ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


UREDBA ČETNIČKE VRHOVNE KOMANDE OD 1. DECEMBRA 1944. O SASTAVU JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI OD SRPSKE, HRVATSKE I SLOVENACKE ARMIJE I GRUPE MUSLIMANSKIH KORPUSA1

UREDBA O FORMACIJI JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

O-Broj 100, za 1 decembar 1944 god.

U cilju objedinjavanja svih snaga Jugoslovenske vojske u Otadžbini u duhu odluka Narodnog kongresa u selu Ba, od 28 januara ove godine

NAREĐUJEM:

Član 1. Jugoslovenska vojska u Otadžbini sastoji se iz tri posebne armije i to: srpska, hrvatska i slovenačka. Muslimanske jedinice objedinjuju se u Grupu muslimanskih korpusa.

Član 2. Srpska, hrvatska i slovenačka armija i Grupa muslimanskih korpusa stoje neposredno pod jedinstvenom komandom Štaba Vrhovne komande na čelu sa Načelnikom štaba. Član 3. Komandanti napred navedenih armija i Grupe korpusa potpisivaće se po sledećem:

komandant srpske armije, đeneral Marko; komandant hrvatske armije, đeneral Gubec; komandant slovenačke armije, đeneral A n d r e j i komandant Grupe muslimanskih korpusa, đeneral Đ e r-z e 1 e z.

Član 4. Dalja podela na niže jedinice propisuje se pover-ljivim delom ove Uredbe.

Član 5. Sve trupe nosiće ili državnu ili narodno federalnu zastavu. Narodno federalna zastava, srpska, hrvatska i slovenačka, nosiće u gornjem uglu uz koplje, na obe strane, u kvadratnoj formi, jugoslovensku državnu trobojku. Muslimanske trupe, izuzetno od ovoga, mogu nositi zastave zelene boje, sa belim polumesecom i zvezdom u sredini, a sa obe strane imaće, takođe u gornjem uglu uz koplje, jugoslovenske državne boje. Jugoslovenske državne boje u gornjem uglu narodno federalnih zastava simbolišu zajednicu, federativnu, demokratsku Kraljevinu Jugoslaviju.

Trupe koje imaju stare vojničke pukovske zastave nosiće ih i dalje.

Član 6. Sve jedinice Jugoslovenske vojske u Otadžbini imaće jednoobrazan pečat po sledećem: u sredini jugoslo venski državni grb. Okolo grba, u krugu, srpske i muslimanske jedinice nosiće natpis: »Komanda Jugoslovenske vojske u Otadžbini«, hrvatske i slovenačke jedinice: »Komanda Jugoslovenske vojske u Domovini«, na hrvatskom i slovenačkom jeziku. Ispod državnog grba, srpske jedinice nosiće oznaku: »Gorski štab« i određeni broj. Hrvatske jedinice nosiće oznaku: »Hrvatske trupe« i određeni broj. Slovenačke jedinice nosiće oznaku: »Slovenačke trupe« i određeni broj. Muslimanske jedinice nosiće oznaku: »Muslimanske trupe« i određeni broj.

Član 7. Jugoslovenska vojska u Otadžbini produžila je svoje dejstvo u aprilu mesecu 1941 godine pod ovim nazivom. Jugoslovenska vojska u Otadžbini niti je nosila, niti nosi nazive ni četničkih ni milicijskih komandi. Do pogrešnog pojma četničkih odreda došlo je po tome što je u našoj ratnoj službi odeljak o gerilskom ratovanju nosio naziv »Četnička akcija«. Jedinice koje još i sada odvojeno rade pod nazivom četničkih odreda ili raznih milicija, pozivaju se da se podvrgnu vojničkoj disciplini i uđu u sastav Jugoslovenske vojske u Otadžbini i da izvršavaju naređenja Vrhovne komande Jugoslovenske vojske u Otadžbini.

Član 8. Ova uredba, doneta u saglasnosti sa Izvršnim odborom Centralnog nacionalnog komiteta Kraljevine Jugoslavije, stupa na snagu na dan 1 decembra t.g.2

Načelnik štaba Vrhovne komande,

Armiski đeneral,

Draža M. Mihailović

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 5, reg. br. 4/4 (VK-V-403).

2 U praksi nije realizovana formacija predviđena ovom uredbom. 1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 18, xeg. br. 40/7 (VK-V-86). 2 Vidi dok. br. 109.

3  Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. 1 Ađ[utantura]«.

4  Dalji tekst je dopisan, na poleđini originala, olovkom, latinicom.

5  Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab 1G — hrvatskih jedinica«.

6  Dragutin.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument