ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


APEL POLITIČKOG DELEGATA DRAŽE MIHAILOVIĆA ZA SLOVENIJU I ISTRU OD 8. NOVEMBRA 1944. SLOVENSKOM NARODNOM ODBORURU I KOMANDISLOVENIJE ZA POMOĆ ČETNICIMA DINARSKE DIVIZIJE KOJI SE POVLAČE ISPRED PARTIZANA1

Slovenskom Narodnom odboru2 i Kmdi Slovenije Komandi slovenskih domobranskih snaga

Pred uništenjem se nalaze poslednje nacionalne snage, koje stoje između nas i udruženog fronta partizanske glavnine po-mognute ustašama i Sovjetima. Divizije četničkog vojvode Đu-jića kmdta JVUO za Dalmaciju i zapadnu Bosnu nalaze se u očajnoj situaciji napadnute od četverostruke premoći.3 Nemci su evakuisali Dalmaciju, ustaši svugde pomažu partizane v. snage kojima raspolaže naša Vrhovna komanda vode teške i krvave borbe braneći naše pozicije i narod u Crnoj Gori, Hercegovini, Istočnoj Bosni, Sandžaku i Zapadnoj Srbiji. Naše snage u Lici nedovoljne su za efikasnu pomoć. Obratio sam se srpskom dobrovoljačkom korpusu koji je oduševljeno i spremno prihvatio poziv, ali se njegovo političko vodstvo još nalazi na putu i nemoguće je politički pripremiti i obezbediti akciju.4 A svaki je minut dragocen.

Ako padne Đujić onda će se sve oslobođene komunističke snage pojačane sa njihove dve divizije u Lici oboriti jednim pravcem preko Gorskog Kotara na Sloveniju, a drugim preko Plaša i Klane na Hrvatsko i slovensko Primorje. Ako padne Đujić, to znači istodobno doslovnu smrt pola milijuna Srba, koje je osiguravala njegova vojna snaga. U času napada na nas, komunističke snage u ovom prostoru udariće nas sa leđa i naša je sudbina zapečaćena.

Vrhovna komanda apeluje na sve poštene Jugoslovene, da se složno i bratski pomogne vojvodi Đujiću. To je dužnost sviju nas i slovenska i jugoslovenska, i hrišćanska i antikomunistička, i bratska i drugarska!

Molim vas propagirajte u svim nacionalnim radovima ne-odložnost te pomoći, sugerirajte gde treba političko obezbeđe-nje te pomoći od strane okupatora i stavite se u vezu radi izrade zajedničkog plana akcije sa Srpskim dobrovoljačkim korpusom. Ta zajednička akcija jugosl venskih snaga iz Slovenije i Like, slovenskih snaga sa celog slovenskog prostora i srpskih dobrovoljačkih snaga ne samo da će spasiti Đujića i Sloveniju, nego će cementirati Jugoslaviju.

Dostavljam prepis pisma upućenog Srpskom dobrovoljačkom korpusu, i priloge depeša Vrhovne komande, vojvode Đujića i apela međunarodnih agencija za pomoć.5

S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu!

Vojvoda Jevđević

Položaj novembra 8. 1944. na Mitrovdan.

 

1  Prepis originala (pisanog na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ca, k. 150, reg. br. 25/2 (Sl-P-14).

2  O tom odboru vidi dok. br. 192, dep. br. 399.

3 i 4 Vidi dok. br. 101.

5 Ti dokumenti nisu nađeni.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument