ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA CERSKOG KORPUSA OD 2. MARTA 1944. O BORBAMA PROTIV DELOVA 4. VOJVOĐANSKE BRIGADE KOD S. RAVNJE1

2 marta 1944 god. u 8 čas. Šuma

G. potpukovniče,2

27 februara o.g. komunisti su ponovo izvršili prelaz u Mačvu kod sela Ravnja.3 Prelaz je trebao biti izvršen sa jačim snagama, ali je od naših delova i graničara primećen na vre-me, te je uspeo samo izvestan deo da se prebaci, jer je još dok su bili na vodi, na njih otvorena jaka vatra iz automatskih oružja, te su im naneseni veliki gubitci. Sa prebačenom grupom vođena je duža borba, u kojoj je poginulo - izbrojano 42 komunista i 29 zarobljeno, od kojih i dve žene. Ostatak je razbijen i nateran ponovo na reku te su se mnogi još i podavili. Zarobljeni komunisti su odmah na licu mesta pobijeni. Naši delovi nisu imali gubitaka u opšte, dok je poginulo 2—3 graničara i njihov komandant poručnik Bogić, inače odličan oficir iz naše organizacije.

Nemci i dobrovoljci iz Sapca u opšte nisu krenuli u ovu borbu.

Tako su komunisti i ovog puta dobili dobru lekciju i baš na terenu gde su mislili da imaju svojih pristalica.

Naše leteće brigade su krenule u pravcu Mačve.

Iz Bosne su prebegla još dva Sremca, koji su na silu mo-bilisani od strane komunista oko naše nove godine. Isti izjavljuju o bednom stanju kod komunista, a naročito su nezadovoljni sa starešinskim kadrom, koji je kod njih bio u glavnom od Muslimana i Hrvata. Većinu vode bez oružja.

Služba izviđanja i obezbeđenja od pravca Valjeva je dobro organizovana, te na slučaj pojave neprijatelja bićete na vreme izvešteni.

Vas i ostalu g.g. oficire pozdravlja

Vaš kapet., Uneto u Dnevnik                                Voj. Č. Tufegdžić4

Arhiv 5

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 78, reg. br. 5/2 (S-V-11368/1).

2  Redakcija nije utvrdila na koga se odnosi.

3  Napad na četnike i Srpsku graničnu stražu (SGS) izvršile su dve čete 1. bataljona 4. vojvođanske NOU brigade. Zbog jakog otpora neprijatelja u utvrđenim ogradama i bunkerima, napad nije uspeo. Poginulo je 39 boraca (tom I, knj. 8, dok. br. 46 i 47).

4  Vojislav.

5  Tekst je dopisan na poleđini dokumenta, mastilom, ćirilicom. Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument