ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA 502. KORPUSA OD 23. MARTA 1944. KOMANDANTU DINARSKE ČETNIČKE OBLASTI O BORBAMA PROTIV NOVJ KOD KNINA1

ŠTAB 502, KORPUSA

br. 43                                          '

23/III - 44

Položaj                      ' '

KOMANDANTU DINARSKE OBLASTI.—

Prema Vašem naređenju2 preduzeta je operacija na čišćenje Plavna3, u sledećem rasporedu: desna kolona Golubićski bataljon, plavanjska četa, grahovska brigada i drvarska brigada pravac Starčevo Brdo4 — Orlovica i dalje prema Sama-rici i Gologlavu. Stim da grahovska i drvarska brigada napadaju na Gradinu ka plavanjskoj Crkvi, a ostale jedinice da guraju preko Orlovice i dalje.

Srednja kolona: strmički, žagrovački bataljon i Oblasna štabska četa, pravcem Žargovićski, Žargović — Radljevac — — Plješevica — Plavno, istom je pridodata Radljevačka četa. Strmički bataljon i Oblasna četa pravcem: Crni Vrh — Plješevica — Plavno.

Leva kolona: otonski i pađenski bataljon pravcem, ©tonska Gradina — Bender — Kita Čukovića — Crni Vrh.

Bataljon »Vrelo«, da osigura sa 30 boraca i 3 puško-mi-traljeza, Plješevicu Golubićsku. Štabska četa je imala da isturi dva puško-mitraljeza na Bolandžu, da zatvori pravac ka Strmici.

Po prednjem je planu operacija izvođena, u samom izvođenju kada su trupe bile izašle ka Starčevom Brdu, neprijatelj je nastupao ka istom i to iz Strmice. Neprijatelj je bacio u Strmicu oko 400 boraca, da uđe u Golubić kada naše snage budu angažovane borbom u Plavnu, da nas napadne sa leđa. Međutim u susretnoj borbi na Starčevom Brdu i Ku-relju bataljon golubićski je uspeo da razbije neprijatelja ručnim bombama, tako da je neprijatelj na terenu ostavio 4 mrtva, 5 zarobljenih, a ostali su ostupali u panici. Oblasna štabska četa je suzbila neprijatelja koji je došao do Kapelice, u samom Golubiću odmah je uzeta Betina i Bolandža, pa je tako neprijatelj prognan do Cerovca. Potučeni neprijatelj se povukao ka Zaseoku. Sa ovim je onemogućeno neprijatelju da nas napadne sa leđa. Kada je golubićski bataljon i plavanjska četa zauzela Kurelj5, prešli su u nastupanje ka Plavnu, tu je opet došlo do susretne borbe, sa jednim neprijateljskim vodom koji je potučen i dao se u bekstvo. Strmički bataljon je izbio na Plješevicu i otvorio je vatru na neprijatelja na Gradini koju je branilo 60 Rusa6. Isti su se bili već pome-šali sa Plavanjcima koji su napadali na Gradinu. Isti su se odmah dali u bekstvo. Tada su se videle velike neprijateljske kolone koje su ostupale preko Raštela7 i Gologlava. U ostu-panju naše su ih jedinice sa Orlovice tukle i sa Samarice jakom vatrom. Posle ovoga naše su jedinice nastupale prema selu Opačići. Pošto je već bilo sumračno, to je neprijatelj iskoristio i napao naše jedinice koje su ostupale. Napad je odbijen sa 6 puško-mitraljeza i jednim šarcem. Čim je prišla noć naše su se jedinice povukle. Grahovska je brigada izašla do Grede, i tu je ostala celog dana, a drvarska je brigada izašla na Crni Vrh.

Naših gubitaka nije bilo, neprijateljski gubitci u ljudstvu: 4 mrtva, 5 zarobljenih i 7 ranjenih. U materijalu: zarobljen 1 puško-mitraljez »Bredo« i 12 pušaka. Ovi su gubici neprijateljski sigurno tačni. Ove im je gubitke naneo golubićski bataljon. Pađenski i otonski bataljon vodili su 21 ov. meseca borbe sa Nemcima8, na Kiti Cupkovića i Plješevici, pa su isti bili premoreni.

Bataljon »Vrelo« izašao je na Plješevicu, baš kada je pri-mećen napad na Golubić on se naglo povukao pucajući i time je poremetio celi plan napada. Neprijatelj je imao nameru da nas upusti u Plavno i tako da nas napadne sa svih strana, međutim neprijatelj je bio tučen i tako nije mogao da ostvari svoj plan.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU!

M.P.

Komandant kapetan, Živorad Đ. Mladenović

 

1  Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 153 reg. br. 17/5 (H-V-550).

2  Redakcija to naređenje nije pronašla.

3  Vidi dok, br. 94.

4, 5 i 7 »Starčevo Brdo«, »Kurelj« i »Raštela« na karti 1 :100.000 nisu pronađeni.

6 Redakcija nije utvrdila o kakvoj je jedinici reč.

8 Delovi 1. puka »Brandenburg«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument