ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST ŠTABA 4. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA OD 6. AVGUSTA 1944. POTČlNJENIM KORPUSIMA ZA SPREČAVANJE PRODORA OPERATIVNE GRUPE DIVIZIJA NOVJ PREKO KOPAONIKA KA BRUSU1

ŠTAB

ČETVRTE GRUPE JURIŠNIH KORPUSA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

O. BR. 16.— 6. avgusta 1944 godine POLOŽAJ

ZAPOVEST

Karta razmere 1 : 100.000 sekcije Kuršumlija i Novi Pazar.

Partizanske snage do sada neutvrđene jačine pod komandom Peke Dapčevića pošto su probile odbranu Ibra dočepale su se grebena Kopaonika.2 U toku 6 avgusta treći jurišni pus vodio je borbu sa nadmoćnim komunističkim snagama na Mramoru.3 Komunisti koji su dolazili sa juga nadkriljavajući levo krilo ovoga korpusa i koristeći maglu uspeli su da ga odbace severno od Brzeće. Drugi jurišni korpus stupio je u borbu sa komunistima oko 12 časova i uspeo je do mraka da ovlada prvim komunističkim položajem: Jastrebac — Sabido — Bri-ševac.4 Komunisti su se zadržali neposredno pred položajem ovoga korpusa, koji je zanoćio na položaju k. 1234 — k. 1157— Ogledna.

Namera je komunističkih snaga da se dočepaju verovatno-grebena Ogledna—Lepa Gora, kako bi stupili u vezu sa komunistima iz Toplice.5 U ovom pogledu već su primećena roki-ranja komunističkih snaga, koje su se povlačile dolinom Toplice ispred drugog jurišnog korpusa. U toku sedmoga avgusta komunisti će verovatno pokušati da koncentrišu jače snage i da napadnu drugi korpus verovatno sa težištem prema Ogledni. Oni mogu i ostaviti zaštitnice prema drugom korpusu, a sa glavninom da se probiju istočno i dočepaju Lepe Gore ili da ostavljajući zaštitnice prema drugom jurišnom korpusu izvuku glavninu u pravcu Kuršumliske Banje radi sjedinjenja sa Top-ličkom grupom.6

Da bi naše trupe ovladale osloncem i stvorile mogućnost za dalju ofanzivnu akciju

NAREĐUJEM:

1. — Prvi i peti jurišni korpus polaze 7 avgusta u 3 časa sa dosadašnjeg prenoćišta sa zadatkom da se što pre dočepaju Milanovog Vrha na Suvom Rudištu (Suvo Rudište danas nije bilo posednuto partizanima već je na njemu bio jedan bataljon trećeg korpusa). Kad uzmu Suvo Rudište u svoje ruke ova dva korpusa pošto se obezbede sa pravca zapada intervenišu udruženom snagom prema položaju koji drži drugi jurišni korpus na taj način što će ako čuju jaču borbu prema selu Kneževu, svoje snage uputiti u napad pravcem Bećirovac — Mramor i pravcem Suvo Rudište — Vojetin — Velike Livade, kako hi se pojavili u bok komunističkim snagama, koje budu napadale na drugi korpus.

Ako se ne bude čula borba u pravcu sela Kneževa, onda ova dva korpusa postupaju na taj način t.j. što će prvi korpus najbrže nadirati preko Vojetina i Velikih Livada sa težnjom da što pre izbije prema visu Oglavlje severno od sela Gornji Levići, a peti jurišni korpus preko Bećirovca ka Mramoru.

2.  — Drugi jurišni korpus ostaje u odbrambenom rasporedu na dosadanjem položaju sa zadatkom da taj položaj zadrži po svaku cenu a naročito Vis Ogledna.7

3.  — Treći jurišni korpus ulazi u sastav rezerve grupe s tim što će do 6 časova izbiti na vis Brložnik, na kom položaju će ostati u rezervi grupe do upotrebe.

4.  — Radio veza: po radio zapovesti svaka dva časa mora se održavati da bi se jedinicama moglo upravljati. Skre-ćem pažnju na održavanje radio veze jer se u toku 6. VIII ni jedna stanica nije javljala, što je imalo za posledicu neracionalno angažovanje snaga i delimično umesto opšteg i potpunog uspeha.

5.  — Ako bude lepo vreme na svim markantnim tačkama paliti vatre po dve vatre na deset metara odstojanja, kako bi se moglo pratiti napredovanje naših trupa. Pored ovoga trupe će davati i snage signalnom municijom kako su propisani za 7 avgusta.

6.  — Štab grupe 7. avgusta od 5 časova biće kod drugoga korpusa na k. 1234, a dalje promene mesta javiće radio putem. U svakom slučaju vezu sa štabom dobiće jedinice preko drugoga korpusa.

7. — Ranjene vojnike upućivati u Brus.

8.  — Ishrana trupa: trupne komore upućivati u selo Vlaj-kovci da prime hlebac. Napomena:

Sve starešine moraju imati na umu da se stom borbom rešava pitanje Srbije. Trupe moraju bezuslovno izvršiti dobivene zadatke i ma kakvo opravdanje ne može se primiti. Peko Dapčević mora biti uništen inače situacija će biti strahovito teška za dalji naš rad. Zato zahtevam krajnje zalaganje svih starešina i boraca, a Komandant će na svaki način redovno obaveštavati ovaj štab o situaciji kod sebe, kako bi se snage pravilno upotrebile u borbi i izvojevala odlučna pobeda.

Prijem zapovesti potvrditi rađiogramom 7. avgusta u 5 časova, a do istoga vremena takođe i po kuririma.

Na IZVRŠENJE!

NAČELNIK ŠTABA-KAPETAN 

Neš. Nedić

KOMANDANT-MAJOR

Drag. S. Račić

DOSTAVLJENO: komandantu I, II, III i V jur. korpusa

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 77, reg. br. 21/3 (S-V-H289)

2 Vidi dok. br. 6, nap. 2.

3, 4 i 7 Vidi dok. br. 27, 29 i 31.

5 i 6 Odnosi se na 21, 24. i 25. diviziju NOVJ.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument