ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST ŠTABA VRHOVNE KOMANDE JVUO OD 26. DECEMBRA 1944. POTČINJENIM JEDINICAMA ZA NAPAD NA TUZLU1

ŠTAB VRHOVNE KOMANDE

O. Br. 212

26. decembra 1944 god. 17 časova Kladanj

ZAPOVEST Karta 1 : 100.000, sekcija Zvornik i Kladanj

Neprijatelj pred levom kolonom drži Đurđevik — Zivinice, a imamo podataka neproverenih da se nalaze i u selu Omazići2

Trupe desne kolone pukovnika Keserovića nalaze se na liniji: S. Lipovice — s. Svračić — s. G. Petrovice — s. Jeginov Lug. Pukovniku Keseroviću izdato je naređenje da sa ćelom svojom kolonom promeni pravac dejstva i da sa pravca s. Jeginov Lug izvrši udar u bok i pozadinu neprijatelja pred levom kolonom. Pukovnik Keserović sa ćelom svojom grupom ima da udari na neprijateljski bok na otseku s. Zivinice — s. Đurđevik. Pukovnik Keserović posle izvršenja gornjeg zadatka ima da produži u oblast sela Omazići i da ovlada ovom oblašću.

Leva kolona prodreće odmah u oblast Zivinice i držati front s. Zivinica — s. Suha, održavajući vezu sa pukovnikom Keserovićem u oblasti s. Omazića na svom levom krilu.

Do nailaska trupa pukovnika Keserovića leva kolona produžiće napad na dosadanjem pravcu dejstva.3

NAREĐUJEM:

1.  — Diviziski đeneral Steva Radovanović zadržaće pod svojom neposrednom komandom I i II diviziju SUK-a i Vlase-ničku brigadu kapetana Tuševljakovića.

Komandu nad II divizijom na mesto poč. puk. Redića4 privremeno da primi đeneral straže Borivoje Jonić.

General Radovanović sa I i II divizijom i Vlaseničkom brigadom izvršiće širi bočni obuhvat prema komunističkom levom boku i zato sve svoje snage da krene pravcem: s. Zukići — s. Naseoci — s. Svojat — s. Lukavica — s. Bašigovci i dalje na severni deo s. Đurđevika. General Radovanović neka odmah sastavi radio stanicu I divizije iz svoga korpusa i neka veštiji radio telegrafista uspostavi vezu samnom sa ispravnom stanicom, a neispravnu stanicu poslati odmah u Vrhovnu komandu.

2.  — Kladanjska brigada kapetana Zugića sa muslimanskim milicijama i sa pridatim dvema brigadama (Kozjačkom i Vlasinskom) neka produži napad na dosadanjem pravcu.

3.  — Potpukovnik Mladenović sa preostalim snagama Juž-nompravskog korpusa izvršiće širi obuhvat komunističkog desnog krila energično nastojeći da obuhvati sa zapada oblast s. Đurđevik. Jednu daljnu oficirsku patrolu neka uputi u pravcu s. Omazići preko sela Repnika. P. Pukovnik Mladenović ustu-piće svoju radio stanicu pukovniku Milutinu Milovanoviću5 i potpukovniku Zivoradu Andriću,6 koji će sa njom ostati kod snaga kapetana Zugića. Puk. Milovanović i ppuk. Andrić odr-žavaće vezu samnom. Akumulator za ovu stanicu se šalje. Oba gore navedena održača veze prenosiće sva moja naređenja i primati sve izveštaje i obaveštavati me.

4.  — P.puk. Trifković7 vratiće odmah avalski korpus u s. Tarevo i s. Stupari, gde će obrazovati rezervu Vrhovne komande. Čim stigne u s. Stupari poslaće mi pismen izveštaj po kuriru i održaće veze, a isto tako da se javi i svojom radio stanicom.8

NAČELNIK ŠTABA VRHOVNE

KDE ARMISKI ĐENERAL

Drag. M. Mihailović

Dostavljeno: Ktu: Srpskog Udarnog korpusa,

Kladanjske brigade

Južnomoravskog korpusa

Avalskog korpusa

M.P.

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 5, reg. br. 30/4 (VK-V-414).

2  Na tom prostoru su dejstvovale jedinice 27 (istočnobosanske) i 38 (bosanske) divizije NOVJ i Tuzlanski i Posavsko-trebavski NOP odred. O njihovom rasporedu i dejstvima vidi Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 31, dok. br. 85 i 101.

3  Prema zapovesti Štaba Vrhovne komande od 23. decembra 1944, desna kolona je imala zadatak da 24. decembra izbije na liniju Lipo-vica — s. Svračić — s. G. Petrovica — s. Jeginov Lug, a odatle da 25. decembra, obuhvatom sa jugoistoka i istoka, napada na Tuzlu. Leva kolona, sastava: 1. i 2. divizija SUK, Kladanjska brigada Zeničkog korpusa »ojačana muslimanskim milicijama kao i Vlasinskom i Koz-jačkom brigadom« Južnomoravskog korpusa, dobila je zadatak da 24.decembra izbije na liniju s. D. Dobrave — s. Muslimanski Pasci — s. D. Petrovice — s. Ljubače — s. Breze, a 25. decembra da napadne Tuzlii obuhvatajući grad sa juga, jugozapada i zapada. U rezervi je bio Timočki korpus. Po zauzimanju Tuzle »u varoši ostaje samo Avalski korpus, a ostali bezuslovno imaju [ostati] van varoši i to: trupe desne kolone istočno od puta Tuzla — Hovići — Velike Njive — Brčko, a trupe leve kolone zapadno od ovoga puta« (Arhiv VII, k. 5, reg. br. 23/4).

4  Dragutin (vidi dok. br. 125, nap. 7).

5  Milovanović Milutin je bio na službi u Vrhovnoj komandi.

6  Živorad Andrić, načelnik Štaba Komande Srbije.

7  Svetislav Sveta.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument