ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PISMO DRAŽE MIHAILOVlĆA OD 29. NOVEMBRA 1944.USTAŠKOM PORUČNIKU MATI MATIĆEVlĆU O ZNAČAJU SARADNJE IZMEĐU USTAŠA I ČETNIKA1

Bratu

Mati Matićeviću

Komandantu hrvatskih odreda u oblasti Vareša3

Vareš

Veoma sam zadovoljan sa rezultatom prvih sastanaka sa Vama. Mnogo računam na Vašu suradnju i vašu ličnost kao čovjeka iz naroda koji je uspio da privuče tako velike snage oko sebe i da ih upravi pravim putem bratske zajednice i sloge.

Sada nam se otvaraju široki putevi da dosadašnji rad još pojačamo i da dođe do pune sloge i saradnje protiv zajedničkog neprijatelja.                                           

Jedinice pod vašom komandom će ubuduće nositi ime hrvatske jedinice u sastavu jugoslovenske vojske u domovini pod hrvatskom zastavom, a sa nazivom jednog od hrvatskih velikana prema Vašem izboru (na primer »1. Hrvatski korpus Stjepana Radića«).4

Moj delegat brat Mustafa Mulalić5 stupio je u vezu sa komandantom muslimanske milicije Islamovićem. Čim ti razgovori budu završeni, nadam se da ćemo uskoro na zajedničkom sastanku moći riješiti ta pitanja onako kako bude najbolje.

Mi Vas, brate Mato, već sada smatramo u tajnoj suradnji sa nama, a ako uspijemo da naša suradnja bude javna biti će to od najvećeg značaja za cijeli naš narod.

Na našem sastanku riješiće se pitanje o Vašem nazivu i Vašem činu u vojsci onako kako Vam to po zasluzi Vašeg dosadašnjeg rada pripada.6

Sa bratskim pozdravom

29. studeni 1944.

Položaj

General

Draža Mihailović

Drag. M. Mihailović

M.P.7

1 Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 18, reg. br. 39/7 (VK-X-85).

2 Na tom fnestu se na originalu nalaze dva nejasna otiska okruglog pečata neke ustaške bojne.

3  Mato Matićević je početkom 1942. postao »zapovjednik vijačke milicije u sastavu ustaške bojne u Varešu« (u 1941. je bio na službi u domobranskim jedinicama). Pošto se istakao kao organizator ustaške milicije u okolnim selima i u borbi protiv ustanika, komandant ustaške »Crne. legije«, Jure Francetić, postavio ga je za »zapovjednika ustaške milicije u Varešu«. U tom svojstvu učestvovao je u svim borbama 'protiv partizanskih jedinica oko Vareša, naročito u tzv. VI ofanzlvi kada je sa svojim pomagačima vršio velike zločine. Vezu sa njim Draža Mihailović je uspostavio preko Živana Lazovića, kapetana, komandanta Smederevskog korpusa i inženjera Predavca, člana četničkog Centralnog nacionalnog komiteta. Matićević je posle rata ubijen kao odmetnik. Među dokumentima koji su tom prilikom pronađeni kod njega nalazile su se i naredbe Draže Mihailovića o njegovom unapređenju i odlikovanju »Ordenom belog orla V reda sa mačevima« (vidi dok. br. 76 i Arhiv VII, Ča, k. 18, reg. br. 40/7—1).

4  Vidi dok. br. 111.

5  Član četničkog Centralnog nacionalnog komiteta,

6 Vidi dok. br. 112.

7 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. I« (Vrhovna komanda JVUO).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument