ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA SJENIČKE BRIGADE OD 6. MARTA 1944.KOMANDANTU 2. MILEŠEVSKOG KORPUSA O PREGOVORIMA SA NEMCIMA U VEZI MOBILIZACIJE ZA ČETNIČKE JEDINICE 1

KOMANDA

JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

Gorski štab br. 4612

Strogo Pov. br. služ.

6 marta 1944 godine

Položaj                                 

KOMANDANTU II MILEŠEVSKOG KORPUSA, KAPETANU G. VUKU KALAJITOVIĆU.

Vaš akt primio sam.

Sve do danas bio sam u Sjenici od kako su dolazili major Perhinek i kapetan Knežević. O započetom radu na mobilizaciji od strane Perhineka3 i Kneževića4 izvestio sam, a rekao Vam je i kapetan Knežević. O sudbini majora Perhineka rekao Vam je i kapetan Knežević, a i prilažem letak koji je juče rasturio Krempler5 po Sjenici. To je izazvalo veliko neraspoloženje kod Srba nacionalista, a Turci6 na ime toga piju i vesele se s komunistima.

Ostavljen sam opet da sam radim. Bilo je od velike važnosti da su ova dvojica dovršili započeti rad.

Juče sam bio kod Kremplera povodom mobilizacije u srezu sjeničkom. On mi je pročitao predlog koji je učinio ar-miji7 u pogledu mobilizacije Srba u ovome srezu u kome traži: da se svi Srbi, koji se ne jave četnicima dobrovoljno, mobilišu od strane nemačke komande i dodele Nedićevim Trupama, koje dolaze u pravcu Priboja. Rekao mi je, da, kada dobije odobrenje od armije, da će u roku od 24 časa mobili-sati sve sposobno od 17—40 godina u roku od 24 časa. Isto tako je rekao da Srbi neće ostati neutralni u ovoj borbi nikako. Prema tome za moj rad na mobilizaciji kaže mi da ja pođem po selima i saopštim narodu da će svaki, koji se ne javi dobrovoljno četnicima, biće mobilisan od strane nemačke komande u roku od 24 časa. Međutim, narodu izgleda da je to laž i da ga neće niko mobilisati. Ali ako uvide da će ga Nemci mobilisati svi će se skoro javiti meni, samo do toga odziv je slab. Ja sam pošao po opštinama i govorim da će Nemačka komanda svakoga mobilisati, ko se ne javi meni a to će ih sve skupo koštati. Narod se koleba i misli da to nije istina, a da zna da je to tačno svi bi se javili. Uglavnom ako to bude tačno što Nemci kažu, garantujem da će ova brigada biti najjača, tj da će se svi javiti četnicima.

Jedino jedna grupa u Lopižama govori kako je bolje u Nedićevce, jer tamo dobiju sve što im treba. Ali oni su huškani od dva tri čoveka nesrbina. Tamo jedna grupa ljudi radi svim silama u korist naših neprijatelja a na štetu našu.

Dakle ja ponovo i na taj način pokušavam da mobilišem.

Jevrem Kanjevac i Stevan Radulević vratili su se iz Prijepolja i pušteni. Pitao sam Kremplera zašto su ti ljudi pušteni kao komunisti. On mi je odgovorio da im nemački sud nije imao na osnovu čega suditi, jer nije bilo dokaza. Na Peti selu je održana komunistička sednica.8

Prilog letak o hapšenju Perhineka,9 sa preporukom da i Vi budete obazrivi, jer prema mišljenju u koliko sam ja mogao saznati od Kremplera, želja im je da i Vas odvezu kao Perhineka.

Molim da mi se za štabnu četu, više radi propagande dodeli po mogućstvu sprema i oružje, jer nemam nikakvih mogućnosti da se pomognem koliko toliko ove koji idu sa mnom, a koji su zaslužni.

Prema traženju prilažem spisak zaslužnih boraca za odlikovanje i unapređenje.10

S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu

M.P.

Komandant, pporučnik Mil. Šekularac11

Molim za dalje naređenje                         

Slobodan Kiković nije hteo da preda dužnost, kaže neka to narod reši. I dalje ide po opštini Lopiže i odvraća ljude od odziva a to narod jedva čeka. Glavna je on smetnja.12

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 143, reg. br. 34/1 (CG-V-1771).

2  Šifra i brojčana oznaka za Sjeničku brigadu.

3  Rudolf. Perhinek je sarađivao sa Nemcima u borbi protiv NOVJ. U nekim svojim naređenjima nazivao je Nemce i muslimansku miliciju neprijateljima, zbog čega su ga Nemci 3. marta 1944. uhapsili i predali sudu.

4 Blagoje, načelnik Štaba Komande Starog Rasa.

5  Pukovnik Karl (Karl von Krempler) bio je nemački komandant za Sandžak, a potčinjen Komandi nemačke 2. oklopne armije. Radio je na formiranju muslimanske legije »fon Krempler« u Sandžaku. Vidi tom XII, knj. 4, dok. br. 27.

6  Odnosi se na Muslimane.                     

7  Odnosi se na nemačku 2. armiju.

8 Poslednja rečenica napisana je mastilom, ćirilicom.

9 i 10 Pomenute priloge Redakcija nije pronašla.

11 Miloš.

12 Poslednji pasus je napisan olovkom, ćirilicom.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument