ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA VUČEDOLSKE BRIGADE OD 17. MARTA 1944. KOMANDI OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE O BORBAMA PROTIV 2. DALMATINSKE NOU BRIGADE KOD VILUSA1

ZA 200 2.—

U toku poslednjih borbi koja je vođena, na liniji: Droš-korica—Zagora—Kaloper—Grahovac—Omutić—Bojanje brdo, brigada mi je pretrpjela velike gubitke i to: 6 mrtvih i 19 ranjenih.3 Među poginulim je i jedan komandir čete, a među ranjenim dva Komandanta bataljona i dva Komandira čete. Borbe su bile žestoke, jer su partizanske snage veoma velike. Na gore navedenoj liniji nalazi se II dalmatinska, VI crnogorska i XII Šegrtova4 partizanska brigada.

I pored svih nedaća i oskudica koje nas stalno prate i mimo svako očekivanje pokazala se je ogromna volja kod vojske za borbu, ma da svak uviđa da smo nemoćni i da smo mi jedini u ovim krajevima koji se borimo i svakim danom prilažemo svoje živote, dok nam se drugi iz blokova smeju šta mi radimo, a niko nema ko veruje našim teškim prilikama. Ni sa jednog kraja Crne Gore nema nikakvog pokreta5 Partizani su sebe stavili u zadatak, da u potpunosti razbiju četnike Vučedolske brigade. Položaj naš je veoma težak, zbog mnogobrojnih razloga a naročito zbog ogromnog snijega i slabe opreme ljutstva.

Ovakvo naše stanje molim Vas imajte u vidu i pružite nam ruku pomoći ma sa koje strane.

S vjerom u boga za Kralja i otadžbinu.

Položaj, 17-III-1944 god.                              Komandant 209

I. J.6

1  Kopija originala (pisana na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 140, reg. br. 14/6 (CG-V-1451).

2  Brojčana oznaka za Komandu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine.

3  Reč je o borbama četnika i manjih delova nemačke SS divizije »Princ Eugen« protiv 2. dalmatinske brigade od 12. marta 1944 (tom IV, knj. 22, đok. br. 324).

4  Vlado.

5 Vidi dok. br. 90.

6 Ivan Janičić.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument