ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE DRAŽE MIHAILOVlĆA OD 7. OKTOBRA 1943. KOMANDANTIMA KORPUSA U ZAPADNOJ SRBIJI ZA MOBILIZACIJU LJUDSTVA I BORBU PROTIV NOVJ U SANDŽAKU1

ŠTAB

VRHOVNE KOMANDE 7 oktobra 1943 god. 12.30 časova Položaj.

U Sandžaku držimo oblast zapadno od Pljevalja i dalje na zapad Foču, Čajniče i Kalinovik. Drinski korpus, pošto je zauzeo Višegrad, širi ovu oblast još više.2

Komunisti,3 pošto su upali u Sandžak, podelili su se u dve grupe i to: jedna u oblasti Kolašina4 i druga koja teži oblasti Sjenica — Nova Varoš.

NAREĐUJEM:

Javorski, Požeški, Zlatiborski i I. Ravnogorski korpus mo-bilisaće sve svoje snage sa sledećim zadacima:

1) Osigurače svoje severne krajeve sa dovoljno snaga od upada Nemaca, Bugara5 i Ljotićevaca i zaštititi oblasti koje su oslobođene.

Jedan ispaljen bacač, na koji će znak grupe postupiti po sledećem:

Desna grupa izvršiće upad u G. i D. Morakovo i produžiti pokret u pravcu Bjeloševine i Kuta, čisteći pred sobom teren i izbice na liniju: k. 1064 — s. Kuta, gde se zadržati i obezbediti se ispred sebe i bočno na k. 1064 (Skori Vrh).

Srednja grupa produžiće pokret preko 2upe čisteći teren ispred sebe i izbiće na liniju: s. Kuta — Zagrad, obezbe-đujući se na Savovom Krstu.

Leva grupa preko Liverovića na liniji Zagrad — Dubrava.

Na slučaj da ne bude potrebe ulaska u Župu, znak za dalji rad će se dati sa istog mesta sa 2 ispaljena bacača na koji znak će se postupiti po sledećem:

Desna grupa će izvršiti pokret sa svoga položaja pravcem: G. Morakovo — Branik — zapadni deo Štitova, obuhvatajući sev. istočno Župu i izbiće na liniju već označenu u visini s. Kuta.

Srednja i leva grupa će postupiti kao i u prvom slučaju.

5.  — Bez stvarne potrebe najstožije se zabranjuje otvaranje vatre. Na slučaj nailaska na partizane borbu prihvatiti i jedinice će jedna drugoj priteći u pomoć.

6.  — Jedinice će poneti hranu sa sobom za 3 dana. Naj-strožije se zabranjuje pljačka na terenu. Na slučaj potrebe pribavljanja hrane, ovu za jedinice nabavljati komisiski, a na uzetu količinu izdati priznanicu.

7.  — Snabdeti se sa municijom pre polaska u akciju, po već izdatom naređenju. Zavesti najracionalniju štednju municije, ako dođe do borbe.

8.  — Vezu međusobno održavati putem ordonansa i kurira, kao i ugovorenim znacima.

9.   — Na slučaj dolaska nemačkih trupa u reon gde se vrši akcija, ne dolaziti sa ovima u dodir, a sprečiti po svaku cenu eventualni sukob.

10.   — Na slučaj nailaska na partizane, ovi se po svaku cenu moraju razbiti i reon Župe očistiti. Izveštaji tvrde da je narod u Župi za nas.

11.  — Po izbijanju na liniju sev. od Župe daće se naređenje za dalji rad.

M.P.7          Komandant, Pukovnik,

.                                                      Bajo J. Stanišić

Dostavljeno:

Komandantu nac. trupa radi znanja, Komandantima grupa 1—3 radi izvršenja.

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 2, reg. br. 50/3.

Na margini originala ispisane su neke brojke čije značenje Redakcija nije mogla da utvrdi.

2  Napad četnika na domobrane i Nemce u Višegradu izvršen je 5. oktobra. Cilj napada bio je da se predstavnicima britanskih i američkih vojnih misija, koje su posmatrale napad, pokaže kako se, tobože, četnici bore i protiv okupatora (Arhiv VII, Ca, k. 162, reg. br. 42/3 i 44/3).

3  Odnosi se na 2. udarni korpus NOVJ, koji je, po naređenju Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. septembra, prešao iz istočne Bosne u Sandžak i Crnu Goru radi razoružanja Italijana i njihovo pridobijanje za borbu protiv Nemaca (tom II, knj. 10, dok. br. 141; tom III, knj. 5, dok. br. 35).

4 Vidi dok. br. 8, objašnjenje br. 4, dok. 32 i 47.

5 Četnici su s Nemcima i bugarskim okupacionim trupama vodili borbe protiv NOVJ. Vidi dok. br. 34, 42, prilog IV, dok. br. 3. Opširnije o saradnji četnika i nemačkih trupa u Srbiji vidi: Branko Latas, Četničko-nemački sporazumi o saradnji u Srbiji 1943—1944, VIG br. 2/78. O saradnji četnika i bugarskih okupacionih trupa u Srbiji vidi: Branko Latas, Saradnja bugarskih okupacionih trupa i četnika u borbama pro-tiv Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Srbije, VIG br.3/81.

7 Okrugli pečat: »Štab Zetskog četničkog odreda«. . 26


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument