ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA VRHOVNE KOMANDE OD 22. MARTA 1944. POTČINJENIM KOMANDANTIMA ZA NAPAD NA JEDINICE NOVJ KOD RUDOG I VARDIŠTA1

ISTAKNUTI DEO ŠTABA

VRHOVNE KOMANDE JUG.

VOJSKE U OTADŽBINI,

O. br. sl.

22 marta 1944 g.

19 časova

Položaj

Najhitnije!

ZAPOVEST

(sekcija Vardište—Višegrad 1 : 100.000)

Neprijatelj nije uspeo da zauzme Priboj, Vardište i Do-brun2, te se bio povukao na reon: Macute — Granje — Bijela Brda i dalje.

Naše trupe pod komandom potpukovnika Đurišića 21. III u 4 časa i 30 min. prešle su u napad u sedam kolona pravcima3: Kik — Cigla — Draževina — Široka Kosa — Risoje — — Uvac, Strpci — Bijela Brda; Knjeginja — Gornji Ravanci; Knjeginja — Obla Glava; Priboj — Mokronozi — Ustibar; Crnugovići — Severin i Crnugovići — Ustibar. Jedna jaka kolona od nekoliko pukova Srbijanskih trupa kreću pravcem Zlatibor — Rudo.

Naše jedinice izvršiće napad na neprijatelja ispred našeg položaja danas u 11 časova. Za izvršenje napada

NAREĐUJEM:

1). — Desna kolona, kt major Drašković4 Sastava:

a) desna podkolona: kt kapetan Josić3, sastav: brigada »Bosna«, »Majora Todorovića« i deo brigade »majora Dangića«

a). — Desna podkolona polazi sa svog sadašnjeg položaja danas u časova pravcem: Crni Vrh — Biljezi — Ravanci, sve grebenom. Desna pobočnica jačine 1 četa kretaće se pravcem Crni Vrh — Paštan brdo. Po izbijanju na liniju Ravanci uhvatiti vezu sa levom potkolonom i sa trupama Đurišića.

b) Leva potkolona: kt kapetan Subotinčić6, sastava: Višegradska brigada sa pratećom četom (bez 1 ode-lenja bacača i mitr.)

b) Leva potkolona kreće pravcem Granje — Crni Vrh — Biljezi — Ravanci levo od desne podkolone. Polazi istovremeno kad i desna podkolona. Leva pobočnica, jačine 1 čete kretaće sa pravcem: Granje — Budimlija — Varda.

Vezu održavati desno sa desnom podkolonom, a levo sa levom kolonom.

2) Leva kolona kt kap. Vasiljević,7 jačina: brigada »5 oktobar« sa 1 odelenjem bacača i 1 odelenjem mitraljeza.

2) Leva kolona sa svog sadašnjeg položaja danas u časova napada pravcem: Ma-cute — Cetanj — Janjići — Bela Brda, gde hvata vezu sa kolonama Đurišića i produžava napad prema situaciji. Vezu održavati desno sa pobočnicom leve pot-kolone na pravcu: Granje — Budimlija — Varda, a levo sa svojom levom pobočnicom i trupama Đurišića. Levu pobočnicu hitno uputiti pravcem: Batkovica — Masal — Tavnica — Čemerno.

3)  Rezerva će se kretati za levom potkolonom desne kolone pod neposrednom komandom majora Draškovića, jačine koju izdvoji sam komandant na licu mesta pre pokreta u napad.

4)  Prateća četa bez 1 odelenja bacača i 1 odelenja mitraljeza kretaće se prevcem: Granje — Crni Vrh — Ravanci, bliže levoj potkoloni, sa zadatkom potpomaganja napada obeju potkolona desne kolone, a eventualno i leve kolone gde to bude moguće.

5)  Previjalište će biti privremeno u Veletovu i Vardištu, a docnije, kad se ovlada linijom — Crni Vrhv — Ravanci, biće na Granju, odnosno u daljem napredovanju u G. Ra-vancima. Bolnica će ostati u Dubovu sa Dr. Peše.

6)   Vezu održavati kuririma. Svaki komandant kolone i podkolone odrediće najpouzdanije i najveštije kurire za održavanje veze međusobne i sa ovom komandom.

7)  Intendant Višegradske brigade regulisaće ishranu trupa doturajući im hranu na položaj. Naročito je važno da se najsavesnije organizuje pečenje i dotur hleba. Komoru odmah pripremiti i preduzeti pečenje hleba po domovima za celo brojno stanje.

8)   Ovom akcijom rukovodiću preko majora Draškovića, preko koga mi slati sve izveštaje.

Pre polaska u napad sravniti časovnike. Ugovoreni znaci po izdatom ključu.

S verom u boga za Kralja i Otadžbinu!

Draža nas vodi veličini i slobodi!

Pobeda je naša!

Komandant đ. štabni p. pukovnik Zaharije Ostojić

. M.P.8 Dostavljeno: Svima komandantima9.                                               

 

1  Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ca, k 163, reg. br. 32/2 (BH-V-297).

2  Priboj (na Limu) su 17/18. marta 1944. oslobodili delovi 2. proleterske udarne i 4. krajiške udarne brigade. Tom prilikom razbijeni su delovi 5. puka SDK, četnici i muslimanska milicija. Sutradan, uz pomoć delova nemačkog 3. puka »Brandenburg« neprijatelj je povratio Priboj. U isto vreme su delovi 1. krajiške udarne i 3. srpske udarne brigade zauzeli železničku stanicu Dobrun. Opširnije o tim borbama vidi tom I, knj. 20, dok. br. 150.

3  Na položajima kod s. Strbaca i s. Bijelog Brda 4. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije i 2. proleterska brigada 2. proleterske divizije su, 21. marta 1944, odbacile oko 2.000 neprijateljskih vojnika (delovi nemačkog 3. puka »Brandenburg«, delovi 5. dobrovoljačkog puka i četnici) u Priboj. Opširnije vidi tom I, knj. 20, dok. br. 150.

4 Aleksa.

5 Petar.

6 Radomir.

7 Dragiša.

8 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. 1«.

9 Na poleđini dokumenta potpukovnik Zaharije Ostojić napisao je olovkom, ćirilicom:

»Petre (Josić — prim. red.)                                                           

Drašković je krenuo u napad u 11 čas.

Gradle zauzeto. Ti kreni odmah prema zapovesti 1245

Branko«


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument