ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA VUČEDOLSKE BRIGADE OD 14. MARTA 1944. KOMANDI OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE O BORBAMA PROTIV JEDINICA NOVJ KOD GRAHOVA1

Koncept2

ZA 200 3

Komanda 250,4 ako Vam je podnela izveštaj, da su samo delovi Šegrtove5 divizije na teritoriji Vučedolske brigade za sada, po sve je neistinit, i ako je takav izveštaj podnet toj komandi smatram da je tendenciozan, pošto je po sve netačan.

Ja Vam i sada tvrdim, da je Vučedolsku brigadu, noću 25/26 prošlog meseca, napadala najmanje tri hiljade partizana6 i budite ubeđeni, ako ste podneli izveštaj V.K. da niste zaobišli istinu, u pogledu precenjivanja, nego čak ste podce-nili partizanske snage jer ih je bilo i više.

Na Dragalju čim sam došao stupio sam u borbu sa komunistima, koji su bili proterani i pored dvodnevnog napornog marša Trebinje—Dragalj. U ovoj borbi zaista sam vodio borbu sa manjim partizanskim snagama.7 — Ni tri dana nisam imao odmora, pa sam ponova napadnut od strane druge Dalmatinske brigade, ojačane sa dva bataljona 6. Crnogorske brigde, kao i drugim manjim delovima partizanskih snaga iz sreza Nikšićskog, koje sam posle neprestane i teške 40-seto časovne borbe razbio i istima nanio ogromne gubitke u mrtvima, ranjenim i zarobljenim, kao i drugom materijalu.

Za pokret nacionalnih trupa sa pravca Cetinja nisam ni znao do dolaska u Dragalj, a i da sam znao, ranije nišani mogao izići u Dragalj, a niti krenuti prema Cucama, pošto su odmah po mom dolasku u Dragalj nacionalne trupe povukle se u pravcu Čekanja.8

Zubački bataljon nisu napadale niti sada napadaju one partizanske snage koje su napadale Vučedolsku brigadu, već samo delovi jedne Šegrtove brigade, pošto su odmah po mom povlačenju t.j. izlasku na Dragalj i Grahovo sve glavne partizanske snage povučene prema Grahovu, Dragalj u, Čevu i Nikšiću. Sa ovim neću da potcenim Hercegovačke jedinice, jer ih uvek ističem i odajem im priznanje, ali hoću da kažem to, ako Vam je neko podneo izveštaj, da i sada nema drugih jedinica osim delova Šegrtove brigade na teritoriji Vučedolske brigade, taj izveštaj je pisan iz duboke pozadine bez ikakve orijentacije o stanju situacije.

Situacija na teritoriji Vučedolske brigade i prema Hercegovini—Zupcima je: 200 partizana u Lastvi, Nudolu i prema Orovcu. — Na teritoriji Vučedolske brigade 12 Segrtova, 2 Dalmatinska i 6 Crnogorska brigada, koje su brigade angažo-vane u borbi protivu Vučedolske brigade na položajima: Treš-njevo — Droškorica — Prisoja — Osječenica — Grahovac — Omutić — Zaslap. Svakodnevno sam u borbama i za ono 12 dana »ležanja«, naneo sam partizanima teške gubitke i ako su brojno jače i ove partizanske snage od moje brigade i pored toga što sa sobom imam 1.035 boraca.

Dosada sam Vam podneo tri pismena izveštaj a i jednu telefonsku depešu i nemogu biti pametan zašto izveštaje niste dobili.

Do sada sam poslao nekoliko kurira za Cetinje i Nikšić ali još nisam dobivao nikakva odgovora. — Takođe sam pokušao poslati kurira i za Trebinjsku brigadu, koji se vratio od Konjskog i isti kurir me je obavestio, da se na Zupcima nalaze manji partizanski delovi.

Napominjem, da dostavljam objektivne izveštaje i po sve tačne u koliko je to moguće.

Jedna Segrtova brigada se nalazi prema Nikšiću negde oko Trubjele, bar kako za sada raspolažem sa podatcima o partizanskim snagama prema Nikšiću. —

Brigadom ja uvek komandujem a nikako ko drugi, jer da ne komandujem ne bih imao brigadu u celini. — Znadite da i danas vodim borbu sa jakim partizanskim snagama. — Koliko partizana ima na Zupcima tačno neznam ali znam to, da se ja nisam pojavio u Dragalj i Grahovo, partizana bi mnogo više krenulo prema Zupcima. — Pokret od Cetinja takođe je povukao i na sebe veći broj partizana sa teritorije Vučedolske brigade posle moga povlačenja.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU!

14. III 44. g. Položaj

KOMANDANT, KAPETAN Ivan M. Janičić

 

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 140,. reg. br. 13/6 (CG-V-1450).

2 Dopisano, mastilom ćirilicom.

3 Brojčana oznaka za Komandu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine.

4 Brojčana oznaka za Štab Trebinjskog korpusa.

5 Vlado. Tada je bio komandant 29. NOU divizije.

6 Napad je vršen na 12. hercegovačku NOU brigadu.

7 Reč je o jedinicama Primorske operativne grupe. Detaljnije o rasporedu i dejstvima tih jedinica vidi tom III, knj. 7, dok. br. 91 i 100; tom IV, knj. 22, dok. br. 149.

8 O dejstvima tih tzv. nacionalnih jedinica vidi tom III, knj. 7, dok. br. 100 i 324.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument