ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA CERSKO-MAJEVlČKE GRUPE KORPUSA OD 22. MARTA 1944. KOMANDANTIMA LETEĆIH BRIGADA DA NE NAPADAJU LJOTIĆEVCE1

KOMANDA

GORSKI ŠTAB BR 302                                               

22 marta 1944 godine

Šuma                                                         .

ZAPOVEST

Usled toga što su komunističke snage prodrle u Sandžak3, Vrhovna Komanda je naredila da se od danas do daljeg naređenja borba sa Ljotićevcima prima samo kad nam se nametne. Ovo ne znači ne napadati ih, ali ako oni na nas napadnu ili ako se negde susretnemo borbu primati bez ikakvog izgovora.

Danas u 15 časova 400 Ljotićevaca ušlo je u Pecku. U vezi gornjeg naređenja borbu sa istima nismo primili iako smo bili brojno jači.

Naredio sam da naše snage van letećih brigada ostanu po četama na svojim terenima.

Leteće brigade u 16.30 časova krenuće i to:

1.  Druga leteća brigada pravcem s. Vrbić — s. Belotić — Komirićka sudnica — Komirić, gde i zanoćiti.

2.  — Prva leteća brigada krenuće u 16,30 časova iz s. Stava — s. Belotić — s. Plužac gde i zanoćiti i to u severnim kućama koje su bliže Vlašiću.

3.  — Treća leteća brigada sa ovim štabom pravcem: Sol-datovići — Belotić — Konjuša gde i zanoćiti.

Sve brigade da budu veoma oprezne.

Svaka brigada čim stigne na mesto prenoćišta da pošalje po jednog kurira u s. Konjušu kući Vase Markovića.

Ako jedna od brigada bude napadnuta sve druge su dužne bez naređenja odmah priskočiti u pomoć.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU!

Dostavljeno:                                         

Komandantu prve, druge i treće leteće brigade.     

KOMANDANT — MAJOR Drag. S. Račić4     

                

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 77, reg. br. 4/2 (S-V-11226).

2  Brojčana oznaka za Cersko-majevičku grupu korpusa.

3  Vidi dok. br. 91.                                                             

4  Dragoslav.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument