ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE ŠTABA VRHOVNE KOMANDE OD 7. JANUARA 1945. KOMANDANTIMA NEPOSREDNO POTČINJENIH JEDINICA ZA DEJSTVA U DOLINI REKE SPRECE1

ŠTAB VRHOVNE KOMANDE

7 januara 1945 god. O. Br. 216

U časova......

Položaj.

KOMANDANTU

Prema prikupljenim podacima komunisti su u toku noći 6/7—I — napali Gračanicu u dolini Spreče.2 Prema izveštajima muslimana iz sela Malešić 5 km. severozapadno od Grača-nice, izvesne komunističke snage spuštaju se u dolinu Spreče preko Stjepan Polja. Stjepan Polje je odmah kod sela Malešić. Dva bataljona druge trebavske brigade nalaze se u selu Skipovac (5 km istočno od s. Sjenine) na položaju. Prvi ba-taljon prve Trebavske brigade treba da izađe na položaj Be-canj prema selu Klokotnici. Na pravcu Tuzla Gradačac dejst-vuju takođe komunističke snage.3 Prema njima se nalaze snage Trebavskog korpusa.

NAREĐUJEM:

1.  — Garda će prebaciti, Zlatiborski i Javorski korpus kod Ajdačića u selo Poturice, da odatle zatvori pravac koji od Poturica vodi na selo Lukavice. Ostatak Garde brani G. i D. Grapsku.

2.  — Iz Smederevskog korpusa major Lazović uputiće odmah jednu brigadu u selo Sjeninu da zatvori pravac u pravcu Donje Paležnice i Lukavice. Ostatak korpusa u rezervi s. Ose-čani osmatrajući u isto vreme Bosnu.

3.  — Južno moravski korpus, koji se nalazi u selu Čifčije tu će po potrebi obrazovati položaj za zatvaranje pravca od sela Skipovca kao i od sela Srpska Zelinja — Gornja Palež-nica.

4.  — Snage Ocokoljića i Ljube Jovanovića ostaće u Kožu-hama do daljeg naređenja. Potpukovnik Ljuba Jovanović ši-ljaće patrole do Duge Njive radi hvatanja veze sa Trebavskim snagama. U isto vreme osmatra Bosnu.

5.  — Snage pukovnika Keserovića ostaće u selu Koprivna šiljući daljne patrole u pravcu Duge Njive, 10 km. jugoistočno od Koprivne. Isto tako šiljaće patrole u Modrič da uhvati vezu sa našim snagama u Modriču i da dobije od njih podatke o situaciji Trebavskog korpusa.

6.  — Komanda Vojvodine u sastavu Smederevskog korpusa da preuzme osmatranje reke Bosne od eventualnog pre-laza izvesnih komunističkih snaga iz oblasti Malog Prnjavora.

7.  — Svi komandanti nastaće da oficirskim daljnim patrolama razjasne situaciju u određenim pravcima i da me hitno obaveštavaju.

8.  — Naše baziranje duž puta Modrič u pravcu Trebavske Posavine.

9. — Svi komandanti da mi pošalju po 4 kurira, po moguć-stvu na sankama.

10.  — Ljudstvo na položaju smenjivati radi odmora.

11.  — Naređujem kod svih trupa borbenu pripravnost.

12.  — Major Lazović sa ovom zapovešću upoznaće komandanta Vojvodine. Potpukovnik Ljuba Jovanović upoznaće potpukovnika Ocokoljića.

DOSTAVLJENO:

Majoru Kalabiću, Majoru Lazoviću, ppuk. Mladenoviću, ppuk. Ljubi Jovanoviću i pukovniku Keseroviću

NAČELNIK ŠTABA VRHOVNE KOMANDE, Armiski đeneral,

Drag. M. Mihailović

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 6, reg. br. 7/1 (VK—V—425).

2  Reč je o napadu 14. brigade 23 (srpske) divizije NOVJ. Varoš su branili delovi 12. ustaško-domobranske divizije. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 32, dok. br. 70.

3 Na tom pravcu je dejstvovala 9. brigada iste divizije (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 32, dok. br. 15, 16 i 70).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument