ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST ŠTABA VRHOVNE KOMANDE OD 20. DECEMBRA 1944. POTCINJENIM JEDINICAMA ZA DEJSTVA U REJONU VLASENICE I KLADNJA1

ŠTAB VRHOVNE KOMANDE

O Br. 207 20 decembra 1944 godine

Gurdići U 15 časova

M.P.3

Primljen 27-XIII u 21 čas Mojsil[ović]2

ZAPOVEST

Neprijateljski slabiji delovi na celom frontu ostupaju ka severu.4

Srednja kolona pukovnika Keserovića zauzela je Vlasenice i goni neprijatelja ka Sekoviću. I divizija S.U.K. izbila je u s. Grabovicu. II divizije S.U.K. i Vlasenička brigada zauzela su s. Turaliće i s Klještane. Kladanjska brigada kapetana Žugića5 i jedna brigada južno-moravskog korpusa zauzele su Kladanj i prodrle na sever do s. Stupari.

21 decembra produžiće se napad i nastupanje po sledećem:

NAREĐUJEM:

1.  — Srednja kolona pukovnika Keserovića nadiraće ka Šekoviću opštim pravcem Vlasenica — Sekovići težeći da desnim krilom obuhvati Šekoviće.

2.  — I divizija S.U.K. 21 ov.mes. od 8 časova napadače pravcem: s Grabovica — s. Jasen — s. Plazače — s. Savići težeći da ovlada s. Savići u saradnji sa II divizijom S.U.K. koja napada od s. Turalića preko s. Trnova na s. Strmicu. Desno održavati neprekidnu vezu sa srednjom kolonom pukovnika Keserovića.

3.  — II divizija S.U.K! sa Vlaseničkom brigadom kapetana Tuševljakovića6 iz oblasti s. Klještani i Turalići 21 decembra u 8 časova preduzima napad pravcem: s. Dole — s. Brda — s. Glišići — Tolići —- š. Božici — s. Strmica, sa zadatkom da zauzme s. Strmicu, sadejstvujući sa I divizijom S.U.K. koja napada od s. Grabovice preko s. Jasena i Plazače na s. Savići. Obratiti naročitu pažnju na ovaj levi bok.7

4.  — Južno-Moravski korpus pukovnika Mladenovića8 sa svoje tri brigade ulazi u prvu liniju i 21 decembra od 6.30 časova preduzeće nadiranje od s. Žeravice pravcem: S. Četinište — s. Ašpile — Blizansko Brdo (k. 1130) — Sjedaljke — s. Ravno — s. Dopasci — s. Donji Dopasci — s. Gornji Dopasci sa zadatkom da ovlada selima G. i D. Dopasci i s. Vučinovići i da uhvati što pre vezu sa II divizijom S.U.K koja napada od s. Turalića ka s. Strmicu.

5.  — Kladanjska brigada kapetana Žugića i jedna brigada južno-moravskog korpusa držače čvrsto u svojim rukama oblast sela: Stupari i Prijankoviča i razviće Ob. službu i izviđanje ka s. Đurđeviku i ka s. Bijelopolje (sev. ist od s. Stupara).

6.  — U toku rada obezbediti se sa svih strana tako da ne-može doći do iznenađenja.

7.  — Teže ranjene i bolesne upućivati ka Vlasenici i ka Kladnju, gde kome bude bliže.

8.  — 21. ov. mes. V. K. prelazi u Kladanj gde će biti oko podne, gde i sve izveštaje slati.9

NAČELNIK ŠTABA VRHOVNE KOMANDE

armijski đeneral Drag. M. Mihailovića

Dostavljeno:

Komandantima: Srednje kolone puk. Keseroviću, S.U.K., I diviz. S.U.K., južno-morav. korpusa i Kladanjske brigade10

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 5, reg. br. 20/4 (VK-V-414/1).

2  Belešku je olovkom na originalu dopisao i potpisao Momčilo Mojsilović, potpukovnik.

3  Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. 1«.

4  Reč je o delovima 27 (istočnobosanske) divizije NOVJ. Njena glavnina (16. muslimanska i 19. birčanska brigada) i jedinice 38. divizije NOVJ su se, po naređenju Štaba 3. korpusa NOVJ, 16. decembra 1944. prebacile na sektor Drinjače i Zvornika radi likvidacije tih neprijateljskih uporišta i stvaranja povoljnijih uslova za sprečavanje prodora četničkih snaga u rejon Tuzle. Dvadeseta (romanijska) brigada 27. divizije je ostala na prostoriji G. Capori — Han-Pijesak — Malo Polje sa zadatkom da usporava kretanje četničkih snaga sa tog pravca. O dejstvima pomenutih jedinica NOVJ vidi Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 31, dok. br. 62, 72, 76, 83 i 106, knj. 32, dok. br. 5, 20 i 88. U ovoj knjizi vidi dok. br. 127.

5  Ilija.

6  Rade.

7  U Izvodu operacijskog dnevnika II divizije, 1. Srpskog udarnog korpusa Jugoslovenske vojske u otadžbini'.« o radu i operativnim dejstvima divizije od 8. oktobra do 28. decembra 1944. godine piše:

»20. XII. divizija u Knežpolju. Snabdevanje rekvizicijom.

21. XII. pokret preko Drinjače, a 22. XII pokret do Majdana i s. Jošije.                                                                                

23. XII. pokret preko sela,.Džebari gde je divizija dočekana s vatrom. Divizija je izvršila juriš pri kojem su poginuli komandant divizije pukovnik Dragutin Redić, njegov sin i jedan poručnik.

24.  XII. marš preko Gajeva na-drum Kladanj — Tuzla. Kod sela Forčak na drumu uhvaćena veza sa Južno-moravskom grupom i Kla-danjskom brigadom. Posle borbe kod Gradine i Markovca korpus je zanoćio oko s. Vidojevića.

25.   XII. divizija je na prostoriji Forčak — Vidojevići. Partizani napali jednu brigadu divizije koja napušta položaje povlačeći sa sobom susednu brigadu.

26.  XII. dovizija zanoćila u š. Djedina — Vidojevići, Brnjica. Komandant divizije pukovnik Vojislav Petrović ranjen, a komandu divizije prima načelnik štaba Ljubiša Đorđević.

27.   i 28. XII. divizija na prostoriji Djedina — Živinice. Bilo je čarkanja sa partizanima, a do jače borbe došlo je 28. XII. ujutro...« (Arhiv VII, k. 102, reg. br. 26/5).

8 Mladen.

9 O dejstvima četničkih jedinica radi prodora u rejon Tuzle vidi dok. br. 127.

10 Nazivi jedinica su na originalu dopisani - mastilom.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument