ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ OBAVESTAJNOG OFICIRA DRAŽE MIHAILO-VIĆA OD 13. DECEMBRA 1944. KOMANDANTU KOMANDE SARAJEVA O ODOBRENJU DRAŽE MIHAILOVIĆA DA SE OD NEMACA TRAŽE POTREBNE KOLIČINE NAORUŽANJA I MUNICIJE1

13. decembra 44.

G. Pukovniku Boroti,2

Srbijanske jedinice su bez municije. Njima je potreban kalibar municije 7,9 za srpske puške, kao i talijanska municija kako za talijanske lake i teške brede, tako i za talijanske puške. Isto im je potrebno da imaju jedno 1000 teških granata za bacače tipa štoksbrant (težak bacač) i to nemačke granate zajedno sa dopunskim punjenjem. Ako je broj 11 u mogućnosti da nam stavi na raspoloženje nekoliko kilograma ulja za podmazivanje oružja, kao i ostalih primesa za čišćenje.

Došao sam zajedno sa srbijanskim jedinicama i znam da nemaju dovoljno te je neophodno potrebno da se odmah od broja 11 zatraži i to za prvi momenat, a istima obrazložiti da je municija potrebna radi akcije koja se sada vodi oko Rogatice, kao i akcije prema Majevici, jer su komunisti u pravcu Majevice na više mesta prešli Drinu. Komunisti lako prelaze Drinu jer imaju pontonske mostove. Municija je potrebna jer ljudstvo smatra da ako istroši municiju da je sve propalo.

Za sada bi bilo potrebno da se broju 11 učini predlog da izda za severnu grupu korpusa 100.000 metaka 7,9 za srpske puške, kao i 50.000 talijanske municije za talijanske brede. Ova količina trebalo da broj 11 pomogne da se prebaci u pravcu Rogatice.

Isto bi trebalo i to sa istom količinom pomoći i južnu grupu oko Foče, Kalinovika. Njima bi isto trebalo doterati ovu municiju do Kalinovika. Srednja grupa koja se nalazi u Go-raždu i okolini bila bi potrebna municija u iznosu od 500.000 metaka 7,9 i 30.000 talijanske.

Sto se tiče municije za bacače za svaku grupu bi bilo za sada potrebno i to za prvi momenat najmanje po 400 granata sa dopunskim punjenjima. Ovoj srednjoj grupi treba dostaviti do Goražda.

Kako stoji sa municijom bosanska grupa, kao i mesto gde treba za ove grupe dostavljati, to bi bilo dobro da sa gospodinom Đokom raspravite. Sa municijom treba žuriti i to

prvo: jer komunisti prelaze već Drinu, drugo: ide zima i sneg te će biti otežan prenos, treće: treba iskoristiti dobro raspoloženje broja 11, četvrto: radi morala kod vojnika.

Ovo treba pripremiti i tražiti od broja 11 odmah i to u toku današnjeg dana jer broj 11 ima veliku administraciju, koja se sastoji od prvog referata nadležnima da često ide daleko, pa zatim davanjem naloga nadležnom magacinu, pa potom traženje jedinice koja ima prevozna sredstva i određivanje jedinice za transport. Uz to treba računati da može broj 11 da stavi na raspoloženje municiju i ista da bude preneta našim prevoznim sredstvima. Tu treba odmah izneti razlog kao prvo USTAŠE, kao drugo volovska zaprega.

U ovom smislu razgovarao sam sa g. Đokom i isti je odobrio sve ovo.

G. Đoka je naredio da njega obavestite o količini municije a on će narediti koliko će ko imati i mesto gde će se dati. Vi za sada imate podatke radi razgovora sa brojem 11. Vama radi lično ravnanja dodajem: severna grupa jugoslovenske vojske t.j. srpske armije sačinjava: Kalabić 3.200 vojnika, Račić 2.500 vojnika, Keserović 2.800 vojnika, tu su i manje jedinice koje se dodaju ovom broju, kao Ajdačić sa svojim korpusom, kao Ro-gić sa svojim zlatiborskim korpusom i.t.d. Srednja grupa korpusa oko Goražda je sastavljena od korpusa Neška Nedića, Av-alskog korpusa, Kolubarskog, Valjevskog i ova grupa ima brojno stanje nešto manje od severne grupe. Južna grupa je sastavljena od šumadiskog korpusa i to prvog i drugog kao i dve divizije srpske straže i to prva pod komandom generala Rado-vanovića i druga pod komandom generala Jonića, kao i treća divizija graničara pod komandom pukovnika Pogačara. Od komandanata koji su komandanti južne grupe i imaju šumadiski korpus imate Muzikravića i pukovnika Duju Smiljanića. U srednju grupu oko Goražda zaboravio sam da Vam navedem korpuse Mlavski (iz Homolja), smederevski i sremski. Tu su Vam čuveni i hrabri komandanti kao Siniša Pazarac i Ljuba Jova-nović, pukovnik sa svojim korpusom Negotinskim i Zaječar-skim.

Napominjem, da je ova podela privremena i to je podela prema teritoriji koju su sada ti korpusi poseli.

Vojnici su bez dovoljno obuće, koja dolazi na prvo mesto za nabavku, kao i odela. Brašno i konzerve su potrebne. Treba od broja 11 tražiti i dvopeke ako isti to imaju.

Što se tiče izbegličkog pitanja trebalo bi da i Vi sa svoje strane a preko Vaše veze pokrenete. Ponavljam da je njina administracija dugačka.

Kada ja stignem gore ja ću sva ova pitanja sa nadležnim uzeti u obzir, kako bi skratio njihovu administraciju i dobio veće količine. Kada je reč o izbeglicama za sada dolazi u obzir oko 25.000 iz Crne Gore. Po čika Đokinom mišljenju treba zahtevati da se iste upute za Sloveniju i to na svaki način. Ne-mačku treba izbegavati iz razloga jer bi se borci drugačije osećali ako im se nalaze familije u Sloveniji a drugojačije ako su u Nemačkoj. Ovo mi je naročito podvukao čika Doka.

Molim Vas da ovo pismo u prepisu dostavite g. Đoki. Iz istog bi se videlo da sam verno preneo sve ono što je Vama poručeno.

Dostavljajući Vam prednje, ostajem.

S osobitim poštovanjem

Marga

13. decembra 44. Položaj.

U vezi depeša Marge br. 261, 202 i 203 od 14-XII-1944, čiji se prepis prilaže u akta.

Komandant, pukovnik

Goj. A. Borota

NF

Bitte ermoglichen Sie mir morgen den 14. d. M. ein Zusammenkunft mit Herrn Obersleutnant Warnstorft.

Bitte um Wagen bei der Gajtan-fabrik um 17 h. Mich begleitet noch ein Herr.

Jovo

1  Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 18, reg. br. 43/7 (VK-X-86/l).

2  Gojko, pukovnik, komandant-Komande Sarajeva koja je imala rang korpusa.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument