ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PISMO KOMANDANTA ZAHARIJA OSTOJlĆA OD 7. MARTA 1944. KOMANDANTU BRIGADE »BOSNA« O BORBAMA PROTIV 2. PROLETERSKE DIVIZIJE KOD RUDOG1

Dragi Josiću,2 .                                           

Ovoga momenta dobih tvoj izveštaj. Mi smo već dva napada odbili na mestu, gde su vršili vrlo jak pritisak.3 Naši se drže odlično. Za sada imamo 1 mrtvog i 6 ranjenih. Oni imaju sigurno mnogo gubitaka. Danas je naša izvidnica u Se-verinu ubila 3 crvena, kod jednoga nađen jedan jedini metak.

Borba još uvek traje. Crveni se polako rokiraju od mosta prema Starom Rudom niz Lim. Na Đurđeviće nisu napadali, ali su vršili izviđanje u pravcu Strmice.

Ovde proći neće. Ti drži tamo i ohrabri Sava da izdrži. Pre 1 sat od vatre je prekinuta telef. veza, pa javi Savu i ostalima da se ne uznemiravaju. Pre prekida veze Drašković4 je javio da dođe ona baterija iz Prijepolja,5 te će otići još u toku noći. Javi Savu 6 da zna. Talijanske municije možeš dobiti sa Bijelog Brda, pa pošalji.

Sutra Pavle kreće u napad prema ranijem plana7 Narediću potrebno naknadno. Uhvati vezu sa Neškovićem.

Raduje me uspeh »Bosne«. Samo neka tako produže. Obrati pažnju noćas da negde ne pokušaju prelaz kod tebe.8

Javljaj se, jer nema spavanja.

7/III u 0,30 č.                                                      poz. čika Branko9

 

1  Original (pisan, mastilom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 163, reg. br. 13/2 (BH-V-284).

2  Petar.

3  Noću 6/7. marta 1944, 2. proleterska brigada pokušala je da forsira r. Lim, koje nije uspelo zbog nedostatka tehničkih sredstava i jake četničke vatre. Gubici brigade su 2 poginula i 6 ranjenih boraca. Vidi dok. br. 89 i tom I, knj. 20, dok. br. 150.

4 Aleksa.

5  Verovatno se odnosi na artiljerijsku jedinicu nemačkog 3. puka »Brandenburg«.                                                                                     

6  Vukadinović.

7  Osmog marta 1944. delovi nemačkog 3. puka »Brandenburg« i legija »Krempler«, sa oko 300 četnika pod komandom Pavla Đuri-šića, napali su 2 bataljona 4. proleterske (sandžaćke) brigade na padinama pl. Biča. Napad je odbijen (tom I, knj. 20, dok. br. 150).

8  Vidi dok. br. 95.

9  Zharije Ostojić


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument