ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ ČETNIČKE KOMANDE KISTANJE OD 21. MARTA 1944. KOMANDANTU DINARSKE ČETNIČKE OBLASTI O SARADNJI ČETNIKA I NEMACA1

ČETNIČKA KOMANDA

Br. Sl.

KISTANJE.

KOMANDANTU DINARSKE DIVIZIJSKE OBLASTI

KOSOVO

Dana 30. o. m.2 stupio sam na svoju dužnost na koju sam određen od strane Dinarske Divizijske Oblasti za mesto Kistanje, i našao sam stanje sledeće: Odred četnika od 27 boraca sa privremenim starešinom saradnikom bratom Kostičem Lukom. Njemačka jačina do oko 180 ljudi3. Građani većina gleda naše borbe krivim okom, računajući valjda na naš minimum.

Danas sam bio izvešten od strane Njemačke Komande da je sva vojska Njemačka spremna na pokret u pravcu nepoznatom, te sam naredio bratu Košticu da on sa našim četnicima bude također spreman za pokret, iz razloga da svoje ljude nebi ostavio na milost i nemilost blitvara. Pokret je trebao da bude u pravcu Bribira gde bih sačekali poslatog vam kurira za daljna naređenja Te Oblasti. Kako je iznenada obustavljen Njemački pokret obustavili smo i mi naš.

Kako postoji pretpostavka da bi Njemačka Komanda mogla napustiti Kistanje i u ma koje doba noći, te bi tako došli u pitanje životi naših boraca i njihovih porodica, moli se Ta Oblast da situaciju Kistanja uzme kao najozbiljniju i najhitnije izvoli uputiti određenog Komandanta sa najpotrebnijim brojem ljudstva kako nebi i po treći put dali mogućnost blit-varima da nas otrcavaju i istim podacima ubijaju i nadalje duh naših već popravljajućih sela.

Nadam se da će Ta Oblast uvideti hitnu nužnost gore navedenog.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU!

21 - III-44 g.                                                      Gnjatović Sava4

 

1  Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 153, reg. br. 8/5 (H-V-560).

2  Omaška. Dokument je pisan 21. marta.

3  Tada su u Kistanju bili delovi nemačkog 1. puka »Brandenburg«

4  Gnjatović, sveštenik, je naredbom komandanta 502. korpusa od 6. jula 1944. postavljen za nacionalnog poverenika korpusa (Arhiv VII, Ča, k. 153, reg. br. 33/7).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument