ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA VRHOVNE KOMANDE OD 16. MARTA 1944. POTČINJENIM KOMANDANTIMA ZA SPREČAVANJE PRODORA JEDINICAMA 2. PROLETERSKE I 5. DIVIZIJE NOVJ U SRBIJI1

Istaknuti Deo Štaba Vrhovne                              — Hitno!

komande Jugoslovenske Vojske,

O. Br. sl.

16 marta 1944 g.                                                       

{8 časova)                                                        

Položaj                                                                          

ZAPOVEST

(sekcija Višegrad—Vardište, 1 : 100,000)

Neprijatelj je po uspelom prelazu Lima kod Setihova uspeo da do zore 16 ov. mes. ovlada linijom: Ravanci — Mi-oče.2 Namera mu je produženje pokreta za Srbiju. Pokret može da vrši pravcem preko Zlatibora, ili preko Tare.

Naše snage braniče i sprečavati prelaz preko [pl.] Tare.

NAREĐUJEM:

1) Desni otsek,  k-t p.poručnik Nešković,3  jačina: brigada »Majora Todorovića« sa ojačanjem mobilisanih.                     

1). — Poseda i brani otsek: Dubovik — Jagodinja, sprečavajući prelaz ka Tari. Deo položaja od Dubovika do Višegrada osmatrati. Vezu odžavati: desno sa stražama na Drini levo sa komandantom srednjeg otseka na Bijeloj i sa opšt. rezervom u Veletovu. Izviđanje vršiti odašiljanjem povremeno izviđačkih vodova ka Ravancima i Budimliji. Organizovati obaveštavanje. Odbranu ovoga otseka pomagače odelenja bacača iz reona Bijele, kao i mitraljezi sa srednjeg otseka. Komandno mesto komandanta ovoga otseka biće kod Jagodinje.

2) Srednji otsek, k-t kapetan Subotinčić,4 jačina Višegradska brigada.

2). — Poseda i brani otsek: Bijela—Dobrun, sprečavajući prelaze za Taru i Sta-niševac. Vezu održavati desno sa komandantom desnog otseka kod Jagodinje, a le-vo sa komandantom levog otseka na Staniševcu i Or-linji, kao i sa rezervom u Veletovu. Izviđati prema Ra-vancima preko Granja i dobrunske Rijeke. Organizo-vati obaveštajnu službu i osmatranje. Odbranu otseka pomagače odelenje bacača sa Bijele i sa Staniševca, kao i mitraljezi sa Stoca i Orli-nje.

Komandno mesto iznad Dobruna.

3). — Levi otsek, k-t kapetan Vasiljević,5 sastava brigada »5 oktobar« (privremeno bez 1 bat).

3). — Poseda i brani Sta-niševac (Orlinja—Kubrik), zatvarajući pravce od Dobruna i Vardišta. Vezu održavati desno sa komandantom srednjeg otseka kod Dobruna, levo sa Vardištem. Odbranu će pomagati mitraljezi i bacači sa Bijele i Staniševca. Izviđanje vršiti ka Ravancima preko dobrunske Rijeke i ka Bijelim Brdima preko Vardišta i Macuta.Organizovati obaveštajnu službu i osmatranje. Komandno mesto ovoga komandanta biće na Staniševcu (blizu ili u kući Petra Jevtića).

4). — Prateća četa postaviće se po odelenjima bacača na Staniševcu i Bijeloj, tako da najbolje može da pomanje6 odbranu celog položaja, a naročito Jagodinje i Staniševca. 1 mitraljez i1l. mitraljez postaviće na reon srednjeg otseka tako da pomaže odbranu i desnog otseka. Po 1 mitraljez postaviti na Stocu, Staniševcu i kod brigade »5 oktobar«.

6). — Opšta rezerva (brigada »Bosna« i štabno ljustvo komandanta Bosne i komandanta Drinskog korpusa) postaviće se u centralni položaj u Veletovo, sa zadatkom pomaganja odbrane ma kog napadnutog dela položaja.

7). — Veze održavati kuririma i relejima, koje odmah postaviti. Za vezu sa Vardištem i Višegradom koristiti postojeće veze. Po mogućstvu organizovati putem kurira vezu sa Pribojem i Jablanicom. O ovome će voditi računa komandant Višegradske brigade.

8). — Bolesne i ranjene upućivati u bolnicu preko Vardišta, no s tim što će se odabiranje ranjenih i bolesnih vršiti na pre-vijalištu u Veletovu.

9). — Ishranu će regulisati intendant Višegradske brigade sporazumno sa svojim komandantom. Komandanti će odrediti komesare, koji će izuzimati hranu.—

10). — Bataljon na Macutama služiće za obezbeđenje levog krila i izviđanje u pravcu Ravanaca, Bijelih Brda i (docnije) Jablanice.

11). — Izveštaje mi slati svaka tri časa, a po potrebi i u svako doba kad se ukaže prilika i bude bilo promena.

12). — Ja ću se danas nalaziti na Staniševcu, a docnije u Veletovu.

13). — Komandant Višegradske brigade uputiće kapetanu Subotinčiću svo naoružano ljudstvo svoje brigade koje nije u brigadi »5 oktobar« i narediće formiranje jedinica u koliko ovo već nije učinjeno. Komandant Rogatičke brigade narediće komandantu sreza da mu najhitnije uputi svo naoružano ljudstvo, ostavljajući samo stražu na St. Brodu (Đurovići).

Pre odlaska sravniti časovnike kod načelnika štaba ove komande.

Sve jedinice, izuzev jedinica iz rezerve zauzeće svoje položaje u toku današnjeg dana. Položaje najsavesnije i najsolidnije utvrditi.

S verom u Boga za Kralja i otadžbinu!

Draža nas vodi ka veličini i slobodi.

Pobeda je naša!

Dostavljeno:                     

Vrhovnoj komandi, komandantima otseka i brigada i komandantu Drinskog korpusa.

Komandant, đ-štabni potpukovnik: Zaharije Ostojić

M. P.7

Napomena: Deo brigade majora Dangića biće u severnoj grupi kuća Babina Potoka (zap. od Višegrada) i vršiće obez-beđenje desnog boka brigade majora Todorovića.

Svaki k-t odseka uputiće u ovaj štab po dva kurira za vezu. —8

Po zapov. k-ta

nač. štaba Kap. I kl. Stevo Glumac

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 163, reg, br. 28/2 (BH-V-292).

2  Posle dvodnevnih borbi u rejonu s. Sehitovo, Rudo, s. Bijelo Brdo protiv četnika Drinskog korpusa, 2. proleterska udarna i 5. udarna divizija NOVJ završile su forsiranje r. Lima i prodrle u Srbiju (tom I, knj. 20, dok. br. 150).

3  Radomir.                                                                         

4 Radomir.

5 Dragiša.

6 pomaže.                     

7 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. 1«.

8 Poslednji pasus dopisao je Stevan Glumac, mastilom, ćirilicom.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument