ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE KOMANDANTA GRUPE KORPUSA GORSKE GARDE OD 13. DECEMBRA 1944. NEMAČKOM KOMANDANTU ODSEKA ROGATICA—SARAJEVO O UPUĆIVANJU OFICIRA ZA VEZU RADI DOBIJANJA MUNICIJE ZA BORBU PROTIV NOVJ1

[grb]

KOMANDANT GRUPE KORPUSA GORSKE GARDE Nj. V. KRALJA PETRA II U OTADŽBINI

Pov. Br.

1944 god. Slobodne srpske planine

KOMANDANTU OTSEKA NEMACKE VOJSKE ROGATICA — SARAJEVO

Gorska Garda Nj. V. Kralja Petra II u borbama sa komunistima od Ivanjice pa zaključno sa severnim padinama pl. Devetaka,2 utrošila je skoro svu municiju tako, da je običan strelac ostao sa po 10 metaka a na automat prosečno 100—150 metaka.

Usled ovakvog stanja u municiji nemoguće je preduzeti veće akcije protivu komunista, a novim protivnapadom komunisti bi mogli povratiti izgubljene položaje i time ugroziti komunikacije koje Vi sada koristite.

Kako Gorska Garda Nj. V. Kralja Petra II ni jednom prilikom nije napadala nemačku vojsku iza busija i zaseda, nego se uvek samo borila protiv najvećih zlotvora celog sveta — komunista, to bi u našem zajedničkom interesu bilo dobro da nas pomognete u puščanoj, mitraljeskoj i bacačkoj municiji, te kako bi mogli produžiti našu borbu do konačnog uništenja komunista.

U ovom cilju šaljem Vam moga oficira za vezu poručnika g. Šarkovića3 koji će Vam usmeno izložiti naše današnje najnužnije potrebe.

Smatram, da ćete me kao vojnik i nacionalista potpuno razumeti i shvatiti situaciju u kojoj se danas zajedno nalazimo, te ćete nas u toliko pre pomoći.

Komandant Gorske Garde Nj. V. Kralja

Inžinjerski major,

NK5

M.P.4

1  Kopija originala (pisanog na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 127, reg. br. 15/4 (S-X-42). Dokument je pisan, verovatno, 13. decembra 1944 (vidi dok. br. 93, podatke za 13. decembar 1944, stav 2).

2  O dejstvima Grupe korpusa Gorske garde u rejonu Ivanjice i planine Devetaka vidi dok. br. 139.

3  Božidar Boza (vidi dok. br. 139, podaci o dejstvima 2. januara 1945).

4  Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. « (bez broja).

5  Paraf Nikole Kalabića.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument