ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE ŠTABA VRHOVNE KOMANDE OD 2. JANUARA 1945. KOMANDANTIMA NEPOSREDNO POTCINJE-NIH JEDINICA ZA POVLAČENJE NA PROSTORIJU OZ-REN—DOBOJ—MAGLAJ«

ŠTAB VRHOVNE KOMANDE

O. Br. 215 2. januara 1945. god.

u časova .......

Pašin konak.

KOMANDANTU

Želeći da sve grupe još pre Božičnih praznika prebacim na prostoriju na kojoj će se ljudstvo nahraniti i odmoriti, a jedinice reorganizovati.2

NAREĐUJEM:

I. — Da se sve jedinice radi svoga pokreta grupišu u dve drupe koje će se sa sadanjih mesta stanovanja prebaciti u dolinu Bosne po danima kako sleduje:

3. Januara 1945 god.

I GRUPA: — Vrhovna Komanda sa pridatim delovima odmaršovaće iz sadanjih kantonmana u selo Osojniče i Donje Paklenica.

Timočki Korpus iz s. Rujnica i Dolac odmaršovaće u sela Jurkovac, Belić i G. Paklenica, i

Grupa podpukovnika Pazarca3 i Javorski Korpus iz sadanjih kantonmana u selu Rječica.

II GRUPA: — Svi ostali delovi ostaju ovoga dana u svojim kantonmanima.

4 Januara 19455 god.

I  GRUPA: — Vrhovna komanda sa pridatim delovima odmaršovaće u sela: Halilovići, Brđani, Klokotnica i Hodžići.

Timočki korpus odmaršovaće u sela: Tekućica, D. Suho Polje i G. Suho Polje gde će odmaršovati i grupa podpukovnika Pazarca i Javorski Korpus. Komandanti svih jedinica sporazumno će podeliti dodeljeni im kantonmanski rejon.

II  GRUPA: — Gorska Garda Nj. V. KRALJA, grupa pukovnika Keserovića,4 Avalski Korpus, Korpus podpukovnika Mladenovića5 i Srpski udarni Korpus, odmaršovaće iz svojih kantonmana u oblasti — sela Osojnica, Riječka i Paklenica. Radi što pravilnijih dodeljivanja kantonmana upućujem u oblast Rakovca pukovnika Milovanovića6 koji će sporazumno sa komandantima podeliti dodeljenu kantonmansku prostoriju jedinicama i blagovremeno ih o ovome obavestiti.

5 Januara 1945 god.

I GRUPA: — Vrhovne Komande s pridatim delovima u sela G. i D. Osječani. Timočki korpus, Grupa podpukovnika Pazarca u s. Kožuh.

Javorski korpus u s. G. i D. Grabska uz Gorsku Gardu — gde mu se odredi od Kalabića kad stigne.7

II GRUPA: — Sastava kao i 4 Januara odmaršovaće u oblast sela G. i D. Suho Polje, Tekućica, Klokotnica,Lukavica, Halilovići, Brđani i Hodžići. Pukovnik Milovanović i ovde će sporazumno sa komandantima izvršiti detaljnu podelu konton-manske prostorije na jedinice.

6 Januara 1945 god.

I  GRUPA: — Detaljan raspored po kantonmanima u koje su jedinice stigle na dan 5 januara a u cilju što udobnijih smeštaja.

II  GRUPA: — Gorska Garda Nj. V. KRALJA i Javorski Korpus odmaršovaće u sela G. i D. Grapska i Kostajnica. Grupa pukovnika Keserovića u selo Kožuhe (podelu kontonman-skog rejona na svoju grupu, Timočki Korpus i Korpus podpu-kovnika Pazarca izvršiće pukovnik Keserović vodeći računa o brojnim stanjima pojedinih jedinica). Avalski korpus odmaršovaće u selo Lukavicu. Korpus pukovnika Mladenovića odmaršovaće u selo Civčije. Srpski udarni korpus odmaršovaće u selo Bušletić, Poturice i Sjenina, u poslednje mesto smestiti I Diviziju stim da pukovnik Pogačar8 još danas 2. ov. mj. uputi u oblast Rakovca jednu oficirsku patrolu koja će uhvatiti vezu sa njegovim delovima koji se nalaze sa Gorskom Gardom da bi se priključio ovoj i sa njom dalje maršovao u sastavu druge grupe.

II.: GRUPA pukovnika Paloševića9 i Vojvođanska grupa podpukovnika Rakića10 sa delovima V. K.

III.  — Pošto nema podataka o mogućnosti smeštaja u do-deljene kantonmane pre pristizanja u dolinu Bosne to blagovremeno upućivati konačare od strane svih komandanta, kako bi se ljudstvo što udobnije smestilo za vreme prenoćišta.11

IV.  — Sve starešine koje zbog izuzetnih prilika imaju kod sebe i ljudstvo tuđih jedinica, uputiće ovo u sastav jedinica kojima pripada najkasnije do Badnjeg dana.

V.  — Pošto će jedinice po ovome naređenju stići na određenu prostoriju u dolinu Bosne do Badnjeg dana, to naređujem da se ovaj narodni i crkveni praznik proslavi u granicama mogućnosti što svečanije od strane svih jedinica Jugoslo-venske vojske u Otadžbini.

VI — Spreča se gazi kod sela Suhog Polja. Poslati blagovremeno izviđače na gaz.

Dostavljeno: Komandantu Timočkog Korpusa,

Načelnik štaba vrhovne

komande Armiski đeneral, Drag. M. Mihailović, s.r.

M.P.12

p.puk. Pazarcu, Majoru Kalabiću

puk. Keseroviću, p.puk. Trifkoviću13

p.puk. Mladenoviću, puk. Pogačaru.

S.U.K.OU, Javorskom korpusu, Smederevskom korpusu

1  Prepis originala (pisanog na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 6, reg. br. 2/1 (VK-V-424/1).

2  Vidi dok. br. 127, nap. 8.

3  Siniša (Simeun Ocokoljić), komandant Mlavskog korpusa.

4  Rasinško-toplička grupa korpusa.

5  Južnomoravski korpus.

6  Milutin, dotada na službi u Štabu Vrhovne komande.

7 Taj stav je na originalu Draža Mihailović dopisao mastilom.

8  Ljudevit.

9 Miodrag.

10 Dragiša.

11  Sve četničke jedinice su se do 7. januara 1945. prebacile u širi rejon Doboja (vidi dok. br. 132), osim jedinica SUK koje su se zadržale u Zavidovićima (vidi dok. br. 134).

12  Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. 1«.

13  Svetislav Sveta, komandant Avalskog korpusa.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument