ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA RUDNIČKOG KORPUSA OD 16. MARTA 1944. KOMANDANTIMA LAZAREVAČKE I KAČERSKE BRIGADE ZA BORBU PROTIV PRIPADNIKA NARODNOOSLOBODILACKOG POKRETA NA TERITORIJAMA BRIGADA1

Kačerska brigada2

ZAPOVEST

(Sekcija: Aranđelovac — Valjevo — 1 : 100.000)

Komunističke grupe po otapanju snega otpočele su vršljanje i na reonu ovog korpusa. Obzirom na prestojeće, velike zadatke jedinica u korpusu, u najskorijem vremenu, a da bi jednom za uvek raščistili sa zakletim našim neprijateljima — komunistima, i time izbegli bratoubilački rat u najsudbonosnijim i najodlučnijim danima borbe naše vojske protiv okupatora počev od 21. marta 1944 god. sve jedinice Rudničkog korpusa, sa svim raspoloživim naoružanim ljudstvom predu-zeće oružanu akciju protivu komunista.

Akcija da se izvodi blokiranjem sumnjivih prostorija, svaku noć, stim da pretres ovih prostorija otpočne u prvo svitanje.

Akcija počinje 21 marta, a trajaće 10 dana, t.j. do 1 aprila 1944 god.

U slučaju nailaska na grupe komunista, jedinica koja je naišla na nju ima vršiti gonjenje dok istu grupu komunista ne prihvate i druge naše jedinice, bez obzira da li one pripadaju korpusu i da li se gonjenje vrši van reona ovog korpusa.

Zadatak je svakog bataljona da u slučaju da čuju pucnjavu — borbu, kod suseda, najvećom brzinom, nečekajući poziv onoga ko vodi borbu dolazi na mesto borbe i prihvata je.

Za vreme ovih blokiranja, vršiti lagane i detaljne pretrese svih kuća, štala, podruma, tavana, košara i dr. Naročito obratiti pažnju na eventualne zemunice što se da utvrditi lupanjem nogom ili kundakom o zemlju u podrumu, košari, štali, i dr. zgradama.

Za vreme ove akcije najstrožije zabranjujem da nijedan bataljon nesme biti nijednog trenutka oko škola, kafana, tj. u centru sela, već samo na prostoriji gde se akcija izvodi.

Onemogućiti da pojedini iskoriste ovo i vrše pljačku prilikom pretresa kuća, a naročito pri zalasku u sumnjive prostorije van reona ovog korpusa, držanje svih i biti za pohvalu. Neću dozvoliti da zbog pojedinaca, padne ljaga na ostale jedinice korpusa.

Akcija se izvodi po bataljonima svaki na dodeljenom reonu i to:

LAZAREVAČKA BRIGADA

K.-t poručnik Milovan Vasiljević. 5 bataljona. 500 boraca. Sa štabnom četom obilazi batalj one na zadacima i kont-roliše rad po zapovesti.

1. — Bataljon Čeda Stefanovića. 100 boraca. Vrši pretres i uništavanje grupa komunista

Stalno mesto komandovanja u Trbušnici. Naročito da pretrese Ravni—Starač—Petlj ača—Lipar—Razbojišta.

U Brajkovcu naročito pretresti Palež—Cerje—Prosek —Krivaja—Svinčine. Blokiranja vrši svaki dan posle pola noći, a pretres u prvo svitanje. Danju vojnike odmara. Drži u najvećoj tajnosti mesto sledećeg blokiranja.

2. — Jedan batalj on Pera Nedeljković, 100 boraca. Vrši pretres i uništavanje grupa komunista:

Stalno mesto komandovanja u Krušev. Naročito da pretrese — Gudur — Vis — Progoreoce — Surakovac — Glavica.

U Rudovcima naročito pretres Bočinac — Kamalj — Medvednjak — Ravan — O-glavak. Blokiranje vrši svaki dan posle pola noći, a pretres u prvo svitanje. Danju vojnike odmara. Drži u najvećoj tajnosti mesto sledećeg blokiranja.

3. — Jedan Bataljon. 100 boraca. Vrši pretres i uništavanje grupa komunista:

Stalno mesto komandovanja u (Ve)nčanima. Naročito da pretrese — Debe3 — Par-log — Ranilovići — Kusanja. Blokiranje vrši svaki dan posle pola noći, a pretres u prvo svitanje. Danju vojnike odmara.

4. — Jedan bataljon. 100 boraca. Vrši pretres i uništavanje komunista:

Stalno mesto komandovanja Mirosaljci. Naročito da pretrese — Kapar — Kosovo — Cerišnjak — Sibnica — Drlupa. Blokiranje vrši svaki dan posle pola noći, a pretres u prvo svitanje. Danju vojnike odmara. Drži u najvećoj tajnosti mesto sledećeg blokiranja.

5. — Jedan bataljon. 100 boraca. Vrši pretres i uništavanje grupa komunista.

Nalazi se u Stubici i Barzilovici i vrši blokiranja i pretres periferiskih kuća. Rezerva je za bataljone pod /I i 2 u slučaju da ovi prihvate borbu.

KAČERSKA BRIGADA

K.-t. P.poručnik Milovan Nedeljković. 5 bataljona. 300 boraca. Sa štabnom četom obilazi bataljone na zadatcima i kontroliše rad po zapovesti.                                       

1. — Prvi bataljon. Milosav Popović poručnik. 50 boraca. Vrši pretres i uništavanje grupa komunista:

Rudnik — Mutanj — Majdan. Naročito pretresa — Prline — Mirkovići — Pruževica i Jakovljevići — Pšeničište. Blokiranje vrši svaki dan posle pola noći, a pretres u prvo svitanje. Danju vojnike odmara. Drži u najvećoj tajnosti mesto sledećeg blokiranja.

2. — Treći bataljon. p. poručnik Vojin Nikić. 50 boraca. Vrši pretres i uništavanje grupa komunista:

Blokira i pretresa svaki dan u zoru Prostruga — Kamalj — Vranovica — G. Parlog — D. Branetići. Danju vojnike odmara. Drži u najvećoj tajnosti mesto sledećeg blokiranja.

3. — Drugi bataljon, narednik Vlaja Vukajlović. 70 boraca. Vrši pretres i uništavanje grupa komunista:

Stalno mesto komandovanja Bosuta. Naročito pretresa — Lisine — Pušnica — Dudinac — Sirokovac — Je-lovik. Danju vojnike odmara, drži u tajnosti mesto sledećeg blokiranja.

4. — Četvrti bataljon. poručnik Momir Kuzmanović. 50 boraca. Vrši pretres i uništavanje grupa komunista:

Stalno mesto komandovanja Živko[vci]4 Naročito pretresa — Onjeg — Leleška Bara — Rakovići — Tišovo Brdo — Poljana — Prosek — Garaši. Blokiranje vrši svaki dan posle pola noći, a pretres u prvo svitanje. Danju vojnike odmara. Drži u najvećoj tajnosti mesto sledećeg blokiranja.

5. — Peti bataljon. p. poručnik Slobodan Džokić. 50 boraca. Vrši pretres i uništavanje grupa komunista:

Nalazi se u Kozelju i Trudelju. Naročito pretresa, svaki dan u zoru — Mačanovići — Motike — M. Mitica — Crna reka — Krnja Jela — Kikovi. Rezerva je u slučaju da drugi i četvrti bataljon prime borbu. Drži u najvećoj tajnosti mesto sledećeg blokiranja.

KOMANDANT KAPETAN II KL. Drag. M. Topalović

16 marta 1944 godine              (M.P.)5

u 24 časa.

POLOŽAJ

K.-tu Lazarevačke brigade i K.-tu Kačerske brigade

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 75, reg. br. 47 (S-V-10704).

2  Napisano mastilom, ćirilicom.

3 Verovatno Debeljak brdo.

4 Na ovom mestu original je oštećen.

5 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. 80«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument