ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


DOPIS DOBROSAVA JEVDEVIĆA OD 8. NOVEMBRA 1944. KOMANDANTU SRPSKOG DOBROVOLJAČKOG KORPUSA DA IZDEJSTVUJE PRISTANAK I POMOĆ NEMACKIH TRUPA ZA IZVLAČENJE DINARSKE ČETNIČKE DIVIZIJE ISPRED JEDINICA NOVJ U SLOVENIJU1

VOJVODA JEVĐEVIĆ

8. novembra 1944. godine Ilir. Bistrica

KOMANDANTU SRPSKOG DOBROVOLJAČKOG KORPUSA

POLOŽAJ

Po današnjim depešama vojvode Đujića,2 bolje rečeno Srpski narod Severne Dalmacije i Like sa Kordunom nalazi se u očajnoj situaciji.3 Zvanično javlja da je u poslednjih deset dana

 

 

 

izgubio tri hiljade mrtvih i ranjenih. Jedini spas za taj ostatak srpskog naroda i srpskih borbenih snaga leži u našoj pomoći. Naša bi akcija u povoljnijem slučaju imala za cilj; da obezbedi Đujiću koncentraciju u prostoru Like i Korduna i da ga osposobi da se u tom prostoru drži do danog momenta, u težem slučaju da ga prihvati i izvuče njegove borbene snage u naš prostor. Naredio sam štabu komande da komandant kapetan Džaković4 izradi plan te naše akcije informativno za Vas, vodeći računa da predvidi dve varijante, nastup duž obale na Brlog ili nastup preko Gorskog Kotara na Moravice. U planu ima da predvidi i kolaboraciju svih nacionalnih odreda; bilo onih pod našom komandom u Lici, bilo nezavisnih odreda. Izvršenje ovog plana zavisi od pritiska Nemaca, drugim rečima zavisi od uticaja Vašeg vodstva [na] Nemačku vrhovnu komandu. Nemcima se može sa punim pravom reći, da će uspeh ove akcije ugroziti sa leđa i boka komunističke snage, koje im sprečavaju odstupanje bilo duž mora, bilo Luiziskom Napo-leonovom cestom, zatim, da bi uspeh ove akcije očistio ceo prostor pred njihovom projektovanom odbranbenom linijom, koja ide preko r. Kupe na Zagorje, te konačno da bi taj uspeh oslobodio desetak hiljada boraca srpskih nacionalnih snaga, koji bi i na ovom prostoru mogli da odlučno posluže protiv komunista. Nemačke rezerve u odnosu na povredu Hrvatskog suvereniteta našim operacijama treba obesnažiti faktom, da su ustači kako to Nemci dobro znaju primljenu vlast u Dubrovniku, Splitu i drugim krajevima bez borbe izručili komunistima, da naše operacije idu u glavnom kroz etnički srpski teritorij, te da se ono malo ustaških snaga sa našeg nastupanog pravca može lako dislocirati. .

Protivnik vojnički ne predstavlja ozbiljnu vojničku opasnost. U koliko se politički obezbedi akcija treba pred vide ti i kolaboraciju domobranskih snaga iz pravca Kočevja i Starog Trga.

Sta će značiti sa našeg nacionalnog gledišta ova akcija i koliko će njom zadužiti korpus srpski narod, nije potrebno posebno naglašavati. Plan akcije prilažem. Sve detalje daću komandantu usmeno.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU!

Vojvoda,5

1  Dokumenat (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ca, k. 231, reg. br. 7/9 (BH-X-119).

2  Te depeše Momčila Đujića, komandanta Dinarske četničke divizije, nisu pronađena.

3  Dejstvujući u duhu plana Vrhovnog štaba NOV i POJ za oslobođenje severne Dalmacije, jedinice 8. korpusa NOVJ su u borbama protiv nemačkih trupa i Dinarske četničke divizije tokom oktobra 1944. postigli značajne uspehe. Oslobodivši Šibenik, Obrovac (3. novembra) i Drniš (4/5. novembra) one su, nastavljajući sa ofanzivnim dejstvima, zapretile potpunim uništenjem jedinica Dinarske četničke divizije. U naređenju Komande Severne grupe bosanskih korpusa JVUO od 8. novembra 1944. komandantu zapadne Bosne, pored ostalog, piše:

»Od Vrhovne komande pod br. 710 od 5-XI-tek. godine, primio sam kao najhitnije depešu sledeće sadržine:

Najhitnije naredite Vranješeviću da sa svim snagama iz zapadne Bosne odmah preduzme dejstvo pravcem: Manjača — Dinara da bi olakšao situaciju kod popa Đujića koji je u teškoj situaciji, jer ga napadaju partizani i ustaše. Možda će u pravcu njegovih snaga morati da se povuče pop Đujić, pa je potrebno i da ga prihvati.

Odmah naredite potrebno'.

Ovu depešu dostavio sam vam kurirskom poštom na dan 7 ov mjeseca.

Danas 8. ov meseca primio sam od popa Đujića za vas depešu ove sadržine:

,Jeste li krenuli. Gde ste i kada će te doći ovamo. Situacija na vrhuncu kritična kod nas. Ako ne stignete u najkraćem roku propadamo svi. Ponavljam: ako ne stignete u najkraćem roku propadamo svi.

Đujić'

Ova depeša dostavljena je pod br. 228 od 7. XI tek. god. kao najhitnije i sa oznakom .SOS'« (Arhiv VII, Ča, k. 206, reg. br. 36/1).

Uz pomoć nemačkih trupa Dinarska četnička divizija se prebacila u Istru (vidi dok. br. 156 i 192).             

4 Dušan.

5 Dobrosav Jevđević.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument