ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREDBA KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA VRHOVNE KOMANDE OD 8. MARTA 1944. O POHVALI ČETNIČKIH JEDINICA ZA BORBE PROTIV DELOVA 2. PROLETERSKE DIVIZIJE NA LIMU1

NAREDBA: 

ISTAKNUTOG DELA ŠTABA VRHOVNE KOMANDE ZA 8. MART 1944 g. 

Na dan 7 o.m. jedinice koje brane Lim izdržale su borbu sa nadmoćnijim neprijateljem, naročito na sektoru Zlostup, Ustibar — Mrsovo.2

U toku noći 7—8 marta t.g. neprijatelj3 je sa nadmoćnijim snagama izvršio tri napada i pokušao prevoženje sa već pripremljenim sredstvima za prelaz reke. Prvi napad izvršen je sa reona Severin—Staro Rudo na naš položaj: Kraljevo brdo — Orfica4—Rudo—Zlostup. Ovaj napad bio je kratak ali vrlo žestok. Napad je odbijen bez sopstvenih gubitaka. Uznemiravanje na ovom položaju trajalo je do zore, pa se produžilo i u toku današnjeg dana. Ovaj položaj branila je brigada »5 oktobra«, pojačana delom Višegradske brigade.

Drugi napad odpočeo je u 22 časa 30 minuta sa položaja Kućerine — Polimlje, na naš položaj u Mrsovu. Neprijatelj je upotrebio snage jačine jedne brigade, sa nekoliko teških i lakih bacača i jednim topom 47 mm. Pripremljena sredstva za prevoženje pokušao je da upotrebi posle izvršene vatrene pripreme. Napadnuti otsek Mrsova branila je snaga sastavljena od: jednog odelenja brigade Majora Dangića,5 jedan bataljon višegradske brigade i jedan bataljon Pribojske brigade koji je pritekao u pomoć. Borba je bila veoma jaka. Neprijatelj nije žalio municije da bi slomio naš otpor i izvršio prelaz. Naši borci, izdržali su najžešću neprijateljsku vatru i posle 2 časa borbe slomili su neprijateljski napad i sprečili pokušaj prevoženja. Uznemiravanje je nastavljeno sve do 3 časa i 30 minuta, kada je neprijatelj otpočeo izvlačenje iz borbe.

Na otseku: Zlostup-tunel—Mioče, sa dela položaja Mioče — Ustibar — Severin neprijatelj je otpočeo napad uz jaku vatrenu pripremu tačno u 0 č. 20 minuta. Neprijatelj je pod zaštitom svoje jake vatre pokušao prevoženje, ali je u krvavoj borbi našom jakom vatrom sprečen u prevoženju. Posle žestoke borbe napad je odbijen te se neprijatelj povukao od obale i nastavio sa uznemiravanjem sve do 4 č. i 30 min. kada se sa položaja povukao.

U sva ova 3 napada neprijatelj je pretrpeo potpuni ne-uspeh. Naši borci, i ako iznureni glađu, dugotrajnom neprekidnom borbom, goli i bosi, bez spavanja i bez odmora već više dana, pod najjačom neprijateljskom vatrom, od čijih eksplozija su zatrpavani zemljom borci u našim rovovima, izdržali su najteža iskušenja, ne napuštajući svoja borbena mesta. Svaki borac i starešina koji je učestvovao u ovim borbama, pokazao se pravi heroj, dajući primer hrabrosti, istraj-nosti, disciplini i rešenosti da pobedi. Iz rovova koji su obasipani neprijateljskom vatrom stalno su se čuli bojni poklici i pesma. Divno je bilo gledati i slušati ove nedaćama iznurene borce, koji svojim radom ulivaju puno poverenje u bolju budućnost i pobedu nad neprijateljem.

Otsek Zlostup-tunel—Mioče, držale su brigade »Bosna« i majora Todorovića.6

Sa otseka Strmica—Setihove dobrunski bataljon uputio je komandantu drinskog korpusa poruku: »Na svom otseku izradili smo bunkere do same obale. Na našem otseku neprijatelj može preći Lim samo preko naših leševa.

Za hrabro držanje, visoko shvatanje svojih nacionalnih dužnosti, izdržljivost u borbi i podnošenje svih nedaća, disciplinovanost i ispoljene vrline visokog vojničkog morala, pohvaljujem:

Brigadu »5 oktobar-«, brigadu »Bosna«, brigadu majora Todorovića, majora Dangića, Višegradsku i Priboj sku brigadu i sve starešine označenih jedinica. Naročito pohvaljujem reše-nost Dobrunskog bataljona.

Pohvaljujem borce i starešine svih jedinica odbrane Lima i želim da i dalje istraju u borbama i našem zajedničkom radu do konačne pobede nad neprijateljem.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU!

DRAŽA NAS VODI VELIČINI I SLOBODI!

POBEDA JE NAŠA!

M.P.7

Dostavljeno:

Vrhovnoj komandi i komandantima korpusa na teritoriji Bosne i susedima. —                                     

 Komandant, đ-štabni p. pukovnik: Zaharije Ostojić

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 163, reg. br. 16/2 (BH-V-286).

2  Vidi dok. br. 88.

3 Pokušaj prelaza vršila je 2. proleterska brigada.

4 »Orfica« na karti 1 :100.000 nije pronađena.

5 i 6 Radi se o nazivu brigada »Major Dangić« i »Major Todorović«

7 Okrugli pečat: "Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini" broj gorskog štaba nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument