ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA 502. KORPUSA OD 21. MARTA 1944. KOMANDANTU DINARSKE ČETNIČKE OBLASTI O RASPOREDU JEDINICA NOVJ I O NEMAČKOJ POMOĆI ČETNICIMA PRI POKUŠAJU DA ZAUZMU PLAVNO1

ŠTAB 502 KORPUSA

Pov. br. sl.

21. III 1944.

Položaj               

KOMANDANTU DINARSKE OBLASTI. —

Juče su sve jedinice vršile izviđanja svaka na svom pravcu i dostavile su izveštaje, koji se poklapaju i glase:

Da se u Plavnu nalazi cela 6. partizanska divizija2, jačine oko 4000 ljudi. Isti drže položaje: Orlovicu—Plješevicu Plavanjsku i Kitu Čukovića. U Radljevcu ulaze samo radi pljačke. Noćas nisu nigde izvršili napad. Tražio sam od svih pomoć ali nevredi ništa. Niko neće da da ništa. Nemačka komanda3 daje mi u pomoć Bosance4, a njih je teško krenuti sa mesta. Nemoguće.

Na dan 19. ov. meseca preduzeo sam operaciju sa jedinicama ovog korpusa, tada je trebala da dođe i Boska Grahovska brigada5, ali komandant mi [je] odgovorio da nema municije. Svaka[ko] je da ima mnogo više municije od mene. Sa ovim jedinicama koje imam odlučio sam se na odbranu, jer ih ja sam ne mogu isterati iz Plavna6, a i sa municijom ide vrlo teško. Ako preko dana utrošim municiju onda nemam čime da dočekam noć.                                                             

Cvjetičanin7 je potpuno upoznat sa situacijom.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU!

Komandant-kapetan, Živad. Đ. Mladenović

 

1  Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 153, reg. br. 7/5 (H-V-543).

2  Tada su se u Plavnu i široj okolini nalazili manji delovi 9. divizije NOVJ.

3  Na tom prostoru bili su delovi nemačkog 1. puka »Brandenburg«.

4  i 5 Odnosi se na Grahovsku brigadu (četnici sa šireg prostora Bosanskog Grahova),

6 Vidi dok. br. 98.

7 Milan.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument