ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PISMO POMOĆNIKA KOMANDANTA 2. DRAGAČEVSKE BRIGADE OD 24. MARTA 1944. KOMANDANTU 1. RAVNOGORSKOG KORPUSA O BORBAMA ČETNIKA I OKUPATORA PROTIV JEDINICA NOVJ NA PL. ZLATIBORU1

Dragi Zvonko2,

U 20.30 časova primio sam sledeći izveštaj iz Guče.

1.  Užice — u 19.15 bugarski bataljon iz Arilja vodio borbu sa komunistima kod s. Ravni3 Učestvovala i Užička brigada; kod Nikojevića Bugari i S.D.S. vodili danas borbu sa komunistima. Marković4 vodio borbu u Jasenovcu i Burađi5. Dragačevci6 u Močiocima. Cvetić7 u Trudovu. Kalait8 u Neg-bini. S.D.S. u Rožanstvu.

Jedna kolona 3—500 komunista nadire od Visoke ka Do-braču. Glavnina nadire od Močioca ka Katićima i Kotraži.

2.  Ivanjica 19.30 Mandić sa 20 komunista noću 19/20 preko Radaljeva prebacio se na teritoriju Dragačeva. Nema podataka da se negde pojavio.

3.  Arilje — 19.45 — 400 komunista vodili borbu sa četnicima u Visokoj danas u 9.00 časova; U 10.00 časova komunisti preko Jasenova stigli u Močioce; Jedna kolona komunista nadire od Željina ka Ravnama. U Brekovu nema ništa; 1 bataljon Bugara je u Klisuri, 1 u Rogama; puk Ljotićevaca9 zatvara put: Požega—Arilje. Kraj.

Izbeglice iz Bjeluše beže od komunista i stižu već u Miro-saljce. U Bjeluši se pred mrak čulo pucanje.

Izgleda da svugde naši samo pripucaju i beže. Uskoro će doći red i na nas da se okušamo. Čim ovo završim, nare-diću strogu pripravnost našim delovima prema Moravici.

Molim te, obavesti o svemu ovome Kapetana Lazarevića10 Pismo i sekciju primio sam.

24 mart 1944 g.                                .                Tvoj Dobrica11

21.02

Kotraža

 

1  Original (pisan mastilom, ćirilicom)u Arhivu VII, Ča, k. 22, reg. br. 26/3 (S-V-286).

2  Vučković, komandant 1. ravnogorskog korpusa.

3  Borbu protiv četnika i delova bugarske 24. pešadijske divizije vodili su delovi 2. proleterske udarne divizije NOVJ. Neprijatelj je odbačen, preko s. Močioci i s. Ravne Gore, na s. Katići (tom I, knj. 7, dok. br. 44 i 46, knj. 20, dok. br. 150).

4  Miloš, komandant Požeškog korpusa.

5  Kod s. Burađe, s. Brđana i s. Trudova borbu protiv neprijatelja vodila je 3 (srpska) udarna brigada 2. proleterske udarne divizije. Neprijatelj je odbačen prema pl. Javoru (tom I, knj. 20, dok. br. 150),

6  Misli se na 1. i 2. dragačevsku brigadu.

7  Radomir, komandant Javorskog korpusa.

8  Vuk Kalaitović.                                           .

9  Odnosi se na 5. puk SDK.   

10  Branko, komandant 2. dragačevske brigade.

11  Đukić, kapetan, tada je bio pomoćnik komandanta 2. dragačevske brigade.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument