ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZABELEŠKA ČETNIČKOG POLITIČKOG DELEGATA ZA MOSTARSKI SREZ OD 21. DECEMBRA 1944. O TAČKAMA PO KOJIMA TREBA RAZGOVARATI SA NEMAČKIM PREDSTAVNICIMA1

PREDMET RAZGOVORA

1) Da se dozvoli slobodno kretanje pod oružjem svim četnicima koji u stalnim borbama protivu partizana u srezovima konjičkom i mostarskom, te da se ne moraju sklanjati prilikom pojave nemačke vojske. Hrvatske vlasti nemaju ništa sa ovim četnicima. Svaki takav četnik bio bi snabdeven ispravom, političkog delegata2 kojom se potvrđuje identičnost dotičnog lica.

2)  da se dade potrebna municija i sanitetski materijal onoj grupi četničkoj koja se nalazi u borbi protivu partizana, te da se teže ranjeni četnici mogu lečiti u nemačkim vojnim ustanovama — bolnicama.

3)  da se zabrani vojsci samovoljno uživanje hrane i ostalih vojnih potreba za vojsku, jer se to već pretvorilo u pljačku.

4)  da se dozvoli pod nemačkom zaštitom povratak naših izbeglica svojim kućama, koji su se sklonili u sela oko Mostara iz bojazni od ustaškog terora.

5)  da se provjeri šta je sa familijom Vukašina Perovića koja je sa ostalim odvedena u logor (negde u nepoznatom pravcu) pre dva meseca.

6)  da se povuku ustaše iz Fazlagića kule koji služe kao milicija u Nevesinju. Ova grupa je ona ista grupa koja je 1941 godine ubijala po Istočnoj Hercegovini, a sada ubija i pljačka ali pod nemačkom zaštitom.

7)  da se oslobode iz zatvora svi Srbi hapšenici za koje se može s naše strane dati garancija da ne pripadaju terorističkim komunističko partizanskim organizacijama ili ne stoje u vezu sa njima (Ovo važi za dva brata Trišića iz Potoka, koji su po dostavi hrvatskih vlasti uhapšeni).

Ovo bi bile glavne tačke razgovora pored manje značajnih koje bi uzgred došle u obzir.

Zijemlje 21 decembra 1944. g.

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 232, reg. br. 50/16 (BH-X-465).

2 Odnosi se na Vukašina Perovića.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument