ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PISMO DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 6. MARTA 1944. KOMANDANTU ZLATIBORSKOG KORPUSA ZA ENERGIČNIJU BORBU PROTIV JEDINICA NOVJ1

 6/III - 1944 godine Položaj

Dragi Kondore,2

Dobio sam Vaš izveštaj od 29 februara. Na poslati novac šaljem Vam priznanicu.

Nastanite, da oni poslovi otpočnu što pre.

Đeneral Đukić3 nema prava da traži novčana srestva od one firme. Prema tome firma ne treba da njemu daje. Vi u ovom pogledu regulišite što je potrebno sa dotičnom firmom.

Čestitam Vam unapređenje.

Dostavljajte mi češće izveštaje sa terena. Vaš korpus je privremeno stavljen pod komandu Ostojića4 da bi on objedinio akciju protivu komunista koji se približavaju Limu.5 Nastanite da akcija bude što energičnija, i da se komunisti tuku kako bi jednom za svagda videli da ne mogu prodreti u Srbiju. U vezi sa ovim vrlo je važno da stojite u dobroj vezi sa Ostojićem, kako biste mogli blagovremeno primati njegova naređenja i u duhu istih brzo raditi.

.Pozdravljav Vas,

Čika Đoka.

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 3, reg. br. 49/3 (VK-V-172).

2  Dušan Radović, komandant Zlatiborskog korpusa.

3  Svetomir.                                                                .

4  Zaharije.                                                                   

5  Odnosi se na jedinice 5. i 37. divizije NOVJ.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument