ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST ŠTABA KOMANDE SRBIJE OD 14. DECEMBRA 1944. KOMANDANTIMA KOLONA ZA IZBIJANJE NA UNIJU DRINJAČA—POPOVlĆI—JAVORNIK1

Puk. Keserović2

ŠTAB KOMANDE SRBIJE

O. Br. 117

14. decembra 1944 god. Položaj

ZAPOVEST

Karta 1 : 200.000, sekcije Zvornik i Sarajevo.

Vrhovna Komanda sa O. Br. 9 od 13 decembra tek. godine naredila je najenergičnije nadiranje na sever i izbijanje na liniju: reka Drinjača — s. Popovići — Javornik planina.3

Za dostizanje prednjeg,—

NAREĐUJEM:

1. — Desna kolona 

Komandant pukovnik            

Drag. Keserović

Sastav: dosadanji delovi srednje kolone bez Timočkog korpusa na mesto koga ulazi u sastav Avalski korpus.4       

1. — 16. decembr a u 7 časova preduzima dalje nadiranje ka severu opštim pravcem:  s. Džimrije — Han Pijesak —Vlasenica — s. Sekovići, sa zadatkom da kao krajnja cilj dostigne svojim prednjim delovima reku Drinjaču.Zona širenja desno do linije: s. Brezovice— Bukovac (1222)—  Zep (1537) — s. Neđelište— Vijenac (922) sve zaključno. Grabovica — okuka druma kod s. Sekovića (sve zaključno), na kojoj održavati vezu sa levom kolonom.

Zona širenja levo do linije: s Mrkalji — Visočnik (1252) — Rašedovo (1137)5 — s.

2. — Leva kolona

Komandant đeneral

Stevan Radovanović:

Sastav po dosadanj em

2.  — 16 decembra u 7 časova preduzima nadiranje ka se-veru opštim pravcem: s. Košutica — s. Žeravica — s. Turalići — s. Strmica sa zadatkom da kao krajnji cilj dostigne svojim glavnim snagama s. Popović — Javornik planina.

Zona širenja desno određena granica levo za desnu kolonu, na kojoj održavati vezu sa desnom kolonom, a leva granica zone širenja po potrebi.

3. — Opšta rezerva

Komandant ppukovnik

Ljuba Jovanović

3.  — U toku 16 decembra os-taće sa svojim brigadama u s. Džimriji sve dotle dok trupe desne kolone ne pređu ovo selo, kada će ove brigade uputiti da pređu u s. Mrkalje, a šta i ostali delovi korpusa ostaće na dosadanj em mestu do daljeg naređenja, to jest u selu Vranešu.

4. — Dnevni marševski ciljevi: Nastati da se dostignu sle-deći dnevni ciljevi:

— Za 16 decembar: Zep (1537) — Han Pijesak — Kutička pl. (1223) — Babinsko brdo (1283) — s. Mangurići.

— Za 17. decembar: reka Studeni Jadar — Vlasenica s. Grabovica — s. Turalići — Bratilo (1198).

— Za 18. decembar krajnji cilj određen od Vrhovne Komande.

5. — VEZE: Radio veze po dosadanjem. Ugovoreni znak za vezu među kolonama: Tri uzastopne bele rakete u 17 časova svakoga dana.6

KOMANDANT

diviziski đeneral

Miroslav J. Trifunović

Dostavljeno: K-dantima kolona K-tu opšte rezerve

M.P.7

NAČELNIK ŠTABA

Major,

Živ. D. Andrić

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 21, reg. br. 45/3 (S-V-71).

2  Dopisano mastilom.

3  Vidi dok. br. 192, depeša br. 9.

4 U relaciji Avalskog korpusa o dejstvima od 1. oktobra 1944. do 6. januara 1945. piše da je komandant kolone pukovnik Keserović 15. decembra 1944, kasno po podne naredio korpusu da 16. decembra u 7. časova izbije u s. Džimrije, a odatle da sadejstvuje sa ostalim kolonama. Naređenje nije moglo biti izvršeno »-jer je korpus bio udaljen za dan marša do Džimrija« (Arhiv VII, Ča, k. 1/6, reg. br. 54).

5 Rošedovo nije nađeno na karti 1:100.000, k. 1137 postoji.

6  O dejstvima po toj zapovesti vidi dok. br. 156 i 192.

7  Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab 1 a« (Komanda Srbije).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument