izneo i zahte-vam da mi se uputi najhitnije bar jedan oficir britanski sa stanicom na Romaniju. Ako ovo prihvate imaćemo odmah bar 30 do 50.000 naoružanih boraca koji već vode borbu pro-tivu okupatora. Neka spomene i samostalnu grupu otpora koju smo obrazovali,76 jer ne verujem da će razgovarati sa Cičom. Ako se u ovome uspe garantujem da ću doći kod tebe bar sa 10 do 20.000 ljudi, uprotivnom ne verujem da će ma ko krenuti tamo pre nego se saveznici budu iskrcali. Račić bi krenuo takođe samnom sa još 10 do 15.000 ljudi iz Srbije,

561

koji su sad grupisani oko Ivanjice. Ja danas činim predlog Čiči da se sa snagama iz Bosne spojimo sa Račićem u višegrad-skom srezu i da svi zajedno gurnemo ka tebi.76 Voju ću, takođe pozvati da se spojimo u Sandžaku. Imamo na raspoloženju velike snage, ali su svi bez municije, obuće, odeće i elana, pa će teško ići ako Sava ne uspe u onome što sam poručio. Učini krajnje napore u ovome pravcu, jer nam od toga svima i zavise životi i sudbina srpstva. Ne treba da te uveravam da bih sad najradije bio kod tebe, ali ako dođem bez vojske ništa ti ne koristim. Najhitnije odgovori po ovome, a ja ću ovamo učiniti sve što mogu. Uskoro ću se sastati sa Cičom i američkom misijom. Javi grupisanje tvojih snaga i da li bi nam mogao što poslati u susret, kao i kojim pravcem bi mogli najlakše da se probijemo.

pozdrav Branko

562                        Za Niša — very urgent

Račić iz Srbije voljan je da krene sa jačom snagom tamo, samo ako budemo mogli da iz Bosne pokrenemo snage. Ako Pavle preko Vukadinovića uspe u onome što sam mu poručio, kre-nuću tamo sa 20 do 30.000 ljudi, a tada bi mi imali situaciju u rukama. Javljaj se. Pozdrav č. Branko

24. oktobar 563 Za Capa — Josipa — ultra urgent — persi

Veza Vaše depeše od 22.77 Meni je potpuno jasan cilj obrazovanja nove komande, koji će ostati bez ikakvog uticaja, kao i Cičino objašnjenje u pogledu potčinjenosti komande. Kad dođe kod mene V. K. sve će stvari izvesti na čistinu, jer mi je već svega dosta. Čudi me da se i u današnjim prilikama nađe ljudi koji se zadovoljavaju lažima i da primaju neka unapređenja i odlikovanja. Biće ih dosta koji će se stideti za sve što se radi. Javite mi da li je Vama poznato što o dolasku neke poljske vojne misije kod V. K. — Poručujte Vranješeviću da mi se javi. Šta je sa Đurom Popovićem je li on komandant Trebave? — Cika Branko

26. oktobar 565                Za Bertu — ultra urgent — persi

Dragi Pavle,

Primio sam tvoje depeše od juče.78 Za sadanju našu situaciju krivi smo u prvom redu mi sami, jer je bilo jasno da se bez saveznika ne može ništa postići, ali to nažalost V. K. još ne uviđa. Ako nas saveznici u zadnjem momentu ne prihvate mi ćemo ostati da hajdukujemo. Ja ću učiniti sve što budem mogao, ali ne verujem da će pod sadanjim prilikama Bosanci i Srbijanci ići za Sandžak i Crnu Goru. Zato ti kod Sava urgiraj stalno ono što sam ti poručio, jer ćemo jedino tako uspeti. Još se nisam sastao sa V. K. ali mi je javila da je naredila svima iz Srbije pokret za Sandžak. Ako ne možeš tamo da se održiš mislim da je bolje ići za Albaniju, nego u Sandžak, ako se tako može više ljudi održati na okupu. Voja se ljuti što mu se nisam javio kad je bio oko Trebinja, jer bi onda moglo doći tamo.

Javljaj se redovno. Koliko su jaki crveni prema tebi. — Pozdrav Branko

566                Za Račića — ultra urgent — persi

Ciču očekujem sutra. On namerava da sve snage grupišemo u Sandžaku. Obavešten sam da Nemci drže Višegrad i Goražde i da će 7 njihovih divizija preći preko Drine za Bosnu. Ti iskoristi ove pokrete za prebacivanje u Sandžak i privuci sve snage iz Srbije. Mislim da ćemo se uskoro sastati. — Pozdrav Branko

567                 Za Capa — very urgent — persi

Mi treba da očekujemo jedini izlaz iz teške situacije ako nas saveznici prihvate, što može da bude u vezi zaključka u Moskvi, samo je nama teško izdržati, ali to moramo. Javite ko drži Tuzla, jer su neke jedinice crvenih zauzele Kladanj i Olovo. Rusi će verovatno ići kroz Slavoniju levim krilom. Da li će prelaziti Drinu videćemo. — C. Branko

27. oktobar

570                                   Za Račića

U čajničkom srezu nalazi se k-dant brigade por. Vučković, u fočanskom k-dant brigade p.por. Matović, a u Višegradskom k-dant brigade kap. Vasiljević. Njima je naređeno potrebno. Usput rekvirirajte sve što Vam je potrebno bez obzira na teškoće. U vezi jučerašnje depeše stvar sa municijom razvija se povoljno, nadam se da ću izvući i za vas. Usput se naslonite na Broj 11. Usput prenosi moje naređenje svima k-dantima našim na terenu, da mobilišu sve što nosi pušku i da zajednički s tobom idu k meni. Dali je Kalait s tobom. On neka prikuplja sve Vojine snage. Voja će verovatno doći preko Foče u susret

571

tebi. Javljaj redovno o situaciji. Baćović i ja smo skupa. Ka-labić je izvestio da su njegova žena i ćerka sa vama. Ja te molim da pazite na njih i da im ukažete svu pažnju.

Da li ti je Kalabić pokazao jučerašnju našu depešu. Poz. sve.

Branko i Baćović

1. novembar 576                       Za Bertu — ultra urgent

Obzirom na sadašnju vojno-političku situaciju mi moramo da se vežemo za nešto konkretno, a to je u ovom momentu dolazak Engleza u Grčku, odakle će verovatno doći u Albaniju. Zato smo rešili da krenemo sa Bosancima u oblast Foče, gde bi se izvršilo spajanje sa Srbijancima i Hercegovcima. Probijanje iz Foče izvršili bi pravcem: Ćurjevo — Volujak — Javorak — Lukovo — Nikšićska župa — Podgorica. Ti bi trebalo da nam pošalješ deo snage u susret dokle možeš i da nam predložiš pravac prema situaciji koju bolje poznaješ. Hitno nas izvesti: 1. Gde se nalazi đeneral Markling i engleska misija i da li je

577

Sava nešto konkretno uspeo do sada. 2. Koliko vremena se ti možeš održati obzirom na eventualan dolazak br. 11 i da li bi sigurno mogao sačekati naš dolazak. 3. Kakve mogućnosti postoje za naše prebacivanje sa vojskom do đenerala Marklinga ili ako ovoga nema za prebacivanje u Grčku ili Južnu Srbiju. Imaj u vidu da naše stanje municije ne dozvoljava jače probijanje, već samo povlačenje. Kod mene se nalazi Ružić sa 150 i Rajić sa 300 ljudi. Najhitnije odgovori. Pozdrav

Branko, Baćović Ružić79 i Glumac80

3. novembar

581                 Za Voju — ultra urgent — persi

Hitno odgovori gde si i sa koliko vojske? Rajlić je kod mene. Kalait u Sjenici mobiliše naše i Turke. Račić u Prijepolju. Vučković u Goraždu. Dragiša u, svome srezu koji je čist. 29 -divizija crvenih za sada drži Praču i Renovicu i treba da ide za Sandžak preko Goražda. Ja se pripremam za put tamo. Hitno odgovori — Branko.

582                   Za Niša — very urgent — persi

Pavle mi se ne javlja. Zabrinut sam za stanje tamo. Ovamo je situacija dosta dobra samo nemamo municije. Pripremam vojsku za dolazak tamo. — č. Branko

584               Za Đujića — very urgent — persi

Ovamo je situacija dosta dobra. Očekujem prelaz Engleza iz Grčke u Južnu Srbiju, a verovatno je da [će] se iskrcati i na Jadranu. Znam da je Vaša situacija izuzetno teška. Zato Vam ja preporučujem ako niste doneli drugu odluku da sa svim trupama krenete ka Vranješeviću,81 gde ima hrane i gde bi se mogli bolje održati nešto tako. Javljajte se. Pozdrav Branko

4. novembar

588                       Za Bertu — ultra urgent

Dobio sam tvoje depeše od 2. XI.82 Danas se sastajem sa Čičom pa ću ti javiti za polazak i pravac. Mi odavde ne možemo stići za 7 dana, dok bi Zolić i ostali koji su oko Prijepolja mogli stići na vreme. Nastani svakako da zadržiš fašističke bataljone. Mladi Emeri je moj lični prijatelj. Ako bi on sa stanicom došao kod mene ili kod tebe svršili bi posao. Da li je Savo ugovorio radio vezu sa njima, ako imate vezu poruči Emeriju ovo što sam ti rekao. Javi mi detaljnije o Savovom razgovoru sa Englezima. Ako mi nebi stigli na vreme ti kreni u pravcu nas

589

ili se nasloni na Arnaute nacionaliste i dočekaj Engleze koji se budu iskrcavali oko Skadra. Posedanje obale sam nemožeš vršiti. Uloži krajnje napore da održiš moral borcima i narodu, jer će se naša situacija ubrzo popraviti.

Poz. Branko

5. novembar

592                Za Račića — ultra urgent — persi

Juče sam se sastao sa Cičom, a danas imamo konferenciju oficira. Učiniću sve da što pre krenemo. Naredio sam da Hercegovci krenu ka Foči. Rajlić i Ružić krenuće samnom. Pozdrav Branko

8. novembar

595                      Za Zivojina83 — ultra urgent

Danas tamo kreću Ružić i Rajlić, a sutra Drašković. Ako ste prešli Lim treba se pomeriti ka Drini. Čim ovde završimo neka stvari krenućemo tamo. Detalj po novoj šifri, koju ću uzeti od V. K. Javi raspored snaga.

Branko

596      Za Cap — Josipa (Pejića) — v. urgent — persi

Poštu po pratiocu primio sam. Nastaću da sve uredim. Neka mi pukovnik javlja situaciju. — č. Branko Javite da li je otišao Mek Daul.

10. novembar 598 Zo Rom — Harija — ultra urgent — persi

Dobio sam tvoje depeše od 8 novembra. Najnovija situacija sledeća: Glavne snage Rusa i partizana u reonu Beograda i Srema. U unutrašnjosti Srbije slabije snage. Neke naše jedinice vraćene su na svoje terene. 20.000 četnika iz Srbije zajedno sa Švabama na reonu Sjenica — Prijepolje — Plevlje. Ove snage izbiće na Drinu. Crveni u Srbiji vrše užasni teror. Raković koji je najduže radio sa Rusima morao je pobeći od njih i kreće ka Sandžaku. U Istočnoj Bosni štab III korpusa crvenih sa 38 divizijom u Tuzli i 27 u Sokolovićima i Vlase-nici. Nemci drže Zvornik, Bijeljinu, Brčko. Višegrad, Romani ju i Praču. U zapadnoj Bosni svega četiri brigade crvenih. Nemci

599

i ustaše drže sva veća mesta i polako se povlače ka Zagrebu. Moral naših boraca u Bosni još na visini, ali nikoga ne mogu pokrenuti ka Crnoj Gori, dok Englezi iz Grčke ne pređu granicu ili se iskrcaju na obali. Sa obućom, municijom, hranom i odelom vrlo se slabo stoji. Rajlić i Ružić krenuli su za Foču juče i biće tamo za 3 dana. Momčilović i Jelovac84 treba da sit već tamo, jer je Miša javio da će petog da krene za Foču. Kureš85 sa 200 Bilećana na Igmanu. Mazić86 javlja da su naši u Trnovu. Drašković je bolestan i za nekoliko dana krenuće za višegradski srez. Kalait u Sjenici samo je prilično demoralisan, a izgleda počeo je da pije.

600

Mislim da bi ti trebao da sačekaš tu Rajlića, Ružica i Mišur a da potom kreneš za Plevlja. Preko Račića naredio sam da se naše snage prikupe i pridruže Srbijancima. Ako možeš prenesi naređenje Salatiću o Miloradu da se naši iz Hercegovine izvlače i grupišu oko Foče i Miljevine. Pavle ćuti, pa neznam kakvo je stanje kod njega. Dok se ne ispolji dalji rad Engleza mi moramo ostati u jednom centralnom položaju sa grupisa-nim snagama, a potom krenuti u pravcu saveznika. Drugo se sad ništa ne može vojnički preduzeti. Čudi me da se Krivošić?1 ne javlja i da nije ništa postigao. Odgovori kao i šta dalje na-meravaš. Moj polazak tamo zavisi od nabavke obuće, jer su mi skoro svi bosi i bez šinjela. Pozdrav Branko

12. novembar 603                Za Bertu — ultra urgent — persi

Smatram za vrlo važnu činjenicu što su Savo i princ od Albanije otišli u Italiju. Mora biti da nešto Englezi spremaju. Voja mi javlja da je dobio podatke da su engleske trupe stigle do Trebinja i da će za Nikšić.88 Dalje da su engleski novinari otkrili teror crvenih u Hercegovini i intervenisali. On je uputio kurire da ovo ispita i stupi u vezu sa Englezima. Voja je u Foči. Ružica i Rajlića sam uputio u Sandžak, a sutra kreće i Drašković. Srbijanci imaju tačno 19.240 boraca koji su u Sjenici, N. Varoši, Prijepolju i u pokretu za Plevlja. Rešenje je doneto da se očiste Sandžak i I. Bosna, gde da se sačeka dalji razvoj situacije, pa potom najkraćim pravcem ka saveznicima.

604

Smatram da bi ti morao doći u Sandžak ili gornju Hercegovinu. Zajedno sa 11, ako nemožeš da obezbediš trupe prebacivanjem u Albaniju. Ovo rasmotri blagovremeno i donesi odlu-ku, da ne bi ostao sam, a tada se nećeš moći održati. Značajno je gomilanje Engleza u Solunu. Što do sada nisu došli u južnu Srbiju verujem da je protivljenje Titovo, zbog čega se pored ostalog ubrzava sastanak Cerčil, Ruzvelt Staljin. Ako se Sava javi hitno me obavesti i traži odmah misiju. Dobro bi bilo kada bi Emeri došao ovamo. — Poz. Branko

605           Za Ram — Harija — ultra urgent — persi

Javio sam ti juče situaciju. Pavle javlja da su Englezi odveli u Italiju Savu Vukadinovića i princa od Albanije, što je svakako značajno. On je predao Emeriju moju i tvoju depešu. Sa Savom je otišao i Miljan Radonjić. Javio sam mu tvoje najnovije depeše, koje su vrlo interesantne. Učini sve da proveriš da li su Englezi zaista došli u Hercegovinu. Dobro bi bilo ako ugrabiš i nekog novinara. Neka se Hercegovci izvlače u oblast Foče kako sam ti javio. — Poz. Branko

20. novembar

608                  Za Pavla — ultra urgent persi

Primljena depeša od danas. Radio je javio da se oko Podgorice spustio puk padobranaca. Naredili smo koncentraciju snaga i za koji dan krećemo preko Foče k tebi. Neznamo još odluku V. K., ali ćemo mi krenuti. U Foči je Voja, koji će nam se si-gurno pridružiti, a verujem i Račić. Javljaj redovno situaciju.

Pozdrav Branko i Baćović

15. decembar

611                 Za Bertu — ultra urgent — persi

Stigao sam u Jabuku, a sutra produžavam za Foču. Naši zauzeli Kalinovik. Javi hitno situaciju kod tebe, koliko izbeglica vodiš i kada ćeš biti oko Plevalja, Voja je još u Hercegovini.

Pozdrav Branko

23. decembar

613                  Za Bertu — ultra urgent — persi

Lalatović javlja da si predao komandu Blažu Gojniću koji traži uputstva za rad od V. K-de. Niko se ne može pomiriti sa tim da ti u ovoj situaciji ne budeš sa vojskom i narodom. Najhitnije me obavesti šta je istina u ovome i javi dokle si stigao. Koliko boraca imaš, kakvog su morala, imaš li municije i koliko imaš izbeglica. Mi smo juče odbili crvene od Foče i držimo Drinu. Plevaljska brigada i ostali će te prihvatit!. Najhitnije odgovori po svemu.                   Pozdrav Branko.

614                  Za Račića — ultra urgent — persi

Juče su crveni sa dve brigade napadali Foču i odbijeni su. Držimo Drinu. Tamo ne mogu doći zbog situacije ovde. Kreni po zadatku od juče, a iz Ustikoline dođi do mene. Pavle je izbio blizu Pljevalja. Voja je sigurno stigao u Bileću. — Branko

Poruči Draškoviću da hvata begunce Smiljanićeve89 i da ih stražarno sprovodi ovamo. —

24. decembar 615                Za Račića — ultra urgent — persi

Bolesne ako možeš predaj na lečenje br. 11. Čajničkoj i roga-tičkoj narediću potrebno. Ti moraš krenuti odmah da bi olakšao situaciju nama. Na novoj zoni nećeš imati borbe, jer se najbliži komunisti nalaze u Kalinoviku i Miljevini, već ćeš samo svojim prisustvom i bočnim rasporedom da ih ugrožavaš. Akciju ćemo prema Kalinoviku preduzeti tek po pristizanju Pavlovih snaga... Neško ne može krenuti za V. K. dok za to ne dobije naređenje, jer je on u sastavu Komarčevića koji je neposredno potčinjen meni za ovaj zadatak. (Hitno odgovori.) Privremeno potčinjavam Komarčevića tebi. Javi čas polaska.

616                Za Pavla — ultra urgent — persi

Veza tvoj broj 368. Crveni drže Užice, Zlatibor, Bajinu Baštu i napadaju Vardište. Most kod Rudog ne postoji, niti se može brzo izraditi. Br. 11 odlično osigurava drum Uvac — Višegrad. Ako napadneš 11 bićeš usamljen i napadnut od crvenih iz Srbije i Sandžaka bez mogućnosti izvlačenja. Prema ovome i daljim namerama smatramo da bi ovaj napad bio avantura sa nedoglednim posledicama za celu našu stvar. Bratski te molim da odustaneš od napada i da se sav posvetiš što boljem čuvanju trupa i dovođenju istih u dolinu Drinu. Najbolje je da kreneš kroz Sandžak ka reonu Goražde — Foča. Izbeglice, ranjene i bolesne gledaj da pošalješ sa 11. Javi kojim ćeš pravcem od Prijepolja, radi sastanka. Meni je najzgodnije Čajniče ili Zaborak, pošto sam vezan odbranom Drine sa mostobrana, kod Foče, a ako ja odem duže sigurno će je crveni zauzeti. Vo-ja je po svim obaveštenjima kod Engleza u Trebinju.

Branko, Baletić, Novaković Januar 1945.

620                     Za Vinstona — very urgent

Nalazim se blizu Cajniča, gde sam imao sastanak sa Đurišićem i Račićem. Prvi ima oko 8000 odličnih boraca, dobrog morala i naoružanja. Pomoću Pavla i Račića izvršiće opštu mobilizaciju svojih snaga ovamo, a potom ćeš na Kalinovik i ako Bog da dalje. Ti radi prema prilikama i pripremi što više rezervne hrane ako budemo došli tamo da ne gladujemo. Crveni gru-pišu jake snage oko Plevalja, a u oblasti Kalinovika imaju oko dve brigade na dva odreda. Verujem da ćemo sa Pavlom i Račićem stvoriti jaku grupu od 15.000 ljudi sposobnu za sve zadatke. Spremi sve da uđeš u naš sastav. Voja Lukačević je sigurno stigao u Bileće i nalazi se kod Engleza, ali od njega nema još vesti. Održi moral kod ljudi i poruči to svima ostalima, a ja sam ubeđen da će pobeda ipak biti naša. Na pogodan način obavesti Pejića, Popovića i Slavka o situaciji i da trupe drže u ruci. Javljaj se. Pozdrav svima Cika Branko.

622                      Za Borotu — very urgent

Izvršli smo spajanje sa Đurišićem. Crveni grupišu jake snage u oblasti Plevalja i svaki čas očekujem napad ka Goraždu oko Kalinovika, ima tri brigade crvenih. Od Užica vrše pritisak ka Vardištu. Hitno nam je potrebna veća količina municije u Goraždu i u ovom pravcu preduzmite sve što možete. Javite mi hitno da li će br. 11 držati Drinu duže vreme, a takođe Ne-vesinje i Mostar. Učinite sve da ih pokrenete za Kalinovik. Javite sve novosti i redovno me obaveštavajte. — Pukovnik Ostojić.

625                      Za Đujića — very urgent

Pre dva dana spojio sam se sa trupama Đurišića i Račića u oblasti Čajniča. Imamo grupu od 15.000 boraca sa kojom ćemo pokušati vezu sa Englezima. Moral trupa odličan. Verujem u punu našu pobedu, jer će Cerčil posle puta u Atinu imati jasnu sliku šta su boljševici, a mi smo sposobni za probijanje ako treba i do Istre. Javite mi situaciju kod Vas. Vama i svima Vašim herojima želi pobedu i slobodu u novoj 1945 godini uz srdačan pozdrav. —

Cika Branko

4. januar

627                                Za Smiljanića

Kod Pavla se grupišu jače snage crvenih. Očekujem napad u pravcu Čajniča. Sastao sam se sa Račićem i Đurišićem. Spo-razumeli smo se o zajedničkom radu prema Kalinoviku. Đu-rišić vrši preformiranje snaga. Za koji dan krenućemo tamo sa jačom snagom. Vrlo je važno da se Drina održi. Radite sve u sporazumu sa Baćovićem. Proverite da li se nalaze i kolike snage crvenih u oblasti Mrežice i Miljevine. Pozdrav čika Branko.

629                                   Za Bertu

Javi kako napreduju poslovi. Požuri što više možeš i prebaci prvu gotovu jedinicu u oblasti Mustafina Groba. Čula se borba iz pravca Plevalja i pronela se vest da je br. 11 ušao u Plevlje. Proverite ovo. Pozdrav C. Branko.

630                                    Za Leku

Sa Đurišićem i Račićem u oblasti Goražde — Foča — Priboj grupišemo snagu od 15.000 ljudi i spremni smo za akciju gde god zatreba. Moral trupa odličan. Javite detaljno situaciju kod Vas i kolike su snage crvenih prema Vama? Da li što znate o stanju u Srbiji i Sremu? Posle događaja u Grčkoj treba očekivati uskoro promene u našu korist. Pozdrav Cika Branko.

— 5. januar — Za Smiljanića

Br. 631. Ko vam je dao podatke o crvenima u oblasti Kalino-vika, mislim da su preterani, neka to proveri čika Veljko. Javio sam vam da je sad težište rada na pravcu: Plevlja — Ćaj-niče — Goražde i da sam zbog toga ja ostao ovde i doveo brigadu »Bosnu«. Doći ću tamo čim mi dozvoli situacija. Dotle vi i Baćović morate održati Drinu u vezi sa Račićem čija leva kolona ide do Ustikoline. Potrebno je da jednu brigadu vašu

Pred. 6/I/1945

uputite odmah na reon: Vranjača — Slatina a Baćović bar 20 ljudi u Vikoč za držanje mosta na Đetini, jer postoji mogućnost da crveni od Plevlja upute deo snaga prema Foči. Pre-duzmite potrebne mere da popravite zdravstveno stanje kod vaših ljudi. Tražiću od Pavla baterije za vas. Poz.

Čika Branko

Br. 632                             Za Đurišića

Pred.6/I/1945

Jelovac sinoć javlja da i crveni spremaju za napad pravcem Cajniče — Goražde. Odgovori mi još danas kad ćeš uputiti tražene snage za Mustafin Grob. Ako ništa ne uputiš i ne dobijemo municiju nećemo se moći održati. Poz. Branko.

Br. sl. Za:Đurišića, Baćovića, Račića, Smiljanića, Pejića, Vraneševića, Mitranovića, Borotu, Leku, Draškovića.

Vama i svima potčinjenim vam starešinama, borcima i narodu čestitam svetle praznike Hristovog Rođenja sa željom da Vas i dalje prati junačka sreća u svetoj borbi za slobodu našeg napaćenog naroda i da Vam Svevišnji da snage i mudrosti da izdržite do pune pobede koja je na pomolu.

Pravda i istina će pobediti uz našu čeličnu volju i rešenost da izdržimo do kraja Predato 5 i 6 januara 1945 g.

Hristos se rodi!

Živeo Nj. V. Kralj Petar II.

Živeo srpski narod!

Pukovnik: Ostojić.

Br. 633 ultra urgent pred. 6/I/ 1945.

Za Baćovića i Smiljanića

6. januar. — Jutros su komunisti u 8 časova otpočeli napad n£t celom frontu od Potkovača do Poblaća i idu ka Čajniču.90 Mi ćemo davati uzastopni otpor u koliko možemo. Od Pavla sam tražio da jednim delom snaga bočno napada na liniji: Metalj-ka — Kovač. — Fočanska brigada da brani Foču i most, koji porušiti ako nemože odbraniti. Vi sa Vašim korpusima i Ba-ćović sa Gaćanima preduzmite odmah pokret na liniji: Ivsar — Pisanica, koju poslati još u toku noći. — Komoru i bolesne i ranjene uputite na Goraždu.

Branka.

Br. sl. Najhitnije šalji puk i municiju sa istom. Ako puk stigne noćas situaciju ćemo možda održati. Prvu sledeću jedinicu uputi na Zaborak. Branko

Br. 635                            Za Račića

7. januar. — Primljene tvoje depeše Br. 8 i 9. U cilju bolje ishrane koristi zonu između Ocke i Osaničke reke. U Sočice nemoj nipošto ići isto poruči Kosoriću da ti on pošalje hranu. Bolesne obezbedi za V. K. Baćović javlja da broj 11 sa dva bataljona i tenkovima drži Trnovo i sprema se za Akciju prema Kalinoviku. Komunisti od Plevalja preduzeli su jače napad sa dve brigade i juče do mraka podišli Ponikve. Naredio sam Smi-ljaniću da se rokira na liniju Ivsar — Pisanica i Đurišić je uputio 1000 ljudi koji 7-og zorom treba bočno da napadnu crvene preko Mustafin Groba i Metaljke. Do daljeg naređenja zadrži se kako sam ti rekao.

Poz. Branko

Br. 636                           Za Đurišića.

Predato

7/1/1945 g.

7. januar. — Naše snage drže Metaljku, Ponikve, Zaborak. Tražene snage hitno uputi ka Metaljci i Ponikvama. Grupa Šu-inadinskih korpusa povukla se u toku prošle noći u Goraždu mesto na Ivsar kao što sam naredio. Još neznam kuda je Baćović ostupio. Tako isto neznam šta je sa Fočom.91 Pokušavam da Srbijance vratim na Ifsar, ali ne verujem u uspeh. Hitno od-govori da li si i kada si uputio obećane trupe. Ja sam još u Cajniču sa delom štaba.

Branko. Br. 637                           Za Đurišića

Pošto se tvoj napad uopšte nije ispoljio, a juče su nas komunisti napali sa dve brigade te smo se posle ogorčene borbe koja trajala celog dana povukli na Drinu. Ljustvo je nesposobno za borbu premoreno i bez municije. Srbijanci i Cimbaljević nisu mi dali ni jednog čoveka čak ni za uži mostobran sa Ga-tačkom brigadom od Foče pobegao u pravcu Trnova, a Račić se povukao ka Goraždanskoj Jabuci. Javi tvoje dalje namere.

Branko

Br. 638.—                         Za Račića

Ostavljen sam na sebi pošto nijedan komandant nije izvršio naređenje posle tri dana borbi morao sam se povući na Drinu. Potrebno je da ti i Smiljanić odmah preduzmete korišćenje zone za ishranu između Ocke i Osaničke reke jer je inače opstanak nemoguć. Očekujem da se ispolji Pavlov napad.

Branko Br. 639.                Za Pavla — ultra urgent

Veza tvoj broj 5 i 6. Jutros sam ti javio situaciju. Brigada crvenih koja je napadala ka Cajniču sinoć je zanoćila na liniji Ifsar — Luke — Kamen i dalje ka Zaborku. Jelovac sa 130 ljudi je u Bučju. Cajnički kod kuća. Bosna na Biljinu i Samaru. Ne mogu da shvatim da tvoj puk sa Zaborka nije uhvatio vezu sa Bosnom na Metaljci. Zbog toga je i bio iznenađen. Obzirom na povlačenje 11 da li ćeš ići u Sandžak ili ne? Ako ne ostvarimo plan izgubićemo sve snage iz Sandžaka i do Drine. Crveni imaju sada izgleda 3 brigade u Sandžaku. Na srbijanske snage nemožemo računati Baćović je kidnuo u Trnovo. — Branko

Ova je knjiga završena sa brojem 639.

Overava k-t. Istak dela V. K.

1 Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 281, reg. br. 3/1. Vidi izvod iz knjige primljenih depeša od 10. septembra 1944. do 12. januara 1945 (dok. br. 137), izvod iz knjige poslatih depeša Vrhovnoj komandi od 2. avgusta do 25. oktobra 1944. godine (dok. br. 92) i izvod iz knjige primljenih depeša od 5. avgusta do 9. septembra 1944. (dok. br. 64). Brojevi depeša u originalu ne idu potrebnim redosledom.

2  U vezi sa tri tačke, vidi dok. br. 64, nap. 2.

3  Gojko Borota (Komanda Sarajeva).

4  Borivoje Mitranović Bora.

5  Vidi dok. br. 2, nap. br. 51.

6 Savo, komandant 1. sarajevske brigade Romanijskog korpusa.

7 i 13 Milorad Momčilović, major, komandant Romanijskog korpusa.

8 Zaharije, komandant IDŠVK.

9 Dušan Radović, komandant Zlatiborskog korpusa.

10 i12 Vidi dok. br. 64, dep. od Kondora i Fina.

11 Dušan Arsović.

13 Reč je o operaciji »Ribecal«< (vidi dok. br. 24, 25 i 64).

14 Komanda Istočne Bosne i Hercegovine.

16 Vidi dok. br. 92, dep. br. 432.

17 Savo Božić, komandant Trebavskog korpusa.

18 Milutin.

19 Kolarević Milomir, komandant 4. jurišnog korpusa.

20 Vidi dok. br. 64, dep. br. 764.

21 Milorad Momčilović.

22, 23, 24, 25 i 26 Vidi dok. br. 64.

27 Milan.

28 Jovan.

29 i 30 Tako piše u originalu, očigledna omaSka.

31 i 32 Vidi dok. br. 64, dep. br. 855, 871 i 872.

33  Božić.

34  Branko.

35  Rađdslav Rade.

36 Vidi dok. br 64, dep. br. 911.

37 Vojislav Lukačević (pojavljuje se i kao Ham-Hari, ali i kao Ram-Heroj).

38 Mak Daul, američki pukovnik, šef misije u štabu Draže Mi-hailovića (vidi dok. br. 60).

39 Vranješević Slavoljub, komandant Zapadne Bosne. 40 Joca.

41 Aleksandar, kapetan. 42 Sergije, major. 43 Milan.

44 i51 »Čika Pera« je pseudonim Nikole Kalabića, ali u ovom slučaju to je Petar Baćović.

46 Vidi dok. br. 92, nap. 85.

47 Vidi prilog I, dok. br. 8.

48 Vidi dok. br. 92, nap. 79.

49 Savo Vukadinović.

50 Vidi dok. br. 92, dep. br. 510.

52 Vidi dok. br. 137, dep. br. 1032 i 1033.

53 Sada Ivangrad.

54 Vrhovni štab NOV i POJ se saglasio da se na jadransku obalu iskrca jedan divizion i 500 komandosa, i te snage su se iskrcale kod Dubrovnika. 

55 Vidi dok. br. 137, dep. br. 1058.

56  Britanske snage (jedna divizija pod komandom generala Čerčila) iskrcale su se 25/26. septembra 1944. u Albaniju, ali su se ubrzo povukle; ostala je samo njihova misija kod pristalica Zogua.

57  Sada Titograd.

58 Calja Prenk, vođa katolika na području severne Albanije. Za njega se u dokumentima upotrebljavaju i imena Calj, Cal i Cale, pominje se i kao Prank.

59 Vukašin.

60 Subotinčić Radomir, kapetan, komandant višegradskog sreza. 61 Dragiša, kapetan, komandant Višegradske brigade Drinskog korpusa.

62 Odnosi se na savezničku misiju u Albaniji (vidi dok. br. 92, nap.' 101).

63 Dušan Radović, kapetan, komandant Zlatiborskog korpusa.

64 Ivan.

65 Gojko Borota.

66 Odnosi se na teren 1. sarajevske brigade Romanijskog korpusa (komandant brigade Savo Derikonja).

67 Vidi dok. br. 85.

68 i 73 Vidi dok. br. 188.

69 Mak Daul (vidi dok. br. 92, nap. 88).

70 Vukadinović (vidi dok. br. 92, dep. br. 525).

71 Manojlo Pejić, major.

72 Dušan Radović je ubijen početkom oktobra 1944 (lični obračun između četničkih starešina).

74 i 76 Vidi dok. br. 92, dep. br. 525.

75 Odnosi se na Nezavisnu grupu nacionalnog otpora (vidi dok. br. 41).

77 i 78 Vidi dok. br. 137, dep. br. 1113, 1119 i 1120.

79 Ivan.

80 Stevan.

81 Slavoljub, komandant zapadne Bosne.

82 Vidi dok. br. 137, dep. br. 1141—1143.

8 3 Račić Dragoslav.

84 Milutin.

85 Miloš, kapetan, komandant Bilećke brigade Trebinjskog korpusa..

86 Spasoje.

87 Velimir.

88 Iz britanskog diviziona koji se, po odobrenju Vrhovnog štaba NOV i POJ, 28. oktobra 1944. iskrcao kod Dubrovnika, uskoro su dve baterije bile prebačene u rejon Nikšića.

89 Dušan, komandant Šumadijske grupe korpusa.

90 i 91Šesta crnogorska brigada 3. divizije NOVJ je 9. januara 1945. oslobodila Cajniče, a 11. januara Foču.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument